Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 7 april 2020
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 7 april 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 11 maart 2020 wordt vastgesteld.

Details

De procedurevergadering van 25 maart 2020 is geannuleerd in verband met de coronacrisis.
2
Brievenlijst (zie de zaken en behandelvoorstellen op de brievenlijst)
5
Voorbereiding door de commissie van volgende Eurogroepvergaderingen

Details

Besluit: De commissie besluit geen algemene lijn te hanteren ten aanzien van het houden van een debat in de Kamer voorafgaand aan de Eurogroepvergaderingen in de komende periode. De commissie verzoekt de regering en de staf van de commissie de leden zo snel mogelijk te informeren als er belangrijke punten op de agenda van de Eurogroepvergadering staan, zodat de commissie tijdig kan besluiten over het al dan niet houden van een voorafgaand debat in de Kamer.
 

Te behandelen:

6
Wijze van behandeling door de commissie van te ontvangen stukken tijdens de coronacrisis

Details

Besluit: De commissie speekt uit tijdens de coronacrisis coulant te zullen omgaan met voorstellen van leden om schriftelijk overleg te voeren of feitelijke vragen te stellen.

Besluit: De commissie verzoekt de voorzitter van de commissie Financiën met de andere commissievoorzitters en de Voorzitter van de Kamer te bespreken op welke manier de Kamer, bij het langer voortduren van de coronacrisis, een standpunt aan het kabinet kan overbrengen zonder daarvoor fysiek bij elkaar te komen. De commissie acht het wenselijk dat het Presidium zich buigt over de haalbaarheid van technische alternatieven zoals videoconferenties voor het voeren van overleg en het houden van gesprekken met derden.
7
Voorstel tot omzetting van het algemeen overleg IMF in een schriftelijk overleg

Details

Besluit: Het algemeen overleg IMF van 14 april 2020 omzetten in een schriftelijk overleg en de inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 14 april 2020 om 12.00 uur.                                                         
 
9
Stukken over stopzetten kinderopvangtoeslag

Details

  • De commissie Financiën heeft eerder besloten tot het houden van een algemeen overleg over Stopzetten kinderopvangtoeslag. Er was nog geen datum vastgesteld voor dit algemeen overleg.
  • Op de langetermijnagenda van de Kamer staan drie plenaire debatten over kinderopvangtoeslagen: een debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst, een debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang en een debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen.
  • De commissie Financiën is nog in afwachting van de reactie van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane op het schriftelijk overleg van 19 maart jl. over de Kabinetsreactie op het eindrapport van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen, het rapport van de ADR en het Zwartboek.
  • De staatssecretaris heeft de Kamer ook geïnformeerd dat zij de vragen van de commissie Financiën over berichtgeving van Follow The Money over de toeslagenaffaire niet conform het verzoek van de commissie voor 20 maart kan beantwoorden.
  • De staatssecretaris heeft in de hiervoor genoemde kabinetsreactie aangekondigd dat de regering op korte termijn een wetsvoorstel bij de Kamer zal indienen met betrekking tot een hardheidsregeling voor de periode vanaf de start van het huidige stelsel tot vijf jaar geleden. Dit wetsvoorstel is eveneens opgenomen in de lijst van spoedeisende wetsvoorstellen waarvan het kabinet het wenselijk acht dat deze voor het zomerreces 2020 door de Kamer behandeld worden.

Te behandelen:

23
Antwoorden op vragen commissie over de schriftelijke beantwoording op vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg Staatdeelnemingen van 21 november 2019 over Schiphol, Havenbedrijf Rotterdam (HvR) en NS

Te behandelen:

28
29
Antwoord op vragen commissie over de brief van de Europese Rekenkamer over het Jaarverslag gerelateerde verplichtingen van de Gemeenschappelijke afwikkelingsraad (GAR, Single Resolution Board)

Te behandelen:

31
April 2020 notificatie van Nederland aan de Europese Commissie over het EMU-saldo en de EMU-schuld

Te behandelen:

33
Werkbezoek Jordaanse parlementaire delegatie inzake begrotingstoezicht
34
Voorstel van het lid Sneller (D66) over de behandeling van de Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking (Kamerstuk 35 216)

Details

Besluit: Via e-mailprocedure besluiten over het al dan niet voor het zomerreces behandelen van de Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking (Kamerstuk 35 216).