Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

29 juni 2020
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Oude zaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 (Kamerstuk 35470-XV-1)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstuk 35470-XV-2)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 (Kamerstuk 35470-XV)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0) (Kamerstuk 35473)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2021)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2021 (Kamerstuk 31322-412)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Eerste aanbevelingen Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op de initiatiefnota van het lid Becker over “In Nederland beslis je over je eigen leven” (Kamerstuk 35341-2)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Verkenning informele scholing

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over alle relevante stukken die ten grondslag liggen aan de uitwerking van het pensioenakkoord

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Eindverslag Klankbordgroep Nieuwkomers

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het rapport van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) ‘Het asbeststelsel. Gevangen door belangen?’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Consultatie beloningstransparantie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  AOW-leeftijd en particuliere verzekeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang 'werken als zelfstandige'

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang Brede Schuldenaanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Onderzoek signalen kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Toezeggingen tijdens het algemeen overleg armoede- en schuldenbeleid van 18 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag informele ministeriële videoconferentie werkgelegenheid en sociaal beleid van 9 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Lijst met EU-voorstellen SZW t/m 24 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 25 juni 2020)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen;
  2. Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets (35 374). In de procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen.

  Plenaire debatten:
  1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
  2. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
  3. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
  4. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
  5. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
  6. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
  7. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
  8. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
  9. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
  10. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 november 2019)
  11. Debat over het bericht dat het aantal huishoudens met een laag inkomen de laatste drie jaar gelijk is gebleven (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 december 2019)
  12. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
  13. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (aangevraagd door het lid Buitenweg (GroenLinks), bij de RvW van 5 februari 2020)

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
  2. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
  3. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
  4. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
  5. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
  6. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
  7. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
  8. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 17 oktober 2019)
  9. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 14 januari 2020)

  VAO's/VSO's
  1. VAO Inburgering en inegratie (AO dd 6 februari 2020)
  2. VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 19 februari 2020)
  3. VAO Sociale Staat van Nederland (AO d.d. 4 maart 2020)
  4. VSO Bericht dat het extraatje i.v.m. een 12,5 jarig jubileum moet worden ingeleverd vanwege de wajonguitkering (35213-32)
 27. 27

  Geplande algemeen overleg(gen)/notaoverleg(gen) en wetgevingsoverleg(gen)

  Besluit: Ter informatie.
  • WGO Inburgering - 29 juni 2020, 13.00-18.00 uur.
 28. 29

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname gesprek met de Denktank Coronacrisis op 25 juni 2020 van 11.00 tot 12.00 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het gesprek met de Denktank Coronacrisis doorgang te laten vinden op 25 juni 2020.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), Palland (CDA), Van Weyenberg (D66) en Smeulders (GroenLinks).
 29. 30

  Afschrift brief Nationale ombudsman aan minister voor Rechtsbescherming m.b.t. aanbieding rapport 'Hindernisbaan zonder finish'

 30. 31

  Aanbod SER voor toelichting op advies ‘Biomonitoring en sensoring’

 31. 32

  Verzoek om technische briefing en rondetafelgesprek naar aanleiding van NSOB rapport “Het asbeststelsel. Gevangen door belangen?”

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 33

  Verzoek om gesprek te organiseren met Sander Heijne en Hendrik Noten naar aanleiding van hun boek Fantoomgroei

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 34

  Verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) "(On)zichtbare invloed"

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 35

  Voorstel om een rondetafelgesprek te houden over zelfstandigen die door ziekte een AOW-hiaat financieel niet kunnen overbruggen en vanwege de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd geen voorziening hebben kunnen treffen.

  Te behandelen:

  Loading data