Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

15 juni 2020
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • H.M. Palland (CDA)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Voorhang verlenging ESB-regeling 2021-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorhangprocedure wijzigingsbesluit onderstand BES in verband met verbeteringen toeslag AOV

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verkorte Voorhangprocedure wijzigingsbesluit Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de geldigheidsduur van functies in het CBBS

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstuk 35470-XV-2)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Uitstel kabinetsreactie 'Commissie Regulering van Werk'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Heropening examenlocaties inburgeringsexamen en Staatsexamen Nederlands als tweede taal

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Evaluatie DWSRA-projecten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitvoering van de motie van de leden Asscher en Van Weyenberg over de doelgroep voor de vangnetregeling voor flexwerkers vergroten (Kamerstuk 35420-51)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Monitoring Arbeidsmarkt en Beroep Noodpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Migrantenmonitor 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Quickscan naar de effecten van de Wet arbeidsmarkt in balans

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Update n.a.v. een diplomatieke nota van de ambassade van Koeweit

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanpak ten aanzien van ongewenste vormen van diasporapolitiek van de Turkse overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op uitkomsten experimenten Participatiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Gemeentenieuws van SZW - Coronamaatregelen editie 2

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en verbreding beslagregister

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Opening Validatie- en Innovatiepunt (VIP) ter beoordeling van nieuwe methoden in de asbestverwijdering

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken voedselbanken

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgang vermogensonderzoeken in het buitenland in het kader van de bijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Beleidsreactie op het onderzoek 'De overgang van het mbo naar de arbeidsmarkt'

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitkomsten onderzoeken Participatiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Derde wijziging Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Noodpakket 2.0

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Wijzigingen Noodpakket 2.0

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Geannoteerde agenda Informele Raad WSBVC 9 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Antwoorden op vragen commissie over de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 9 juni 2020 (Kamerstuk 21501-31-561)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Lijst met EU-voorstellen SZW t/m 3 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 11 juni 2020)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen;
  2. Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets (35 374). In de procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen.

  Plenaire debatten:
  1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
  2. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
  3. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
  4. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
  5. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
  6. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
  7. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
  8. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
  9. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
  10. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 november 2019)
  11. Debat over het bericht dat het aantal huishoudens met een laag inkomen de laatste drie jaar gelijk is gebleven (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 december 2019)
  12. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
  13. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (aangevraagd door het lid Buitenweg (GroenLinks), bij de RvW van 5 februari 2020)

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
  2. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
  3. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
  4. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
  5. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
  6. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
  7. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
  8. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 17 oktober 2019)
  9. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 14 januari 2020)

  VAO's/VSO's
  1. VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 5 februari 2020)
  2. VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 19 februari 2020)
  3. VAO Sociale Staat van Nederland (AO d.d. 4 maart 2020)
 35. 35

  Geplande procedurevergadering, algemeen overleg(gen)/notaoverleg(gen) en wetgevingsoverleg(gen)

  Besluit: Ter informatie.
  • AO ZZP - 17 juni 2020, 14.30-18.30
  • AO Armoede- en schuldenbeleid - 18 juni 2020, 09.30-12.30 uur
  • AO Arbeidsmarktbeleid - 24 juni 2020, 13.00-16.00 uur
  • AO Pensioenonderwerpen - 25 juni 2020, 14.00-18.00 uur
  • Procedurevergadering (fysiek) -29 juni 2020, 11.30 -12.30 uur
  Besluit
  • Bezien zal worden of het WGO Inburgering (29 juni 2020, 13.00-17.00 uur) kan worden verlengd. De indicatieve spreektijd per fractie (was 4 minuten) zal dan worden aangepast;
  • De commissie stemt ermee in dat (tot het zomerreces) voor de algemeen overleggen en het wetgevingsoverleg de sprekersvolgorde conform die bij de begrotingsbehandeling te hanteren.
 36. 36

  Ongeplande algemeen overleggen

  Besluit: Ter informatie.
  Besluit: Via de email zal worden geïnventariseerd welke algemeen overleggen met voorrang dienen te worden ingepland na het zomerreces. Besluitvorming vindt plaats in de fysieke procedurevergadering van maandag 29 juni 2020.
 37. 37

  Voorstel fysieke procedurevergaderingen 2020 commissie SZW tot aan het kerstreces 2020

  Besluit: Data vaststellen.
   
  Zomerreces 2020, 3 juli t/m 31 augustus 2020
   
  • dinsdag 8 september 2020, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 29 september 2020, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 13 oktober 2020, 16.30-17.30 uur
   
  Herfstreces 2020 – 16 oktober t/m 26 oktober 2020
   
  • dinsdag 3 november 2020, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 17 november 2020, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 1 december 2020, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 15 december 2020, 16.30-17.30 uur
   
  Kerstreces 2020 – 18 december 2020 t/m 11 januari 2021
   
 38. 38

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname technische briefing STvdA over AOV zelfstandigen op 15 juni 2020 van 13.00-14.00 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de technische briefing doorgang te laten vinden op 15 juni 2020.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), Palland (CDA), Van Weyenberg D66), Smeulders (GroenLinks) en Van Brenk (50PLUS).
 39. 39

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname technische briefing Algemene Rekenkamer over Verantwoordingsonderzoek 2019 op 11 juni 2020 van 10.00-11.00 uur

  Besluit: Wegens onvoldoende aanmeldingen zal de technische briefing Algemene Rekenkamer over Verantwoordingsonderzoek 2019 op 11 juni 2020 geen doorgang vinden.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD) en Van Beukering (D66).
 40. 40

  Aanbieding rapport 'De contouren van een intelligent herstelbeleid' van Denktank Coronacrisis van SER

 41. 41

  In handenstelling vaste commissie SZW motie lid Bruins c.s. (35359-21), inzake nadere uitwerking voorlichtingsvraag Raad van State

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek om een kabinetsreactie op het bericht "schuldenvrije toekomst steeds moeilijker"

  Te behandelen:

  Loading data