Agendapunten

 1. 1

  Deze procedurevergadering is gehouden via een videoconferentie en was te volgen via een 'Live stream' op de website van de Tweede Kamer

 2. 2

  Technische briefing Onderwijsraad

  De commissie stemt in met het voorstel van de Onderwijsraad tot het verzorgen van een technische briefing over het advies naar aanleiding van de evaluatie passend onderwijs (videoconferentie) op dinsdag 23 juni a.s. van 16.30-18.30 uur. 
 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, etc.

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag van een schriftelijk overleg over steun tijdens de coronacrisis voor de mediasector

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de motie van het lid Van der Molen c.s. over onlinereclame op sociale media altijd als zodanig kenbaar maken

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beleidsreactie evaluatie NICAM

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afschrift brief RvC aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. scenario’s voor een weerbare en wendbare culturele en creatieve sector

 9. 9

  Stand van zaken uitvoering beleidsreactie commissie-Pechtold en moties en toezeggingen met betrekking tot erfgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag over het toezicht 2019 Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitwerking aanvullende ondersteuning € 300 miljoen culturele en creatieve sector

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Derde incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning lokale informatievoorziening in verband met COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op amendementen ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese richtlijn audiovisuele mediadiensten (Kamerstuk 35361-9 en Kamerstuk 35361-16-17-18-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verkenning governance Commissariaat voor de Media

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Advies van de Raad voor Cultuur BIS 2021-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verzoek lid Kwint om brief kabinet inzake uitvoering moties cultuur tijdens WGO Cultuur en corona op 28 april jl.

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Juridische mogelijkheden aanpak ongewenst gedrag in onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanbieding rapport 'Europese wetenschap en innovatie in een nieuw geopolitiek speelveld' van Rathenau Instituut

 19. 19

  Aanbieding onderzoeksrapport ‘In open science toont zich de meester’ van Rathenau Instituut

 20. 20

  Aanbieding factsheet ‘Internationale mobiliteit van AI-wetenschappers’ van Rathenau Instituut

 21. 21

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Aanbieding Bericht aan het Parlement (BAP) ‘Prestatieverhogende pillen bij jongeren: zorg voor een breder perspectief’ van Rathenau Instituut

 23. 23

  Aanbieding advies 'Vooruitzien voor jonge generaties' van Onderwijsraad

 24. 24

  Compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Tweede incidentele suppletoire begroting inzake compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Rapport 'Onderzoek levenlanglerenkrediet'

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op afstandsverklaring Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUASR) en op de moties van het lid Wiersma en lid het Beertema

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Rapportage burgerbrieven 2019 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Inspectierapport In- en doorstroommonitor hoger onderwijs 2009-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008, houdende de aanpassing van de kwaliteitsbekostiging over het jaar 2021 in verband met de uitbraak van COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Onderzoek nevenwerkzaamheden prof. dr. D. Kochenov

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Antwoorden op vragen commissie over jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 en de resultaten verantwoordingsonderzoek 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op de gewijzigde motie Van Meenen en Rog inzake diplomering op basis van school-eigen resultaten in het voortgezet speciaal onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Beëindiging onderwijskundig experiment op de Jan Ligthartschool in Westerbroek

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek commissie inzake motie Rog over protocollen voor het onderwijs bij COVID-19 besmetting

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de antwoordbrief aan de groep ‘’Maatwerkdiploma, en dan?’’

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verslag van een schriftelijk overleg over het sponsorconvenant 2020-2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Reactie op een burgerbrief over de gang van zaken bij Scholen voor Persoonlijk Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voortgang uitwerking adviezen commissie-Dijkgraaf 'Aanpak leerlingendaling voortgezet onderwijs'

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Voortgang onderwijsachterstandenbeleid en inspectieonderzoek Lokale Educatie Agenda

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Beantwoording feitelijke vragen commissie over toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Reactie op verzoek commissie over opschorting fusieplannen i.v.m. coronacrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Beantwoording feitelijke vragen commissie over Beleidsreactie themaonderzoek toetsing en afsluiting in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  Verslag van een schriftelijk overleg over de themarapportage Fries in het primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 47. 47

  Groepsgrootte en leerling-leraarratio 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake Regels over het voortgezet onderwijs (Wet voortgezet onderwijs 20xx)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  Verslag van een schriftelijk overleg over een reactie op de brief van Advies Onderwijsraad inzake uitbesteding van bekostiging aan particulier onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 50. 50

  Reactie op verzoek commissie over de examenregeling voor de moderne vreemde talen en de resultaatverbeteringstoets voor de moderne vreemde talen

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Beantwoording feitelijke vragen commissie over de kabinetsreactie op het SER-advies 'Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  Informele Videoconferentie onderwijsministers van de EU inzake COVID-19 van 18 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Agenda Videoconferentie EU-cultuur- en mediaministers van 19 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verslag van een schriftelijk overleg over de onderdelen onderwijs en cultuur aan de orde in het Comité van Permanente Vertegenwoordigers (Coreper)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 55. 55

  EU-voorstel: EU Gendergelijkheidsstrategie 2020-2025 COM (2020)152

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  • wo 17-06-2020 10.00 - 15.00 Algemeen overleg Onderwijs en corona II Primair en voortgezet onderwijs
  • do 18-06-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Onderwijs en corona III Mbo
  • wo 24-06-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Wetenschapsbeleid
  • wo 24-06-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Onderwijs en corona IV Hoger onderwijs
  • ma 29-06-2020 10.00 - 16.30 Notaoverleg Cultuur en corona II
 57. 57

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein (+ VAO's)

   
  • VERZOEK NA TE GAAN WELKE PLENAIRE DEBATTEN KUNNEN KOMEN TE VERVALLEN
  **) in vorige p.v. aangegeven dat deze debatten kunnen komen te vervallen.
  ***) via de mail is aangegeven dat deze kan komen te vervallen

  8. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  13. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
  24. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
  37. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
  39. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
  48. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
  52. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media) **) 
  53. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
  59. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (minister VWS, minister BVO en Media)
  65. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media) ***)
  68. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW)
  75. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (minister VWS, minister BZK, minister OCW)
  80. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (minister BVO en Media) **)
  105. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (minister BVO en Media)
  106. Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum (Bergkamp) (minister OCW)
  109. Debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht (Wiersma) (minister OCW)
  118. Debat over de aanwijzing van de minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs aan het bestuur van het Haga Lyceum (Azarkan) (minister BVO en Media)
  119. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (minister BVO en Media)
  123. Debat over toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media)
  142. Debat over de aanpak voortijdig schoolverlaten (Smals) (minister OCW)  Dertigledendebatten
  17. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
  49. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
  67. Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt (Van den Berge) (minister OCW)
  70. Dertigledendebat over het bericht dat op de Universiteit Twente vanaf 1 januari 2020 alleen nog Engels wordt gesproken (Van der Molen) (minister OCW)
  83. Dertigledendebat over mbo'ers met een migratieachtergrond die minder kans op een baan hebben (Azarkan) (minister OCW)
  90. Dertigledendebat over het ronselen van leerlingen op scholen door criminelen (Kuik) (minister J&V, minister OCW)

  Nog te plannen VAO's en VSO's
  • VAO Curriculum.nu (AO d.d. 05/03) met als eerste spreker het lid Van Meenen (aangehouden in afwachting van toegezegde brief)
  • VSO Evaluatie problemen toegang tot digitale leermiddelen bij de start van het schooljaar in vo en mbo (32034, nr. 32) met als eerste spreker het lid Kwint
  • VSO Sectorakkoorden funderend onderwijs.
 58. 58

  Overzicht nog niet geplande commissieactiviteiten (dossiers)


  VRAAG:
  • stukken uit dossier 30 en 31 betrekken bij 'AO Onderwijs en corona III, mbo'?
  • stukken uit dossier Subsidieaanvragen betrekken bij 'AO Cultuur en corona II'?

  Verzoek: nagaan of AO passend onderwijs voor het zomerreces kan worden georganiseerd.
  Zie email-procedure.

  Algemeen overleg  001 Dossier Governance in het onderwijs
  Algemeen overleg  001a Dossier Governance in het mbo
  Algemeen overleg  002 Dossier Medezeggenschap in het onderwijs
  Algemeen overleg  003 Dossier Onderwijshuisvesting
  Algemeen overleg  004 Dossier Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer
  Algemeen overleg  005 Dossier onderwijsarbeidsmarkt
  Algemeen overleg  006 Dossier Positie schoolleiders
  Algemeen overleg  007 Dossier Achterstandenbeleid
  Algemeen overleg  008 Dossier Leraren
  Algemeen overleg  009 Dossier DUO
  Algemeen overleg  010 Dossier Het jonge kind
  Algemeen overleg  011 Dossier onderwijs aan asielzoekers
  Algemeen overleg  012 Dossier bewegingsonderwijs in het basisonderwijs
  Algemeen overleg  013 Dossier 10-14-onderwijs
  Algemeen overleg  014 Dossier Passend onderwijs
  Algemeen overleg  015 Dossier Techniek in het onderwijs
  Algemeen overleg  016 Dossier Krimp in het onderwijs
  Algemeen overleg  017 Dossier bekostiging in het funderend onderwijs.
  Algemeen overleg  018 Dossier Thuisonderwijs
  Algemeen overleg  019 Dossier duurzaamheid in het onderwijs
  Algemeen overleg  020 Dossier stimuleren brede brugklassen in het voortgezet onderwijs
  Algemeen overleg  021 Dossier Cornelius Haga Lyceum
  Algemeen overleg  022 Dossier Flexibilisering in het onderwijs
  Algemeen overleg  030 Dossier stagediscriminatie in het mbo
  Algemeen overleg  031 Toegankelijkheid, doorstroom en opstroom mbo (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Algemeen overleg  040 Dossier toegankelijkheid wo masterstudie
  Algemeen overleg  042 Dossier Monitoring studievoorschot
  Algemeen overleg  043 Dossier Studiefinanciering
  Algemeen overleg  044 Dossier studeren met een beperking
  Algemeen overleg  050 Dossier Media
  Algemeen overleg  051 Dossier regionale- en streekomroepen
  Algemeen overleg  060 Dossier Cultuur
  Algemeen overleg  061 Subsidieaanvragen cultuur
  Algemeen overleg  070 Dossier Emancipatie
  Algemeen overleg  071 Dossier Nederlands als tweede taal
  Algemeen overleg  072 Dossier Leven Lang Ontwikkelen
  Gesprek  Inspecteur-generaal over Dalende onderwijsprestaties van kinderen in Nederland, naar aanleiding van het PISA rapport
  Technische briefing  Vier onderzoekers lichten PISA-rapport toe: Dalende onderwijsprestaties van kinderen in Nederland
 59. 59

  Rondvraagpunt vh lid Westerveld: Verzoek aan minister om informatie over aantallen geslaagden voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Rondvraagpunt over de monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Verzoek agendering JOB-monitor voor AO mbo van 18 juni a.s. + zo mogelijk kabinetsreactie

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Verzoek brief minister BVOM met reactie op het bericht 'Rechter: directeur Cornelius Haga lyceum terecht geschorst'

  Te behandelen:

  Loading data