Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

3 februari 2021
17:00 - 18:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • M. Agema (PVV)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • H.P.J. van Gerven (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Kennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten in de eerste helft van 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Fiche: Mededeling Farmaceutische strategie voor Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Fiche: Voorstel versterking ECDC

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Fiche: Verordening uitbreiding EMA bevoegdheden

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Fiche: Verordening ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Fiche: Mededeling Bouwen aan een EU Gezondheidsunie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  A. Wetgeving (reeds aangemeld voor plenaire behandeling): waarover de commissie in de extra procedurevergadering d.d. 27 januari 2021 reeds een besluit genomen heeft

 10. 10

  Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Wkkgz ivm het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wlz ivm het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Wet op de BIG ivm de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Vierde incidentele suppletoire begroting inzake de coronamaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake de coronamaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  B. Wetgeving (in afwachting van stukken van de regering): waarover de commissie in de extra procedurevergadering d.d. 27 januari 2021 reeds een besluit genomen heeft

 17. 17

  Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voorstel van wet van het lid Ziengs betreffende de Wet regulering mengformules

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  C. Wetgeving: waarover de commissie thans een besluit moet nemen

 24. 24

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Incidentele suppletoire begroting inzake de coronamaatregelen (Kamerstuk 35678)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Derde incidentele suppletoire begroting inzake de coronamaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  A. Deze brieven zijn reeds behandeld in de extra procedurevergadering van 27 januari 2021

 30. 30

  Kabinetsstandpunt Draaiboek “Triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie”

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Toezegging gedaan over de informatievoorziening van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Stand van zakenbrief COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Regelingen tot wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in verband met het verlengen van het maatregelenpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stand van zaken 13-wekenecho

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Beleidsreactie inzake NZa-rapport medisch-generalistische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Regeling tot wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in verband met het verlengen van de verzwaarde maatregelen voor onderwijsinstellingen en kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek van de commissie over een afschrift aan de Gemeente Utrecht, Amsterdam en Den Haag, m.b.t. opvang niet rechthebbende

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Regelingen tot wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 voor Europees Nederland en de BES-eilanden in verband met negatieve testverplichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie over de consultatie over de vormgeving van de impact assessment betreffende de herziening van de EU-regels om de ontwikkeling van geneesmiddelen voor kinderen en mensen met zeldzame ziekten te stimuleren (‘Revision of the EU legislation on medicines for children and rare diseases’) en de herziening van de veiligheids- en kwaliteitsnormen voor bloed, weefsels en cellen die worden gebruikt voor medische behandelingen en therapieën

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  96e OMT advies over o.a. de openstelling van het primair onderwijs en kinderopvang en kabinetsreactie

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Toezegging gedaan over het rapport Verwevenheid zorg & criminaliteit van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Beleidsreactie inzake het rapport ''Samenvattend rapport Wet langdurige zorg 2019/2020'' van de Nederlandse Zorgautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brandbrief vitamine C-therapie bij COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg inzake suggesties aan de Sociaal-Economische Raad (SER) voor de verkenning van de knelpunten en kansen voor de arbeidsmarkt in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op verzoek van de commissie inzake de motie van de leden Van Gerven en Van den Berg over binnen FAST middelen alloceren voor 100% publieke onderzoeken (Kamerstuk 35570-XVI-126)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Reactie op verzoek van de commissie inzake motie van het lid Westerveld over een doorbraakaanpak voor jongeren met een specialistische en complexe hulpvraag (Kamerstuk 35570-XVI-25)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Handreiking inzagerecht nabestaanden medisch dossier

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op verzoek commissie inzake verhoging zorgpremie

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Rapport evaluatie Subsidieregeling Stageplaatsen Zorg II 2016-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  B. Onderstaande brieven staan allen 'ter bespreking'. Dit zijn de brieven die na de afgelopen extra-procedurevergadering zijn ontvangen.

  Over deze recent ontvangen brieven dient de commissie te besluiten of deze brieven controversieel of niet controversieel worden verklaard. In de noot bij de brieven staat een behandelvoorstel opgenomen voor het geval de brieven niet controversieel worden verklaard. 
 51. 51

  Verder met Vaccineren

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Afschrift van het antwoord aan de Eerste Kamer over de aangenomen motie-Janssen c.s. over bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal over verlenging van de Tijdelijke maatregelen covid-19 (Kamerstuk 35 526, L)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Monitor contracten medisch-specialistische zorg 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het opnemen van een alternatief voor de testverplichting voor luchtvaartuigbemanningen

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Man-vrouwverschillen onderbelicht in onderzoek coronamedicijnen'

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Landelijk onderzoek naleving leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol en tabak in 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Uitstel toezending beleidsreactie inzake homoconversie

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Kabinetsreactie op het 96e OMT advies (deel 2)

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Beantwoording van de vraag of de richtlijnen voor het gebruik van verschillende typen mondneusmaskers aangepast moet worden gelet op de opkomst van de ‘Britse’ variant van het virus

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Toevoeging SMA aan neonatale hielprikscreening

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Thuiswerken en het creëren van een grondslag voor sluiting bij bronbesmetting

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Reactie op de motie van de leden Von Martels en Kuik over overleg over randvoorwaarden voor regionale preventiefondsen

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Reactie op verzoek commissie inzake inzake uitzondering patiënten voor gebruik medicinale cannabis in het verkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Reactie op de ontvangen petitie van de Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers (NVAM) van 10 november jl. aangaande het niet erkennen van het beroep van anesthesiemedewerker in artikel 3 van Wet BIG

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Reactie op verzoek commissie over de verminderde vaccinlevering door AstraZeneca

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op brief KNOV over de oproep tot uitstel aanwijzing integrale bekostiging geboortezorg in reguliere bekostiging

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Aanwijzing NZa bekostiging integrale geboortezorg

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Rapportage ‘Resultaten van de DNA-dialoog’

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Beleidsreactie over het NZa-adviesrapport over integrale vergelijking verpleeghuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Mogelijkheid tot ontheffing van testverplichting voor luchtvaartbemanning

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een vervroegde sluiting van publieke plaatsen in verband met een avondklok en een verlaging van de maximale groepsgrootte bij uitvaarten

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het mogelijk maken van praktijktesten voor het veilig en verantwoord organiseren van evenementen

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Initiatiefnota van het lid Bergkamp over ouderen met een verstandelijke beperking (TK 35651)

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Honoreren verzoek Tweede Kamer onderzoek informatiebeveiliging VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 28 januari 2021)

  Voorstel:  Ter informatie.                                   
  1. Debat over de prijs van geneesmiddelen. Tijdens de RvW van 28 januari 2020 is een aantal onderwerpen toegevoegd aan het debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019) en tevens is de titel van het debat gewijzigd. Niet-controversieel verklaard.
  2. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 januari 2020). (min.VWS, min. voor Milieu en Wonen). Aan de griffie plenair is gevraagd dit debat prioritair in te plannen.  Niet-controversieel verklaard.
 76. 76

  Overzicht VAO's/VSO's

  Besluit: Ter informatie. De leden kunnen desgewenst bij de RvW van dinsdag 9 februari kenbaar maken of zij een VAO/VSO nog voor het verkiezingsreces wensen in te plannen. De overige VAO's/VSO's zullen naar verwachting niet meer voor het reces ingepland kunnen worden.
   
  • VAO Medische ethiek, donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie
  • VAO Handreiking Kindzorg*
  • VAO Langer Thuis / Dementiezorg / PGB / Wijkverpleging / Wmo 
  • VAO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/patiëntveiligheid/medisch beroepsgeheim/kwaliteitszorg
  • VSO Toekomstvisie Transgenderzorg (31 016, nr. 295)
  • VAO Zwangerschap en geboorte*
  *Bij de RvW d.d. 2 februari heeft een meerderheid van de Kamer reeds aangegeven deze VAO's nog voor het reces te willen houden. 
 77. 77

  Overzicht geplande AO's/WGO's/NO's (stand van zaken 29 januari 2021)

  Voorstel: ter informatie
  1. NO Preventie (medische, leefstijl en infectiepreventie) + (verslavingszorg/drugsbeleid),  1 februari 2021;
  2. AO Huiselijk geweld/Kindermishandeling, 8 februari 2021 (van 13.00 tot 17.30 uur). De minister voor Rechtsbescherming zal vanaf 15.00 uur aanwezig kunnen zijn.
  3. NO Initiatiefnota van het lid Veldman over structurele weerbaarheid van de medische industrie in crisistijd (TK 35537), 11 februari 2021
  4. NO Initiatiefnota van het lid Veldman over anticiperen op toekomstscenario’s: beschikbaarheid van vaccins en antibiotica met behulp van reële optiewaarden (TK 35676), 11 februari 2021
  5. AO EU-Gezondheidsraad (15 juni), 9 juni 2021 
 78. 78

  Overzicht te zijner tijd te houden AO's/WGO's/NO's

  Voorstel: Ter informatie. 
  *De geagendeerde stukken voor deze algemeen overleggen zijn tijdens de extra-procedurevergadering d.d. 27 januari 2021 controversieel verklaard. 
 79. 79

  Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om een schriftelijk overleg te voeren over de wachttijden GGZ

 80. 80

  BESLOTEN GEDEELTE

  Voorstel voorbereidingsgroep onderzoek juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst