E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Ploumen (PvdA) om voor het plenaire debat over het coronavirus een reactie te ontvangen op het bericht 'Al vroeg alarm over tekort aan bescherming bij verpleeghuizen’.

De vergadering is geweest

22 juni 2020
10:00 uur
Geachte (plv.) leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
Zie onderstaand verzoek van het lid Ploumen (PvdA) om de minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport te verzoeken om voorafgaand aan het aankomende plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus een reactie aan Kamer te sturen op het bericht ‘Al vroeg alarm over tekort aan bescherming bij verpleeghuizen’ (NRC).
 
U wordt verzocht uiterlijk maandag 22 juni 2020, om 10.00 uur aan te geven of u met dit verzoek kunt instemmen. Ik verzoek u via ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht te reageren.
 
Spoedig na de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst.*
 
Met vriendelijke groeten,
Julie-Jet Bakker
Adjunct-griffier commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Griffie commissies Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 
*Toelichting
 De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
Van: Ploumen, L.
Verzonden: vrijdag 19 juni 2020 12:16
Aan: Commissie VWS
Onderwerp: Emailprocedure
 
Beste griffier,
De PvdA verzoekt om voorafgaand aan het Corona-debat per brief een reactie te ontvangen over het volgende bericht: 
Al vroeg alarm over tekort aan bescherming bij verpleeghuizen
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/19/al-vroeg-alarm-over-verpleeghuizen-a4003387
Hoop dat via emailprocedure dit verzoek aan leden commissie voorgelegd kan worden voor steun.
 
Lilianne Ploumen
Tweede Kamerlid PvdA 
woordvoerder Buitenlandse Zaken, Curatieve Zorg, SheDecides
 
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Ploumen (PvdA) om voor het plenaire debat over het coronavirus een reactie te ontvangen op het bericht 'Al vroeg alarm over tekort aan bescherming bij verpleeghuizen’.

    Te behandelen:

    Loading data