Procedurevergadering : Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

2 juli 2020
16:00 - 17:00 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten*)

Deze procedurevergadering vindt plaats via een videoverbinding en wordt live gestreamd via de website van de Tweede Kamer.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • J.H. Terpstra (CDA)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • J. Middendorp (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Afschrift van het koninklijk besluit houdende de ontheffing van de heer ir. J.R. Prins uit de functie van lid van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden met ingang van 1 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitstel reactie op het Jaarverslag 2019 van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het integraal verbeterplan ProDemos

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Besluit verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Notitie varianten tussentijdse raadsontbinding

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van de VNG, waarin de VNG reageert op de Toekomst van het Openbaar Bestuur (Kamerstuk 35300-VII-7)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Compensatiepakket Zeeland

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers en toezeggingen op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rijksbrede ICT onvolkomenheden

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Nadere reflectie over diversiteit in adviescolleges

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Afschrift brief aan gemeenten over het compensatiepakket coronacrisis medeoverheden

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Status van het programma SAMEN

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitvoerbaarheid van de Wet open overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Agenda Digitale Overheid: NL DIGIbeter actualisatie 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beantwoording vragen commissie over het eindrapport van de Tijdelijke commissie Digitale toekomst “Update vereist – Naar meer parlementaire grip op digitalisering” (Kamerstuk 35229-9)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Tijdelijke verordening Europees burgerinitiatief i.v.m. COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Overzicht EU-wetgevingsdossiers BZK 2e kwartaal 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgangsrapportage implementatie Single Digital Gateway verordening (SDG)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Onderzoek naar planbatenheffing en openruimteheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  De voortgang van het Kustpact

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitkomsten Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Update woondeals

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Toezicht WSW 2019, strategisch programma WSW en governance corporatiesector

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Plan van aanpak “Georganiseerd Leren; Plan van Aanpak Monitoring en Evaluatie Programma Aardgasvrije Wijken”

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Antwoorden op vragen commissie over de voorhang wijziging diverse besluiten ivm de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels (Kamerstuk 30196-711)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Rapportage Expertteam Woningmarkt 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie over de brief Woonbond m.b.t. uitvoering Sociaal Huurakkoord door Vestia

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Constructieve veiligheid bouwwerken

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Antwoorden op vragen commissie over de voorhang Besluit houdende aanpassing van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Kamerstuk 33118-143)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Koerhuis over een tussentijdse evaluatie van het programma aardgasvrije wijken (t.v.v. 35470-VII-9)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Uitvoering moties woningbouw Flevoland en Almere

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Prioritering BiZa-onderwerpen

 35. 35

  Reactie op de motie van de leden Van der Molen en Van Raak over een brede evaluatie van de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur (Kamerstuk 35300-VII-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Jaarverslag van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) over de periode 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Stand van zaken uitvoering kabinetsstandpunt hervorming parlementair stelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Smeulders tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Instelling Adviescollege dialooggroep slavernijverleden

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

  1, 2 en 3 september (week 36)
  - Debat over de gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (35 351, nr. 1) 
  - 34 562 (Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal))
  - 35 257 Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) (voortzetting)

  8, 9 en 10 september (week 37)
  - 35 298 (Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers))

  15, 16 en 17 september (week 38)
  - Prinsjesdag 2020
  - Algemene Politieke Beschouwingen

  6, 7 en 8 oktober (week 41) 
  - Begroting Koning en Algemene Zaken (I)

  13, 14 en 15 oktober (week 42)
  - Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

  Te agenderen debatten
  2. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (staatssecretaris BZK) 
  12. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (minister J&V, minister BZK) 
  25. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (minister RB, staatssecretaris BZK)
  26. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (minister BZK)
  27. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (minister EZK, minister I&W, minister LNV, minister BZK) 
  31. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (minister BZK)
  55. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (minister BZK)
  70. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (minister BZK, staatssecretaris VWS) 
  73. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (minister VWS, minister BZK, minister OCW)
  76. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (staatssecretaris BZK) 
  129. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (minister BZK)
  132. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK)
  137. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (minister BZK) 
  146. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (minister BZK)

  Dertigleden debatten
  2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (minister BZK)
  4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK)
  27. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (minister BZK, minister LNV, minister I&W)
  39. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK)
  74. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK)
  79. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK)
   
 42. 42

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  do 09-07-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen (TK 28325-213)
  do 09-07-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgang Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting
  do 09-07-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Voorhang concept-amvb Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tweeëntwintigste tranche) (TK 32127-240)
  do 09-07-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels inzake de erkenning van bedrijfs- en organisatiemiddelen en bijbehorende diensten (Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo) (TK 34972-48)
  do 09-07-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgang voorbereiding Wet op de politieke partijen (TK 35300-VII-123)
  di 14-07-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Kieswet in verband met de aanpassing van de procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet, de Waterschapswet, de Mediawet 2008 en de Mediawet BES (Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen) (TK 35489)
 43. 43

  Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
  Algemeen overleg AO over o.a. gezichtsbedekkende kleding
  Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)
  Algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
  Algemeen overleg Bouwen
  Algemeen overleg Bouwregelgeving
  Algemeen overleg BRPBiZa
  Algemeen overleg Desinformatie en digitale inmenging
  Algemeen overleg Discriminatie (tot nader order uitgesteld)
  Algemeen overleg E-id
  Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Sneller over het recht van burgeramendement
  Algemeen overleg IVD
  Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  Algemeen overleg Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
  Algemeen overleg Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)
  Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland
  Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg , desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
  Algemeen overleg Renovatie Binnenhof
  Algemeen overleg Rijkvastgoed
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied' (de commissie heeft besloten om dit rtg pas in te plannen na ontvangst van de aangekondigde brief van de minister)
  Algemeen overleg Ruimtelijke ordening (Novi en Omgevingswet gecombineerd)
  Algemeen overleg Sociaal Domein
 44. 44

  Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)
  Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Algemeen overleg Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
  Algemeen overleg Wet normering topinkomens
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Algemeen overleg Woningcorporaties
 45. 45

  Voorstel van de leden Özütok (GL) en Paternotte (D66) om een rondetafelgesprek te houden voor het debat over institutioneel racisme op 2 juli 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek om voor de inbreng verslag voor de wijzigingswet van de Initiatiefwet open overheid van de leden Snels en Van Weyenberg 23 augustus als deadline vast te stellen.

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Brief van de Nationale ombudsman

  Besluit: In de eerste pv na het zomerreces zal de brief van de Nationale ombudsman aan de Vz-TK worden geagendeerd.