E-mailprocedure

[E-MAILPROCEDURE] Aanmelding derde incidentele suppletoire begroting Financiën (IXB) (35466) als hamerstuk

E-mailprocedure: "[E-MAILPROCEDURE] Aanmelding derde incidentele suppletoire begroting Financiën (IXB) (35466) als hamerstuk"Deze vergadering is geweest

Agendapunten

1
Aanmelding derde incidentele suppletoire begroting Financiën (IXB) (35466) als hamerstuk

Details

Uitkomst:

In reactie op de e-mailprocedure heeft de fractie van de PVV te kennen gegeven zich niet te kunnen verenigen met het voorstel. De overige fracties hebben niet gereageerd.
Dat betekent dat het voorstel is verworpen.
 
De PVV-fractie heeft aangegeven de wet afzonderlijk plenair te willen behandelen. Na overleg met uw voorzitter concluderen wij hieruit dat deze wet kan worden aangemeld voor plenaire behandeling. Indien geen van de fracties hiertegen bezwaar heeft gemaakt vóór morgen, vrijdag 12 juni, te 12.00 uur, zal dit voorstel voor plenaire behandeling worden aangemeld.
 
Tot slot: vanochtend heeft de Kamer de in het AO Eurogroep/Ecofin toegezegde brief ontvangen over de tijdelijkheid van de Europese COVID-19 crisismaatregel SURE.

Schukkink
Adjunct-griffie commissie Financiën
----

Op vrijdag 5 juni heeft de minister van Financiën de antwoorden op feitelijke vragen bij de derde incidentele suppletoire begroting Financiën (IXB) inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE (35466) bij de Kamer ingediend, alsmede een nota van wijziging. In het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin op maandag 8 juni hebben enkele leden het verslag, houdende een lijst van vragen en antwoorden, bij hun inbreng betrokken. De minister heeft in dit algemeen overleg een verduidelijkende brief toegezegd aan het lid Aukje de Vries met betrekking de voorwaarden voor een eventuele verlening van de SURE-regeling.
 
Na overleg met uw commissievoorzitter wordt u in deze e-mailprocedure het voorstel voorgelegd om te besluiten het wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling als hamerstuk.
Ik verzoek u mij uiterlijk op donderdag 11 juni 2020 om 16.00 uur te laten weten of u met het voorstel kunt instemmen (graag een Allen beantwoorden op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen.

Schukkink
Adjunct-griffie commissie Financiën


*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

 

Te behandelen: