Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

19 februari 2020
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • C.A. Jansen (PVV)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • A.E. Diertens (D66)
 • K. Regterschot (VVD)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • H. van der Molen (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Geannoteerde agenda voor de extra EU-Gezondheidsraad van 13 februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen commissie over advies Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) "De B van Bekwaam. Een toekomstbestendige Wet BIG"

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Plan om racisme en discriminatie in het voetbal tegen te gaan

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitkomst verantwoord wisselen van geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit ter introductie van de verplichting een rookverbod in te stellen, aan te duiden en te handhaven op de terreinen die horen bij gebouwen en inrichtingen die worden gebruikt voor onderwijs (Kamerstuk 32011-74)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Planning onderzoek preconceptionele dragerschapsscreening

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Contractering, toeleiding, rechtmatigheid en toezicht in de Wet maatschappelijke ondersteuning

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Jaarverslag 2018 van de Beoordelingscommissie Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging bij Pasgeborenen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie over de aanpak Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein (Kamerstuk 34477-67)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op aanvullende vragen commissie inzake de beleidsreactie op de rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over het Wmo-toezicht over het jaar 2018 (Kamerstuk 29538-308)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Beleidsreactie Samenvattend rapport Uitvoering Wet langdurige zorg door zorgkantoren 2018/2019

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken over het nieuwe Coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toelichting op de gevoerde procedure inzake het standpunt hooggebergtebehandeling bij ernstig refractair astma

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapportages (niet-)gecontracteerde wijkverpleging en lijst Pointer

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Overleg Indische gemeenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Benutting budgettair kader Wlz

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Onderaannemerschap en franchiseconstructies naar aanleiding van de plenaire behandeling van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) (Kamerstuk 34767) en Aanpassingswet Wtza (AWtza) (Kamerstuk 34768)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen overleg zwangerschap en geboorte van 18 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Flexibilisering arbeidsmarkt in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verzoek van de leden Heerema (VVD) en Diertens (D66) om een werkbezoek te brengen aan de Olympische Spelen in Japan

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voorstel voorbereidingsgroep Lessen Scandinavië

 23. 23

  Overzicht plenaire en commissie debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 13 februari 2020)

  Besluit: Ter informatie
  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
   
  1. 34891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Dit wetsvoorstel is op 4 december 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  2. 35 321 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter uitbreiding van het rookverbod. Dit wetsvoorstel is op 30 januari 2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
 24. 24

  Plenaire debatten


  Besluit: Ter informatie                                                            
  1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
  2. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (min. MZ, stas. SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
  3. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (stas. VWS , min. J&V).
  4. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).
  5. Debat over de prijs van geneesmiddelen. Tijdens de RvW van 28 januari 2020 is een aantal onderwerpen toegevoegd aan het debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019) en tevens is de titel van het debat gewijzigd. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen.  
  6. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019). 
  7. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V, MZ)
  8. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019) 
  9. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan (Agema) en het debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Slootweg) (tijdens de RvW van 26 september 2019 samengevoegd tot dit nieuwe debat).
  10. Debat over marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
  11. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (aangevraagd door het lid Van den Hul) (min. BVO en Media, min. VWS, RB)
  12. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019). 
  13. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019). 
  14. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (aangevraagd door het lid Peters tijdens de RvW van 4 juni 2019)  (min. VWS, BVO en Media).
  15. Debat over het rapport van de  Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet tijdens de RvW van 20 juni 2019) (min. LNV, MZ)
  16. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (aangevraagd door de voorzitter van de commissie VWS namens de commissie tijdens de RvW van 25 juni 2019). Aan de Griffie Plenair is gevraagd dit debat in maart 2020 in te plannen. 
  17. Debat over genitale verminking in Nederland (aangevraagd door het lid Buitenweg tijdens de RvW van 25 juni 2019) (min.J&V, VWS).
  18. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS)
  19. Debat over de commotie rond de invoering van de BIG-II (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 3 september 2019).
  20. Debat over het aantal daklozen in Nederland (aangevraagd door het lid Smeulders tijdens de RvW van 3 september 2019) (samengevoegd met het dertigledendebat over het bericht over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld), min BZK, stas. VWS).  
  21. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Paternotte tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS, BZK, OCW).
  22. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 19 november 2019). 
  23. Debat over de gevolgen voor de zorg en de patiëntveiligheid na het faillissement van het Slotervaartziekenhuis (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 27 november 2019). 
  24. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170; debat één keer per jaar)).
  25. Debat over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 januari 2020). 
  26. Debat over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 16 januari 2020). 
  27. Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld (aangevraagd door het lid Van den Hul tijdens de RvW van 21 januari 2020). 
  28. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 januari 2020). (min.VWS, min. voor Milieu en Wonen)
  29. Debat over het bericht dat brancheorganisatie ActiZ stelt dat pijnlijke maatregelen nodig zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 januari 2020). 
  30. Debat over het rapport ‘Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn’ (aangevraagd door het lid Van der Staaij tijdens de RvW van 4 februari 2020). 
  31. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (aangevraagd door het lid Beckerman tijdens de RvW van 17 december 2019 (min.EZK, min.VWS). Tijdens de RvW van 6 februari 2020 is het dertigledendebat omgezet in een debat.
  32. Debat over medische implantaten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 12 februari 2020). 
 25. 25

  Overzicht dertigleden- en interpellatiedebatten


  Besluitl:  Ter informatie.
   
  1. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november 2018). 
  2. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 27 november 2018).
  3. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)  
  4. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V, stas. VWS)
  5. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
  6. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
  7. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (aangevraagd door het lid Edgar Mulder tijdens de RvW van 2 april  2019)
  8. Dertigledendebat over het bericht dat thuiszorginstellingen verboden dwangmaatregelen toepassen bij thuiswonende cliënten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  9. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet waarschuwt voor stijgende zorguitgaven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  10. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 22 mei 2019).
  11. Dertigledendebat over de aankomende stakingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 oktober 2019).
  12. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 21 november 2019). 
  13. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk (aangevraagd door het lid Van den Berg tijdens de RvW van 3 december 2019).
  14. Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 december 2019).
  15. Dertigledendebat over fraude met zorggeld (aangevraagd door het lid Jansen tijdens de RvW van 14 januari 2020). 
  16. Dertigledendebat over de personeelstekorten in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 januari 2020). 
 26. 26

  Overzicht geplande AO's/WGO's/NO's


  Besluit: Ter informatie
   
  1. AO Zorgfraude/Governance in de Zorgsector, 19 februari 2020
  2. AO Wijkverpleging, 4 maart 2020
  3. AO Kwaliteitszorg, 5 maart 2020
  4. AO Jongeren met chronische en langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden, 11 maart 2020
  5. AO Kindermishandeling/Huiselijk geweld,  19 maart 2020
  6. AO GGZ, 26 maart 2020
  7. AO PGB, 1 april 2020
  8. AO Gehandicaptenbeleid, 2 april 2020
  9. AO Medisch specialistische zorg/Ziekenhuiszorg, 2 april 2020
  10. NO Initiatiefnota van het lid Tielen over eerder en duidelijker grenzen stellen, 6 april 2020
  11. AO Personen met verward gedrag, 8 april 2020
  12. AO Zorgverzekeringswet, 8 april 2020
  13. AO Langer Thuis, 16 april 2020
  14. AO Informele EU-Gezondheidsraad (29/30 april 2020), 22 april 2020
  15. AO Maatschappelijke opvang, 4 juni 2020
  16. AO EU-Gezondheidsraad (12 juni 2020), 10 juni 2020
  17. AO Pakketbeheer, 11 juni 2020
  18. AO Verpleeghuiszorg, 17 juni 2020
  19. AO GGZ, 18 juni 2020
  20. AO Medisch zorglandschap, 25 juni 2020
  21. AO GGZ, 12 november 2020
 27. 27

  Overzicht nog te houden AO's/WGO's/NO's

  Besluit: Ter informatie
 28. 28

  Verzoek van het lid Jansen (PVV) om een nieuwe technische briefing te organiseren naar aanleiding van de ontwikkelingen met betrekking tot het nieuwe Coronavirus (Covid-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om een reactie van het ministerie van VWS op het bericht ‘Ik liep niet tegen een muur, ik liep vast in een moeras’

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek van het lid Van Esch (PvdD) om nadere informatie over de nieuwe berekeningen van de cumulatieve blootstelling van gifresiduen op voedsel

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzoek van het lid Ploumen (PvdA) om een stand van zakenbrief over bericht dat Reinier Haga groep bestuurlijk gaat ontvlechten; mogelijke gevolgen voor het LangeLandziekenhuis in Zoetermeer

  Te behandelen:

  Loading data