Procedurevergadering : Procedurevergadering (videoconferentie) in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen

De vergadering is geweest

7 april 2020
12:15 - 13:15 uur

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • T. van Gent (VVD)
 • G. Markuszower (PVV)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • M. Groothuizen (D66)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • M. van Nispen (SP)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • K.M. Buitenweg (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wet uitbreiding slachtofferrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie in verband met de uitvoering van Verordening (EU) nr. 2018/1805 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 inzake de wederzijdse erkenning van bevriezingsbevelen en confiscatiebevelen (PbEU 2018, L 303/1)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wet homologatie onderhands akkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde te voorzien in een adviesrecht voor gemeenten bij de procedure rond beschermingsbewind wegens problematische schulden

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Invoeringswet EOM

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Brievenlijst