Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek om reactie minister van Justitie & Veiligheid inzake het aan hackers betaalde losgeld door de Universiteit Maastricht
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie voor Justitie en Veiligheid op 6 februari 2020
Agenda procedurevergadering
Download 2e Herziene Agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 6 februari 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning

Te behandelen:

2
Wijziging van de Wet op rechterlijke organisatie in verband met het wegnemen van belemmeringen voor gerechten bij het verlenen van onderlinge bijstand in geval van gebrek aan voldoende zittingscapaciteit

Te behandelen:

8
Wijziging van de Uitleveringswet, het Wetboek van Strafrecht BES en het Wetboek van Strafvordering ter uitvoering van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme

Te behandelen:

9
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
12
Reactie op verzoek commissie over de termijn waarop de drie lopende onderzoeken naar de KPN-storing van 24 juni jl. van de Inspecties Justitie en Veiligheid, Gezondheidszorg en Jeugd en het Agentschap Telecom naar de Kamer worden verzonden

Te behandelen:

36
Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan LGBT Asylum Support te Groningen inzake de vermeende constatering van fraude door de IND bij de herhaalde asielaanvraag en onrechtmatige detentie tijdens de uitzetting van een Russische LHBTI activist

Te behandelen:

45
Voorstel informele voorbereidingsgroep misdaadgeld inzake werkbezoek combiteam politie/FIOD
48
Voorstel opvolging motie Van Raak c.s.