E-mailprocedure : Uitwerking voorlichtingsvraag Raad van State regulering arbeidsmigratie

De vergadering is geweest

22 juni 2020
14:00 uur
Geachte (plv) leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 
Vorige week is via een emailprocedure aan u een nader uitgewerkte voorlichtingsvraag inzake Arbeidsmigratie aan u voorgelegd (de eerdere e-mailprocedure is toegevoegd onder deze mail). Een aantal fracties heeft in reactie daarop  aangegeven dat zij de voorlichtingsvraag graag dichter op de tekst van de motie zouden willen formuleren.
Op basis van deze reacties is de voorlichtingsvraag uitgebreid. Deze is opgenomen in bijgaande stafnotitie.
 
Graag verneem ik uiterlijk maandag 22 juni a.s. om 14.00 uur of u met de in de stafnotitie opgenomen (herziene) voorlichtingsvraag kunt instemmen.*
 
 
* Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
 
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
Met vriendelijke groet,
Esmeijer M.E.
griffier vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
 
Geachte (plv) leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 
Naar aanleiding van de op 2 juni jl. (ingediend bij het notaoverleg Arbeidsmigratie op 25 mei jl.)  aangenomen motie Bruins c.s. (35359-21) over een voorlichtingsvraag aan de Raad van State  inzake het reguleren van vrij verkeer van personen en diensten heeft het Presidium op 10 juni jl.  besloten de commissie SZW te verzoeken de voorlichtingsvraag nader uit te werken (agendapunt 41 van procedurevergadering van 15 juni jl.). In de procedurevergadering is gemeld dat de indiener (Bruins) en medeondertekenaars van de motie (Palland, Van Kent)  een voorstel hiertoe aan de commissie zullen voorleggen.
 
In de bijgevoegde stafnotitie vindt u de voorlichtingsvraag, enige context en er wordt kort het proces van totstandkoming van de voorlichtingsvraag beschreven.
 
Graag verneem ik uiterlijk morgen, woensdag 17 juni a.s. om 14.00 uur of u met de in de stafnotitie opgenomen voorlichtingsvraag kunt instemmen*. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst.
 
Mocht de commissie instemmen met de voorlichtingsvraag dan zal deze, via het Presidium,  ter goedkeuring aan de Kamer worden voorgelegd.
(naar verwachting nog voor het zomerreces).
 
 
* Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
 
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
Met vriendelijke groet,
Eva Witzke
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    (Uitgebreide) uitwerking voorlichtingsvraag Raad van State regulering arbeidsmigratie

    Besluit: Verzoek is aangenomen.
    • De volgende fracties hebben met het voorstel ingestemd: VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie en SGP. Van de overige fracties is geen reactie ontvangen. Dit betekent dat de in de stafnotitie opgenomen uitbreiding van de voorlichtingsvraag aan de Raad van State doorgeleid zal worden naar het Presidium (en daarna worden voorgelegd aan de Kamer).