Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 tot aanpassing van de wettelijke grondslag voor vrijheidsontneming van asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een aan de grens ingediend asielverzoek

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verdrag van de Raad van Europa inzake een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen en voornemen tot opzegging van de Europese Overeenkomst inzake gewelddadigheden door en wangedrag van toeschouwers rond sportevenementen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rol medisch personeel bij een aanslag

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toezegging over de aantallen terugkeerders die in detentie zitten of zijn teruggekeerd in de maatschappij, gespecificeerd naar Nederland en het Schengengebied

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Schadeafhandeling PTSS politie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van bevindingen van het werkbezoek van de Nederlandse politie en Pieter Tops aan Canada

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Handhaven rechtsorde tijdens acties door boeren- en klimaatdemonstranten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidsreactie op het ICCT-rapport Vergelijkend onderzoek naar de aanpak van extremistische sprekers in verschillende Europese lidstaten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Schriftelijke beantwoording van vragen gesteld tijdens het AO Rechtspraak van 26 september 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toestemming deelname aan openbaar gesprek over DNA

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van het lid De Graaf over het bericht ‘OM wil meer Syriëgangers naar Nederland’ en over het bericht ‘Commandant Syrische terreurmakkers opgepakt in Ter Apel, danste en zong op lijken’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma over het bericht ‘OM: Afpakken nationaliteit hindert vervolging Syriëgangers’ en de interne adviezen van het OM die hierin genoemd worden

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Criminaliteit en Rechtshandhaving 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verantwoordingsrapportage 'aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit 2018'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Digitalisering strafrechtketen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken communicatiesystemen hulpdiensten in de grensregio's

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitspraak kort geding tegen de Staat namens 23 vrouwen en 56 kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Evaluaties Prognosemodel Justitiële Ketens

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Brabantse boeren zwijgen over drugscriminelen, ze hebben meer last van criminelen’

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Wob-verzoek OM-strafbeschikking

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitfasering van het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Behandeling van zedenzaken door de politie en reactie op motie van het lid Klaver c.s. inzake extra capaciteit zedenzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op brieven van de Regioburgemeesters inzake bewaken en beveiligen en politiecapaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Stand van zaken verkenning opvolger C2000

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Terugkeer uitreizigers

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Besluit op Wob-verzoek inzake sepotbeslissing Pechtold

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Beleidsreactie voorlichting democratische controle van de Tweede Kamer op de besteding middelen politie

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stroomstootwapen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Aanpak internetoplichting (online handelsfraude)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie over Stappenplan pilot ‘Uitwisseling omgevingsmeldingen en klachten' van Stichting Milieuklachten.nl

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Waarborgen en kaders bij gebruik gezichtsherkenningstechnologie

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Uitzetting uitreizigster

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Extra investering ter verlichting van de basispolitiezorg

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op de blog 'Foute antwoorden'

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Beleidsreactie WODC-onderzoek onttrekking aan justitieel toezicht en vrijheidsbeneming

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Vereniging van advocaten voor Slachtoffers van Personenschade

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Nadere reactie op de regeling voor voorlopige hechtenis in het jeugdstrafprocesrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Aanbieding WODC-rapport Evaluatie Garantstellingsregeling Curatoren 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op onderzoeksrapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid over dodelijk steekincident in Amsterdamse metro

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Kabinetsreactie onderzoek naar een notificatiesysteem voor slachtoffers van kinderpornografie

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Commissie van Toezicht Detentiecentrum Schiphol aan de hoofddirecteur van DJI over de beperking van arbeidsvervangende recreatie in DC Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Fonds voor nabestaanden van Nederlandse geweldsslachtoffers in het buitenland en enkele toezeggingen op het gebied van schade

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Periodieke verslaglegging modernisering en financiering rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over een reactie op de vier aangenomen moties tijdens de behandeling in de Eerste Kamer van de wet kansspelen op afstand

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Graaf over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Tijdelijk extra middelen sociale advocatuur

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Zelfstandig woonverbod

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Reactie rondetafelgesprek slachtofferbeleid 25 september jl.

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Toezichtsrapport en jaarverslag 2018 van het College van Toezicht Auteursrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Opbrengst verkenning (reisbeperkende) maatregelen veroordeelde zedendelinquenten

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Reactie op Inspectierapport 'Het vertrekproces van de Armeense kinderen'

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Maltese paspoorten

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Reactie op verzoek commissie over het rapport Onderzoekscommissie vermoeden misstand bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Besluiten op Wob-verzoeken inzake de totstandkoming rapportage vreemdelingenketen 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Afschrift brief aan Commissarissen van de Koning inzake de inzet van Regionale Regietafels ten behoeve van het realiseren van extra opvangplekken voor asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Evaluatie pilot multidisciplinaire advisering slachtofferschap mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Voortgangsbrief programma Samen tegen mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Nederlandse ondersteuning van migratiebeheer in Griekenland en stand van zaken van Griekse asielprocedures

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Reactie rapport Onderzoekscommissie 'Langdurig verblijvende vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht’

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Rapportage Vreemdelingenketen eerste helft 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Beleidsdoorlichting van het begrotingsartikel 37.3 'De Terugkeer van Vreemdelingen' van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Voortgang Programma Flexibilisering Asielketen

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Terugkeer van afgewezen asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Terugbrengen doorlooptijden asielaanvragen en stand van zaken dwangsommen

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Opvolging aanbevelingen evaluatie Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Opsporing en vervolging mensenhandelzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Beleidsreactie ACVZ-Advies Secundaire migratie van asielzoekers in de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Voortgang op de implementatie van de aanbevelingen Ruys, De Leeuw en PwC

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Reactie op motie van de leden Emiel van Dijk en Fritsma over zorg dragen dat de Sea-Watch 3 nooit meer onder de Nederlandse vlag migranten op kan halen voor de Noord-Afrikaanse kust

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Reactie op het verzoek van het lid Emiel van Dijk over brief inzake het wegmoffelen van cijfers van criminaliteit door asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Reactie op verzoek commissie over het rapport Onderzoekscommissie vermoeden misstand bij de Immigratie en Naturalisatiedienst

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Twee uitvoeringstoetsen over de maatregel rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma over antwoorden op vragen, gesteld tijdens het plenaire debat van 6 november 2019, over ‘voorkomen dat jihadisten terugkeren naar Nederland’

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Verslag van de JBZ-raad van 7 en 8 oktober te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het derde kwartaal van 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Lijst met EU-voorstellen commissie J&V tot en met 13 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Voorstel inzake behandelschema Najaarsnota 2019 en suppletoire begrotingen

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Initiatiefnota van de leden Yesilgöz-Zegerius en Segers over een effectievere aanpak van antisemitisme

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 81. 81

  Verzoek planningsbrief van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Verzoek om kabinetsreactie op bericht 'Nederland is corrupter dan we denken'

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Verzoek inzake gesprek Jezidi slachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Conferentie rechtsstaat op 16 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Brievenlijst