Agendapunten

 1. 1

  Wet opheffing verpandingsverboden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Invoeringswet EOM

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Brief van de leden Wilders en Emiel van Dijk inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Standpunt initiatiefwetsvoorstel Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op het handhaven van de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Brief van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij over het gewijzigd amendement van het lid Groothuizen over nadere invulling van werkzaamheid als bedoeld in artikel 2, eerste lid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde te voorzien in een adviesrecht voor gemeenten bij de procedure rond beschermingsbewind wegens problematische schulden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de Wet op rechterlijke organisatie in verband met het wegnemen van belemmeringen voor gerechten bij het verlenen van onderlinge bijstand in geval van gebrek aan voldoende zittingscapaciteit

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Nederlandse aanpak van internationale misdrijven in 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitvoering van de motie van het lid Azarkan c.s. over justitiële aantekeningen als gevolg van handhaving van de coronamaatregelen laten vervallen (Kamerstuk 25295-366)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Wob-besluit rechtshulpverzoeken Poch

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over de beslisnota in de zaak Julio Poch

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op het verzoek van het lid Wilders over de complete appwisseling tussen de minister van Justitie en Veiligheid en de burgemeester van Amsterdam inzake de demonstratie van maandag 1 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitvoering van de motie van de leden Rog en Kuiken over onderzoek naar aanpassing van de Bibob-wetgeving of de Gemeentewet

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Veiligheid van boa`s

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Mogelijkheden en reikwijdte van de Wet Langdurig Toezicht ten aanzien van (veroordeelde) terroristen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beleidsreactie inzake beleidsdoorlichting multisystemen 2012-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken C2000

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Afspraken jaarwisseling

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op uw verzoek om voorafgaand aan het notaoverleg veiligheid op 8 juni a.s. een geactualiseerde sterkteprognose

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Wob-verzoek OM-strafbeschikking

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op de motie Van Nispen c.s. over nummerherkenning voor het Huis voor Klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voortgang Euregionaal Informatie- en Expertisecentrum (EURIEC)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Vervolging politiegeweld in relatie tot wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaar

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Beleidsdoorlichting Internationale Samenwerkingsoperaties 2012-2017

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  PMJ-ramingen tot en met 2025

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Procesevaluatie Evaluatie-en uitbreidingswet Bibob 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Factsheet Strafrechtketenmonitor 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op quick scan digitalisering strafrechtketen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op toezegging, gedaan tijdens het notaoverleg van 8 juni 2020 over veiligheid, inzake gesprekken met kerkgenootschappen over de coronacrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Contouren verbeterd stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Reactie op bericht ‘Woede over thuisbevalling jihadbruid´

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Tipgelden en beloningsgelden

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Jaarbericht 2019 Openbaar Ministerie

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's) 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op verzoek van het lid Van der Graaf ‘Anorexiacoach is vaak uit op bloot en seks’

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Beschikking van de rechtbank Rotterdam van 16 juni 2020 over een eerder gedaan verzoek tot beëindiging strafzaak ingediend door de advocaat van een van terroristische misdrijven verdachte Nederlandse uitreizigster

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Uitwerking breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Reactie op verzoek commissie inzake brief M. de H. over ‘de Kwaliteit van onze Rechtsstaat’

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Staat van de rechtshandhaving 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Afschrift reactie op de brief van de voorzitter van het Nederlands Juristen Comité voor Mensenrechten (NJCM) over de zorgen om corona-maatregelen in de strafrechtspleging

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Jaarverslag 2019 Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Reactie op moties en toezeggingen, gedaan tijdens het debat van 4 maart 2020, over rapporten Inspectie JenV en WODC

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Reactie op het inspectierapport 'Een onderzoek naar taakuitvoering van zedenrechercheurs en hun bejegening van slachtoffers'

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op petitie winkelveiligheid en aanbevelingen aanpak winkeldiefstal

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Actuele ontwikkelingen in het politieonderwijs en Jaarbeeld Inspectie

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Contouren aanpak achterstanden strafrechtketen

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Inspectierapport "Onbereikbaarheid van 112 op 24 juni 2019"

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Kabinetsreactie ten aanzien van onderzoek naar intrekking Nederlanderschap conform RWN 14 lid 2

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Beleidsreactie CSBN 2020 en voortgangsrapportage NCSA

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Voortgang integrale aanpak van cybercrime

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Voortgang ambitietraject strafrechtketen

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Reactie op doorlichting strafrechtketen (PwC) en op de gewijzigde motie-Van Dam c.s. (Kamerstuk 35470-VI-14)

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Civiel-militaire samenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Rapportage commissie administratieve lastenreductie in de opsporing

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Jaarrapportage artikel 18 PNR-wet 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Cijfers geweldsaanwending politie 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Tweemeting OM-Strafbeschikking

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Stand van zaken van de wijziging van de Aanwijzing hoge transacties door het Openbaar Ministerie (OM).

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Geactualiseerde prognose operationele bezetting

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Uitvoering van de motie van de leden Van Dam en Kuiken over uitsplitsen van het hoofdstuk politie in aparte artikelen

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  WODC-rapport ‘Achterlopende ontwikkeling’

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Uitvoering van de verschillende aangenomen moties tijdens het AO van 13 juni 2019 en het daarop volgende VAO van 25 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Reactie op de initiatiefnota van het lid Van Wijngaarden ‘Het Nederlands huwelijksrecht discrimineert niet: als vrouw of man ben je in Nederland, ongeacht je afkomst en religie, vrij om je liefdesleven zo in te richten als je wilt’

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Reactie op verzoek commissie om een afschrift van het antwoord op de e-mail Van Berge Henegouwen Advocaten over verzoek ex artikel 5 Grondwet inzake voorbereiding strafzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Besluiten op bezwaar naar aanleiding van Wob-verzoeken inzake stelselwijziging rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Reactie op vragen gedaan tijdens het algemeen overleg, gehouden op 17 april 2019, over Strafrechtelijke onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Wijziging Uitvoeringswet AVG

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Stand van zaken uitvoering van de motie van de leden Van der Staaij en Van der Graaf over eventuele consequenties van de verwachte doorbraak van virtuele technologie

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Terugkoppeling oriënterend inspectiebezoek Trajectum- Boschoord

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Adviescollege schadestelsel voor slachtoffers van strafbare feiten

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Aanmeldpunt Nederlandse Afstand en Adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Voorgang naar aanleiding van onderzoeksrapport IJenV over dodelijk steekincident in Amsterdamse metro

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Rapport stress in detentie

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Verdere versoepeling bezoek aan inrichtingen DJI

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Jaarverslag 2019 Rooms-Katholieke Kerk

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Jaarverslag Landelijk Bureau Bibob en kwaliteitscommissie Bibob

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Onvindbare veroordeelden

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Uitvoering toezeggingen en Meerjarenagenda Slachtofferbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Rapport ‘Spioneren met hobbydrones en andere technologieën door burgers´

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Voortgangsbrief forensische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Tegemoetkomingsregeling sociaal advocatuur naar aanleiding van de COVID-19-crisis

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Tweede voortgangsbrief Visie 'Recht doen, kansen bieden'

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Onderzoeksrapport "Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen"

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Midterm review en derde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Update situatie in het gevangeniswezen ten aanzien van de bestrijding van het coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Reactie op bericht ‘Verbied verslavende games voor minderjarigen' en afdoening toezegging en motie kansspelen

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Procedure verlenging tijdelijke COVID-19-voorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Ouderschap en adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  Reactie op verzoek commissie inzake slachtoffers van bacha-bazimisbruik

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  Nader onderzoek naar uitzetting naar Bahrein

  Te behandelen:

  Loading data
 99. 99

  Beleidsreactie WODC-rapport "De weg(en) naar verblijfsrecht: Waarom buitenlandse slachtoffers van mensenhandel gebruik maken van de asielprocedure"

  Te behandelen:

  Loading data
 100. 100

  Hervatten asielprocedures, de noodopvang en het aantal personen in vreemdelingendetentie

  Te behandelen:

  Loading data
 101. 101

  Voortgang Programma Flexibilisering Asielketen

  Te behandelen:

  Loading data
 102. 102

  Ondertekening Memorandum of Understanding (MoU) met Griekenland over het samenwerkingsverband ter verbetering van het voogdijsysteem en de opvang van amv’s in Griekenland

  Te behandelen:

  Loading data
 103. 103

  Samenwerkingsverband ten behoeve van kinderen in vreemdelingrechtelijke procedures

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 104. 104

  Datalek bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 105. 105

  Landenbeleid Guinee

  Te behandelen:

  Loading data
 106. 106

  Landenbeleid Syrië

  Te behandelen:

  Loading data
 107. 107

  Herbeoordeling Syrische asielzaken op 1F-indicaties

  Te behandelen:

  Loading data
 108. 108

  Landenbeleid Libië

  Te behandelen:

  Loading data
 109. 109

  Voortgang experiment gesloten coffeeshopketen en uitvoering gewijzigde motie van het lid Laan-Geselschap c.s. over begeleiding en ondersteuning van burgemeesters van experimenteergebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 110. 110

  Geannoteerde agenda voor de informele JBZ-raad van 4-5 juni per videoconferentie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 111. 111

  Lijst met EU-voorstellen commissie J&V t/m 25 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 112. 112

  Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 4 en 5 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 113. 113

  Geannoteerde agenda voor de informele JBZ-raad van 6-7 juli per videoconferentie

  Te behandelen:

  Loading data
 114. 114

  Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 115. 115

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 116. 116

  Initiatiefnota van het lid Middendorp: Menselijke grip op algoritmen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 117. 117

  Verzoek kennismakingsgesprek met nieuwe korpschef

  Te behandelen:

  Loading data
 118. 118

  Verzoek om algemeen overleg over zeden na het zomerreces

  Te behandelen:

  Loading data
 119. 119

  Brievenlijst