E-mailprocedure : Voorstel van het lid Kops (PVV) tot het houden van een SO over de vierde rapportage Renovatie Binnenhof (2020D16652 ) met als inbrengdatum donderdag 14 mei 2020 te 14.00 uur.

De vergadering is geweest

6 mei 2020
10:00 uur
Aan de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
 
Geachte leden,
 
Voorstel van het lid Kops (PVV) tot het houden van een SO over de vierde rapportage Renovatie Binnenhof (2020D16652 ) met als inbrengdatum donderdag 14 mei 2020 te 14.00 uur. 
Ik verzoek u uiterlijk woensdag 6 mei 2020 te 10.00 uur aan te geven of u met dit voorstel* kunt instemmen.
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende: 4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Met vriendelijke groet,
 
Charles Roovers
Plaatsvervangend griffier

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van het lid Kops (PVV) tot het houden van een SO over de vierde rapportage Renovatie Binnenhof (2020D16652 ) met als inbrengdatum donderdag 14 mei 2020 te 14.00 uur.

    Te behandelen:

    Loading data