Rondetafelgesprek

OVV-rapport containerramp MSC Zoe

Rondetafelgesprek: "OVV-rapport containerramp MSC Zoe"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie rondetafelgesprek OVV-rapport containerramp MSC Zoe d.d. 28 oktober; position papers toegevoegd

Deelnemers


Agendapunten

1
Rondetafelgesprek over het OVV-rapport over de containerramp met de MSC Zoe

Details

Scope
Op 25 juni 2020 is het OVV-rapport over de containerramp met de MSC Zoe naar de Kamer gestuurd, waarin onder andere werd geconcludeerd dat een actievere rol nodig is van de Nederlandse overheid als het aankomt op de risicobeheersing van containerverlies op de vaarroutes ten noorden van de Waddeneilanden. Ook werd geconcludeerd dat dit een integrale aanpak vergt van verschillende spelers naast de overheid, zoals de sector en het IMO. De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat spreekt daarom graag met deskundigen over de uitkomsten van het OVV-rapport en wat dit betekent om te komen tot een gedragen aanpak om de veiligheid op zee en voor de leefomgeving te vergroten.

Opzet programma*
De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft eerder met deskundigen over de containerramp met de MSC Zoe gesproken tijdens het rondetafelgesprek op 10 april 2019. Om te voorkomen dat het rondetafelgesprek wordt overgedaan zal tijdens dit rondetafelgesprek worden ingegaan op de resultaten en aanbevelingen uit het OVV-rapport.

Het eerste blok wordt benut om met onderzoekers terug te blikken op het OVV-rapport en ILT-rapport ‘Sjorren van containers op zeeschepen’. In blok 2, 3 en 4 spreekt de commissie graag over handelingsperspectieven. Van de Kustwacht ontvangt de commissie graag een update en informatie over mogelijkheden om een nieuwe ramp te voorkomen. Van de KVNR wil de commissie graag weten hoe zij hun aandeel zien en wat de rol is van het IMO volgens hen is. Het MARIN wordt gevraagd hoe schepen veiliger gemaakt kunnen worden, zodat kapiteins zien dat er containers over bord gaan. Ook wordt MARIN verzocht in te gaan op de schade van de storm en uit te leggen wat ‘groene golven’ zijn. De commissie verzoekt daarnaast om informatie over de mogelijkheden tot het afsluiten van de vaarroute, voor welke schepen dit zou moeten gelden en in welke omstandigheden. FNV Havens wordt verzocht in te gaan op de praktijk van het sjorren. Wat komen zij tegen op binnenkomende schepen, is er genoeg tijd om goed te sjorren, kunnen de werkomstandigheden beter? Van de natuurorganisaties hoort de commissie graag welke mogelijke handelingsperspectieven zij zien.

Blok 1 (10.00 – 10.25 uur)
  • Dhr. Dijsselbloem, Onderzoeksraad voor Veiligheid
  • Dhr. Putters, ILT
Blok 2 (10.30 – 10.55 uur)
  • Dhr. van Zanten, Kustwacht
  • Dhr. Van de Minkelis, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders
Blok 3 (11.00 – 11.25 uur)
  • Dhr. Buchner, Marin
  • Dhr. Stam, FNV Havens
Blok 4 (11.30 – 12.00 uur)
  • Mw. Van Gent, Samenwerkingsverband De Waddeneilanden afgemeld
  • Mw. Kuipers, Waddenvereniging
* Dit programma is onder voorbehoud van aan- en afmeldingen.