17
jun
Besloten debat
17 juni 2020 14:00
E-mailprocedure

Uitwerking voorlichtingsvraag Raad van State regulering arbeidsmigratie

E-mailprocedure: "Uitwerking voorlichtingsvraag Raad van State regulering arbeidsmigratie "Deze vergadering is geweest
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 
Naar aanleiding van de op 2 juni jl. (ingediend bij het notaoverleg Arbeidsmigratie op 25 mei jl.)  aangenomen motie Bruins c.s. (35359-21) over een voorlichtingsvraag aan de Raad van State  inzake het reguleren van vrij verkeer van personen en diensten heeft het Presidium op 10 juni jl.  besloten de commissie SZW te verzoeken de voorlichtingsvraag nader uit te werken (agendapunt 41 van procedurevergadering van 15 juni jl.). In de procedurevergadering is gemeld dat de indiener (Bruins) en medeondertekenaars van de motie (Palland, Van Kent) een voorstel hiertoe aan de commissie zullen voorleggen.
 
In de bijgevoegde stafnotitie vindt u de voorlichtingsvraag, enige context en er wordt kort het proces van totstandkoming van de voorlichtingsvraag beschreven.
 
Graag verneem ik uiterlijk morgen, woensdag 17 juni a.s. om 14.00 uur of u met de in de stafnotitie opgenomen voorlichtingsvraag kunt instemmen*. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst.
 
Mocht de commissie instemmen met de voorlichtingsvraag dan zal deze, via het Presidium,  ter goedkeuring aan de Kamer worden voorgelegd.
(naar verwachting nog voor het zomerreces).
 
 
* Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
 
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Met vriendelijke groet,
Eva Witzke
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure 17 juni 2020 (Uitwerking voorlichtingsvraag Raad van State regulering arbeidsmigratie)

Agendapunten

1
Uitwerking voorlichtingsvraag Raad van State regulering arbeidsmigratie

Details

Beluit: Naar aanleiding van de ontvangen reacties zal de in de stafnotitie voorgestelde voorlichtingsvraag nader worden bezien.