E-mailprocedure : Voorstel van de leden Koerhuis (VVD-fractie) en Beckerman (SP-fractie) om de minister van BZK te verzoeken tot het uitgestelde AO en het eventuele VAO geen onomkeerbare stappen te zetten m.b.t. de wijkenaanpak en de proeftuinen aardgasvrije wijken.

De vergadering is geweest

5 oktober 2020
12:00 uur
Aan de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
 
Geachte leden,
 
Hierbij deel ik u mee dat het op donderdag 8 oktober 2020 geplande AO Klimaatakkoord gebouwde omgeving geen doorgang kan vinden vanwege samenloop met de plenaire behandeling van de Tijdelijke wet maatregelen covid 19, waarbij de minister van BZK aanwezig moet zijn. In overleg met het ministerie gaan wij nu op zoek naar een nieuwe datum voor het AO, met als inzet dit overleg op een zo kort mogelijke termijn te organiseren.
 
Met het oog op verder uitstel van het AO Klimaatakkoord gebouwde omgeving willen de leden Koerhuis (VVD-fractie) en Beckerman (SP-fractie) u opnieuw vragen de minister van BZK te verzoeken tot het uitgestelde AO en het eventuele VAO geen onomkeerbare stappen te zetten m.b.t. de wijkenaanpak en de proeftuinen aardgasvrije wijken.
 
Ik verzoek u uiterlijk maandag 5 oktober 2020 te 12.00 uur te laten weten of u met dit voorstel* kunt instemmen.

*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende: 4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
Met vriendelijke groet,
Charles Roovers
Plv griffier/commissiegriffier
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van de leden Koerhuis (VVD-fractie) en Beckerman (SP-fractie) om de minister van BZK te verzoeken tot het uitgestelde AO en het eventuele VAO geen onomkeerbare stappen te zetten m.b.t. de wijkenaanpak en de proeftuinen aardgasvrije wijken.

    Te behandelen:

    Loading data