Procedurevergadering

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (videoconferentie)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering (videoconferentie), 2-7-2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 2-7-2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
7
Commentaar AWTI t.b.v. algemeen overleg Wetenschapsbeleid d.d. 24 juni 2020
8
Commentaar Rathenau Instituut t.b.v. algemeen overleg Onderwijs en corona II Primair en voortgezet onderwijs d.d. 17 juni 2020
10
Motie van het lid Rog c.s. over onderzoek naar de oorzaken van de afgenomen leesvaardigheid in het funderend onderwijs

Te behandelen:

11
Aanbieding rapport ‘Geluk onder Druk? Onderzoek naar het mentaal welbevinden van jongeren in Nederland’ van UNICEF Nederland
14
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake intensivering aanpak tekorten in het onderwijs en de lerarenopleidingen)

Te behandelen:

45
Planning technische briefing 'Mannelijk – vrouwelijk ondernemerschap in Nederland (genderscan)' - CBS

Details

Kort na zomerreces.
48
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

do 10-09-2020 10.00 - 11.00 Procedurevergadering 
49
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein (+ VAO's)

Details

8. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
13. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
24. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
37. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
39. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
47. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
51. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media) *
52. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
58. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (minister VWS, minister BVO en Media)
66. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW)
73. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (minister VWS, minister BZK, minister OCW)
78. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (minister BVO en Media) *
96. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (minister BVO en Media)
101. Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum (Bergkamp) (minister OCW)
103. Debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht (Wiersma) (minister OCW)
112. Debat over de aanwijzing van de minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs aan het bestuur van het Haga Lyceum (Azarkan) (minister BVO en Media)
113. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (minister BVO en Media)
117. Debat over toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media)
134. Debat over de aanpak voortijdig schoolverlaten (Smals) (minister OCW)

* Aankondiging debat wordt ingetrokken

Dertigledendebatten
15. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
47. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
65. Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt (Van den Berge) (minister OCW)
68. Dertigledendebat over het bericht dat op de Universiteit Twente vanaf 1 januari 2020 alleen nog Engels wordt gesproken (Van der Molen) (minister OCW)
80. Dertigledendebat over mbo'ers met een migratieachtergrond die minder kans op een baan hebben (Azarkan) (minister OCW)
87. Dertigledendebat over het ronselen van leerlingen op scholen door criminelen (Kuik) (minister J&V, minister OCW)

Nog te plannen VAO's en VSO's

VSO inzake sponsorconvenant
50
Overzicht nog niet geplande commissieactiviteiten (dossiers)

Details


Algemeen overleg  001 Dossier Governance in het onderwijs
Algemeen overleg  001a Dossier Governance in het mbo
Algemeen overleg  002 Dossier Medezeggenschap in het onderwijs
Algemeen overleg  003 Dossier Onderwijshuisvesting
Algemeen overleg  004 Dossier Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer
Algemeen overleg  005 Dossier onderwijsarbeidsmarkt
Algemeen overleg  006 Dossier Positie schoolleiders
Algemeen overleg  008 Dossier Leraren
Algemeen overleg  009 Dossier DUO
Algemeen overleg  010 Dossier Het jonge kind
Algemeen overleg  011 Dossier onderwijs aan asielzoekers
Algemeen overleg  012 Dossier bewegingsonderwijs in het basisonderwijs
Algemeen overleg  013 Dossier 10-14-onderwijs
Algemeen overleg  014 Dossier Passend onderwijs
Algemeen overleg  015 Dossier Techniek in het onderwijs
Algemeen overleg  016 Dossier Krimp in het onderwijs
Algemeen overleg  017 Dossier bekostiging in het funderend onderwijs.
Algemeen overleg  018 Dossier Thuisonderwijs
Algemeen overleg  019 Dossier duurzaamheid in het onderwijs
Algemeen overleg  020 Dossier stimuleren brede brugklassen in het voortgezet onderwijs
Algemeen overleg  021 Dossier Cornelius Haga Lyceum
Algemeen overleg  022 Dossier Flexibilisering in het onderwijs
Algemeen overleg  023 Dossier Maatwerkdiploma
Algemeen overleg  040 Dossier toegankelijkheid wo masterstudie
Algemeen overleg  042 Dossier Monitoring studievoorschot
Algemeen overleg  043 Dossier Studiefinanciering
Algemeen overleg  044 Dossier studeren met een beperking
Algemeen overleg  050 Dossier Media
Algemeen overleg  051 Dossier regionale- en streekomroepen
Algemeen overleg  060 Dossier Cultuur
Algemeen overleg  070 Dossier Emancipatie
Algemeen overleg  071 Dossier Nederlands als tweede taal
Algemeen overleg  072 Dossier Leven Lang Ontwikkelen
Gesprek  Inspecteur-generaal over Dalende onderwijsprestaties van kinderen in Nederland, naar aanleiding van het PISA rapport
Technische briefing  Vier onderzoekers lichten PISA-rapport toe: Dalende onderwijsprestaties van kinderen in Nederland
51
Planning van commissieactiviteiten met oog op vergaderregime voor commissies vanaf 1 september 2020

Details

IN DE EERSTVOLGENDE PROCEDUREVERGADERING WORDT HET ONDERSTAANDE NADER BESPROKEN.

Het huidige vergaderregime voor commissies wordt vanaf 1 september a.s. grotendeels gecontinueerd. Het aantal coronabestendige commissievergaderzalen en daarmee de beschikbare vergadercapaciteit is en blijft beperkt. Terughoudendheid bij het aanvragen en plannen van activiteiten is nog steeds van doorslaggevend belang, evenals de scherpe keuzes die  commissies moeten maken in wat zij willen bespreken. 

Bij voorrang te plannen commissieactiviteiten:
 • AO Onderwijsarbeidsmarkt leraren en lerarenopleidingen
 • AO Internationalisering hoger onderwijs
 • AO Toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging (McKinsey)
   
 • WGO Emancipatie
 • Notaoverleg Evaluatie passend onderwijs
 • WGO Cultuur
 • WGO Media
Ondersteunende commissieactiviteiten:
- Technische briefing Mannelijk – vrouwelijk ondernemerschap in Nederland (genderscan) - CBS
- Rondetafelgesprek Evaluatie passend onderwijs 


Behandeling OCW-begroting 2021 in week 13-15 oktober

Aanhangige wetgeving op OCW-terrein:


35297  Regels over het voortgezet onderwijs (Wet voortgezet onderwijs 20xx)
35352  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Te verwachen wetgeving o.a.:

Wetsvoorstel inzake Media
Wetsvoorstel inzake Bestuurlijk instrumentarium (dec/jan)

Suggesties voor prioritaire plenaire debatten:
 1. Debat over afrekenbaarheid onderwijsbestuurders en reserves bij schoolbesturen
 2. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 GW
 3. Debat over studievoorschot, toegankelijkheid en leenstelstel
 4. Debat over kansenongelijkheid in het onderwijs
53
Stafnotitie stand van zaken Kennisagenda 2020