Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek voor het organiseren van RTG's over 'Slachtoffers werkwijze NCTV' en 'Veiligheid Moskeeën'
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie op het bericht ‘Intimidatie komt aan de voordeur’ (de Telegraaf, 09-04-2021)
Brief lid / fractie
Download Verzoek om het houden van commissiedebat over vreemdelingen- en asielbeleid voor het meireces 2021
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake zo spoedig mogelijk de Kamer te informeren over de planning en uitvoering van de motie Van Nispen c.s.
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie voor Justitie en Veiligheid op 14 april 2021
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie op artikel "Sexueel misbruik in het Hagaziekenhuis en oproep tot instellen van onderzoekscommissie"
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 9 april 2021
Brief lid / fractie
Download Verzoek rondetafelgesprek over ongehoord onrecht in de vreemdelingenwet

Deelnemers


Agendapunten

3
Regels met betrekking tot de private buitengerechtelijke incassodienstverlening en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de cumulatieregeling voor buitengerechtelijke incassokosten (Wet kwaliteit incassodienstverlening)

Te behandelen:

4
Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG, en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG, en van Richtlijn (EU) 2019/770 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten (PbEU 2019, L 136) (Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud)

Te behandelen:

5
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in herziening van de regels voor niet tijdig beslissen op aanvragen op grond van de Vreemdelingenwet 2000 (Wet herziening regels niet tijdig beslissen in vreemdelingenzaken)

Te behandelen:

7
Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met informatiedeling tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak en enige overige wijzigingen

Te behandelen:

8
Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES inhoudende dat er in de verzorging en opvoeding van een kind geen plaats is voor het gebruik van geestelijk of lichamelijk geweld jegens of van enige andere vernederende behandeling van kinderen in de verzorging en opvoeding

Te behandelen:

9
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting Regeling bedrijvenschade coronarellen)

Te behandelen:

10
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden)

Te behandelen:

11
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
27
Voortgang uitvoering van de motie van de leden Yesilgöz-Zegerius en Van Toorenburg over verdieping van reeds bestaande pilots voor informatie-uitwisseling van persoonsgegevens (Kamerstuk 29911 en 29279-290)

Te behandelen:

29
Informatie over de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 26 februari 2021 in het kort geding inzake het hoger beroep tegen het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag van 16 februari 2021 betreffende de avondklok

Te behandelen:

39
Vervolg op beschikking van de rechtbank Rotterdam van 16 juni 2020 over een eerder gedaan verzoek tot beëindiging strafzaak ingediend door de advocaat van een van terroristische misdrijven verdachte Nederlandse uitreizigster

Te behandelen:

65
Toezegging gedaan tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Justitie en Veiligheid op 26 november 2020 over het kabinetsbeleid ten aanzien van het toelaten aan overlegtafels van organisaties die door de NCTV in rapportages worden genoemd

Te behandelen:

73
Appreciatie van de motie van de leden Bergkamp en Van den Berge over een wetsvoorstel dat een dubbele geslachtsnaam en eenvoudige adoptie mogelijk maakt n.a.v. het VSO Ouderschap en adoptie

Te behandelen:

74
Reactie op de motie van de leden Van der Graaf en Van Nispen over ook in bezwaarprocedures tegen de Belastingdienst een beroep op gefinancierde rechtsbijstand voor burgers (Kamerstuk 31753-234)

Te behandelen:

82
107
Reactie op verzoek commissie inzake Reactie op voorstel voor een besluit van de raad over de toevoeging van een stof aan tabel I bij het Verdrag van de VN tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen

Te behandelen:

109
117
Antwoord van het Kabinet op de consultatie van de Commissie getiteld ‘Communication from the Commission to the European Parliament and to the Council: Towards a stronger and more resilient Schengen Area’

Te behandelen:

120
Introductiedossier commissie Justitie en Veiligheid

Details

Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en nieuwe fractiemedewerkers die na de verkiezingen van maart 2021 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissies introductiedossiers opgesteld. In de introductiedossiers vindt u alles wat u moet weten over het werk van de Kamercommissies. Er is een algemeen deel, waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven. Daarnaast is er voor elk van de commissies en een specifiek deel, met daarin alle informatie die specifiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is. U kunt alle introductiedossiers hier terugvinden: https://plein2/over_de_kamer/commissies/introductiedossiers

In het introductiedossier kunt u ook de contactgegevens vinden van de staf.
127
Brievenlijst