E-mailprocedure : Voorstel van het lid Leijten (SP) over de aanbesteding van een extern onderzoek naar systemen bij de Belastingdienst

De vergadering is geweest

1 mei 2020
15:00 uur
Commissie: Financiën
Aan de leden van de vaste commissie voor Financiën
 
Geachte leden,
 
In reactie op onderstaande e-mailprocedure hebben de volgende fracties aangegeven het voorstel van het lid Leijten (SP) over de aanbesteding van een extern onderzoek naar systemen bij de Belastingdienst te steunen: VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS en DENK. De overige fracties hebben niet gereageerd. Dat betekent dat het voorstel is aangenomen.
 
Het voorstel om het externe onderzoek naar het gebruik van de FSV en vergelijkbare systemen bij de Belastingdienst breder dan gebruikelijk aan te laten besteden zal worden overgebracht aan beide staatssecretarissen van Financiën. De staatssecretarissen zullen ook op de hoogte worden gesteld van de door enkele fracties geuite wens de opdracht van de aanbesteding te ontvangen.
 
 
Met vriendelijke groet,
Jeroen Freriks
Adjunct-griffier commissie Financiën en commissie SZW
Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

Aan de leden van de vaste commissie voor Financiën
 
Geachte leden,
 
De beide staatssecretarissen van Financiën hebben de Kamer afgelopen maandag een brief gestuurd over de Fraude Signalering Voorziening (FSV) bij de Belastingdienst. In de brief staat de volgende passage: Daarnaast hebben wij nu nog niet kunnen vaststellen of en zo ja hoe de informatie uit FSV en eventuele vergelijkbare systemen heeft geleid tot benadeling van burgers, ondernemers of bedrijven. Dit, omdat er onvoldoende inzicht is in de precieze werkwijze bij de fraudeaanpak in de verschillende onderdelen van de Belastingdienst. Daarom zullen wij met grote spoed nader onderzoek laten doen door een externe en onafhankelijke partij om vervolgens afhankelijk van de bevindingen met passende maatregelen te komen.
 
Het lid Leijten (SP) stelt ten aanzien van het hiervoor genoemde externe onderzoek voor de staatssecretarissen te vragen het onderzoek breder dan gebruikelijk aan te laten besteden. Zie het voorstel hieronder.
 
Ik verzoek u mij uiterlijk morgen, vrijdag 1 mei 2020 om 15.00 uur te laten weten of u met bovenstaand voorstel kunt instemmen (graag een Allen beantwoorden op dit e-mailbericht).
Spoedig daarna zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen.*
 
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
Met vriendelijke groet,
Jeroen Freriks
Adjunct-griffier commissie Financiën en commissie SZW
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

 
 
 
Van: Leijten R.M.
Verzonden: donderdag 30 april 2020 18:24
Aan: Commissie Financiën
Onderwerp: verzoek
 
Beste griffier,
 
Vanuit de vele stukken rond de toeslagenaffaire volgen een aantal vragen, maar die kunnen we behandelen in de naderende procedure vergadering. Wat ik wel graag met spoed voor wil leggen aan de collega’s gaat over de aanbesteding van het externe onderzoek in het kader van helderheid over het bestaan van vergelijkbare systemen als FSV in de Belastingdienst alsmede inzicht te krijgen in de precieze werkwijze bij fraudeaanpak in de verschillende onderdelen van Belastingdienst. Om te voorkomen dat het weer de bekende spelers uit de ‘aanbestedingspoule’ zijn (die vaker bij de BD over de vloer zijn gekomen voor ‘extern’ onderzoek) die nu dit belangrijke onderzoek gaan doen, zou ik graag willen vragen of de staatssecretarissen het onderzoek breder aan te laten besteden. Graag verneem ik of er steun is om dit verzoek namens de commissie te doen.
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Renske Leijten
SP Kamerlid Financiën en Europa
 

 

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van het lid Leijten (SP) over de aanbesteding van een extern onderzoek naar systemen bij de Belastingdienst

    Te behandelen:

    Loading data
Naar boven