Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief commissie
Download Verzoek om toezending kabinetsreactie op advies commissie Regulering van werk
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vc SZW - 29 september 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 29 september 2020

Deelnemers


Agendapunten

4
Uitkomst email-inventarisatie - Aanmelden (eventuele) mede-rapporteurschap begroting ministerie SZW 2021

Details

Besluit: De leden Wörsdörfer (VVD) en Renkema (GroenLinks) worden aangesteld als rapporteurs voor de begroting SZW 2021.
22
EU-stafnotitie - Overwegingen AO of VSO Raad WSB op 13 oktober 2020
25
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 25 september 2020)

Details

Besluit: Ten behoeve van de volgende procedurevergadering zal de staf met een voorstel komen inzake een mogelijke clustering van debatten. Mede op basis van dit voorstel kan de commissie een voorstel doen aan de Voorzitter om deze geclusterde debatten nog voor het verkiezingsreces  in te plannen.
Besluit: De commissie zal de minister verzoeken de kabinetsreactie op de commissie Regulering van Werk nog voor de begrotingsbehandeling SZW aan de Kamer te sturen (zie 2020Z17689).

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen;
 2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)(35 394). In de procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen;
 3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste terrmijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020.

Plenaire debatten:
 1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
 2. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
 3. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 4. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
 5. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
 6. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
 7. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
 8. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
 9. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
 10. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 november 2019)
 11. Debat over het bericht dat het aantal huishoudens met een laag inkomen de laatste drie jaar gelijk is gebleven (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 december 2019)
 12. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
 13. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (aangevraagd door het lid Buitenweg (GroenLinks), bij de RvW van 5 februari 2020)
 14. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister SZW, staatssecretaris Financiën en staatssecretaris SZW)
 15. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (minister SZW)
 16. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) "(On)zichtbare invloed" (minister SZW)
   

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
 1. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
 2. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
 3. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
 4. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
 5. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 14 januari 2020)

VAO's/VSO's:
-
26
Geplande algemeen overleg(gen)/notaoverleg(gen) en wetgevingsoverleg(gen)

Details

Besluit: Nagegaan zal worden of de duur van het WGO Integratie en maatschappelijke samenhang op 12 november 2020 kan worden verlengd.
 • NO Initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie (35240) - 1 oktober 2020, 14.00-18.00 uur: wordt tot nader order uitgesteld
 • AO formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 oktober 2020 - 7 oktober 2020, 10.00-12.00 uur: wordt omgezet in schriftelijk overleg 1 oktober 2020, 14.00 uur
 • NO Initiatiefnota van het lid Becker “In Nederland beslis je over je eigen leven” (35341) - 7 oktober 2020, 13.00-17.00 uur
 • AO Arbeidsmigratie - 14 oktober 2020, 13.00-17.00 uur: wordt tot nader order uitgesteld
 • AO AOW-onderwerpen - 15 oktober 2020, 13.00-17.00 uur
 • AO Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 2 en 3 november 2020 - 27 oktober 2020, 16.00-18.00 uur
 • WGO Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2021) - 12 november 2020, 10.00-14.00 uur
 • AO formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 december 2020 - 26 november 2020, 10.00-12.00 uur
27
Ongeplande algemeen overleg(gen)/notaoverleg(gen) en wetgevingsoverleg(gen)
28
Uitkomst email-inventarisatie - Nog voor en na het herfstreces in te plannen (eventueel geclusterde) AO's
29
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname voorbereidingsgroep Rondetafelgesprek Initiatiefnota “Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit" (35475)

Details

Besluit: De volgende leden hebben zich aangemeld: Becker (VVD) en Paternotte (D66).

Te behandelen:

30
Voorstel vormgeving rondetafelgesprek AOW-hiaat en oudere zelfstandigen
31
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname voorbereidingsgroep Rondetafelgesprek Pensioenakkoord

Details

BesluitDe volgende leden hebben zich aangemeld: Van der Linde (VVD), Omtzigt (CDA), Van Weyenberg (D66), Van Kent (SP) en Van Brenk (50PLUS).
32
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname gesprek dhr. Heijne en Noten, auteurs boek "Fantoomgroei" op 15 oktober 2020, 10.00-11.00 uur

Details

Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het gesprek met de auteurs van het boek "Fantoomgroei" doorgang te laten vinden op 15 oktober 2020, 10.00-11.00 uur.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Omtzigt (CDA), Smeulders (GroenLinks), Jasper van Dijk (SP), Gijs Van Dijk (PvdA) en Van Raan (PvdD).
33
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname gesprek inzake rapport NSOB 'Het asbeststelsel. Gevangen door belangen?' op 14 oktober 2020, 10.00-11.00 uur

Details

Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld op het gesprek inzake rapport NSOB 'Het asbeststelsel. Gevangen door belangen?' doorgang te laten vinden op 14 oktober 2020, 10.00-11.00 uur.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Smals (VVD), Van Aalst (PVV), Von Martels (CDA) en Stoffer (SGP).
34
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname gesprek Nationale Ombudsman inzake rapport 'Hindernisbaan zonder finish' op 28 oktober 2020, 11.00-12.00 uur

Details

Besluit: Wegens onvoldoende aanmeldingen zal het gesprek Nationale Ombudsman inzake rapport 'Hindernisbaan zonder finish' geen doorgang vinden.
 • Het volgende lid heeft zich aangemeld: Renkema (GroenLinks).
35
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname (besloten) technische briefing ARK inzake onderzoek naar de risico’s op misbruik en oneigenlijk gebruik van de NOW-regeling op 23 september 2020, 13.00-14.00 uur

Details

Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de (besloten) technische briefing ARK doorgang te laten vinden op 23 september 2020, 13.00-14.00 uur.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), Palland (CDA), Slootweg (CDA) (ovb), Van Kent (SP) en Gijs van Dijk (PvdA).
38
Verzoek om het notaoverleg inzake de initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie (35240) op 1 oktober 2020 te verplaatsen naar december 2020 of januari 2021, in verband met bericht van verhindering Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en deels minister van SZW

Te behandelen:

39
Verzoek om gesprek Rathenau Instituut over onderzoeksrapport Werken op waarde geschat - Grenzen aan digitale monitoring op de werkvloer door middel van data, algoritmen en AI op 30 september 2020 digitaal te voeren

Te behandelen:

40
BESLOTEN GEDEELTE VAN DE VERGADERING
41
Werkwijze vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
42
Kennisagenda commissie SZW 2020