Agendapunten

 1. 1

  Wijzigingswet meldkamers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wetsvoorstel screening ambtenaren van politie en politie-externen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van het besluit DNA-onderzoek in strafzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht BES ter uitvoering van het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Evaluatieonderzoek: ‘Afspraak is afspraak? Evaluatie van de eenduidige landelijke afspraken rondom opsporing en vervolging van geweld tegen werknemers met een publieke taak’

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitkomsten van het onderzoek inzake Wilders

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding Wob-besluit van Openbaar Ministerie inzake het proces Wilders

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afdoening Wob-verzoek Openbaar Ministerie Volkskrant Wilders 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afdoening Wob-verzoek JenV Volkskrant Wilders 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van het lid Van Otterloo over straatgeweld en het toenemend aantal steekincidenten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het interview met scheidend directeur van de Politieacademie over verkorting van het politieonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie om een reactie over het bericht 'Nederland is corrupter dan we denken'

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Gespreksverslag onderzoek Poch

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanpak van het pedohandboek

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Analyse van de gelopen risico’s door de kwetsbaarheden in de virtual private network software van het bedrijf Pulse Secure

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Vertrouwelijke technische briefing over de stand van zaken op het MH17-dossier

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van Zaken in het MH17-dossier

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toezeggingen naar aanleiding van het debat van 28 januari 2020 inzake rapporten Inspectie JenV

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over het aanhouden van een verslag van schriftelijk overleg over het overzicht op hoofdlijnen Citrix-kwetsbaarheden

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Wob-verzoek inzake artikel 30 Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Periodieke rapportage rechtshandhaving: hoofdlijnen JVO

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  WODC rapport 'onderzoek naar toegenomen mobiliteit en verandering in criminaliteit'

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beleidsreactie op rapporten 'Evaluatie pilot zelfredzaamheid PI Nieuwersluis' en 'Het effect van een alternatief detentieregime op gedrag en gezondheid van gedetineerden'

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie om reactie op het rapport ‘Code Rood’ van FNV

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op de uitspraak van de Rechtbank Den Haag in het kort geding over de tarieven bij de inkoop van forensische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op het rapport ‘Tussen ambt en markt’ van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op de motie van de leden Van Nispen en Van den Berge over uitbreiding van het Juridisch Loket

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Evaluatie Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Bestuurlijke boetes, bewijsrecht en rechtsbescherming in het bestuursrecht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Informatie omtrent de nareisdossiers van gezinsleden van de Turkse asielzoekers die mogelijk geraakt zijn door de arrestatie van de Turkse vertrouwenspersoon

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Landgebonden asielbeleid voor Turkije

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op het rapport van Vluchtelingen Werk Nederland ‘Gevangen in een vastgelopen asielsysteem; gevolgen en verhalen uit de praktijk'

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op toezegging over intrekkingen van verblijfsvergunningen asiel

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Afhandeling Afsluitingsregeling Langdurig Verblijvende Kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Extra opvangplekken voor asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Externe evaluatie totstandkoming Incidentenoverzicht in de Rapportage Vreemdelingenketen 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Informatie over de stand van zaken met betrekking tot het Inspectieonderzoek “Uitzetting naar Bahrein”

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Naar een veilige jaarwisseling

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op verzoek commissie over reactie op twee Europese voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen t/m 12 februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Voorstel voor EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2020 Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Verzoek om reactie aan de minister voor Rechtsbescherming over capaciteit Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek rondetafelgesprek over opsporing naar aanleiding van halfjaarbericht politie najaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verzoek reactie op krakersproblematiek in Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Mogelijke samenloop plenaire agenda en commissieagenda in de week na het krokusreces

  Te behandelen:

  Loading data