Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

30 september 2020
11:00 - 12:00 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
Deze vergadering wordt live gestreamd via de website van de Kamer.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • E. Ziengs (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • W.L. Postma (CDA)
 • R.A.J. Schonis (D66)
 • C. Laçin (SP)
 • L. van Raan (PvdD)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Uitnodiging gemeente Nissewaard voor werkbezoek op 13 november 2020 ten behoeve van het notaoverleg MIRT

 3. 3

  Uitnodiging gemeente Den Haag voor werkbezoek dit najaar aan onder meer de Binckhorst

 4. 4

  Wetsvoorstel betreffende vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van chauffeurs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Verzamelwet IenW 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Uitvoeringsverdragen over technische reglementen voor voertuigen en uitrustingsstukken

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanhangsels bij Verdrag internationaal spoorvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Begroting Ministerie, Infrastructuurfonds en Deltafonds, MIRT-overzicht en Deltaprogramma

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2021 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Spreektijden tijdens de wetgevingsoverleggen Begrotingsonderzoek en Water en het notaoverleg MIRT

  Besluit: De spreektijden zijn vastgesteld conform de onderstaande verdeling.
  Noot: 
  • Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek 3 november 2020, 16.30 - 20.30 uur, respectievelijk eerste en tweede termijn: PVV 4 en 2; VVD 5 en 2; GL 3,5 en 2; CDA 4 en 2; SP 3,5 en 2; D66 4 en 2; PvdA 3,5 en 2; CU 3 en 1,5; PvdD 3 en 1,5; SGP 2,5 en 1; DENK 2,5 en 1; 50PLUS 2,5 en 1; FvD 2 en 1; Krol 1,5 en 1, Van Kooten-Arissen 1,5 en 1 en Van Haga 1,5 en 1 min.
  • Wetgevingsoverleg Water 11 november 2020, 11.00 - 17.30 uur, respectievelijk eerste en tweede termijn: PVV 8 en 4; VVD 11 en 5; GL 7 en 3,5; CDA 8 en 4; SP 7 en 3,5; D66 8 en 4; PvdA 6 en 3; CU 4 en 2; PvdD 4 en 2; SGP 3 en 1,5; DENK 3 en 1,5; 50PLUS 3 en 1,5; FvD 2 en 0,5; Krol 1 en 0,5, Van Kooten-Arissen 1 en 0,5 en Van Haga 1 en 0,5 min.
  • Notaoverleg MIRT 7 december 2020, 10.00 - 20.00 uur, respectievelijk eerste en tweede termijn: PVV 12 en 6; VVD 16 en 8; GL 10 en 5; CDA 12 en 6; SP 10 en 5; D66 12 en 6; PvdA 8 en 4; CU 5 en 3; PvdD 5 en 3; SGP 4 en 2; DENK 4 en 2; 50PLUS 4 en 2; FvD 3 en 1,5; Krol 1 en 0,5, Van Kooten-Arissen 1, en 0,5 en Van Haga 1 en 0,5 min.
 11. 11

  Meerjarenplan ILT 2020–2024

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  PBL-rapport ‘Balans van de Leefomgeving 2020, burger in zicht, overheid aan zet’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  PBL-rapport Monitor NOVI, Nulmeting

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Brief Voorzitter over werkwijze Tweede Kamer tot het herfstreces

  In deze brief is onder meer het volgende opgenomen: "Het Presidium verzoekt commissies zeer terughoudend te zijn met het inplannen en voeren van commissiedebatten. [...] Dit betekent dat commissies kritisch moeten beoordelen wat urgent is en wat kan wachten."
  Naar aanleiding hiervan heeft de commissie besloten een e-mailprocedure te starten om te bepalen welke geplande commissieactiviteiten tot het herfstreces zullen worden omgezet naar een andere vorm, zoals een schriftelijk overleg of een activiteit per videoverbinding. 
   
 15. 15

  Reactie op het eindrapport van de Alliantie Samen Sterk (rijscholenbranche) en aanbieding onderzoek kwaliteitsimpuls rijscholen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op OVV-rapport 'Olielekkage haven Rotterdam'

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op de motie Van Esch over lessen uit de reddingsoperatie voor zwanen in de Rotterdamse haven

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Appreciatie van de motie van het lid Van Esch over alternatieven voor het gebruik van fosfine

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Ontwikkelingen nationaal en internationaal spoorvervoer voor reizigers

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang openstelling van het luchtruim voor de Boeing 737-MAX

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Interventiegesprekken luchtvaartvouchers: uitkomsten en vervolg

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid Verminderde separatie na doorstart

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Informatie over het aantal luchtvaartmaatschappijen op Schiphol dat failliet is gegaan

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang vrachtwagenheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitstel beantwoording vragen commissie over de publicatie 'Kansrijk mobiliteitsbeleid' van CPB en PBL

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitstel beantwoording vragen over Evaluatie Project Mainportontwikkeling Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  SER-advies duurzaamheidskader biogrondstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Vaststelling vuurwerkregelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Mariene Strategie, deel 2: monitoringprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Toelichting bij de uitvoering van de Beleidsdoorlichting Geluid

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Rapport over granuliet, het Besluit bodemkwaliteit en de Beleidsevaluatie Kwaliteitsborging Bodem

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Toezegging Algemeen Overleg Externe Veiligheid over chemische stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Ontwerp Nationaal Milieubeleidskader

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Actualisatie van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Appreciatie Verordening verlenging geldigheid L-categorie voertuigen i.v.m. COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Publieke consultatie van de ReFuel initiative

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Appreciatie Commissievoorstellen voor het waarborgen van spoorveiligheid en interoperabiliteit in de Kanaaltunnel

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verslag schriftelijk overleg Informele Milieuraad 30 september - 1 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Consultatie inzake EU klimaatadaptatie strategie

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Lijst met EU-voorstellen I&W week 36-40

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Beschikbaarheidsvergoeding OV 2020 en 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Stand van zaken ontwerpbesluit helmplicht snorfietsers

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verlenging maatregel rijbewijzen in relatie tot COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Maandrapportage CBR augustus 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Stand van zaken bij het CBR

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Intercityverbinding Randstad/Eindhoven-Heerlen-Aken

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Geannoteerde agenda informele Milieuraad van 30 september en 1 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Geannoteerde agenda informele videoconferentie met EU-transportministers op 28 september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Kennisagenda

  - Anticiperend handhaven Schiphol (advies opgeleverd, technische briefing uitgesteld i.v.m. coronavirus)
  - Medische keuringen CBR (voorstel voorbereidingsgroep op deze agenda)
  - Grootstedelijke mobiliteit (eerste bijeenkomst voorbereidingsgroep wordt georganiseerd)
  - Mobiliteitskeuzes (de adviesaanvraag bij Rli is op 09-09-20 goedgekeurd door uw commissie en zal via het Presidium aan de Kamer worden voorgelegd ter instemming)
  - Hernieuwbare brandstoffen en energiedragers en biobrandstoffen (voorbereidingsgroep sluit aan bij procedure commissie EZK)
  - Opkomende stoffen, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en chemische stoffen (geannoteerde literatuurstudie afgerond, voorstel voorbereidingsgroep op deze agenda)
  - Begrotingen en jaarverslagen (28 mei inbreng vragen verantwoordingsstukken, 2 juni inbreng vragen suppletoire begrotingen en 3 juni inbreng schriftelijk overleg jaarverslagen; stafnotities voor 2 en 3 juni zijn verspreid)
  - Grote projecten: European Rail Traffic Management System; Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; Hoogwaterbeschermingsprogramma 2; Hogesnelheidslijn-Zuid (grootprojecstatus in afronding); Project Mainport Rotterdam (grootprojecstatus in afronding)
  - Europese prioriteiten: Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (niet-wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); FuelEU Maritime: Groene Europese Maritieme Ruimte (wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); Nieuw Actieplan Circulaire Economie (niet-wetgevend, is 10 maart 2020 verschenen); Strategie voor duurzame chemische stoffen (niet-wetgevend, verschijnt derde kwartaal 2020)

  Besluit: inplannen van de technische briefing Anticiperend handhaven Schiphol.
 50. 50

  Stand van zaken van aanhangige wetsvoorstellen (niet zijnde begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Op 30-05-2013 is de inbreng voor een nader wetsverslag verzonden, op 19-10-2015 hebben de Staten van Aruba inbreng verzonden ten behoeve van een wetsverslag.
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Op 17-01-2018 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een wetsverslag verzonden.
  3. Wijziging Wegenverkeerswet in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht, ingediend op 27-09-2019, 35293
  Dit wetsvoorstel is op 09-09-2020 als hamerstuk aangemeld voor plenaire behandeling.
  4. Verzamelwet IenW 2019, ingediend op 25-10-2019, 35319
  Nota naar aanleiding van het verslag is op 14-09-20 ontvangen. Behandelvoorstel staat op deze agenda.
  5. Goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen, ingediend op 08-02-2020, 35391-(R2144)
  Dit wetsvoorstel is op 09-09-2020 als hamerstuk aangemeld voor plenaire behandeling.
  6. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
  7. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
  Op 14-09-2020 is inbreng voor het wetsverslag verzonden.
  8. Wetsvoorstel betreffende vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van chauffeurs, ingediend op 15-05-2020, 35461
  De nota naar aanleiding van het verslag is 07-09-2020 ontvangen. Het behandelvoorstel staat op deze agenda.
  9. Uitvoering EU-Verordening tot vaststelling kader voor het verrichten van havendiensten, ingediend op 19-05-2020, 35463
  Dit wetsvoorstel is op 09-09-20 als hamerstuk aangemeld voor plenaire behandeling.
  10. Wetsvoorstel inzake bestuurlijke boete slotmisbruik op luchthavens, ingediend op 26-05-2020, 35469
  Op 02-09-2020 is de inbreng voor het wetsverslag verzonden.
  11. Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519.
  Op 23-09-2020 is de inbreng voor het wetsverslag verzonden.
 51. 51

  Ongeplande plenaire activiteiten op IenW-terrein

  Debatten
  11. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
  56. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
  116. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020
  123. Debat over een onderhandelaarsakkoord over de Noordzee (minister I&W en LNV)
  Aangevraagd door het lid De Groot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020

  Dertigledendebatten
  7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
  11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
  19. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
  Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (Groep Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
  52. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
  56. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
  57. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019
  65. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
  67. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020
  80. Dertigledendebat over bezuinigingen bij NS (staatssecretaris I&W, minister Financiën)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de Regeling van Werkzaamheden van 30 juni 2020
  81. Dertigledendebat over het bericht ‘Rijkswaterstaat maakt cruciale rekenfout bij omstreden granulietstort’ (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de Regeling van Werkzaamheden van 8 september 2020

  VAO's/VSO's
  VSO Verzekeringen taxichauffeurs, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
  VSO Duurzaam vervoer, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
  VAO Water, aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS)
  VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
  VSO Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
  VSO Nucleaire veiligheid, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
  VSO Spoorveiligheid/ERTMS, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
  VAO Spoorordening, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
  VSO Verkeersveiligheid, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) 

  De begroting van Infrastructuur en Waterstaat, het Infrastructuurfonds en het Deltafonds wordt behandeld in de week van 17, 18 en 19 november
 52. 52

  Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) voor een inbreng feitelijke vragen over het SEO-rapport Effecten van een vliegbelasting voor de luchtvrachtsector

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Voorstel van het lid Paternotte (D66) en Graus (PVV) om een AO Vliegveiligheid te plannen, zo snel mogelijk en in ieder geval voor het kerstreces

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Voorstel van de voorbereidingsgroep 'Opkomende stoffen, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en chemische stoffen' om de staf te verzoeken om een overzichtsnotitie te maken over dit kennisthema

  Te behandelen:

  Loading data