Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 23 juni 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht verzoeken commissie-RvW Infrastructuur en Waterstaat d.d. 23 juni 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 23 juni 2021

Deelnemers


Agendapunten

2
Reikwijdte taakstelling commissie Digitale Zaken (DiZa) en mogelijke overdracht dossiers

Te behandelen:

3
Brievenlijst
4
Werkbezoek op 20 september 2021 van 10.00 tot 13.30 uur aan provincie en gemeente Utrecht en U10 over de bereikbaarheid van regio Utrecht
5
Uitnodiging werkbezoek op 29 oktober 2021 van 09.45 tot 14.15 uur aan Lelystad Airport en het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum namens provincie Flevoland
6
Verzoek commissie voor Vervoer en Communicatie van het Zweedse parlement om een gesprek op 5 of 6 oktober 2021
9
Aangepast voorstel Wetgevingsoverleg Nationaal Groeifonds
47
Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Kamerstuk 35830-XII-2)

Te behandelen:

50
Kennisagenda 2021

Details

- Integraal bereikbaarheidsbeleid (startgesprek voorbereidingsgroep gevoerd)
- Verduurzaming luchtvaart (startgesprek voorbereidingsgroep gevoerd)
- Achterstallig onderhoud en uitvoeringsorganisaties infrastructuur (startgesprek voorbereidingsgroep gevoerd)
- Luchtkwaliteit (startgesprek voorbereidingsgroep gevoerd)
- Circulaire economie (startgesprek voorbereidingsgroep gepland)
- Begrotingen en Jaarverslagen (notitie Jaarverslagen is op 17-06 verspreid tbv inbreng SO op 21-06)
- Grote projecten:
1. European Rail Traffic Management System (ERTMS);
2. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: het lid Boulakjar (D66));
3. Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2);
4. Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) (grootprojectstatus in afronding; onderzoekresultaten KiM voor zomerreces verwacht);
5. Project Mainport Rotterdam (PMR) (grootprojectstatus in afronding)
- Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen (juli 2021), CO2 emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (juli 2021), EU-productbeleid (Q4 2021), EU Spoorlijninitiatief 2021 (Q3 2021), FuelEU zeevaart (juli 2021), EU-strategie duurzame en slimme mobiliteit (verschenen 09-12-20).
51
Geplande commissieactiviteiten IenW tot het herfstreces

Details

Commissiedebatten
24-06-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Luchtvaart (43)
01-07-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Externe veiligheid (6)
07-09-2021 16.30 - 19.30 Commissiedebat Toezicht en handhaving (2)
08-09-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Vliegveiligheid (4)
09-09-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Leefomgeving (9)
16-09-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Nucleaire veiligheid (1)
29-09-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Milieuraad op 6 oktober 2021 (0)
05-10-2021 16:30 - 19.30 Commissiedebat CBR (6)
13-10-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Wadden (1)

NB Op verzoek van de commissie staat achter de debatten het aantal geagendeerde stukken. Hierbij is nog geen rekening gehouden met aangekondigde en/of op deze procedurevergadering geagendeerde brieven.

Procedurevergaderingen
07-07-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
15-09-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
29-09-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
13-10-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 

Petities
22-06-2021 13.15 - 13.35 Petitie Rechtsbescherming omwonenden Schiphol door ORS

Technische briefings
21-06-2021 09.45 - 10.45 Technische briefing De heren Peeters en Melkert - update van de factsheet Toekomst Verduurzaming luchtvaart (videoverbinding)
(de leden Heerema (VVD), Hagen (D66), Bontenbal (CDA), Bouchallikh (GL) en Van Raan (PvdD) hebben zich aangemeld)

30-06-2021 14.00 - 15.00 Technische briefing ARk inzake de aanpak van milieuovertredingen en -criminaliteit "Handhaven in het duister" (videoverbinding)
(de leden Peter de Groot (VVD), Hagen (D66), Geurts (CDA), Beckerman (SP), Bouchallikh (GL) en Van der Plas (BBB) hebben zich aangemeld) 


Schriftelijke activiteiten
21-06-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat*
24-06-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Voorhang ontwerpbesluit invoering helmplicht voor snorfietsers
30-06-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Vermindering blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie
02-07-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad op 20-21 juli 2021*
06-09-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad 21-23 september 2021

*Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie / reader / wetgevingsrapport / EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
52
Ongeplande plenaire debatten op IenW-terrein

Details

Debat
4. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27-11-2018

Dertigledendebatten
25. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26-11-2019
26. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 04-12-2019
27. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17-12-2019

Tweeminutendebatten
- Tweeminutendebat Openbaar vervoer en taxi (19-05)
Aangevraagd door het lid Van Baarle (DENK)
- Tweeminutendebat Verkeersveiligheid (01-06)
Aangevraagd door het lid Geurts (CDA)
- Tweeminutendebat Duurzaam vervoer (08-06)
Aangevraagd door het lid Thijssen (PvdA)
- Tweeminutendebat Spoor, spoorveiligheid en ERTMS (15-06)
Aangevraagd door het lid Geurts (CDA)
 
53
Stand van zaken aanhangige wetsvoorstellen (uitgezonderd begrotingswetten)

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
3. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
6. Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen, ingediend op 29-01-2021, 35720
Aangemeld voor plenaire behandeling op 09-06-2021.
7. Wijziging van de Drinkwaterwet, ingediend op 05-03-2021, 35757
Nota naar aanleiding van het verslag ontvangen 10-06-2021, zie deze agenda.
8. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 14-04-2021.
9. Wijziging van de Wet milieubeheer ter implementatie van de EU-Richtlijn inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen, ingediend op 23-04-2021, 35818
Inbreng voor het verslag geleverd op 07-06-2021.
10. Wetsvoorstel ter goedkeuring van de Bijzondere Overeenkomst tussen Frankrijk, België, Nederland en het VK over veiligheidsvraagstukken inzake de treinen via de kanaaltunnel (Eurostar-verbinding), ingediend op 07-05-2021, 35829
Inbrengvoor het verslag geleverd op 14-06-2021.