Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW Infrastructuur en Waterstaat d.d. 23 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Reikwijdte taakstelling commissie Digitale Zaken (DiZa) en mogelijke overdracht dossiers

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Werkbezoek op 20 september 2021 van 10.00 tot 13.30 uur aan provincie en gemeente Utrecht en U10 over de bereikbaarheid van regio Utrecht

 5. 5

  Uitnodiging werkbezoek op 29 oktober 2021 van 09.45 tot 14.15 uur aan Lelystad Airport en het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum namens provincie Flevoland

 6. 6

  Verzoek commissie voor Vervoer en Communicatie van het Zweedse parlement om een gesprek op 5 of 6 oktober 2021

 7. 7

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Drinkwaterwet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Verslag schriftelijk overleg over Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Ontwerp-Structuurvisie A2 Deil-’s-Hertogenbosch-Vught

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang MIRT en stand van zaken moties en toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Marktbijdrage project Kornwerderzand

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Instandhouding Rijksinfrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het Deltaplan voor het Noorden over verbinding met de randstad

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over de brief van 23 samenwerkende gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag over het voortbestaan van het openbaar vervoer in deze regio

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Overzicht spoorprojecten CEF en het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Ontwikkelingen Overwegveiligheid i.v.m. het treinongeval te Hooghalen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  ILT-rapport Monitoring van uitvoering aanbevelingen inzake spoorwegongevallen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitspraak Nederlands Arbitrage Instituut inzake spoorstaafschade HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het rapport ‘Aanvaring op de Westerschelde' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rapportage havensamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken over diverse onderwerpen met betrekking tot luchthavens

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie op de brief over drones van Dutch Certified RPAS Operators

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Vijfde voortgangsrapportage veiligheid Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Vergoeding testen voor uitgaande reizigers

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Toezeggingen gedaan bij het notaoverleg CBR over het advies van de Taskforce Examenafname inzake verbetering autorijscholenbranche

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag schriftelijk overleg over de lopende en afgeronde zaken vuurwerkdossier

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Wadden

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Duurzaamheidscriteria biogrondstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Toelichting beleid biogebaseerde en bioafbreekbare kunststoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Internationale Circular and Fair ICT Pact

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Onderzoek luchtkwaliteit, veehouderij en COVID-19 en consultatie algemene regels industriële emissies

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Stand van zaken biociden en gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Rapport 'Bescherming drinkwater bij het boren naar aardwarmte; Stille wateren, in diepe gronden'

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Beantwoording vragen over de 19e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Bijdrage aan Europese consultatie over het beleidsinitiatief duurzame producten

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Fiche: Mededeling EU Actieplan ‘Verontreiniging van lucht, water en bodem naar nul’

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verslag van de Transportraad d.d. 3 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Beantwoording vragen commissie over de toedracht van het treinongeval Hooghalen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Beantwoording vagen commissie over de 14de voortgangsrapportage ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Slotwet Deltafonds 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Slotwet Infrastructuurfonds 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2020 (Kamerstuk 35830-XII-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Kamerstuk 35830-XII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Kamerstuk 35830-XII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Deltafonds 2020 (Kamerstuk 35830-J-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Infrastructuurfonds 2020 (Kamerstuk 35830-A-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Kennisagenda 2021

  - Integraal bereikbaarheidsbeleid (startgesprek voorbereidingsgroep gevoerd)
  - Verduurzaming luchtvaart (startgesprek voorbereidingsgroep gevoerd)
  - Achterstallig onderhoud en uitvoeringsorganisaties infrastructuur (startgesprek voorbereidingsgroep gevoerd)
  - Luchtkwaliteit (startgesprek voorbereidingsgroep gevoerd)
  - Circulaire economie (startgesprek voorbereidingsgroep gepland)
  - Begrotingen en Jaarverslagen (notitie Jaarverslagen is op 17-06 verspreid tbv inbreng SO op 21-06)
  - Grote projecten:
  1. European Rail Traffic Management System (ERTMS);
  2. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: het lid Boulakjar (D66));
  3. Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2);
  4. Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) (grootprojectstatus in afronding; onderzoekresultaten KiM voor zomerreces verwacht);
  5. Project Mainport Rotterdam (PMR) (grootprojectstatus in afronding)
  - Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen (juli 2021), CO2 emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (juli 2021), EU-productbeleid (Q4 2021), EU Spoorlijninitiatief 2021 (Q3 2021), FuelEU zeevaart (juli 2021), EU-strategie duurzame en slimme mobiliteit (verschenen 09-12-20).
 50. 50

  Geplande commissieactiviteiten IenW tot het herfstreces

  Commissiedebatten
  24-06-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Luchtvaart (43)
  01-07-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Externe veiligheid (6)
  07-09-2021 16.30 - 19.30 Commissiedebat Toezicht en handhaving (2)
  08-09-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Vliegveiligheid (4)
  09-09-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Leefomgeving (9)
  16-09-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Nucleaire veiligheid (1)
  29-09-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Milieuraad op 6 oktober 2021 (0)
  05-10-2021 16:30 - 19.30 Commissiedebat CBR (6)
  13-10-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Wadden (1)

  NB Op verzoek van de commissie staat achter de debatten het aantal geagendeerde stukken. Hierbij is nog geen rekening gehouden met aangekondigde en/of op deze procedurevergadering geagendeerde brieven.

  Procedurevergaderingen
  07-07-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  15-09-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  29-09-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  13-10-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 

  Petities
  22-06-2021 13.15 - 13.35 Petitie Rechtsbescherming omwonenden Schiphol door ORS

  Technische briefings
  21-06-2021 09.45 - 10.45 Technische briefing De heren Peeters en Melkert - update van de factsheet Toekomst Verduurzaming luchtvaart (videoverbinding)
  (de leden Heerema (VVD), Hagen (D66), Bontenbal (CDA), Bouchallikh (GL) en Van Raan (PvdD) hebben zich aangemeld)

  30-06-2021 14.00 - 15.00 Technische briefing ARk inzake de aanpak van milieuovertredingen en -criminaliteit "Handhaven in het duister" (videoverbinding)
  (de leden Peter de Groot (VVD), Hagen (D66), Geurts (CDA), Beckerman (SP), Bouchallikh (GL) en Van der Plas (BBB) hebben zich aangemeld) 


  Schriftelijke activiteiten
  21-06-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat*
  24-06-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Voorhang ontwerpbesluit invoering helmplicht voor snorfietsers
  30-06-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Vermindering blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie
  02-07-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad op 20-21 juli 2021*
  06-09-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad 21-23 september 2021

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie / reader / wetgevingsrapport / EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 51. 51

  Ongeplande plenaire debatten op IenW-terrein

  Debat
  4. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27-11-2018

  Dertigledendebatten
  25. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26-11-2019
  26. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 04-12-2019
  27. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17-12-2019

  Tweeminutendebatten
  - Tweeminutendebat Openbaar vervoer en taxi (19-05)
  Aangevraagd door het lid Van Baarle (DENK)
  - Tweeminutendebat Verkeersveiligheid (01-06)
  Aangevraagd door het lid Geurts (CDA)
  - Tweeminutendebat Duurzaam vervoer (08-06)
  Aangevraagd door het lid Thijssen (PvdA)
  - Tweeminutendebat Spoor, spoorveiligheid en ERTMS (15-06)
  Aangevraagd door het lid Geurts (CDA)
   
 52. 52

  Stand van zaken aanhangige wetsvoorstellen (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  3. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
  4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  6. Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen, ingediend op 29-01-2021, 35720
  Aangemeld voor plenaire behandeling op 09-06-2021.
  7. Wijziging van de Drinkwaterwet, ingediend op 05-03-2021, 35757
  Nota naar aanleiding van het verslag ontvangen 10-06-2021, zie deze agenda.
  8. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 14-04-2021.
  9. Wijziging van de Wet milieubeheer ter implementatie van de EU-Richtlijn inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen, ingediend op 23-04-2021, 35818
  Inbreng voor het verslag geleverd op 07-06-2021.
  10. Wetsvoorstel ter goedkeuring van de Bijzondere Overeenkomst tussen Frankrijk, België, Nederland en het VK over veiligheidsvraagstukken inzake de treinen via de kanaaltunnel (Eurostar-verbinding), ingediend op 07-05-2021, 35829
  Inbrengvoor het verslag geleverd op 14-06-2021.