Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

12 mei 2020
15:30 - 17:00 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Deze procedurevergadering wordt via videoverbinding gehouden en wordt niet
gewebstreamd. In aanvulling op de besluitenlijst wordt ook een woordelijk verslag
van deze vergadering opgemaakt en gepubliceerd. Geaccrediteerde journalisten
kunnen in de Kamer de vergadering via een meeluisterverbinding live volgen. Zij
dienen zich daarvoor aan te melden via persvoorlichting@tweedekamer.nl of 070 -
318 3003. Voor verdere informatie over het aangepaste vergaderregime wordt
verwezen naar de brief van de Kamervoorzitter van 9 april 2020.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • C.A. Jansen (PVV)
 • L. Sazias (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Verslag van een schriftelijk overleg over de strategische inzet EU 2020-2024 (Kamerstuk 32620-239)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorstel van wet van het lid Ploumen houdende wijziging van de Geneesmiddelenwet, de Wet op de medische hulpmiddelen en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, tot oprichting van een openbaar register over de financiële betrekkingen tussen vergunninghouders en fabrikanten van geneesmiddelen en leveranciers van medische hulpmiddelen enerzijds en beroepsbeoefenaren, maatschappen, zorginstellingen, derden en patiënten-consumentenorganisaties (Wet transparantieregister zorg)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Wereldgezondheidsorganisatie betreffende het houden in 's-Gravenhage, het Koninkrijk der Nederlanden, van de negende zitting van de Conferentie van de Partijen bij het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging van 9 november tot 14 november 2020 en de tweede zitting van de Vergadering van de Partijen bij het Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten van 16 november tot 18 november 2020; ’s-Gravenhage, 12 maart 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van Bijlage I van het Internationaal Verdrag tegen doping in de sport; Parijs, 31 oktober 2019 en Wijzigingen van Bijlage II bij het Internationaal Verdrag tegen doping in de sport; Mahe, 20 september 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag van een schriftelijk overleg over de beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg umc’s (Kamerstuk 32864-11)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over het plan van aanpak van de Taskforce wonen en zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verkenning Niet-WMO-plichtig onderzoek en ethische toetsing

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapportage maatschappelijke dialoog met betrekking tot speciaal kweken van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reisagenda bewindspersonen van VWS in de eerste helft van 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens het Algemeen Overleg Zwangerschap en Geboorte op 13 februari 2020, over de stand van zaken onderzoek naar de 13-wekenecho

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Eindrapport ‘Onderweg van overleven naar leven’ van de Werkgroep Wij zien je Wel (WzjW)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over het VGZ-contracteerbeleid met betrekking tot de antistollingszorg door trombosediensten

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang gegevensuitwisseling bij spoed

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Evaluatie ambulancepost op Urk

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voorhang verlenging instellingstermijn Nederlandse Sportraad (NLsportraad)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. Wet zorg en dwang (Kamerstuk 35370-1)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Het Resultaat Telt 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stopzetten bevolkingsonderzoeken kanker in verband met Covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Ondervoeding

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van een schriftelijk overleg over de integrale aanpak van lachgas (Kamerstuk 24077-452)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Kostenonderzoek paramedische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  NZa-advies inzake bekostiging expertisecentra langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Perspectief voor de Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over het overleg met de Indische gemeenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie over de petitie 'Uitvoerbaarheid Wet verplichte ggz. Vereenvoudiging van de wet is noodzaak'

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Aankondiging sluiskandidaten 2e helft 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Beschikbaarheid geneesmiddelen en Covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Plan van aanpak toegankelijkheid en beschikbaarheid hoogcomplexe ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Maatschappelijke diensttijd (MDT) tijdens coronacrisis en uitvoering motie Regterschot en Rog over online-infrastructuur MDT (Kamerstuk 35034-11)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Samenwerkingsafspraken ten behoeve van experiment geregistreerd-mondhygiënist

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Rapport expertbijeenkomst Afbouwen antidepressiva hoe?’

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verlenging van de Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg 2017-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op de petitie van de Aortastichting m.b.t. AAA-screening

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Overstapseizoen zorgverzekering 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Uitstel toezending reactie op de motie van het lid Hijink over open standaarden en koppelingen voor gegevensuitwisseling (Kamerstuk 27529-202)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Adviesaanvraag Gezondheidsraad over bevindingen NIPT

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Diverse moties en toezeggingen ggz, inventarisatie IGJ calamiteiten door personeelstekorten, inzet NZa op wachttijden ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Toezichtrapportage ambulante ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  NZa-monitors contractering 2020: ggz, huisartsenzorg, paramedische zorg en wijkverpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Voorhang tarieven en prestaties GGZ wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgangsbrief drugspreventie (Kamerstuk 24077-456)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Voorhang zakelijke inhoud aanwijzing meerkosten en continuïteitsbijdrage ivm Coronavirus in curatieve en forensische zorg - spoedprocedure

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Onderzoeken: Ontwikkelingen adviezen en meldingen Veilig Thuis en Opvangplaatsen voor acute crisissituaties

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Stand van zaken kraamzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Jaarverslag 2019 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van een aantal Warenwetbesluiten in verband met technische aanpassingen

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Voortgang systeemadvies fysio- en oefentherapie

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Benutting van het budgettaire kader Wlz voor 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Advies Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en financiële impuls aanpak dak- en thuisloosheid

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Reactie op verzoek commissie over de bestuurlijke ontvlechting van de Reinier Haga Groep (RHG) en de ontstane situatie naar aanleiding hiervan

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Rapport ‘Longontsteking in de nabijheid van geitenhouderijen in Gelderland, Overijssel en Utrecht’

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Beleidsreactie slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Zorgen over ouderen- en gehandicaptenzorg, verstandelijk gehandicapten en psychogeriatrische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Voorhang Ontwerpbesluit, houdende regels in verband met de onafhankelijke uitoefening van het toezicht door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  'Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2019’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Verslag van een nader schriftelijk overleg over de beantwoording vragen commissie over advies Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) "De B van Bekwaam. Een toekomstbestendige Wet BIG" (Kamerstuk 29282-395)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 60. 60

  Regionale opgaven en contouren plan van aanpak dak- en thuisloosheid

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Verslag van een schriftelijk overleg over Datalek Donorregister (Kamerstuk 32761-160)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 62. 62

  Verslag van een schriftelijk overleg over crisisstructuur ggz en uitvoering van de motie van het lid Ouwehand c.s. over een noodplan geestelijke gezondheidszorg (Kamerstuk 25424-526)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 63. 63

  Steunpakket Sportverenigingen gevolgen COVID-19 maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Verkenning facultatieve prestatie in de medisch specialistische zorg (msz)

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Jaarverslag 2019 van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb)

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Wijzigingen in de reguliere programma’s van neonatale screening en vaccinatie

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Reactie op verzoek commissie om het stuk van de heer Hertogh en mevrouw Buurman aan de Kamer te doen toekomen

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Deelname aan technische briefings over Covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Aanpassing implementatie nieuwe Donorwet in verband met de coronacrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de extra informele videoconferentie van EU-gezondheidsministers van 15 april 2020 (Kamerstuk 21501-31-553)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 71. 71

  Verslag van de informele videoconferentie van EU gezondheidsministers op 15 april 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 73. 73

  Datalek Donorregister

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Nieuwe maatregelen over de COVID-19 uitbraak, advies Bestuurlijk Afstemmingsoverleg en internationale ontwikkelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Advies van het Outbreak Management Team (OMT) van 12 maart 2020 inzake het coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Laatste ontwikkelingen rondom de aanpak van het coronavirus in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  COVID-19 nieuwe aanvullende maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Stand van zaken bestrijding COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Advies van het Outbreak Management Team van 17 maart 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Beperking vliegverkeer vanuit risicolanden ter voorkoming van verspreiding coronavirus COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Beperking vliegverkeer naar Bonaire, Sint-Eustatius en Saba ter voorkoming van verspreiding coronavirus COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Rectificatie - Beperking vliegverkeer naar Bonaire, Sint-Eustatius en Saba ter voorkoming van verspreiding coronavirus COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Aanscherping bezoek verpleeghuizen i.v.m. COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  COVID-19: Update stand van zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Crisisstructuur ggz en uitvoering van de motie van het lid Ouwehand c.s. over een noodplan geestelijke gezondheidszorg (Kamerstuk 25295-154)

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Nadere maatregelen aanpak coronacrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  COVID-19: Update stand van zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Verlenging geldende vliegverboden in verband met het COVID-19-virus

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  COVID-19 - Update stand van zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Tegengaan toerisme tijdens Pasen en de meivakantie; maatregelen voor vluchten uit New York

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  COVID-19 Update stand van zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Inzet Calamiteitenhospitaal voor COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  COVID-19 Update stand van zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  COVID-19: Update stand van zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Geannoteerde agenda voor de extra informele videoconferentie van EU-gezondheidsministers van 15 april 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Geannoteerde Agenda Ingelaste EU Informele Sportraad 21 april 2020; de gevolgen van COVID-19 voor de Sportsector

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  Planning landelijk wetenschappelijk onderzoek 13-wekenecho

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  COVID-19 Update stand van zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 99. 99

  Rectificatie van brief over COVID-19 Update stand van zaken met betrekking tot telecomdata

  Te behandelen:

  Loading data
 100. 100

  Reactie op verzoek commissie over een reactie op het rapport van het Verwey-Jonker Instituut ‘Ups en downs tijdelijk huisverbod binnen de G4’

  Te behandelen:

  Loading data
 101. 101

  Beleidsstandpunt COGEM-advies Beoordeling van risico's voor derden bij klinisch onderzoek met gentherapie

  Te behandelen:

  Loading data
 102. 102

  Afschrift van de Koninklijke besluiten houdende het verlenen van ontslag aan mr. drs. B.J. Bruins als Minister voor Medische Zorg, benoeming van drs. M.J. van Rijn tot tijdelijk Minister voor Medische Zorg en wijziging van de vervangingsregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 103. 103

  Brief van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport ter aanbieding van het rapport ‘Verschillen in uitgaven aan langdurige zorg tussen Nederland, Zweden en Denemarken. Feiten en verklaringen.’

  Te behandelen:

  Loading data
 104. 104

  Rapport Paardenmiddel of noodverband?; Resultaten prijsonderhandelingen geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 105. 105

  Behandeling van de verantwoording over 2019 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 106. 106

  Niet-ingediende voorstellen lijsten spoedeisende wetsvoorstellen/implementatievoorstellen eerste helft 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 107. 107

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 7 mei 2020)


  Besluit: Ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
   
  1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Dit wetsvoorstel is op 4 december 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  2. Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet. Via een e-mailprocedure is besloten dit wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling na het zomerreces 2020.
 108. 108

  Plenaire debatten

  Besluit: Ter informatie 
     
                                                          
  1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
  2. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (min. MZ, stas. SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
  3. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (stas. VWS , min. J&V).
  4. Debat over de prijs van geneesmiddelen. Tijdens de RvW van 28 januari 2020 is een aantal onderwerpen toegevoegd aan het debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019) en tevens is de titel van het debat gewijzigd. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen.  
  5. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019). 
  6. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V, MZ)
  7. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019) 
  8. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan (Agema) en het debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Slootweg) (tijdens de RvW van 26 september 2019 samengevoegd tot dit nieuwe debat).
  9. Debat over marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
  10. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (aangevraagd door het lid Van den Hul) (min. BVO en Media, min. VWS, RB)
  11. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019). 
  12. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019). 
  13. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (aangevraagd door het lid Peters tijdens de RvW van 4 juni 2019)  (min. VWS, BVO en Media).
  14. Debat over het rapport van de  Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet tijdens de RvW van 20 juni 2019) (min. LNV, MZ)
  15. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (aangevraagd door de voorzitter van de commissie VWS namens de commissie tijdens de RvW van 25 juni 2019). Aan de Griffie Plenair was gevraagd dit debat in maart 2020 in te plannen. 
  16. Debat over genitale verminking in Nederland (aangevraagd door het lid Buitenweg tijdens de RvW van 25 juni 2019) (min.J&V, VWS).
  17. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS)
  18. Debat over de commotie rond de invoering van de BIG-II (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 3 september 2019).
  19. Debat over het aantal daklozen in Nederland (aangevraagd door het lid Smeulders tijdens de RvW van 3 september 2019) (samengevoegd met het dertigledendebat over het bericht over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld), min BZK, stas. VWS).  
  20. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Paternotte tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS, BZK, OCW).
  21. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 19 november 2019). 
  22. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170; debat één keer per jaar)).
  23. Debat over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 januari 2020). 
  24. Debat over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 16 januari 2020). 
  25. Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld (aangevraagd door het lid Van den Hul tijdens de RvW van 21 januari 2020). 
  26. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 januari 2020). (min.VWS, min. voor Milieu en Wonen)
  27. Debat over het bericht dat brancheorganisatie ActiZ stelt dat pijnlijke maatregelen nodig zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 januari 2020). 
  28. Debat over het rapport ‘Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn’ (aangevraagd door het lid Van der Staaij tijdens de RvW van 4 februari 2020). 
  29. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (aangevraagd door het lid Beckerman tijdens de RvW van 17 december 2019 (min.EZK, min.VWS). Tijdens de RvW van 6 februari 2020 is het dertigledendebat omgezet in een debat.
  30. Debat over medische implantaten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 12 februari 2020). 
  31. Debat over de sluiting van de Hoenderloo Groep (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 20 februari 2020). Omgezet van een dertigledendebat in een meerderheidsdebat tijdens de RvW van 4 maart 2020.
 109. 109

  Overzicht dertigleden- en interpellatiedebatten


  Besluit: Ter informatie.

   
  1. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)  
  2. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V, stas. VWS)
  3. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
  4. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
  5. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (aangevraagd door het lid Edgar Mulder tijdens de RvW van 2 april  2019)
  6. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  7. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  8. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 22 mei 2019). 
  9. Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen  (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 oktober 2019).
  10. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 21 november 2019). 
  11. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk (aangevraagd door het lid Van den Berg tijdens de RvW van 3 december 2019).
  12. Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 december 2019).
  13. Dertigledendebat over fraude met zorggeld (aangevraagd door het lid Jansen tijdens de RvW van 14 januari 2020). 
  14. Dertigledendebat over de personeelstekorten in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 januari 2020). 
 110. 110

  Internetconsultatie corona-maatregelen

 111. 111

  Verzoek van het lid Tellegen om een reactie van het kabinet op de uitspraak van de Hoge Raad arts mag gevolg geven aan schriftelijk verzoek tot verlenen euthanasie bij mensen met vergevorderde dementie

  Te behandelen:

  Loading data
 112. 112

  Verzoek van het lid Bergkamp om toezending van de planning van de besluitvorming m.b.t. de pilot bezoekersregeling in verpleeghuizen en in de gehandicaptensector.

  Te behandelen:

  Loading data
 113. 113

  Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) m.b.t. de organisatie van het medisch zorglandschap in de toekomst, rekening houdend met alle ervaringen van de huidige coronacrisis.

  Te behandelen:

  Loading data
 114. 114

  Verzoek van het lid Dik-Faber (CU) om een stand van zaken brief over de Hoenderloo groep / Pluryn en de situatie van de kinderen daar, te ontvangen voor het te plannen NO Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 115. 115

  Verzoek van het lid Dijkstra (D66) om een brief van de minister van VWS aangaande de euthanasiezorg ten tijden van het corona virus

  Te behandelen:

  Loading data
 116. 116

  Verzoek van het lid Dijkstra D66 om een stand van zaken van de minister VWS over de richtlijn die in werking treedt wanneer het derde blok van fase 3 van de pandemie aan zou breken. (zie: Kamerstuk 25295, nr. 219)

  Te behandelen:

  Loading data
 117. 117

  Verzoek van het lid Hijink (SP) om een debat te voeren over de gevolgen van het coronavirus voor de gehele sector.

  Te behandelen:

  Loading data
 118. 118

  Verzoek van het lid Tellegen (VVD) om een brief n.a.v. de beantwoording van de vragen over het datalek bij het CIBG om de mensen wier data is gelekt hierover actief te informeren.

  Te behandelen:

  Loading data
 119. 119

  Verzoek van het lid Jansen (PVV) om de minister van VWS een reactie te vragen op het bericht over het niet optreden van groepsimmuniteit ( https://www.ad.nl/dossier-coronavirus/philip-overwon-corona-maar-blijkt-niet-immuun-hij-maakte-geen-antistoffen-aan~ac29c663/ ), zoals blijkt uit dit voorbeeld uit België. Wat zijn de gevolgen hiervan voor Nederland als dit blijkt te kloppen?

  Te behandelen:

  Loading data
 120. 120

  Verzoek van het lid Jansen (PVV) om als gevolg van de coronavirus-crisis het Medisch Zorglandschap zodanig langdurig zal veranderen dat een nieuwe brief/visie nodig is alvorens het debat plaats vindt (in de vorm van een schriftelijk overleg SO of een notaoverleg).

  Te behandelen:

  Loading data