E-mailprocedure : Verzoek om uitstel AO arbeidsmarktbeleid 24 juni 2020

De vergadering is geweest

24 juni 2020
12:00 uur
Geachte (plv) leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Hieronder treft u aan een voorstel van het lid Gijs van Dijk (PvdA) om het vanmiddag  (13.00 tot 16.00 uur) geplande AO Arbeidsmarktbeleid uit te stellen tot direct na het zomerreces in verband met de dubbeling met het debat over de derde incidentele suppletoire begroting dat momenteel plaatsvindt in de plenaire zaal.
Graag verneem ik uiterlijk vandaag om 12.00 uur of u met dit voorstel kunt instemmen*. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst. 
 
* Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
 
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

Met vriendelijke groet,
Eva Witzke
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
 
Van: Wolters, E.
Verzonden: woensdag 24 juni 2020 10:44
Aan: Commissie SZW
CC: Dijk van G.
Onderwerp: uitstel AO arbeidsmarktbeleid 24 juni
 
Beste Marc,
 
Hierbij wil ik graag namens Gijs van Dijk (PvdA) het verzoek doen om het vandaag ingeplande AO arbeidsmarktbeleid uit te stellen en zodoende te verplaatsen naar direct na het zomerreces. Dit vanwege de dubbeling met het plenair debat over de ‘Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0’ qua inhoud en tijd.
 
Met vriendelijke groet,
 
Elwin Wolters
Politiek medewerker & voorlichter SZW Tweede Kamerfractie Partij van de Arbeid

 
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek om uitstel AO arbeidsmarktbeleid 24 juni 2020

    Te behandelen:

    Loading data