Procedurevergadering

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering: "Procedurevergadering VWS "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie VWS d.d. 3 februari 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie VWS d.d. 3 februari 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
9
A. Wetgeving (reeds aangemeld voor plenaire behandeling): waarover de commissie in de extra procedurevergadering d.d. 27 januari 2021 reeds een besluit genomen heeft
10
Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts

Te behandelen:

12
Wijziging van de Wkkgz ivm het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wlz ivm het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen

Te behandelen:

16
B. Wetgeving (in afwachting van stukken van de regering): waarover de commissie in de extra procedurevergadering d.d. 27 januari 2021 reeds een besluit genomen heeft
20
Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen

Te behandelen:

22
Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen

Te behandelen:

23
C. Wetgeving: waarover de commissie thans een besluit moet nemen
29
A. Deze brieven zijn reeds behandeld in de extra procedurevergadering van 27 januari 2021
39
Reactie op verzoek commissie over de consultatie over de vormgeving van de impact assessment betreffende de herziening van de EU-regels om de ontwikkeling van geneesmiddelen voor kinderen en mensen met zeldzame ziekten te stimuleren (‘Revision of the EU legislation on medicines for children and rare diseases’) en de herziening van de veiligheids- en kwaliteitsnormen voor bloed, weefsels en cellen die worden gebruikt voor medische behandelingen en therapieën

Te behandelen:

41
Toezegging gedaan over het rapport Verwevenheid zorg & criminaliteit van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ)

Te behandelen:

44
Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg inzake suggesties aan de Sociaal-Economische Raad (SER) voor de verkenning van de knelpunten en kansen voor de arbeidsmarkt in de zorg

Te behandelen:

45
Reactie op verzoek van de commissie inzake de motie van de leden Van Gerven en Van den Berg over binnen FAST middelen alloceren voor 100% publieke onderzoeken (Kamerstuk 35570-XVI-126)

Te behandelen:

46
Reactie op verzoek van de commissie inzake motie van het lid Westerveld over een doorbraakaanpak voor jongeren met een specialistische en complexe hulpvraag (Kamerstuk 35570-XVI-25)

Te behandelen:

50
B. Onderstaande brieven staan allen 'ter bespreking'. Dit zijn de brieven die na de afgelopen extra-procedurevergadering zijn ontvangen.

Details

Over deze recent ontvangen brieven dient de commissie te besluiten of deze brieven controversieel of niet controversieel worden verklaard. In de noot bij de brieven staat een behandelvoorstel opgenomen voor het geval de brieven niet controversieel worden verklaard. 
52
Afschrift van het antwoord aan de Eerste Kamer over de aangenomen motie-Janssen c.s. over bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal over verlenging van de Tijdelijke maatregelen covid-19 (Kamerstuk 35 526, L)

Te behandelen:

59
Beantwoording van de vraag of de richtlijnen voor het gebruik van verschillende typen mondneusmaskers aangepast moet worden gelet op de opkomst van de ‘Britse’ variant van het virus

Te behandelen:

64
Reactie op de ontvangen petitie van de Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers (NVAM) van 10 november jl. aangaande het niet erkennen van het beroep van anesthesiemedewerker in artikel 3 van Wet BIG

Te behandelen:

66
Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op brief KNOV over de oproep tot uitstel aanwijzing integrale bekostiging geboortezorg in reguliere bekostiging

Te behandelen:

71
Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een vervroegde sluiting van publieke plaatsen in verband met een avondklok en een verlaging van de maximale groepsgrootte bij uitvaarten

Te behandelen:

75
Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 28 januari 2021)

Details

Voorstel:  Ter informatie.                                   
 1. Debat over de prijs van geneesmiddelen. Tijdens de RvW van 28 januari 2020 is een aantal onderwerpen toegevoegd aan het debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019) en tevens is de titel van het debat gewijzigd. Niet-controversieel verklaard.
 2. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 januari 2020). (min.VWS, min. voor Milieu en Wonen). Aan de griffie plenair is gevraagd dit debat prioritair in te plannen.  Niet-controversieel verklaard.
76
Overzicht VAO's/VSO's

Details

Besluit: Ter informatie. De leden kunnen desgewenst bij de RvW van dinsdag 9 februari kenbaar maken of zij een VAO/VSO nog voor het verkiezingsreces wensen in te plannen. De overige VAO's/VSO's zullen naar verwachting niet meer voor het reces ingepland kunnen worden.
 
 • VAO Medische ethiek, donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie
 • VAO Handreiking Kindzorg*
 • VAO Langer Thuis / Dementiezorg / PGB / Wijkverpleging / Wmo 
 • VAO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/patiëntveiligheid/medisch beroepsgeheim/kwaliteitszorg
 • VSO Toekomstvisie Transgenderzorg (31 016, nr. 295)
 • VAO Zwangerschap en geboorte*
*Bij de RvW d.d. 2 februari heeft een meerderheid van de Kamer reeds aangegeven deze VAO's nog voor het reces te willen houden. 
77
Overzicht geplande AO's/WGO's/NO's (stand van zaken 29 januari 2021)

Details

Voorstel: ter informatie
 1. NO Preventie (medische, leefstijl en infectiepreventie) + (verslavingszorg/drugsbeleid),  1 februari 2021;
 2. AO Huiselijk geweld/Kindermishandeling, 8 februari 2021 (van 13.00 tot 17.30 uur). De minister voor Rechtsbescherming zal vanaf 15.00 uur aanwezig kunnen zijn.
 3. NO Initiatiefnota van het lid Veldman over structurele weerbaarheid van de medische industrie in crisistijd (TK 35537), 11 februari 2021
 4. NO Initiatiefnota van het lid Veldman over anticiperen op toekomstscenario’s: beschikbaarheid van vaccins en antibiotica met behulp van reële optiewaarden (TK 35676), 11 februari 2021
 5. AO EU-Gezondheidsraad (15 juni), 9 juni 2021 
78
Overzicht te zijner tijd te houden AO's/WGO's/NO's

Details

Voorstel: Ter informatie. 
*De geagendeerde stukken voor deze algemeen overleggen zijn tijdens de extra-procedurevergadering d.d. 27 januari 2021 controversieel verklaard. 
79
Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om een schriftelijk overleg te voeren over de wachttijden GGZ
80
BESLOTEN GEDEELTE

Details

Voorstel voorbereidingsgroep onderzoek juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst