02
jul
Besloten debat
2 juli 2020 14:00
E-mailprocedure

Vaststellen eindnotitie Leven Lang Ontwikkelen en verzoek kabinetsappreciatie

E-mailprocedure: "Vaststellen eindnotitie Leven Lang Ontwikkelen en verzoek kabinetsappreciatie"Deze vergadering is geweest
Geachte (plv) leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 
Bijgevoegd ontvangt u de eindnotitie van het onderzoek ‘Kosten en baten van Leven Lang Ontwikkelen’ (begeleid door de leden Tielen (VVD), Diertens (D66) en Van den Berge (GL)).
 
De voorbereidingsgroep Veranderende arbeidsmarkt* stelt u voor de eindnotitie inclusief aanbeveling vast te stellen (en daarmee ook de notitie openbaar te maken) én de minister van SZW om een kabinetsappreciatie te vragen. De voorbereidingsgroep heeft de volgende aanbeveling geformuleerd:
 
Aanbeveling
Creëer een heldere, consistente infrastructuur rondom Leven Lang Ontwikkelen in Nederland, waardoor:
  • er een duidelijker overzicht is voor de overheid zelf;
  • Leven Lang Ontwikkelen duidelijker is voor (potentiële) deelnemers en zo meer mensen kunnen worden bereikt;
  • werkgevers langetermijnbeleid kunnen vormen.
Graag verneem ik uiterlijk morgen (donderdag 2 juli) om 14.00 uur of u met dit voorstel kunt instemmen**. Spoedig daarna zal ik u nader informeren.

* bestaande uit de leden Gijs van Dijk (PvdA), Palland (CDA), Tielen (VVD), Van Weyenberg (D66), Smeulders (GroenLinks) en Van Kent (SP)
 
** Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
 
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
  
Met vriendelijke groet,
Eva Witzke
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure 2 juli 2020 (Vaststellen eindnotitie Leven Lang Ontwikkelen en verzoek kabinetsappreciatie)
Brief commissie
Download Verzoek om appreciatie eindnotitie ‘Kosten en baten Leven Lang Ontwikkelen’

Agendapunten

1
Vaststellen eindnotitie Leven Lang Ontwikkelen en verzoek kabinetsappreciatie

Details

Besluit: Verzoek is aangenomen.
  • Op de emailprocedure namens de voorbereidingsgroep Veranderende Arbeidsmarkt heeft de volgende fractie aanvullend gereageerd: ChristenUnie. Ook deze fractie steunt het voorstel om de eindnotitie ‘Kosten en baten van Leven Lang Ontwikkelen’ inclusief aanbeveling vast te stellen (en daarmee ook de notitie openbaar te maken) en de minister van SZW om een kabinetsappreciatie te vragen. Van de overige fracties is geen reactie ontvangen.
    Dit betekent dat de eindnotitie vastgesteld is en de minister van SZW verzocht zal worden om een appreciatie.