Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vc SZW - 15 juni 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 15 juni 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
14
Uitvoering van de motie van de leden Asscher en Van Weyenberg over de doelgroep voor de vangnetregeling voor flexwerkers vergroten (Kamerstuk 35420-51)

Te behandelen:

34
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 11 juni 2020)

Details

Besluit: Ter informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen;
 2. Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets (35 374). In de procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen.

Plenaire debatten:
 1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
 2. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
 3. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 4. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
 5. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
 6. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
 7. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
 8. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
 9. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
 10. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 november 2019)
 11. Debat over het bericht dat het aantal huishoudens met een laag inkomen de laatste drie jaar gelijk is gebleven (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 december 2019)
 12. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
 13. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (aangevraagd door het lid Buitenweg (GroenLinks), bij de RvW van 5 februari 2020)

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
 1. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
 2. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
 3. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
 4. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
 5. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
 6. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
 7. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
 8. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 17 oktober 2019)
 9. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 14 januari 2020)

VAO's/VSO's
1. VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 5 februari 2020)
2. VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 19 februari 2020)
3. VAO Sociale Staat van Nederland (AO d.d. 4 maart 2020)
35
Geplande procedurevergadering, algemeen overleg(gen)/notaoverleg(gen) en wetgevingsoverleg(gen)

Details

Besluit: Ter informatie.
 • AO ZZP - 17 juni 2020, 14.30-18.30
 • AO Armoede- en schuldenbeleid - 18 juni 2020, 09.30-12.30 uur
 • AO Arbeidsmarktbeleid - 24 juni 2020, 13.00-16.00 uur
 • AO Pensioenonderwerpen - 25 juni 2020, 14.00-18.00 uur
 • Procedurevergadering (fysiek) -29 juni 2020, 11.30 -12.30 uur
Besluit
 • Bezien zal worden of het WGO Inburgering (29 juni 2020, 13.00-17.00 uur) kan worden verlengd. De indicatieve spreektijd per fractie (was 4 minuten) zal dan worden aangepast;
 • De commissie stemt ermee in dat (tot het zomerreces) voor de algemeen overleggen en het wetgevingsoverleg de sprekersvolgorde conform die bij de begrotingsbehandeling te hanteren.
36
Ongeplande algemeen overleggen

Details

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Via de email zal worden geïnventariseerd welke algemeen overleggen met voorrang dienen te worden ingepland na het zomerreces. Besluitvorming vindt plaats in de fysieke procedurevergadering van maandag 29 juni 2020.
37
Voorstel fysieke procedurevergaderingen 2020 commissie SZW tot aan het kerstreces 2020

Details

Besluit: Data vaststellen.
 
Zomerreces 2020, 3 juli t/m 31 augustus 2020
 
 • dinsdag 8 september 2020, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 29 september 2020, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 13 oktober 2020, 16.30-17.30 uur
 
Herfstreces 2020 – 16 oktober t/m 26 oktober 2020
 
 • dinsdag 3 november 2020, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 17 november 2020, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 1 december 2020, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 15 december 2020, 16.30-17.30 uur
 
Kerstreces 2020 – 18 december 2020 t/m 11 januari 2021
 
38
Uitkomst emailinventarisatie - Deelname technische briefing STvdA over AOV zelfstandigen op 15 juni 2020 van 13.00-14.00 uur

Details

Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de technische briefing doorgang te laten vinden op 15 juni 2020.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), Palland (CDA), Van Weyenberg D66), Smeulders (GroenLinks) en Van Brenk (50PLUS).
39
Uitkomst emailinventarisatie - Deelname technische briefing Algemene Rekenkamer over Verantwoordingsonderzoek 2019 op 11 juni 2020 van 10.00-11.00 uur

Details

Besluit: Wegens onvoldoende aanmeldingen zal de technische briefing Algemene Rekenkamer over Verantwoordingsonderzoek 2019 op 11 juni 2020 geen doorgang vinden.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD) en Van Beukering (D66).
40
Aanbieding rapport 'De contouren van een intelligent herstelbeleid' van Denktank Coronacrisis van SER
41
In handenstelling vaste commissie SZW motie lid Bruins c.s. (35359-21), inzake nadere uitwerking voorlichtingsvraag Raad van State

Te behandelen: