Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

2 december 2020
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • J. Middendorp (VVD)
 • E. Ziengs (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • W.L. Postma (CDA)
 • R.A.J. Schonis (D66)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • C. Laçin (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Rijkswet nationaliteit zeeschepen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Nota naar aanleiding van het nader verslag inzake de Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Nota van wijziging Wegenverkeerswet in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Voorhang Ontwerpwijziging Regeling groenprojecten 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorhang Ontwerpregeling aanwijzing Dienst Wegverkeer (RDW) als bevoegde autoriteit inzake onbemande luchtvaartuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging samenhangend met de najaarsnota op het terrein van Infrastructuur en Waterstaat

  • De inbrengdatum ten behoeve van de schriftelijke voorbereiding is Kamerbreed vastgesteld op 4 december 2020.
  • Beantwoording van de vragen door de regering uiterlijk donderdag 10 december 2020.
  • Plenaire behandeling van de Najaarsnota volgt in week 51 (dinsdag 15 december – donderdag 17 december 2020).

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Bestuurlijke Overleggen MIRT 25 en 26 november 2020, voortgang MIRT, moties en toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Duurzaam internationaal reizen per spoor en vliegtuig

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang duurzame transities en launching customerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitstel toezending antwoorden op vragen over de uitvoering van de motie Van Aalst over zeven MIRT-projecten zo snel mogelijk realiseren

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op moties helmplicht snorfietsen, 30 km/h in bebouwde kom en continu voeren autoverlichting

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken realisatie Digitale Transport Strategie goederenvervoer en Basis Data Infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Definitieve Luchtvaartnota

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Schiphol Gebruiksprognose 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Zorgnorm SAR-helikopters en SAR-verbeterprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van een schriftelijk overleg over Duurzaam vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beantwoording commissievragen 13de voortgangsrapportage ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Kabinetsbesluit tot tijdelijk vuurwerkverbod

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Publieke Waardescan Circulaire Economie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitstel beantwoording vragen over het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitstel toezending antwoorden vragen over het duurzaamheidskader biogrondstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Rapport Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Appreciatie van de adviezen over de governance van het Noordzeeoverleg en deelname van de visserijsector

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Fiche: Verordening Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart -prestatiebeoordelingsorgaan gemeenschappelijk Europees luchtruim

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Fiche: Verordening gemeenschappelijk Europees Luchtruim

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag schriftelijk overleg Transportraad d.d. 8 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Fiche: Wijziging Verordening implementatie Verdrag van Aarhus

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Fiche: Besluit 8e Milieuactieprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Fiche: Mededeling verbetering toegang tot rechter in milieuzaken in EU en lidstaten

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Fiche: Mededeling strategie voor duurzame chemische stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor IenW week 47-48

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Onderzoek versnellen IC Berlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Antwoorden op commissievragen, gesteld bij de eerste termijn van de begrotingsbehandeling, over de begrotingsstaten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het van het Ministerie van van Infrastructuur en Waterstaat (35570-XII) op 18 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Geannoteerde agenda Transportraad d.d. 8 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Evaluatie convenant inzake de deling van dreigingsinformatie voor de burgerluchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Antwoorden op vragen commissie over beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen (Kamerstuk 28694-136)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Uitvoering producentenverantwoordelijkheid voor afgedankte elektrische- en elektronische apparaten

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Vernietiging ongebruikte goederen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie verzoek commissie over PBL-rapport ‘Inzichten uit mondiale milieuverkenningen – lessen voor Nederland’

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Implementatie wegwerpplastics richtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Beleidskader maritieme veiligheid: In Veilige Vaart Vooruit

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Stand van zaken van nog openstaande moties en toezeggingen maritieme aangelegenheden

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Definitieve Havennota 2020 - 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Kabinetsreactie op OvV-rapport MSC Zoe

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Stand van zaken beleidsintensivering spoortrillingen

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Voortgang internationaal personenvervoer per spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Veiligheid van het spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Kennisagenda 2020

  - Anticiperend handhaven Schiphol (advies opgeleverd, technische briefing geweest op 10-11-20)
  - Medische keuringen CBR (technische briefing over stelselwijziging met o.m. SWOV is geweest op 26-11-20)
  - Grootstedelijke mobiliteit (voorstel in voorbereiding)
  - Mobiliteitskeuzes (adviesaanvraag Rli; resultaten beschikbaar rondom kerstreces)
  - Hernieuwbare brandstoffen en energiedragers en biobrandstoffen (voorbereidingsgroep sluit aan bij procedure commissie EZK)
  - Opkomende stoffen, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en chemische stoffen (rapport 'Zicht op Chemische stoffen' afgerond, geprek met kenniscoördinator op 30 november 2020, geannoteerde literatuurstudie afgerond)
  - Begrotingen 
  - Grote projecten: European Rail Traffic Management System (ERTMS); Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS); Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2); Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid: grootprojectstatus in afronding); Project Mainport Rotterdam (PMR, grootprojectstatus in afronding)
  - Europese prioriteiten: Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (niet-wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); FuelEU Maritime: Groene Europese Maritieme Ruimte (wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); Nieuw Actieplan Circulaire Economie (niet-wetgevend, op 10-03-20 verschenen); Strategie voor duurzame chemische stoffen (niet-wetgevend, verschenen op 26-10-20)
 52. 52

  Ongeplande plenaire activiteiten op IenW-terrein

  Debatten
  Debat over een rekenfout van Rijkswaterstaat bij de risicoberekening van de stort van granuliet in een natuurplas (re-en dupliek)
  (minister, staatssecretaris I&W), eerste termijn heeft plaatsgevonden op 27 oktober 2020 
  8. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
  37. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
  82. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020

  Dertigledendebatten
  7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
  11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
  17. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
  Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (Groep Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
  37. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
  38. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
  39. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019
  43. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
  45. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020

  VAO's/VSO's
  VSO Verzekeringen taxichauffeurs, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
  VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
  VSO Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
  VSO Nucleaire veiligheid, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
  VAO Leefomgeving, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
  VAO Vliegveiligheid, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
 53. 53

  Stand van zaken van aanhangige wetsvoorstellen (niet zijnde begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Op 26-11-2020 zijn de tweede nota van wijziging ontvangen en de nota naar aanleiding van het nader verslag. Wetsvoorstel aangemeld voor plenaire behandeling in samenhang met het wetsvoorstel 34836 
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Op 26-11-2020 is de nota van wijziging ontvangen en de nota naar aanleiding van het verslag. Wetsvoorstel aangemeld voor plenaire behandeling in samenhang met het wetsvoorstel 33134-(R1972)
  3. Wijziging Wegenverkeerswet in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht, ingediend op 27-09-2019, 35293
  Nota van wijziging ontvangen op 23-11-2020, zie deze agenda. Het wetsvoorstel is op 09-09-2020 aangemeld voor plenaire behandeling.  
  4. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
  5. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
  De inbreng voor het nader verslag is geleverd op 25-11-2020. Wetsvoorstel wordt aangemeld voor plenaire behandeling na ontvangst van toelichtingsbrief.
  6. Wetsvoorstel betreffende vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van chauffeurs, ingediend op 15-05-2020, 35461
  Dit wetsvoorstel is op 09-09-2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
  7. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
  Op 23-09-2020 is de inbreng voor het wetsverslag verzonden.
  8. Wijziging BW BES voor wettelijke aansprakelijkheid na verontreiniging door bunkerolie, ingediend op 02-11-2020 35618
  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 8 december 2020
  9. Wet digitale melding vermissing rijbewijs, ingediend op 02-11-2020, 35617
  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 14 december 2020
  10. Wijziging Wet milieubeheer inzake de bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord, ingediend op 06-11-2020, 35626
  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 15 december 2020
  11. Wijziging Wet Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES ter regulering van de milieuaspecten van inrichtingen, ingediend op 06-11-2020, 35629
  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 16 december 2020
 54. 54

  Geplande commissieactiviteiten tot het kerstreces

  Fysieke activiteiten:
  02-12-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire economie*
  03-12-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Maritiem
  07-12-2020 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
  10-12-2020 10.00 - 15.00 Notaoverleg Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee
  16-12-2020 11.30 - 15.30 Algemeen overleg Luchtvaart
  17-12-2020 14.30 - 18.30 Notaoverleg CBR

  Activiteiten per videoverbinding:
  02-12-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  08-12-2020 16.30 - 17.30 Technische briefing Programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid 
  16-12-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 

  Schriftelijke activiteiten:
  03-12-2020 12.00 - 12.00 
  Schriftelijk overleg Spoor, spoorveiligheid en ERTMS***
  07-12-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Milieuraad 17 december 2020
  08-12-2020 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging BW BES voor wettelijke aansprakelijkheid na verontreiniging door bunkerolie
  14-12-2020 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet digitale melding vermissing rijbewijs
  14-12-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van de leden Van Aalst en Helder “Geen plaats voor geweld in het openbaar vervoer”
  15-12-2020 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging Wet milieubeheer inzake energie uit hernieuwbare bronnen (Klimaatakkoord)
  16-12-2020 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet vrom BES in verband met het reguleren van de milieuaspecten van inrichtingen

  *Ten behoeve van deze activiteit is/zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 55. 55

  Voorstel van het lid Laçin (SP) om de minister van LNV te verzoeken om zo spoedig mogelijk de invoerbestanden van NLR uit 2014 die zijn gebruikt voor de stikstofberekeningen voor Lelystad Airport aan de Kamer te doen toekomen.

  Te behandelen:

  Loading data