Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

14 april 2021
14:30 - 16:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • M. van Nispen (SP)
 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • M. Koekkoek (Volt)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • B.J. Eerdmans (JA21)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • G. Markuszower (PVV)
 • S.H. Simons (BIJ1)
 • F. Azarkan (DENK)
 • A. Kuik (CDA)
 • J.J. van der Werf (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 11 februari 2021

  Bepalen of de onderwerpen op het terrein van Justitie en Veiligheid die contoversieel zijn verklaard (ondereel I van de lijst van controversiele onderwerpen) als zodanig gehandhaafd blijven.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een tijdelijke bevoegdheid om het vertoeven in de openlucht te beperken teneinde de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus zoveel mogelijk te belemmeren (Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Regels met betrekking tot de private buitengerechtelijke incassodienstverlening en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de cumulatieregeling voor buitengerechtelijke incassokosten (Wet kwaliteit incassodienstverlening)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG, en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG, en van Richtlijn (EU) 2019/770 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten (PbEU 2019, L 136) (Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in herziening van de regels voor niet tijdig beslissen op aanvragen op grond van de Vreemdelingenwet 2000 (Wet herziening regels niet tijdig beslissen in vreemdelingenzaken)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met enkele aanpassingen die volgen uit de evaluatie van deze wet

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met informatiedeling tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak en enige overige wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES inhoudende dat er in de verzorging en opvoeding van een kind geen plaats is voor het gebruik van geestelijk of lichamelijk geweld jegens of van enige andere vernederende behandeling van kinderen in de verzorging en opvoeding

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting Regeling bedrijvenschade coronarellen)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Oriënterend onderzoek naar werkwijze informatieknooppunt contraterrorisme

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Regeling bedrijvenschade coronarellen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Inningspercentage van verkeersboetes door buitenlandse kentekenhouders

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het amendement van het lid Groothuizen over de bevoegdheden naar de IRK (Kamerstuk 35535-10)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Nationale veiligheid, strategische afhankelijkheden en planbureau

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beleidsreactie op het advies – en de onderliggende deelrapportages - van de commissie implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering (Commissie Letschert)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken C2000

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Onderzoek 'Samen'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Meerjarenperspectief 2021-2024 Inspectie Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Onderzoek naar verplichte screening op criminele antecedenten en intenties ten behoeve van eigenaren die panden willen verhuren

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgangsbrief aanpak online seksueel kindermisbruik en zeden

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op het artikel in HP/De Tijd over departementaal-vertrouwelijke NCTV-nota ('Opkomst van het salafisme in Turkije en de invloed in Nederland')

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Periodieke rapportage rechtshandhaving: hoofdlijnen Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op de motie van het lid Pieter Heerma over informatie over het herkennen van criminele inmenging (Kamerstuk 25295-723)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Intrekking wetsvoorstel 35722 i.v.m. buitenwerkingstelling artikel 8, eerste en derde lid, Wbbbg en inwerkingtreding wetsvoorstel 35732

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang uitvoering van de motie van de leden Yesilgöz-Zegerius en Van Toorenburg over verdieping van reeds bestaande pilots voor informatie-uitwisseling van persoonsgegevens (Kamerstuk 29911 en 29279-290)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Besluit WOB COVID-19 MCCb stukken

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Informatie over de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 26 februari 2021 in het kort geding inzake het hoger beroep tegen het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag van 16 februari 2021 betreffende de avondklok

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Uitstel toezending informatie over de voortgang van de afdoening van oude restschadezaken en over de hoofdlijnen van het nieuwe stelsel bij beroepsrisico’s (PTSS)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voorafgaande raadpleging inzake Google

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op de motie van het lid Sjoerdsma c.s. over de Rijksrecherche inschakelen om het mogelijke lek uit het Poch-onderzoek te onderzoeken (Kamerstuk 21501-02-2283

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Afschrift brief besluit op bezwaar over WOB Shell/OPL245

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Wob-besluit OM inzake het proces Wilders

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Inlichtingen naar aanleiding van berichtgeving kantoor Pels Rijcken

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Resultaat van de interdepartementale werkgroep Medicijngebruikers in het verkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  De aangifte tegen zes (voormalig) bewindspersonen in de Toeslagenaffaire

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voortgangsrapportage van de Nationale Veiligheid Strategie 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Vervolg op beschikking van de rechtbank Rotterdam van 16 juni 2020 over een eerder gedaan verzoek tot beëindiging strafzaak ingediend door de advocaat van een van terroristische misdrijven verdachte Nederlandse uitreizigster

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Aanstelling van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding en afdoening moties en toezeggingen inzake antisemitisme

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Inspectierapport ‘Parate kennis noodhulp’

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Aftapbaarheid OTT-diensten

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Stelsel beroepsziekten en dienstongevallen politie

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op verzoek commissie inzake "Het Rode Boekje met zwarte stippen” van de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Capaciteit en uitkomsten verkenning positionering Financial Intelligence Unit-Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Afschrift van de brief aan de leden van het SBO over de nieuwe fase Strategisch Beraad Ondermijning

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Autoriteit kinderpornografische en terroristische content

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 47. 47

  ADR rapport Inspectie Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Stand van zaken Data Alliantie Strafrechtketen (DAS)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Georganiseerd ritueel misbruik van minderjarigen

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Position paper 'De politie van morgen en overmorgen' en Onderzoek Personele en materiële lasten 2021-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Beleidsreactie rapport Raad voor de Rechtshandhaving: 'opvolging aanbevelingen KPC'N'

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Beleidsreactie bij onderzoeksrapport 'Toepassing draagkrachtbeginsel bij geldboetes'

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Rapportage "Evaluatie nationale Contraterrorisme-strategie 2016-2020, Analyse en identificatie meetbare beleidsmaatregelen"

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Taskforce 'Onze hulpverleners veilig'

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Derde tussenrapportage transitieadviseur WODC

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Reactie op verzoek commissie over het artikel getiteld “Grote twijfels over onafhankelijk onderzoek van advocaten” in het NRC van 11 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Functioneren protocol 'Persveilig'

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Lachgas en Nieuwe Psychoactieve Stoffen (designer drugs)

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Afschrift brief aan de voorzitter van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken over epidemiologische situatie en maatregelen rondom Covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  'Position paper' inzake een duurzame en toekomstbestendige strafrechtketen

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Stand van zaken functionaliteit Alertering Vermist Kind

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Onderzoek naar de benodigde investeringen in cybersecurity

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Informatieverstrekking over hoger beroep inzake een gebiedsverbod

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Toezegging gedaan tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Justitie en Veiligheid op 26 november 2020 over het kabinetsbeleid ten aanzien van het toelaten aan overlegtafels van organisaties die door de NCTV in rapportages worden genoemd

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Afschrift van de beslissing op bezwaar Wob-verzoek de Telegraaf over de antiracisme demonstratie op de Dam op 1 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Toestemming deelname technische briefing adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Reactie op verzoek commissie over het rapport van de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie over de meldpunt adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Beleidsreactie op het evaluatierapport Wet uitbreiding gronden voorlopige hechtenis

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Kabinetsreactie WODC-onderzoek "‘Van beroep in bezwaar, werkwijze en verdienmodel ‘no cure no pay’ bedrijven WOZ en BPM"

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Rapport inzake WODC onderzoek naar 'Recidive tijdens en na reclasseringstoezicht'

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Advies van de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) inzake 'Vreemdelingen in de tbs, Impasse door botsende rechtssystemen’

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Appreciatie van de motie van de leden Bergkamp en Van den Berge over een wetsvoorstel dat een dubbele geslachtsnaam en eenvoudige adoptie mogelijk maakt n.a.v. het VSO Ouderschap en adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Reactie op de motie van de leden Van der Graaf en Van Nispen over ook in bezwaarprocedures tegen de Belastingdienst een beroep op gefinancierde rechtsbijstand voor burgers (Kamerstuk 31753-234)

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Uitvoering van de motie van het lid Hijink c.s. over verhoging van het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens (Kamerstuk 27529-240)

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Monitor Inspecties personele bezetting en veranderde doelgroep JJI's en scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Onderzoek veiligheid en privacy van fysiologische wearables

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Voorhang 5e verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Benoemingsprocedure bestuurders in de rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Jaarplan van de Rechtspraak 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Reactie op verzoek commissie over de toepassing van de RIVM-richtlijnen binnen de verschillende locaties van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Verzoek instemming geen bezwaar tegen toetreding Costa Rica bij het Haags Kinderbeschermingsverdrag en acceptatie van voorbehouden van Nicaragua bij dat verdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Deelbesluit op Wob-verzoek inzake transactie met de ING

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Beleidsreactie op het RSJ-advies 'Perspectief besluit in de jeugdbescherming'

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Afschrift brief aan Stichting Forum Levenslang inzake herbeoordelingsmechanisme levenslanggestraften

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onderzoek inzake 'Herstelrecht in de politiefase'

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Beleidsreactie advies en onderzoek verplicht financieel toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Besluiten op WOB-verzoeken over huwelijk van de minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Invoering van de Wet straffen en beschermen (SenB) - in verband met de tweede Gateway review op de implementatievoortgang

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Herijking tarieven gerechtsdeurwaarders en inventarisatie beleidsopties incasso en deurwaarderij

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Kabinetsreactie beleidsdoorlichting preventieve maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Reactie op moties inzake herijking puntentoekenning in het personen- en familierecht

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Onderzoeksrapport over alimentatie

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Toezegging gedaan tijdens het AO Vreemdelingen- en Asielbeleid van 24 september 2020, over de verbetermogelijkheden in het proces van informatiedeling bij uitplaatsing van vergunninghouders door COA naar gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Beleidsreactie Dadermonitor mensenhandel 2015-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Informatievoorziening: Incidentenoverzicht Vreemdelingenketen en staat van migratie

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  Afschrift brief aan de Nationale Ombudsman (NO) over vreemdelingenbewaring

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  Reactie op de motie van de leden Jasper van Dijk en Van Toorenburg over de juridische belemmering voor naturalisatie van RANOV-vergunninghouders wegnemen (Kamerstuk 35483-68)

  Te behandelen:

  Loading data
 99. 99

  Mededeling en rapport Terugkeersamenwerking Visumcode 25 bis

  Te behandelen:

  Loading data
 100. 100

  Onafhankelijke doorlichting van de asielketen

  Te behandelen:

  Loading data
 101. 101

  Tussenevaluatie Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 102. 102

  Veiliger leefomgeving lhbti-asielzoekers en bekeerlingen in azc's

  Te behandelen:

  Loading data
 103. 103

  Peer review EASO en landeninformatieonderzoekers van immigratiediensten uit andere EU lidstaten

  Te behandelen:

  Loading data
 104. 104

  Programma Vernieuwen Asiel en gevolgen in EU-lidstaten van de tijdelijke verlenging beslistermijn

  Te behandelen:

  Loading data
 105. 105

  Onderzoeksopzet over onderzoek naar de effecten van verschillende prostitutiemodellen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 106. 106

  Reactie op verzoek commissie inzake Reactie op voorstel voor een besluit van de raad over de toevoeging van een stof aan tabel I bij het Verdrag van de VN tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 107. 107

  Coronamaatregelen 8 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 108. 108

  Antwoord van het kabinet op de op de consultatie van de Commissie ‘Enhancing the convergence of insolvency laws’ aangevuld met een addendum

  Te behandelen:

  Loading data
 109. 109

  Fiche: Richtlijn veerkracht kritieke entiteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 110. 110

  Fiche: Herziening richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging (NIB-richtlijn)

  Te behandelen:

  Loading data
 111. 111

  Fiche: Gezamenlijke Mededeling EU-strategie inzake cyberbeveiliging

  Te behandelen:

  Loading data
 112. 112

  Verslag van de informele JBZ-raad van 28-29 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 113. 113

  Geannoteerde Agenda voor de JBZ-Raad van 11-12 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 114. 114

  Verslag van de formele JBZ-raad van 11-12 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 115. 115

  Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie getiteld ‘Strengthening the automated data exchange under the Prüm framework’

  Te behandelen:

  Loading data
 116. 116

  Antwoord van het Kabinet op de consultatie van de Commissie getiteld ‘Communication from the Commission to the European Parliament and to the Council: Towards a stronger and more resilient Schengen Area’

  Te behandelen:

  Loading data
 117. 117

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 9 april 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 118. 118

  Behandeling van de verantwoording over 2020 en de eerste suppletoire begrotingen over 2021 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 119. 119

  Introductiedossier commissie Justitie en Veiligheid

  Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en nieuwe fractiemedewerkers die na de verkiezingen van maart 2021 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissies introductiedossiers opgesteld. In de introductiedossiers vindt u alles wat u moet weten over het werk van de Kamercommissies. Er is een algemeen deel, waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven. Daarnaast is er voor elk van de commissies en een specifiek deel, met daarin alle informatie die specifiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is. U kunt alle introductiedossiers hier terugvinden: https://plein2/over_de_kamer/commissies/introductiedossiers

  In het introductiedossier kunt u ook de contactgegevens vinden van de staf.
 120. 120

  Verzoek reactie op artikel "Sexueel misbruik in het Hagaziekenhuis en oproep tot instellen van onderzoekscommissie"

  Te behandelen:

  Loading data
 121. 121

  Verzoek inzake zo spoedig mogelijk de Kamer te informeren over de planning en uitvoering van de motie Van Nispen c.s.

  Te behandelen:

  Loading data
 122. 122

  Verzoek om het houden van commissiedebat over vreemdelingen- en asielbeleid voor het meireces 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 123. 123

  Verzoek reactie op het bericht ‘Intimidatie komt aan de voordeur’ (de Telegraaf, 09-04-2021)

  Te behandelen:

  Loading data
 124. 124

  Verzoek rondetafelgesprek over ongehoord onrecht in de vreemdelingenwet

  Te behandelen:

  Loading data
 125. 125

  Verzoek voor het organiseren van RTG's over 'Slachtoffers werkwijze NCTV' en 'Veiligheid Moskeeën'

  Te behandelen:

  Loading data
 126. 126

  Brievenlijst