Procedurevergadering

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (videoconferentie)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

EU-voorstel
Download EU-voorstel: EU Gendergelijkheidsstrategie 2020-2025 COM (2020)152
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering 11 juni 2020
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda OCW-procedurevergadering op 11 juni 2020 (videoconferentie)
Brief lid / fractie
Download Rondvraagpunt vh lid Westerveld: Verzoek aan minister om informatie over aantallen geslaagden voortgezet onderwijs
Brief lid / fractie
Download Aankondiging rondvraagpunt vh lid Kwint e.a. tbv pv 11 juni: Verzoek brief kabinet inzake uitvoering moties cultuur tijdens WGO Cultuur en corona op 28 april jl.

Deelnemers


Agendapunten

1
Deze procedurevergadering is gehouden via een videoconferentie en was te volgen via een 'Live stream' op de website van de Tweede Kamer
2
Technische briefing Onderwijsraad

Details

De commissie stemt in met het voorstel van de Onderwijsraad tot het verzorgen van een technische briefing over het advies naar aanleiding van de evaluatie passend onderwijs (videoconferentie) op dinsdag 23 juni a.s. van 16.30-18.30 uur. 
3
Brievenlijst
8
Afschrift brief RvC aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. scenario’s voor een weerbare en wendbare culturele en creatieve sector
13
Reactie op amendementen ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese richtlijn audiovisuele mediadiensten (Kamerstuk 35361-9 en Kamerstuk 35361-16-17-18-19)

Te behandelen:

18
Aanbieding rapport 'Europese wetenschap en innovatie in een nieuw geopolitiek speelveld' van Rathenau Instituut
19
Aanbieding onderzoeksrapport ‘In open science toont zich de meester’ van Rathenau Instituut
20
Aanbieding factsheet ‘Internationale mobiliteit van AI-wetenschappers’ van Rathenau Instituut
22
Aanbieding Bericht aan het Parlement (BAP) ‘Prestatieverhogende pillen bij jongeren: zorg voor een breder perspectief’ van Rathenau Instituut
23
Aanbieding advies 'Vooruitzien voor jonge generaties' van Onderwijsraad
56
Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen procedurevergadering 11 juni 2020
57
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

 • wo 17-06-2020 10.00 - 15.00 Algemeen overleg Onderwijs en corona II Primair en voortgezet onderwijs
 • do 18-06-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Onderwijs en corona III Mbo
 • wo 24-06-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Wetenschapsbeleid
 • wo 24-06-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Onderwijs en corona IV Hoger onderwijs
 • ma 29-06-2020 10.00 - 16.30 Notaoverleg Cultuur en corona II
58
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein (+ VAO's)

Details

 
 • VERZOEK NA TE GAAN WELKE PLENAIRE DEBATTEN KUNNEN KOMEN TE VERVALLEN
**) in vorige p.v. aangegeven dat deze debatten kunnen komen te vervallen.
***) via de mail is aangegeven dat deze kan komen te vervallen

8. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
13. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
24. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
37. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
39. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
48. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
52. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media) **) 
53. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
59. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (minister VWS, minister BVO en Media)
65. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media) ***)
68. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW)
75. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (minister VWS, minister BZK, minister OCW)
80. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (minister BVO en Media) **)
105. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (minister BVO en Media)
106. Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum (Bergkamp) (minister OCW)
109. Debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht (Wiersma) (minister OCW)
118. Debat over de aanwijzing van de minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs aan het bestuur van het Haga Lyceum (Azarkan) (minister BVO en Media)
119. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (minister BVO en Media)
123. Debat over toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media)
142. Debat over de aanpak voortijdig schoolverlaten (Smals) (minister OCW)Dertigledendebatten
17. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
49. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
67. Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt (Van den Berge) (minister OCW)
70. Dertigledendebat over het bericht dat op de Universiteit Twente vanaf 1 januari 2020 alleen nog Engels wordt gesproken (Van der Molen) (minister OCW)
83. Dertigledendebat over mbo'ers met een migratieachtergrond die minder kans op een baan hebben (Azarkan) (minister OCW)
90. Dertigledendebat over het ronselen van leerlingen op scholen door criminelen (Kuik) (minister J&V, minister OCW)

Nog te plannen VAO's en VSO's
 • VAO Curriculum.nu (AO d.d. 05/03) met als eerste spreker het lid Van Meenen (aangehouden in afwachting van toegezegde brief)
 • VSO Evaluatie problemen toegang tot digitale leermiddelen bij de start van het schooljaar in vo en mbo (32034, nr. 32) met als eerste spreker het lid Kwint
 • VSO Sectorakkoorden funderend onderwijs.
59
Overzicht nog niet geplande commissieactiviteiten (dossiers)

Details


VRAAG:
 • stukken uit dossier 30 en 31 betrekken bij 'AO Onderwijs en corona III, mbo'?
 • stukken uit dossier Subsidieaanvragen betrekken bij 'AO Cultuur en corona II'?

Verzoek: nagaan of AO passend onderwijs voor het zomerreces kan worden georganiseerd.
Zie email-procedure.

Algemeen overleg  001 Dossier Governance in het onderwijs
Algemeen overleg  001a Dossier Governance in het mbo
Algemeen overleg  002 Dossier Medezeggenschap in het onderwijs
Algemeen overleg  003 Dossier Onderwijshuisvesting
Algemeen overleg  004 Dossier Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer
Algemeen overleg  005 Dossier onderwijsarbeidsmarkt
Algemeen overleg  006 Dossier Positie schoolleiders
Algemeen overleg  007 Dossier Achterstandenbeleid
Algemeen overleg  008 Dossier Leraren
Algemeen overleg  009 Dossier DUO
Algemeen overleg  010 Dossier Het jonge kind
Algemeen overleg  011 Dossier onderwijs aan asielzoekers
Algemeen overleg  012 Dossier bewegingsonderwijs in het basisonderwijs
Algemeen overleg  013 Dossier 10-14-onderwijs
Algemeen overleg  014 Dossier Passend onderwijs
Algemeen overleg  015 Dossier Techniek in het onderwijs
Algemeen overleg  016 Dossier Krimp in het onderwijs
Algemeen overleg  017 Dossier bekostiging in het funderend onderwijs.
Algemeen overleg  018 Dossier Thuisonderwijs
Algemeen overleg  019 Dossier duurzaamheid in het onderwijs
Algemeen overleg  020 Dossier stimuleren brede brugklassen in het voortgezet onderwijs
Algemeen overleg  021 Dossier Cornelius Haga Lyceum
Algemeen overleg  022 Dossier Flexibilisering in het onderwijs
Algemeen overleg  030 Dossier stagediscriminatie in het mbo
Algemeen overleg  031 Toegankelijkheid, doorstroom en opstroom mbo (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Algemeen overleg  040 Dossier toegankelijkheid wo masterstudie
Algemeen overleg  042 Dossier Monitoring studievoorschot
Algemeen overleg  043 Dossier Studiefinanciering
Algemeen overleg  044 Dossier studeren met een beperking
Algemeen overleg  050 Dossier Media
Algemeen overleg  051 Dossier regionale- en streekomroepen
Algemeen overleg  060 Dossier Cultuur
Algemeen overleg  061 Subsidieaanvragen cultuur
Algemeen overleg  070 Dossier Emancipatie
Algemeen overleg  071 Dossier Nederlands als tweede taal
Algemeen overleg  072 Dossier Leven Lang Ontwikkelen
Gesprek  Inspecteur-generaal over Dalende onderwijsprestaties van kinderen in Nederland, naar aanleiding van het PISA rapport
Technische briefing  Vier onderzoekers lichten PISA-rapport toe: Dalende onderwijsprestaties van kinderen in Nederland