Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 2 december 2020
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 2 december 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
7
Voorhang Ontwerpregeling aanwijzing Dienst Wegverkeer (RDW) als bevoegde autoriteit inzake onbemande luchtvaartuigen

Te behandelen:

26
Vaststellen prioritering IenW van EU-voorstellen uit het werkprogramma 2021 Europese Commissie
52
Kennisagenda 2020

Details

- Anticiperend handhaven Schiphol (advies opgeleverd, technische briefing geweest op 10-11-20)
- Medische keuringen CBR (technische briefing over stelselwijziging met o.m. SWOV is geweest op 26-11-20)
- Grootstedelijke mobiliteit (voorstel in voorbereiding)
- Mobiliteitskeuzes (adviesaanvraag Rli; resultaten beschikbaar rondom kerstreces)
- Hernieuwbare brandstoffen en energiedragers en biobrandstoffen (voorbereidingsgroep sluit aan bij procedure commissie EZK)
- Opkomende stoffen, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en chemische stoffen (rapport 'Zicht op Chemische stoffen' afgerond, geprek met kenniscoördinator op 30 november 2020, geannoteerde literatuurstudie afgerond)
- Begrotingen 
- Grote projecten: European Rail Traffic Management System (ERTMS); Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS); Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2); Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid: grootprojectstatus in afronding); Project Mainport Rotterdam (PMR, grootprojectstatus in afronding)
- Europese prioriteiten: Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (niet-wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); FuelEU Maritime: Groene Europese Maritieme Ruimte (wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); Nieuw Actieplan Circulaire Economie (niet-wetgevend, op 10-03-20 verschenen); Strategie voor duurzame chemische stoffen (niet-wetgevend, verschenen op 26-10-20)
53
Ongeplande plenaire activiteiten op IenW-terrein

Details

Debatten
Debat over een rekenfout van Rijkswaterstaat bij de risicoberekening van de stort van granuliet in een natuurplas (re-en dupliek)
(minister, staatssecretaris I&W), eerste termijn heeft plaatsgevonden op 27 oktober 2020 
8. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
37. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
82. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020

Dertigledendebatten
7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
17. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (Groep Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
37. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
38. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
39. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019
43. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
45. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020

VAO's/VSO's
VSO Verzekeringen taxichauffeurs, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
VSO Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
VSO Nucleaire veiligheid, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
VAO Leefomgeving, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
VAO Vliegveiligheid, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
54
Stand van zaken van aanhangige wetsvoorstellen (niet zijnde begrotingswetten)

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Op 26-11-2020 zijn de tweede nota van wijziging ontvangen en de nota naar aanleiding van het nader verslag. Wetsvoorstel aangemeld voor plenaire behandeling in samenhang met het wetsvoorstel 34836 
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Op 26-11-2020 is de nota van wijziging ontvangen en de nota naar aanleiding van het verslag. Wetsvoorstel aangemeld voor plenaire behandeling in samenhang met het wetsvoorstel 33134-(R1972)
3. Wijziging Wegenverkeerswet in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht, ingediend op 27-09-2019, 35293
Nota van wijziging ontvangen op 23-11-2020, zie deze agenda. Het wetsvoorstel is op 09-09-2020 aangemeld voor plenaire behandeling.  
4. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
5. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
De inbreng voor het nader verslag is geleverd op 25-11-2020. Wetsvoorstel wordt aangemeld voor plenaire behandeling na ontvangst van toelichtingsbrief.
6. Wetsvoorstel betreffende vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van chauffeurs, ingediend op 15-05-2020, 35461
Dit wetsvoorstel is op 09-09-2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
7. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
Op 23-09-2020 is de inbreng voor het wetsverslag verzonden.
8. Wijziging BW BES voor wettelijke aansprakelijkheid na verontreiniging door bunkerolie, ingediend op 02-11-2020 35618
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 8 december 2020
9. Wet digitale melding vermissing rijbewijs, ingediend op 02-11-2020, 35617
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 14 december 2020
10. Wijziging Wet milieubeheer inzake de bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord, ingediend op 06-11-2020, 35626
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 15 december 2020
11. Wijziging Wet Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES ter regulering van de milieuaspecten van inrichtingen, ingediend op 06-11-2020, 35629
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 16 december 2020
55
Geplande commissieactiviteiten tot het kerstreces

Details

Fysieke activiteiten:
02-12-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire economie*
03-12-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Maritiem
07-12-2020 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
10-12-2020 10.00 - 15.00 Notaoverleg Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee
16-12-2020 11.30 - 15.30 Algemeen overleg Luchtvaart
17-12-2020 14.30 - 18.30 Notaoverleg CBR

Activiteiten per videoverbinding:
02-12-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
08-12-2020 16.30 - 17.30 Technische briefing Programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid 
16-12-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 

Schriftelijke activiteiten:
03-12-2020 12.00 - 12.00 
Schriftelijk overleg Spoor, spoorveiligheid en ERTMS***
07-12-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Milieuraad 17 december 2020
08-12-2020 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging BW BES voor wettelijke aansprakelijkheid na verontreiniging door bunkerolie
14-12-2020 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet digitale melding vermissing rijbewijs
14-12-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van de leden Van Aalst en Helder “Geen plaats voor geweld in het openbaar vervoer”
15-12-2020 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging Wet milieubeheer inzake energie uit hernieuwbare bronnen (Klimaatakkoord)
16-12-2020 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet vrom BES in verband met het reguleren van de milieuaspecten van inrichtingen

*Ten behoeve van deze activiteit is/zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
56
Voorstel van het lid Laçin (SP) om de minister van LNV te verzoeken om zo spoedig mogelijk de invoerbestanden van NLR uit 2014 die zijn gebruikt voor de stikstofberekeningen voor Lelystad Airport aan de Kamer te doen toekomen.

Te behandelen: