Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

29 september 2020
16:30 - 17:30 uur
Locatie: K4
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.R.J. Rog (CDA)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • H.M. Palland (CDA)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitkomst email-inventarisatie - Aanmelden (eventuele) mede-rapporteurschap begroting ministerie SZW 2021

  Besluit: De leden Wörsdörfer (VVD) en Renkema (GroenLinks) worden aangesteld als rapporteurs voor de begroting SZW 2021.
 5. 5

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vierde incidentele suppletoire begroting inzake steun- en herstelpakket (Kamerstuk 35542)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Verlenging inburgeringstermijn en wijziging inburgeringsregelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Werk aan Uitvoering: handelingsperspectieven voor het versterken van de dienstverlening en een toekomstbestendige en wendbare uitvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapport 'Verkenning bevolking 2050. Drukker, diverser en dubbelgrijs'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toelichting koopkrachtontwikkeling 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Diverse pensioenonderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Overstapmogelijkheid van oWajong naar Wajong2010

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Evaluatie- en onderzoeksplanning Kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Gemeentenieuws van SZW 2020-6

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Monitoring arbeidsmarkt en beroep noodpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Publicatie accountantsprotocol NOW 1

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitwerking aanvullend sociaal pakket

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Fiche: Mededeling werkgelegenheidssteun voor jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Fiche: Raadsaanbeveling versterken jongerengarantie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Fiche: Europese Vaardighedenagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op het eerste verslag van de Europese Commissie over EuropeesPlatform ter bestrijding van zwartwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Lijst met EU-voorstellen SZW t/m 24 september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op de motie van de leden Bruins en Van der Graaf over maatwerk voor mensen die de prostitutie verlaten

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie over toestemming deelname ambtenaar aan rondetafelgesprek “In Nederland beslis je over je eigen leven"

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 25 september 2020)

  Besluit: Ten behoeve van de volgende procedurevergadering zal de staf met een voorstel komen inzake een mogelijke clustering van debatten. Mede op basis van dit voorstel kan de commissie een voorstel doen aan de Voorzitter om deze geclusterde debatten nog voor het verkiezingsreces  in te plannen.
  Besluit: De commissie zal de minister verzoeken de kabinetsreactie op de commissie Regulering van Werk nog voor de begrotingsbehandeling SZW aan de Kamer te sturen (zie 2020Z17689).

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen;
  2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)(35 394). In de procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen;
  3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste terrmijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020.

  Plenaire debatten:
  1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
  2. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
  3. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
  4. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
  5. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
  6. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
  7. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
  8. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
  9. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
  10. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 november 2019)
  11. Debat over het bericht dat het aantal huishoudens met een laag inkomen de laatste drie jaar gelijk is gebleven (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 december 2019)
  12. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
  13. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (aangevraagd door het lid Buitenweg (GroenLinks), bij de RvW van 5 februari 2020)
  14. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister SZW, staatssecretaris Financiën en staatssecretaris SZW)
  15. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (minister SZW)
  16. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) "(On)zichtbare invloed" (minister SZW)
    

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
  2. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
  3. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
  4. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
  5. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 14 januari 2020)

  VAO's/VSO's:
  -
 25. 25

  Geplande algemeen overleg(gen)/notaoverleg(gen) en wetgevingsoverleg(gen)

  Besluit: Nagegaan zal worden of de duur van het WGO Integratie en maatschappelijke samenhang op 12 november 2020 kan worden verlengd.
  • NO Initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie (35240) - 1 oktober 2020, 14.00-18.00 uur: wordt tot nader order uitgesteld
  • AO formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 oktober 2020 - 7 oktober 2020, 10.00-12.00 uur: wordt omgezet in schriftelijk overleg 1 oktober 2020, 14.00 uur
  • NO Initiatiefnota van het lid Becker “In Nederland beslis je over je eigen leven” (35341) - 7 oktober 2020, 13.00-17.00 uur
  • AO Arbeidsmigratie - 14 oktober 2020, 13.00-17.00 uur: wordt tot nader order uitgesteld
  • AO AOW-onderwerpen - 15 oktober 2020, 13.00-17.00 uur
  • AO Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 2 en 3 november 2020 - 27 oktober 2020, 16.00-18.00 uur
  • WGO Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2021) - 12 november 2020, 10.00-14.00 uur
  • AO formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 december 2020 - 26 november 2020, 10.00-12.00 uur
 26. 26

  Ongeplande algemeen overleg(gen)/notaoverleg(gen) en wetgevingsoverleg(gen)

 27. 27

  Uitkomst email-inventarisatie - Deelname voorbereidingsgroep Rondetafelgesprek Initiatiefnota “Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit" (35475)

  Besluit: De volgende leden hebben zich aangemeld: Becker (VVD) en Paternotte (D66).

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Uitkomst email-inventarisatie - Deelname gesprek dhr. Heijne en Noten, auteurs boek "Fantoomgroei" op 15 oktober 2020, 10.00-11.00 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het gesprek met de auteurs van het boek "Fantoomgroei" doorgang te laten vinden op 15 oktober 2020, 10.00-11.00 uur.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Omtzigt (CDA), Smeulders (GroenLinks), Jasper van Dijk (SP), Gijs Van Dijk (PvdA) en Van Raan (PvdD).
 29. 29

  Uitkomst email-inventarisatie - Deelname gesprek inzake rapport NSOB 'Het asbeststelsel. Gevangen door belangen?' op 14 oktober 2020, 10.00-11.00 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld op het gesprek inzake rapport NSOB 'Het asbeststelsel. Gevangen door belangen?' doorgang te laten vinden op 14 oktober 2020, 10.00-11.00 uur.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Smals (VVD), Van Aalst (PVV), Von Martels (CDA) en Stoffer (SGP).
 30. 30

  Uitkomst email-inventarisatie - Deelname gesprek Nationale Ombudsman inzake rapport 'Hindernisbaan zonder finish' op 28 oktober 2020, 11.00-12.00 uur

  Besluit: Wegens onvoldoende aanmeldingen zal het gesprek Nationale Ombudsman inzake rapport 'Hindernisbaan zonder finish' geen doorgang vinden.
  • Het volgende lid heeft zich aangemeld: Renkema (GroenLinks).
 31. 31

  Uitkomst email-inventarisatie - Deelname (besloten) technische briefing ARK inzake onderzoek naar de risico’s op misbruik en oneigenlijk gebruik van de NOW-regeling op 23 september 2020, 13.00-14.00 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de (besloten) technische briefing ARK doorgang te laten vinden op 23 september 2020, 13.00-14.00 uur.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), Palland (CDA), Slootweg (CDA) (ovb), Van Kent (SP) en Gijs van Dijk (PvdA).
 32. 32

  Uitkomsten onderzoek naar M&O-beleid van NOW-regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voorstel verplaatsen AO Arbeidsmigratie op 14 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek om het notaoverleg inzake de initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie (35240) op 1 oktober 2020 te verplaatsen naar december 2020 of januari 2021, in verband met bericht van verhindering Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en deels minister van SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek om gesprek Rathenau Instituut over onderzoeksrapport Werken op waarde geschat - Grenzen aan digitale monitoring op de werkvloer door middel van data, algoritmen en AI op 30 september 2020 digitaal te voeren

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  BESLOTEN GEDEELTE VAN DE VERGADERING