Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

24 september 2020
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • J.C. Sneller (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • R.M. Leijten (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 9 september 2020 is vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Gedeeltelijk niet aanwezig bij de Algemene Politieke Beschouwingen 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag Eurogroep en informele Ecofinraad 11 en 12 september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Miljoenennota 2021 c.a. en begroting Financiën/Nationale Schuld (IX)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Pakket Belastingplan 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Wwft BES en de Wet financiële markten BES

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met vaststelling van een nieuwe procentuele verdeling van de kosten van het doorlopend toezicht van de Autoriteit Financiële Markten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Vertrouwelijke brief over de heffing van douanerechten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2019 met beleidsreactie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Mededeling Commissie over actieplan beleid ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme (Kamerstuk 22112-2882)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Nieuwe versie van Het Blauwe Boekje

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Update Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank: jaarvergadering en herziening safeguardsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Kostenkader AFM 2021-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Evaluatie van het Solvency II basic-regime

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken aanpassing box 3

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op de motie Van Weyenberg/Middendorp en prijsvergelijking elektronische publicaties

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Op weg naar de beste Belastingdienst voor Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitvoering diverse fiscale moties en toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Kabinetsreactie op het rapport van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals (commissie Ter Haar)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beantwoording vragen commissie over de Notitie fiscaal verdragsbeleid 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Nadere informatie over de reactietermijn m.b.t. kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Stand van zaken Douane

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie inzake het conceptrapport ‘Als de prooi de jager pakt’

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Politieke besluitvorming rondom de vorming van het CAF-team

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

 31. 31

  Voorgenomen beleidsdoorlichtingen in de begroting van Financiën voor 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Aanvulling op de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en informele Ecofinraad van 11 en 12 september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Update Europese Investeringsbank (EIB): jaarvergadering, bevindingen Audit Comité, klimaatactiviteiten en vooruitblik

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Uitnodiging Europees Parlement, namens Deutscher Bundestag, voor interparlementaire conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de Europese Unie (Artikel 13-conferentie) d.d. 12 oktober 2020

 35. 35

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op terrein commissie Financiën - 18 september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Aanbieding advies 'faciliteit voor herstel en veerkracht' van ERK

 37. 37

  Fiche: Wijziging verordening financiële benchmarks

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Behandeling Rapportage onderzoek signalen kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voorstel van de leden Nijboer (PvdA), Snels (GL) en Alkaya (SP) voor een rondetafelgesprek inzake de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Wetgevingsoverleggen, notaoverleggen en algemene overleggen

  Besluit: na bespreking van het op de (herziene) agenda van de procedurevergadering opgenomen overzicht van activiteiten is de griffier verzocht de mogelijkheid na te gaan van het op een later moment, maar wel vóór het herfstreces, houden van het algemeen overleg Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen, zo nodig door het omwisselen van dat overleg met een ander in het overzicht genoemde overleg. Tevens is verzocht om de mogelijkheid te bezien dat overleg te verlengen.
  Dit heeft geleid tot onderstaande gewijzigde planning.
  Daarnaast heeft het lid Slootweg geopperd om de geplande algemene overleggen over Bestrijding witwassen en terrorismefrinanciering resp. over Financiële markten/financiële dienstverlening en consumentenbelangen om te wisselen. Dat voorstel wordt in een e-mailprocedure ter besluitvorming aan de commissie voorgelegd.

  Gewijzigde planning (zie * voor wijzigingen):
  ma 28-09-2020  14.00-17.00   Algemeen overleg Accountancy
  wo 30-09-2020   10.15-13.15   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
  *do 13-10-2020   16.30-19.30   Algemeen overleg Autobelastingen
  *wo 15-10-2020   16.15-19.45*    Algemeen overleg Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen 
  ma 26-10-2020   11.00- 19.00   Eerste wetgevingsoverleg Belastingplan 2021
  wo 28-10-2020   14.00-18.00   Algemeen overleg Financiële markten/Financiële dienstverlening en consumentenbelangen
  do 29-10-2020   10.15-13.15   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
  ma 02-11-2020   11.00-23.00   Tweede wetgevingsoverleg Belastingplan 2021
  wo 18-11-2020   13.30-17.30   Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
  do 19-11-2020   10.00-12.00   Algemeen overleg Exportkredietverzekering
  do 19-11-2020   13.00-16.00   Algemeen overleg Belastingontwijking
  di 24-11-2020   17.00-20.00   Algemeen overleg Staatsdeelnemingen
  do 26-11-2020   10.15-13.15   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad.
  wo 02-12-2020   10.00-15.30   Algemeen overleg Belastingdienst en Belastingen
  wo 09-12-2020   10.00-13.00   Algemeen overleg Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen
  do 10-12-2020   13.00-16.00   Algemeen overleg Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  do 14-01-2021   10.15-13.15   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

  Te zijner tijd te plannen:
  Algemeen overleg Europese btw
  Algemeen overleg Revolverende fondsen
  Algemeen overleg Brexit (NB: de commissie Europese Zaken heeft op 10 september besloten op korte termijn een algemeen overleg Brexit te houden met de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane)
   
 41. 41

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: deelname aan de werkbezoeken aan DNB en AFM zal per e-mail worden geïnventariseerd.

  Reeds geplande activiteiten:
  wo 23-09-2020   10.00-11.00   Besloten technische briefing Raad van State over Septemberrapportage begrotingstoezicht 2020
  wo 23-09-2020  15.00-17.00   Besloten technische briefing Belastingplan 2021
  do 08-10-2020  15.00-17.45   Rondetafelgesprek Alternatieven voor het toeslagenstelsel
  wo 14-10-2020  18.30-21.00   Rondetafelgesprek Bouwstenen voor een beter belastingstelsel
  do 15-10-2020  10.15-11.15   Openbaar gesprek met auteurs van twee wetenschappelijke papers over de staatsbalans [ Gewijzigd: bijeenkomst vindt in het Kamergebouw plaats; niet via videoverbinding ]
  do 15-10-2020  11.30-13.00   Besloten (digitale) technische briefing pilots baten-lastenstelsel
  do 15-10-2020   15.00-16.00   Openbaar gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens over het onderzoek "Belastingdienst/Toeslagen - De verwerking van de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag.”
  do 05-11-2020  16.30-18.00   Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer
  ma 16-11-2020   12.30-14.30   Rondetafelgesprek Staatsdeelnemingen
  ma 23-11-2020 [ochtend] [ optie ] Werkbezoek AFM
  ma 23-11-2020 [middag]  [ optie ] Werkbezoek DNB

  Nog niet geplande activiteiten, waartoe de commisse eerder heeft besloten:
  Openbaar gesprek met de president van de ECB, mevrouw Christine Lagarde [in voorbereiding]
  Openbaar gesprek met Eurocommissaris Economie, de heer Paolo Gentiloni
  Technische briefing door het CPB over het rapport Kansrijk Belastingbeleid.
  Technische briefing Aandelenstructuur AF-KLM

  (Opnieuw) te plannen werkbezoeken
  Werkbezoek Raad van Bestuur NS (Utrecht)
  Werkbezoek aan Belastingdienst (inclusief Toeslagen)
 42. 42

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: ten aanzien van deze nog niet beantwoorde brieven wordt een rappel gestuurd aan de desbetreffende bewindspersoon:
  • 30-04-2020 - Verzoek om uitvoering toezegging over de ministeriële commissie Aanpak Fraude (2020Z07760); rappelverzoek gedaan op 9 september 2020 (2020Z15982)
  • 10-09-2020 - Verzoeken inzake fraudeonderzoeken Belastingdienst (2020Z16030)
  • 10-09-2020 - Verzoek stand-van-zakenbrief overleg over budgettair neutrale omzetting naar WLTP (2020Z16001)
  • 15-09-2020 - Verzoek om reactie op manifest van gedupeerde ouders (2020Z16357)

  Overige nog niet beantwoorde brieven:
  • 21-11-2019 - Verzoek inzake onderzoek toekomst Volksbank in relatie tot artikel 3.1 CW 2016 (2019Z22978)
  • 22-05-2020 - Verzoek inzake stand van zaken exportkredietverzekeringen (2020Z09236)
  • 07-07-2020 - Verzoek om reactie op NOB-opinie inzake box 3 (2020Z13686
  • 10-09-2020 - Verzoek om informatie over het overleg met de groep SBF'ers (2020Z16067)
 43. 43

  Plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 18 september 2020)

  Besluit: ter informatie.

  a) Wetgeving

  29 en 30 sept., 1 oktober (week 40)
  - Algemene financiële beschouwingen
  - 35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

  10, 11 en 12 november (week 46)
  - Belastingplan 2021

  Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
  - 34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)

  b) tweeminutendebatten:

  N.v.t.

  c) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:

  9. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
  17. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën)
  37. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister Financiën, minister SZW)
  55. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister, staatssecretaris Financiën)
  61. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
  71. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister Financiën)
  74. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  80. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
  91. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (minister, staatssecretaris Financiën)
  98. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  104. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
  105. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)
  129. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
  134. D
  ebat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretarissen Financiën)
  136. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (minister Financiën)
  137. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen Financien)

  d) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties

  28. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister M&W)
  33. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
  59. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (minister Financiën)
  64. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (staatssecretaris Financiën)
  77. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (minister Financiën)
 44. 44

  Quickscans ingediende amendementen op Fiscale verzamelwet 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Raadspositie Europese begroting 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Tussenrapportage Beleidsopties voor alternatief toeslagenstelsel en uitwerking van de motie van de leden Bruins en Van Weyenberg over varianten waarbij het toeslagenstelsel verdwijnt

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Zevende incidentele suppletoire begroting inzake de verlenging verlaagde tarieven Belasting- en Invorderingsrente (BIR) en steunmaatregelen voor medeoverheden

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Voortgang uitvoering voorwaarden steunmaatregelen KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verzoek om uitvoering toezegging over de ministeriële commissie Aanpak Fraude

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Voorstel van het lid Omtzigt om te rappelleren op het nog niet beantwoorde verzoek om een brief over fraudeonderzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Voorstel van het lid Lodders om te rappelleren op het nog niet beantwoorde verzoek om een brief inzake WLTP

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Voorstel van het lid Omtzigt om te rappelleren op het nog niet beantwoorde verzoek om een reactie op het manifest van gedupeerde ouders

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Stand van zaken moties inzake KLM

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 54. 54

  Organisatie rondetafelgesprek Bouwstenen voor een beter belastingstelsel

  Besluit: aangehouden.
  Een voorstel van de voorbereidingsgroep, (bestaande uit de leden Lodders, Van Weyenberg, Leijten en Bruins) voor de opzet en invulling van het op 14 oktober 2020 te houden rondetafelgesprek is nog niet ontvangen.