Procedurevergadering : Procedurevergadering (videoconferentie)

De vergadering is geweest

2 juli 2020
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Herijking Canon van Nederland

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over een ingekomen brief van Uitgeverij Auteursdomein

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op schriftelijk overleg commissie over o.a. de evaluatie van het erfgoed

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Afschrift van de brief aan de Raad voor Cultuur over het gezamenlijke proces in aanloop naar het advies ‘wendbare en weerbare sector’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Commentaar AWTI t.b.v. algemeen overleg Wetenschapsbeleid d.d. 24 juni 2020

 8. 8

  Commentaar Rathenau Instituut t.b.v. algemeen overleg Onderwijs en corona II Primair en voortgezet onderwijs d.d. 17 juni 2020

 9. 9

  Verslag van een schriftelijk overleg over COVID-19 Update stand van zaken, onderdeel onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Motie van het lid Rog c.s. over onderzoek naar de oorzaken van de afgenomen leesvaardigheid in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding rapport ‘Geluk onder Druk? Onderzoek naar het mentaal welbevinden van jongeren in Nederland’ van UNICEF Nederland

 12. 12

  Verslag houdende een lijst van feitelijke vragen en antwoorden Tweede incidentele suppletoire begroting inzake compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning lokale informatievoorziening in verband met COVID-19)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake intensivering aanpak tekorten in het onderwijs en de lerarenopleidingen)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van een schriftelijk overleg over besluitvorming Islamic University of Applied Sciences Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Reactie op afstandsverklaring Islamic University of Applied Sciences Rotterdam en op de moties van het lid Wiersma en lid het Beertema

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag houdende een lijst van feitelijke vragen en antwoorden inzake jaarverslag en slotwet Ministerie OCW 2019 en de resultaten verantwoordingsonderzoek 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Eerste (audit)onderzoek naar de effectiviteit van de maatregelen om ov-boetes te verminderen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beleidsreactie op het KNAW advies "Evenwicht in het Wetenschapssysteem"

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Inspectierapport Cyberaanval Universiteit Maastricht

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag houdende een lijst van feitelijke vragen en antwoorden inzake wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Beleidsreactie op de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB)-monitor

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Advies Onderwijsraad ‘Vooruitzien voor jonge generaties’

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voorhang van het Besluit tot wijziging van het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs, houdende de uitbreiding van de experimenten leeruitkomsten en flexstuderen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Optimale synergie tussen het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid en de Nationale Wetenschapsagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Tweede Verzamelspoedwet COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Antwoorden op schriftelijk overleg commissie over het besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008, houdende de aanpassing van de kwaliteitsbekostiging over het jaar 2021 in verband met de uitbraak van COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Antwoorden op schriftelijk overleg commissie over het bericht dat vanaf 1 januari 2020 op de Universiteit Twente alleen Engels wordt gesproken

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Reactie Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de Staat van het Onderwijs (Onderwijsverslag)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Reactie op commissiebrief inzake de tussenrapportage van de Nationale Ombudsman over het onderzoek naar de invordering van achterstallige studieschulden door DUO

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op de brief van het Interstedelijk Studentenoverleg inzake de Annual International Student Survey 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op de motie van de leden Wiersma en Bruins over het afstaan van intellectueel eigendom

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Inspectierapport over de joods-orthodoxe school Cheider 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Bijstelling en aanscherping en vervolgproces actualisatie curriculum primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Nota van wijziging wetsvoorstel vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Voortgang programma Ruimte voor Regie

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Intensivering aanpak tekorten in het onderwijs en de lerarenopleidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie over de beleidsregel andere dag- en weekindeling in het kader van noodmaatregelen voor het lerarentekort in het primair onderwijs in de G5

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op verzoek commissie over aanpak TLV-fraude op Tyltylschool De Maasgouw in Zuid-Limburg en uitzending Reporter Radio

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op het verzoek van de commissie over de examenregeling voor het vak Nederlands en de Resultaatverbeteringstoets

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek commissie over het bericht in De Telegraaf van 10 juni 2020 inzake 'Rechter: directeur Cornelius Haga Lyceum terecht geschorst’

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op een brief van het landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs (Lecso) over de bureaucratie van samenwerkingsverbanden in coronatijd

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Planning technische briefing 'Mannelijk – vrouwelijk ondernemerschap in Nederland (genderscan)' - CBS

  Kort na zomerreces.
 46. 46

  Informele Videoconferentie onderwijsministers van de EU inzake COVID-19 d.d. 23 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verslagen van de videoconferentie van onderwijsministers van 18 mei 2020 en van de videoconferentie van cultuur- en mediaministers op 19 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  do 10-09-2020 10.00 - 11.00 Procedurevergadering 
 49. 49

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein (+ VAO's)

  8. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  13. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
  24. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
  37. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
  39. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
  47. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
  51. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media) *
  52. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
  58. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (minister VWS, minister BVO en Media)
  66. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW)
  73. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (minister VWS, minister BZK, minister OCW)
  78. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (minister BVO en Media) *
  96. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (minister BVO en Media)
  101. Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum (Bergkamp) (minister OCW)
  103. Debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht (Wiersma) (minister OCW)
  112. Debat over de aanwijzing van de minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs aan het bestuur van het Haga Lyceum (Azarkan) (minister BVO en Media)
  113. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (minister BVO en Media)
  117. Debat over toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media)
  134. Debat over de aanpak voortijdig schoolverlaten (Smals) (minister OCW)

  * Aankondiging debat wordt ingetrokken

  Dertigledendebatten
  15. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
  47. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
  65. Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt (Van den Berge) (minister OCW)
  68. Dertigledendebat over het bericht dat op de Universiteit Twente vanaf 1 januari 2020 alleen nog Engels wordt gesproken (Van der Molen) (minister OCW)
  80. Dertigledendebat over mbo'ers met een migratieachtergrond die minder kans op een baan hebben (Azarkan) (minister OCW)
  87. Dertigledendebat over het ronselen van leerlingen op scholen door criminelen (Kuik) (minister J&V, minister OCW)

  Nog te plannen VAO's en VSO's

  VSO inzake sponsorconvenant
 50. 50

  Overzicht nog niet geplande commissieactiviteiten (dossiers)


  Algemeen overleg  001 Dossier Governance in het onderwijs
  Algemeen overleg  001a Dossier Governance in het mbo
  Algemeen overleg  002 Dossier Medezeggenschap in het onderwijs
  Algemeen overleg  003 Dossier Onderwijshuisvesting
  Algemeen overleg  004 Dossier Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer
  Algemeen overleg  005 Dossier onderwijsarbeidsmarkt
  Algemeen overleg  006 Dossier Positie schoolleiders
  Algemeen overleg  008 Dossier Leraren
  Algemeen overleg  009 Dossier DUO
  Algemeen overleg  010 Dossier Het jonge kind
  Algemeen overleg  011 Dossier onderwijs aan asielzoekers
  Algemeen overleg  012 Dossier bewegingsonderwijs in het basisonderwijs
  Algemeen overleg  013 Dossier 10-14-onderwijs
  Algemeen overleg  014 Dossier Passend onderwijs
  Algemeen overleg  015 Dossier Techniek in het onderwijs
  Algemeen overleg  016 Dossier Krimp in het onderwijs
  Algemeen overleg  017 Dossier bekostiging in het funderend onderwijs.
  Algemeen overleg  018 Dossier Thuisonderwijs
  Algemeen overleg  019 Dossier duurzaamheid in het onderwijs
  Algemeen overleg  020 Dossier stimuleren brede brugklassen in het voortgezet onderwijs
  Algemeen overleg  021 Dossier Cornelius Haga Lyceum
  Algemeen overleg  022 Dossier Flexibilisering in het onderwijs
  Algemeen overleg  023 Dossier Maatwerkdiploma
  Algemeen overleg  040 Dossier toegankelijkheid wo masterstudie
  Algemeen overleg  042 Dossier Monitoring studievoorschot
  Algemeen overleg  043 Dossier Studiefinanciering
  Algemeen overleg  044 Dossier studeren met een beperking
  Algemeen overleg  050 Dossier Media
  Algemeen overleg  051 Dossier regionale- en streekomroepen
  Algemeen overleg  060 Dossier Cultuur
  Algemeen overleg  070 Dossier Emancipatie
  Algemeen overleg  071 Dossier Nederlands als tweede taal
  Algemeen overleg  072 Dossier Leven Lang Ontwikkelen
  Gesprek  Inspecteur-generaal over Dalende onderwijsprestaties van kinderen in Nederland, naar aanleiding van het PISA rapport
  Technische briefing  Vier onderzoekers lichten PISA-rapport toe: Dalende onderwijsprestaties van kinderen in Nederland
 51. 51

  Planning van commissieactiviteiten met oog op vergaderregime voor commissies vanaf 1 september 2020

  IN DE EERSTVOLGENDE PROCEDUREVERGADERING WORDT HET ONDERSTAANDE NADER BESPROKEN.

  Het huidige vergaderregime voor commissies wordt vanaf 1 september a.s. grotendeels gecontinueerd. Het aantal coronabestendige commissievergaderzalen en daarmee de beschikbare vergadercapaciteit is en blijft beperkt. Terughoudendheid bij het aanvragen en plannen van activiteiten is nog steeds van doorslaggevend belang, evenals de scherpe keuzes die  commissies moeten maken in wat zij willen bespreken. 

  Bij voorrang te plannen commissieactiviteiten:
  • AO Onderwijsarbeidsmarkt leraren en lerarenopleidingen
  • AO Internationalisering hoger onderwijs
  • AO Toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging (McKinsey)
    
  • WGO Emancipatie
  • Notaoverleg Evaluatie passend onderwijs
  • WGO Cultuur
  • WGO Media
  Ondersteunende commissieactiviteiten:
  - Technische briefing Mannelijk – vrouwelijk ondernemerschap in Nederland (genderscan) - CBS
  - Rondetafelgesprek Evaluatie passend onderwijs 


  Behandeling OCW-begroting 2021 in week 13-15 oktober

  Aanhangige wetgeving op OCW-terrein:


  35297  Regels over het voortgezet onderwijs (Wet voortgezet onderwijs 20xx)
  35352  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

  Te verwachen wetgeving o.a.:

  Wetsvoorstel inzake Media
  Wetsvoorstel inzake Bestuurlijk instrumentarium (dec/jan)

  Suggesties voor prioritaire plenaire debatten:
  1. Debat over afrekenbaarheid onderwijsbestuurders en reserves bij schoolbesturen
  2. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 GW
  3. Debat over studievoorschot, toegankelijkheid en leenstelstel
  4. Debat over kansenongelijkheid in het onderwijs
 52. 52

  Planningsbrief

  Te behandelen:

  Loading data