Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

6 februari 2020
15:00 - 16:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • M. van Nispen (SP)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • M. Groothuizen (D66)
 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)
 • M.G.W. den Boer (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Wet op rechterlijke organisatie in verband met het wegnemen van belemmeringen voor gerechten bij het verlenen van onderlinge bijstand in geval van gebrek aan voldoende zittingscapaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitvoeringsprotocol tussen de Benelux-staten en Oekraïne bij de Overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijzigingswet meldkamers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie gaan verrichten of verrichten (screening ambtenaren van politie en politie-externen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Goedkeuring van het op 22 oktober 2015 te Riga tot stand gekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Uitleveringswet, het Wetboek van Strafrecht BES en het Wetboek van Strafvordering ter uitvoering van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Tweede voortgangsrapportage follow-up WODC-rapporten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Vrijwillig brandweerman Franc raakte invalide bij een oefening en bleek niet voldoende verzekerd'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over de termijn waarop de drie lopende onderzoeken naar de KPN-storing van 24 juni jl. van de Inspecties Justitie en Veiligheid, Gezondheidszorg en Jeugd en het Agentschap Telecom naar de Kamer worden verzonden

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toestemming voor deelname aan technische briefing inzake de kwetsbaarheid in Citrix-producten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Overzicht op hoofdlijnen Citrix-kwetsbaarheden

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand over de aanwezigheid van de minister bij de ALV van de organisatie van varkenshouders, waar hij blijkens het twitterverslag boeren heeft opgeroepen tot diefstal, leugens heeft verspreid en aan ophitsing heeft gedaan

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het Inspectierapport 'De voorbereiding op hulpverlening na een terroristische aanslag'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toestemming voor een technische briefing over BIT-advies Vernieuwend Registreren - Winkeldiefstal

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het verzoek van het lid Yesilgöz-Zegerius over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het verzoek van het lid Kuiken over de aanpak van bedreiging en stalking

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Migratie spraaknetwerk C2000

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op het verzoek van het lid De Graaf over het bericht ‘Minister liet alarmerende brief over Al Fourkaan-moskee intrekken’

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Besluit op Wob-verzoek over het strafrechtelijk onderzoek tegen Royal Dutch Shell plc aangaande mogelijke buitenlandse corruptie bij aankoop van het olieveld OPL245 in Nigeria

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Toestemming voor deelname aan een rondetafelgesprek over vuurwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) ‘Minderjarigen in een politiecel. Een advies over duur, verblijf en alternatieve locaties’

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Vastleggen van de training van vaardigheden van agenten met betrekking tot het stroomstootwapen en over de voortgang van de aanbesteding van het stroomstootwapen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen over het bericht ‘Minister wilde alles weten over mogelijke schikking Shell’ in een grote corruptiezaak

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Aanpak plofkraken

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Nadere informatie over leerpunten met betrekking tot de plaatsing van kinderen van een terugkeerder in Ede

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Vervolg wetgevingstraject mediation

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie over misstanden bij het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ) van de Penitentiaire Inrichting (PI) Haaglanden

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Onderzoeken seksueel misbruik Jehova's Getuigen en verruiming van de aangifteplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voortgang digitalisering rechtspraak; aanvraag BIT-toets

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie over een brief inzake loonindexatie gedetineerden

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Onderzoeksrapport 'Cyberdader: uniek profiel, unieke aanpak?'

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Vertragende factoren in het (straf)procesrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan LGBT Asylum Support te Groningen inzake de vermeende constatering van fraude door de IND bij de herhaalde asielaanvraag en onrechtmatige detentie tijdens de uitzetting van een Russische LHBTI activist

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op verzoek commissie over toezending conceptversies vierlandenverdrag en bilateraal verdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Evaluatie die intern is uitgevoerd naar het ambtelijke proces met betrekking tot de totstandkoming van en besluitvorming over het incidentenoverzicht zoals opgenomen in de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (RVK)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Besluit Wob-verzoek inzake evaluatie ‘Een overzicht werd een incident’

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Vervolg nieuwe opzet incidentenoverzicht

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op verzoek commissie over de inzet tijdens het gesprek met Eurocommissaris Johansson

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op het rapport “Waar geen wil is, is geen weg”

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Werking Visumcode

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Geannoteerde agenda voor de informele JBZ-raad van 23-24 januari 2020 te Zagreb

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Verzoek om reactie minister van Justitie & Veiligheid inzake het aan hackers betaalde losgeld door de Universiteit Maastricht

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data