E-mailprocedure : Verzoek van de leden Middendorp (VVD) en Van der Molen (CDA) tot het voeren van een schriftelijk overleg over de ontwerp AMvB Besluit Digitale overheid (TK 34972 B / nr. 45 Herdruk).Als inbrengdatum voor het SO wordt voorgesteld dinsdag 7 april te 14:00 uur.

De vergadering is geweest

1 april 2020
14:00 uur
Aan de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
 
Geachte leden,
 
Verzoek van de leden Middendorp (VVD) en Van der Molen (CDA) tot het voeren van een schriftelijk overleg over de ontwerp AMvB Besluit Digitale overheid (TK 34972  B / nr. 45 Herdruk).
Als inbrengdatum voor het SO wordt voorgesteld dinsdag 7 april te 14:00 uur.
 
Ik verzoek u uiterlijk woensdag 1 april 2020 te 14.00 uur te laten weten of u met dit voorstel* kunt instemmen.
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende: 4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Met vriendelijke groet,
 
Charles Roovers
Plaatsvervangend griffier
GC Bestuur en Onderwijs
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van de leden Middendorp (VVD) en Van der Molen (CDA) tot het voeren van een schriftelijk overleg over de ontwerp AMvB Besluit Digitale overheid (TK 34972 B / nr. 45 Herdruk).Als inbrengdatum voor het SO wordt voorgesteld dinsdag 7 april te 14:00 uur.

    Te behandelen:

    Loading data