16
jun
Besloten debat
16 juni 2020 14:00
E-mailprocedure

Aanmelden wetsvoorstel Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 voor plenaire behandeling

E-mailprocedure: "Aanmelden wetsvoorstel Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 voor plenaire behandeling "Deze vergadering is geweest
Geachte (plv) leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Het verslag (houdende een lijst van vragen en antwoorden) Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0) is zojuist ontvangen (zie hieronder). In de procedurevergadering van vanochtend is besloten om na ontvangst van dit verslag  via een emailprocedure aan de commissie voor te leggen of het wetsvoorstel gereed is voor plenaire behandeling (met het oog op een nog voor het zomerreces in te plannen debat).
Graag verneem ik  uiterlijk dinsdag 16 juni a.s. om 14.00 uur of u ermee kunt instemmen dat het wetsvoorstel aangemeld wordt voor plenaire behandeling*. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst.
 
* Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
 Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
Met vriendelijke groet,
Esmeijer M.E.
griffier vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Van: Parlis
Verzonden: maandag 15 juni 2020 12:31
Onderwerp: GP-SZW - Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en eco...
 
Bijgevoegd een of meer documenten die u ter kennisneming worden toegezonden:De behandeling van dit document (of documenten) kunt u via de zaak 2020Z11019 volgen.

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure 16 juni 2020 (Aanmelden wetsvoorstel Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 voor plenaire behandeling)

Agendapunten

1
Aanmelden wetsvoorstel Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 voor plenaire behandeling (35473)

Details

Besluit: Verzoek is aangenomen.
  • De volgende fracties hebben op het voorstel gereageerd: PVV, CDA, D66, SP, GroenLinks en de PvdA. Allen steunden het voorstel om het wetsvoorstel Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 aan te melden voor plenaire behandeling. Van de overige fracties is geen reactie ontvangen. Dit betekent dat het wetsvoorstel zal worden aangemeld voor plenaire behandeling.