Algemeen overleg : Jeugd

De vergadering is geweest

23 juni 2020
16:00 - 22:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Maximaal 6 minuten spreektijd per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • S. Dekker
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • R. Raemakers (D66)
 • C.A. Jansen (PVV)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • A.H. Kuiken (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Jeugdhulp

 2. 2

  Arbeidsmarktagenda Jeugdhulp 'continuïteit en stabiliteit in een veranderend landschap'

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Tweede voortgangsrapportage actieprogramma 'Eén tegen eenzaamheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitkomsten van het verdiepend onderzoek naar ‘inzicht in besteding jeugdhulpmiddelen’

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie om het kabinetsstandpunt omtrent de GIRFEC (Getting it right for every child) methode uit Schotland

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over een reactie op de petitie van FNV “voel je het ook knellen in de jeugdzorg”

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over de aanpak Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein (TK 34477-67)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over brandbrief met betrekking tot tekorten sociaal domein Zeeuwse gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Perspectief voor de Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beantwoording vragen commissie over de Verkenning doorstart van De Hoenderloo Groep

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stand van zakenbrief inzake de Hoenderloo Groep

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van een schriftelijk overleg op vragen commissie over de reactie op het verzoek van de commissie inzake de wijze van uitvoering van de motie Van der Staaij c.s. over het beter benutten van initiatieven om de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders te versterken (*)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken expertisecentra jeugdhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang van de acties om de zorg voor jeugd te verbeteren

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitvoering van de moties van het lid Van Meenen over ontschotten van de middelen voor onderwijs, ondersteuning en zorgen (Kamerstuk 31497-352) en over pilots met collectieve financiering van zorg en onderwijs (Kamerstuk 31497-353)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Kindermishandeling en huiselijk geweld

 17. 17

  Prevalentieonderzoek Vrouwelijke genitale verminking in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Tweede voortgangsrapportage 'Geweld hoort nergens thuis'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie inzake het rapport van de Nationale Ombudsman: Vrouwen in de knel? Het vervolg.

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Derde voortgangsrapportage programma 'Geweld hoort nergens thuis'

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op evaluatierapport Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO) over uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Actieagenda 'Schadelijke Praktijken'

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Onderzoeken: Ontwikkelingen adviezen en meldingen Veilig Thuis en Opvangplaatsen voor acute crisissituaties

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over een reactie op het rapport van het Verwey-Jonker Instituut ‘Ups en downs tijdelijk huisverbod binnen de G4’

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie over de petitie ‘Help! Ook na mijn 18de’ aangeboden door Defence for Children - ECPAT en Hart voor kinderrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis

  Te behandelen:

  Loading data