E-mailprocedure : Prioriteitsstelling commissie Defensie

De vergadering is geweest

1 juli 2020
17:00 uur
Commissie: Defensie
Beste (plv.) leden van de vaste commissie voor Defensie,
 
Tijdens de vorige procedurevergadering van uw commissie heeft uw voorzitter aangekondigd dat u in verband met de beperkt beschikbare vergaderruimte een voorstel voor een prioriteitsstelling in de nu bekende, nog niet geplande activiteiten in het najaar van uw commissie voorgelegd zou krijgen. Hierbij (onder B. en C.) treft u dit voorstel aan. Onder A. treft u de al langer geleden (voor de Coronacrisis) geplande activiteiten van uw commissie aan. Natuurlijk kunnen eventuele nieuwe ontwikkelingen tijdens en/of na het zomerreces aanleiding zijn tot uitbreiding, dan wel herschikking, van de nu bekende activiteiten.
 
In de lijsten onder B. en C. zijn dus de nog niet geplande activiteiten opgenomen waar uw commissie eerder toe heeft besloten. Uiteraard zal worden geprobeerd om zo veel mogelijk van deze activiteiten te plannen, maar indien een keuze moet worden gemaakt in verband met te weinig vergaderruimte, zal de onderstaande prioriteitsstelling worden toegepast indien uw commissie daar mee instemt.
 
In de prioriteitsstelling zijn onder voorbehoud ook alvast twee wetgevingsoverleggen i.v.m. de begrotingsbehandeling Defensie opgenomen (Personeel en Materieel). U krijgt in september nog een behandelingsvoorstel voor de begrotingsbehandeling ter besluitvorming voorgelegd.
 
Aan de nog te plannen activiteiten zullen met een regelmaat van minimaal twee weken procedurevergaderingen van uw commissie worden gekoppeld.
 
N.b.: in verband met de beperkt beschikbare vergaderruimte zullen vergaderingen ook op maandagen en vrijdagen kunnen worden ingepland.
 
A. Reeds eerder geplande activiteiten (voorstel: allemaal handhaven)
- procedurevergadering 3 september 2020, met aansluitend gesprek MDV (10.30-12.30 uur)
- AO NAVO 14 oktober 2020 (15.00-17.00 uur)
- AO Defensieraad 11 november 2020 (15.00-17.00 uur)
 
(week 2 november 2020 plenaire begrotingsbehandeling Defensie, dan geen commissie-activiteiten)
  
B. Prioriteitsstelling nog niet geplande overleggen Minister/Staatssecretaris Defensie (voorstel: instemmen met de onderstaande prioriteitsvolgorde)
 1. AO Veiligheid
 2. AO voortgang/evaluatie missies (incl. Politietrainingsmissie Kunduz)
 3. (onder voorbehoud) WGO Materieel
 4. (onder voorbehoud) WGO Personeel
 5. AO GrIT
 6. AO EDF
 7. AO Kustwacht Caribisch gebied
 8. AO MIVD
C. 1.   Gesprek Visitatiecommissie (vóór AO Veiligheid)
2.   Technische briefing Herwijnen
3.   Rondetafelgesprek Herwijnen
4.   Technische briefing Inzetbaarheid
5.   Rondetafelgesprek EDF (vóór AO EDF)
5.   Technische briefing Luchtruimherziening
6.   Gesprek Veteranenombudsman

Ik verzoek u mij uiterlijk woensdag 1 juli a.s. om 17.00 uur te laten weten of u met deze prioriteitsstelling kunt instemmen. U wordt verzocht te reageren met een “allen beantwoorden” op dit emailbericht*. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van de emailprocedure.
 
 
Met vriendelijke groet,
Mr. T.N.J. (Tim) de Lange
Griffier commissies Defensie en Koninkrijksrelaties  
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende: 4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Prioriteitsstelling commissie Defensie

  Te behandelen:

  Loading data