Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

7 april 2020
13:05 - 13:20 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • R.M. Leijten (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 11 maart 2020 wordt vastgesteld.

  De procedurevergadering van 25 maart 2020 is geannuleerd in verband met de coronacrisis.
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en behandelvoorstellen op de brievenlijst)

 3. 3

  Stukken behandeld bij het gecombineerde wetgevingsoverleg over vier incidentele suppletoire begrotingen inzake Noodpakket banen en economie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Informatie ten behoeve van de stemmingen over de Wet vliegbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorbereiding door de commissie van volgende Eurogroepvergaderingen

  Besluit: De commissie besluit geen algemene lijn te hanteren ten aanzien van het houden van een debat in de Kamer voorafgaand aan de Eurogroepvergaderingen in de komende periode. De commissie verzoekt de regering en de staf van de commissie de leden zo snel mogelijk te informeren als er belangrijke punten op de agenda van de Eurogroepvergadering staan, zodat de commissie tijdig kan besluiten over het al dan niet houden van een voorafgaand debat in de Kamer.
   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijze van behandeling door de commissie van te ontvangen stukken tijdens de coronacrisis

  Besluit: De commissie speekt uit tijdens de coronacrisis coulant te zullen omgaan met voorstellen van leden om schriftelijk overleg te voeren of feitelijke vragen te stellen.

  Besluit: De commissie verzoekt de voorzitter van de commissie Financiën met de andere commissievoorzitters en de Voorzitter van de Kamer te bespreken op welke manier de Kamer, bij het langer voortduren van de coronacrisis, een standpunt aan het kabinet kan overbrengen zonder daarvoor fysiek bij elkaar te komen. De commissie acht het wenselijk dat het Presidium zich buigt over de haalbaarheid van technische alternatieven zoals videoconferenties voor het voeren van overleg en het houden van gesprekken met derden.
 7. 7

  Voorstel tot omzetting van het algemeen overleg IMF in een schriftelijk overleg

  Besluit: Het algemeen overleg IMF van 14 april 2020 omzetten in een schriftelijk overleg en de inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 14 april 2020 om 12.00 uur.                                                         
   
 8. 8

  Voorstel tot omzetting van het algemeen overleg accountancy in een schriftelijk overleg

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stukken over stopzetten kinderopvangtoeslag

  • De commissie Financiën heeft eerder besloten tot het houden van een algemeen overleg over Stopzetten kinderopvangtoeslag. Er was nog geen datum vastgesteld voor dit algemeen overleg.
  • Op de langetermijnagenda van de Kamer staan drie plenaire debatten over kinderopvangtoeslagen: een debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst, een debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang en een debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen.
  • De commissie Financiën is nog in afwachting van de reactie van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane op het schriftelijk overleg van 19 maart jl. over de Kabinetsreactie op het eindrapport van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen, het rapport van de ADR en het Zwartboek.
  • De staatssecretaris heeft de Kamer ook geïnformeerd dat zij de vragen van de commissie Financiën over berichtgeving van Follow The Money over de toeslagenaffaire niet conform het verzoek van de commissie voor 20 maart kan beantwoorden.
  • De staatssecretaris heeft in de hiervoor genoemde kabinetsreactie aangekondigd dat de regering op korte termijn een wetsvoorstel bij de Kamer zal indienen met betrekking tot een hardheidsregeling voor de periode vanaf de start van het huidige stelsel tot vijf jaar geleden. Dit wetsvoorstel is eveneens opgenomen in de lijst van spoedeisende wetsvoorstellen waarvan het kabinet het wenselijk acht dat deze voor het zomerreces 2020 door de Kamer behandeld worden.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Uitstel toezending kabinetsreactie en deelrapport 2 van het Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) naar het stelsel van toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg van 5 februari 2020 over SBF-uitkeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitstel toezending informatie over de Fraude Signalering Voorziening (FSV)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op vragen commissie over de uitwerking van de oplossingsrichting voor knelpunten bij de import van gebruikte voertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wet kansspelen op afstand: compensatie en afdrachten draf- en rensport.

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitstel van betaling voor ondernemers (met een g-rekening) en uitstel heffing EB/ODE

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Evaluatie Assurantiebelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Pauzeren invorderingsmaatregelen rijnvarenden met een werkgever in Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Antwoorden feitelijke vragen beleidsdoorlichting artikel 11 – financiering staatsschuld

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Derde voortgangsrapportage operatie Inzicht in Kwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verdrag tussen Nederland en Singapore inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Correctie op presentatie saldibalans 2014

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Verslag van werkzaamheden over 2019 van de Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Antwoorden op vragen commissie over de schriftelijke beantwoording op vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg Staatdeelnemingen van 21 november 2019 over Schiphol, Havenbedrijf Rotterdam (HvR) en NS

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag Financieel Stabiliteitscomité van 27 februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Aanbestedingen betalingsverkeer - Ernstige beroepsfout en MVO

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op AFM-verkenning ‘In Balans 2019 - Verkenning waardecreatie en follow-up Besluit niet-financiële informatie’

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Aliasgebruik om overstappen in Nederland te vereenvoudigen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Antwoorden op vragen commissie over het rapport "Bankenresolutie in Nederland; Voorbereiding op mogelijk falen van middelgrote en kleine banken door DNB"

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Antwoord op vragen commissie over de brief van de Europese Rekenkamer over het Jaarverslag gerelateerde verplichtingen van de Gemeenschappelijke afwikkelingsraad (GAR, Single Resolution Board)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  April 2020 notificatie van Nederland aan de Europese Commissie over het EMU-saldo en de EMU-schuld

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Nederlandse reacties op EU-consultaties cyberweerbaarheid financiële sector en crypto

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Werkbezoek Jordaanse parlementaire delegatie inzake begrotingstoezicht

 34. 34

  Voorstel van het lid Sneller (D66) over de behandeling van de Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking (Kamerstuk 35 216)

  Besluit: Via e-mailprocedure besluiten over het al dan niet voor het zomerreces behandelen van de Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking (Kamerstuk 35 216).
 35. 35

  Nadere informatie over planning fiscale wetsvoorstellen

  Te behandelen:

  Loading data