E-mailprocedure : Voorstel tot uitstel algemeen overleg Pensioenenonderwerpen op 25 juni 2020

De vergadering is geweest

22 juni 2020
12:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 
Hieronder treft u aan een voorstel van het lid Van der Linde (VVD), mede namens de fracties van CDA, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie, om het op 25 juni a.s. geplande AO Pensioenonderwerpen tot nader order uit te stellen. Graag verneem ik uiterlijk maandag 22 juni a.s. om 12.00 uur of u met dit voorstel kunt instemmen*. Spoedig daarna zal ik u nader informeren.
 
 * Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
 
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Met vriendelijke groet,
Esmeijer M.E.
griffier vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 
Beste Marc,
 
A.s. donderdag staat een AO pensioenen gepland, waarvoor de uitwerking van het pensioenakkoord de hoofdmoot zou zijn.
 
Gegeven de ontwikkelingen van vanmorgen lijkt het logisch en zorgvuldig dat de bestuurders van FNV nu eerst de gelegenheid krijgen om met hun leden te overleggen, voordat wij ons buigen over dit onderwerp.
 
Mede namens de collega’s van CDA, D66, GroenLinks, PvdA en Christenunie wil ik daarom voorstellen het AO van 25 juni tot nader order uit te stellen.
 
Met vriendelijke groet,
Roald van der Linde (VVD)
 
 
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel tot uitstel algemeen overleg Pensioenenonderwerpen op 25 juni 2020

    Te behandelen:

    Loading data