Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 21 april 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht verzoeken commissie-RvW Infrastructuur en Waterstaat
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 21 april 2021

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst
3
Aanbod van Tour de Force, het samenwerkingsverband op fietsgebied van de gezamenlijke overheden en de opsteller van dit document, om een technische briefing te geven over het Nationaal Toekomstbeeld Fiets
28
Ongeplande plenaire debatten op het terrein van Infrastructuur en Waterstaat

Details

Debatten
5. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
26. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
59. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020

Dertigledendebatten
7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
17. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (Groep Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
37. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
38. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
39. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019
43. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
45. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020

Tweeminutendebatten 
Tweeminutendebat Zorgnorm SAR-helikopters en SAR-verbeterprogramma, aangevraagd door het lid Boulakjar (D66)
 
29
Geplande en ongeplande commissiedebatten, nota- en wetgevingsoverleggen tot het zomerreces

Details

  • Op verzoek van de commissie wordt een stafnotitie opgesteld voor de procedurevergadering van 12 mei 2021 ten aanzien van het proactief inplannen van commissiedebatten.
  • Op verzoek van de commissie staan achter de onderstaande debatten de aantallen brieven op de agenda's genoteerd. Dit betreft een momentopname; er is geen rekening gehouden met de aangekondigde en de op deze procedurevergadering geagendeerde brieven. 
     
Gepland
22-04-2021 13.30 - 16.30 Commissiedebat Spoor (8 brieven)
11-05-2021 16.30 - 19.30 Commissiedebat Externe veiligheid* (2 brieven)
19-05-2021 14.30 - 17.30 Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (5 brieven)
26-05-2021 13.00 - 16.00 Commissiedebat Transportraad op 3 juni 2021* (9 brieven)
27-05-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Circulaire economie (9 brieven)
01-06-2021 16.30 - 21.15 Commissiedebat Verkeersveiligheid (11 brieven)
02-06-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Maritiem (7 brieven)
03-06-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Spoorveiligheid en ERTMS* (1 brief)
08-06-2021 16.30 - 19.30 Commissiedebat Duurzaam vervoer (10 brieven)
09-06-2021 13.00 - 16.00 Commissiedebat Milieuraad op 21 juni 2021* (4 brieven)
10-06-2021 10.00 - 14.00 Commissiedebat Water (12 brieven)
16-06-2021 13.00 - 18.00 Commissiedebat MIRT (12 brieven)
23-06-2021 14.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat* (2 brieven)
24-06-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Luchtvaart (32 brieven)

Ongepland
Commissiedebat Verduurzaming luchtvaart (7 brieven)
Commissiedebat Vliegveiligheid (4 brieven) 

Besluit: Het commissiedebat Spoor wordt uitgesteld en nader ingepland voor het zomerreces. (E-mailprocedure 19-04-2021.)
Besluit: De commissiedebatten Spoor en Spoorveiligheid/ERTMS worden samengevoegd.  
Besluit: Het commissiedebat Externe veiligheid wordt uitgesteld.
Besluit: De commissiedebatten Luchtvaart en Verduurzaming luchtvaart worden samengevoegd. Dit commissiedebat vindt plaats op 24-06-2021 en wordt met een uur verlengd. 
30
Overige commissieactiviteiten tot het zomerreces

Details

Aangehouden activiteiten
20-05-2021 14.00 - 15.30 Technische briefing Milieuonderwerpen, bodem en water, verzorgd door het ministerie van IenW
17-05-2021 10.00 - 11.00 Technische briefing Verkeersveiligheid, verzorgd door de SWOV
[datum nader te bepalen] Technische briefing Luchtvaart, verzorgd door het ministerie van IenW

Activiteiten per videoverbinding
12-05-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
25-05-2021 13.15 - 13.30 Petitie FNV biedt petitie aan "Nederland als koploper in het verwerken van afval" 
26-05-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
09-06-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
23-06-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
07-07-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

Schriftelijke activiteiten
20-04-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging Wet luchtvaart i.v.m. de Uitvoeringsverordening over een prestatie- en heffingsregeling
21-04-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Tweede incidentele suppletoire begroting beschikbaarheidsvergoeding OV-sector
21-04-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Derde incidentele suppletoire begroting tegemoetkoming vuurwerkbranche*
22-04-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen*
28-04-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Toedracht treinongeval Hooghalen
10-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027
11-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Lopende en afgeronde zaken vuurwerkdossier en specifieke tegemoetkoming vuurwerksector
12-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet implementatie EETS-richtlijn*
17-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen 19e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma*
18-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Drinkwaterwet*
25-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Advies van de adviescommissie VTH over het eindrapport “Om de leefomgeving”
27-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Verantwoordingsstukken*
10-06-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Voorjaarsnota*

*Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie / reader / wetgevingsrapport / EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
31
Stand van zaken aanhangige wetsvoorstellen (uitgezonderd begrotingswetten)

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
3. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
6. Wijziging BW BES voor wettelijke aansprakelijkheid na verontreiniging door bunkerolie, ingediend op 02-11-2020, 35618
Dit wetsvoorstel is als hamerstuk aangemeld voor plenaire behandeling op 14-04-2021.
7. Wet digitale melding vermissing rijbewijs, ingediend op 02-11-2020, 35617
Dit wetsvoorstel is als hamerstuk aangemeld voor plenaire behandeling op 14-04-2021.
8. Wijziging Wet milieubeheer inzake de bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord, ingediend op 06-11-2020, 35626
Reeds aangemeld voor plenaire behandeling. 
9. Verzamelwet IenW 2020, ingediend op 04-12-2020, 35664
Dit wetsvoorstel is als hamerstuk aangemeld voor plenaire behandeling op 14-04-2021.
10. Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen, ingediend op 29-01-2021, 35720
De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 22-04-2021.
11. Wijziging Wet luchtvaart ter implementatie van de Uitvoeringsverordening (EU) tot vaststelling van een prestatie- en heffingsregeling in het gemeenschappelijk Europees luchtruim, ingediend op 25-02-2021, 35744
De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 20-04-2021. Indien een blanco verslag kan worden opgesteld wordt dit wetsvoorstel onverwijld als hamerstuk aangemeld voor plenaire behandeling.
12. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 14-04-2021. 
13. Wijziging van de Drinkwaterwet (wijziging van het tijdvak van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet en van het aandeel eigen vermogen voor drinkwaterbedrijven en verduidelijking van de regels voor signaleringsparameters), ingediend op 05-03-2021, 35757
De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 18-05-2021.
14. Wetsvoorstel ter implementatie EETS-richtlijn betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de EU, ingediend op 11-03-2021, 35762
De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 12-05-2021.
32
Kennisagenda 2021 notitie en presentatie