Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

17 juni 2020
14:30 - 16:00 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Deze procedurevergadering vindt plaats via een videoverbinding en wordt live gestreamd via de website van de Tweede Kamer.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • C.A. Jansen (PVV)
 • C.G. van der Staaij (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van de informele videoconferentie voor EU Sportministers op 21 april jl. over de gevolgen van COVID-19 voor de sportsector

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Geannoteerde Agenda Informele VC EU Sportministers van 2 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslagen van de videoconferenties EU gezondheidsministers van 20, 27 april en 7 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 12 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de informele videoconferentie van EU-gezondheidsministers van 12 juni 2020 (Kamerstuk 21501-31-562)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Regels inzake de organisatie, beschikbaarheid en kwaliteit van ambulancevoorzieningen (Wet ambulancevoorzieningen)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verantwoordingsstukken VWS 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  35471 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wet ambulancevoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Aankondiging samenwerking Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland voor snelle toegang tot coronavaccin

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  VWS-monitor mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Jaarbeeld 2019 en Klachtbeeld 2019 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Landelijke Nota Gezondheidsbeleid (LNG) 2020-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de Subsidieregeling Abortusklinieken in verband met de inhoudelijke wijzigingen en de verlenging van de werkingsduur

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Concept-Uitvoeringsbesluit Wtza, concept-wijziging BUB Wmg, concept-AMvB acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van een schriftelijk overleg over COVID-19 Update stand van zaken COVID-19 Update stand van zaken (paragraaf 11 ‘Financiën in de zorg’)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Ontwerp Verzamelbesluit VWS 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Jaarverslag pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD) 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verkenner Santiz

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Personele unie NRG - Pallas

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van een schriftelijk overleg over COVID-19 Update stand van zaken, paragraaf 8 ‘Zorg voor kwetsbare mensen’ (Kamerstuk 25295-249)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Voorhang aanwijzing aan NZa in verband met de wijziging van het Besluit beschikbaarheidbijdrage Wmg

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Informatie over de opstart van de reguliere zorg in de ggz en een aantal andere belangrijke zaken betreffende de ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Stand van zaken suïcidepreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie inzake de quick scan over het thema ‘wachttijden en wachtlijsten in de zorg (Kamerstuk 32620-242)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Voortgang ontwikkelingen Zvw-kindzorg thuis

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voortgang experiment gesloten coffeeshopketen en uitvoering gewijzigde motie van het lid Laan-Geselschap c.s. over begeleiding en ondersteuning van burgemeesters van experimenteergebieden (Kamerstuk 34997-24)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voornemen voor een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit over een experiment administratieve lastenverlichting tijdschrijven gespecialiseerde ggz en fz

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Heropenen sanitaire voorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verslag van een schriftelijk overleg over ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met voorwaardelijke toelating (Kamerstuk 29689-1043)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Eindrapport evaluatie AMvB reële prijs Wmo 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voorlopige kaderbrief Wlz 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Stand van zaken zorg aan ouderen in het verpleeghuis en thuis

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Antwoorden op vragen gesteld tijdens het debat 4 maart 2020, over het programma Volwaardig leven

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voortgang complexe zorg Volwaardig Leven

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Financieel kader wijkverpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Planning besluitvorming versoepeling maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verslag van een schriftelijk overleg over stand van zaken over de moties inzake onderzoek naar blootstelling aan homogenezingstherapieën (Kamerstuk 28345-225)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het verzoek van de commissie inzake de wijze van uitvoering van de motie Van der Staaij c.s. over het beter benutten van initiatieven om de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders te versterken (Kamerstuk 31839-702)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Verslag van een schriftelijk overleg over planning landelijk wetenschappelijk onderzoek 13-wekenecho (Kamerstuk 29323-137)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Reactie op verzoek commissie over de petitie ‘Help! Ook na mijn 18de’ aangeboden door Defence for Children - ECPAT en Hart voor kinderrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op verzoek commissie over een petitie ontvangen van DOK30Communicatie te Hoevelaken d.d. 3 maart 2020 aangaande de toegankelijkheid van de eerstelijnszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Stand van zaken COVID-19 en dieren

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Stand van zaken onderzoek COVID-19 op nertsenbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Landelijke maatregelen op nertsenbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Stand van zaken COVID-19 bij nertsenbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verslag van de informele EU gezondheidsraad van 12 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  De aanpak van dak- en thuisloosheid - Een (t)huis, een toekomst

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Wlz-zorginkoopkader 2021-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Verkenning doorstart van De Hoenderloo Groep (Kamerstuk 31839-719)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 54. 54

  Stand van zakenbrief inzake de Hoenderloo Groep

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Besluiten naar aanleiding van OMT advies 25 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Reactie op verzoek commissie over de WHO-stemming over een pool voor de ontwikkeling van een corona-vaccin

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Afschrift reactie aan NOC*NSF over steunpakket sportverenigingen als gevolg van de COVID-19 maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Voortgang en afronding overheveling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen naar de Zvw

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  OMT-Z (Outbreak Management Team Zoönose) advies aan van 3 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  COVID-19 Update stand van zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Aanvullende maatregelen voor nertsenbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 11 juni 2020)


  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
   
  1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Dit wetsvoorstel is op 4 december 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  2. Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet. Via een e-mailprocedure is besloten dit wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling na het zomerreces 2020.
 65. 65

  Plenaire debatten


  Besluit: Ter informatie    
                                                          
  1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
  2. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (min. MZ, stas. SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
  3. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (stas. VWS , min. J&V).
  4. Debat over de prijs van geneesmiddelen. Tijdens de RvW van 28 januari 2020 is een aantal onderwerpen toegevoegd aan het debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019) en tevens is de titel van het debat gewijzigd. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen.  
  5. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019). 
  6. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V, MZ)
  7. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019) 
  8. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan (Agema) en het debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Slootweg) (tijdens de RvW van 26 september 2019 samengevoegd tot dit nieuwe debat).
  9. Debat over marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
  10. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (aangevraagd door het lid Van den Hul) (min. BVO en Media, min. VWS, RB)
  11. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019). 
  12. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019). 
  13. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (aangevraagd door het lid Peters tijdens de RvW van 4 juni 2019)  (min. VWS, BVO en Media).
  14. Debat over het rapport van de  Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet tijdens de RvW van 20 juni 2019) (min. LNV, MZ)
  15. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (aangevraagd door de voorzitter van de commissie VWS namens de commissie tijdens de RvW van 25 juni 2019). Aan de Griffie Plenair was gevraagd dit debat in maart 2020 in te plannen. 
  16. Debat over genitale verminking in Nederland (aangevraagd door het lid Buitenweg tijdens de RvW van 25 juni 2019) (min.J&V, VWS).
  17. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS)
  18. Debat over de commotie rond de invoering van de BIG-II (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 3 september 2019).
  19. Debat over het aantal daklozen in Nederland (aangevraagd door het lid Smeulders tijdens de RvW van 3 september 2019) (samengevoegd met het dertigledendebat over het bericht over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld), min BZK, stas. VWS).  
  20. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Paternotte tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS, BZK, OCW).
  21. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 19 november 2019). 
  22. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170; debat één keer per jaar)).
  23. Debat over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 januari 2020). 
  24. Debat over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 16 januari 2020). 
  25. Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld (aangevraagd door het lid Van den Hul tijdens de RvW van 21 januari 2020). 
  26. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 januari 2020). (min.VWS, min. voor Milieu en Wonen). Aan de Griffie Plenair is gevraagd dit debat snel na het zomerreces 2020 in te plannen.
  27. Debat over het bericht dat brancheorganisatie ActiZ stelt dat pijnlijke maatregelen nodig zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 januari 2020). 
  28. Debat over het rapport ‘Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn’ (aangevraagd door het lid Van der Staaij tijdens de RvW van 4 februari 2020). 
  29. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (aangevraagd door het lid Beckerman tijdens de RvW van 17 december 2019 (min.EZK, min.VWS). Tijdens de RvW van 6 februari 2020 is het dertigledendebat omgezet in een debat.
  30. Debat over medische implantaten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 12 februari 2020). 
 66. 66

  Plenaire debatten (vervolg)


  Besluit: Ter informatie
  • Verzocht wordt het debat over zikeenhuisfailissementen, in afstemming met de aanvragers, spoedig na het reces in te plannen.

  31. Debat over de sluiting van de Hoenderloo Groep (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 20 februari 2020). Omgezet van een dertigledendebat in een meerderheidsdebat tijdens de RvW van 4 maart 2020.

  32. Debat over de ziekenhuisfaillissementen (aangevraagd door het lid Agema (PVV) tijdens de RvW van 6 november 2018.) Dit debat is tijdens de RvW van 10 maart 2020 samengevoegd en om gezet in een debat. Samengevoegd zijn: Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (Agema), Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (Agema), Debat over de gevolgen voor de zorg en de patiëntveiligheid na het faillissement van het Slotervaartziekenhuis (Ploumen).
 67. 67

  Overzicht dertigleden- en interpellatiedebatten

  Besluit: Ter informatie
   
  1. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)  
  2. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V, stas. VWS)
  3. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
  4. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
  5. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (aangevraagd door het lid Edgar Mulder tijdens de RvW van 2 april  2019)
  6. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  7. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  8. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 22 mei 2019). 
  9. Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen  (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 oktober 2019).
  10. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 21 november 2019). 
  11. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk (aangevraagd door het lid Van den Berg tijdens de RvW van 3 december 2019).
  12. Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 december 2019).
  13. Dertigledendebat over fraude met zorggeld (aangevraagd door het lid Jansen tijdens de RvW van 14 januari 2020). 
  14. Dertigledendebat over de personeelstekorten in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 januari 2020). 
 68. 68

  Overzicht VAO's/VSO's

  Besluit: Ter informatie
   
  1. VSO Datalek Donorregister (32761-162)
  2. VSO Regionale netwerken voor eetstoornissen in de regio Noord-Holland en Noord (Friesland, Groningen, Drenthe) (31 839, nr. 725)  
  3. VAO GGZ, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie (AO d.d. 8/6). Gevraagd is het VAO in te plannen in de laatste week voor het zomerreces.
 69. 69

  Vaststellen data procedurevergaderingen tot aan het Kerstreces.

  Procedurevergaderingen tot aan het kerstreces 2020: woensdagen van
  10.15 -11.30 uur
  :
  Woensdag 9 september 2020
  Woensdag 23 september 2020
  Woensdag 14 oktober 2020
  Herfstreces vrijdag 16 oktober 2020 t/m maandag 26 oktober 2020)
  Woensdag 4 november 2020
  Woensdag 18 november 2020
  Woensdag 2 december 2020
  Woensdag 16 december 2020
  Kerstreces vrijdag 18 december 2020 t/m maandag 11 januari 2021
   
 70. 70

  Verzoek van het lid Bergkamp (D66) om een reactie van de minister voor Medische zorg op de ‘Toekomstvisie Transgenderzorg‘, Advies van de Kwartiermaker Transgenderzorg, Mei 2020, voor het zomerreces.

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Verzoek van het lid Ploumen om een rondetafelgesprek Optimale Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Verzoek van het lid Van Nispen (SP) om een reactie van de minister van Medische Zorg en Sport over het recent gepubliceerde witboek ‘De rol van de school bij zwemveiligheid’

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Verzoek van het lid Tellegen (VVD) om een kabinetsreactie op het Draaiboek triage voor IC opname in fase 3 (FMS en KNMG)

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Verzoek van het lid Tellegen (VVD) wanneer de brief inzake het datalek Donorregister naar de Kamer zal worden toegestuurd, met daarbij het verzoek om een eventueel VSO nog vóór het zomerreces in te kunnen plannen.

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Verzoek van het lid Agema (PVV) om een algemeen overleg bekostiging (inkoop care) in oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Verzoek van het lid Agema (PVV) om een kapitaallastenbrief cure/care te ontvangen

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Verzoek van het lid Agema (PVV) om debatten waarvan wordt besloten om ze na het reces in te plannen, deze plaats te laten vinden na Prinsjesdag en na de Algemeen Politieke Beschouwingen.

  Te behandelen:

  Loading data