Procedurevergadering

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (via videoverbinding) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken 2 juli 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie Binnenlandse Zaken 2 juli 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
2
Afschrift van het koninklijk besluit houdende de ontheffing van de heer ir. J.R. Prins uit de functie van lid van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden met ingang van 1 juni 2020

Te behandelen:

7
15
Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)

Te behandelen:

17
Beantwoording vragen commissie over het eindrapport van de Tijdelijke commissie Digitale toekomst “Update vereist – Naar meer parlementaire grip op digitalisering” (Kamerstuk 35229-9)

Te behandelen:

27
Antwoorden op vragen commissie over de voorhang wijziging diverse besluiten ivm de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels (Kamerstuk 30196-711)

Te behandelen:

34
Stafnotitie - Advies van Raad van State Ministeriële verantwoordelijkheid 15 juni 2020
35
Prioritering BiZa-onderwerpen
39
Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Smeulders tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen)

Te behandelen:

42
Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

Details

1, 2 en 3 september (week 36)
- Debat over de gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (35 351, nr. 1) 
- 34 562 (Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal))
- 35 257 Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) (voortzetting)

8, 9 en 10 september (week 37)
- 35 298 (Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers))

15, 16 en 17 september (week 38)
- Prinsjesdag 2020
- Algemene Politieke Beschouwingen

6, 7 en 8 oktober (week 41) 
- Begroting Koning en Algemene Zaken (I)

13, 14 en 15 oktober (week 42)
- Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

Te agenderen debatten
2. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (staatssecretaris BZK) 
12. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (minister J&V, minister BZK) 
25. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (minister RB, staatssecretaris BZK)
26. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (minister BZK)
27. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (minister EZK, minister I&W, minister LNV, minister BZK) 
31. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (minister BZK)
55. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (minister BZK)
70. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (minister BZK, staatssecretaris VWS) 
73. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (minister VWS, minister BZK, minister OCW)
76. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (staatssecretaris BZK) 
129. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (minister BZK)
132. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK)
137. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (minister BZK) 
146. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (minister BZK)

Dertigleden debatten
2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (minister BZK)
4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK)
27. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (minister BZK, minister LNV, minister I&W)
39. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK)
74. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK)
79. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK)
 
43
Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

do 09-07-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen (TK 28325-213)
do 09-07-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgang Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting
do 09-07-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Voorhang concept-amvb Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tweeëntwintigste tranche) (TK 32127-240)
do 09-07-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels inzake de erkenning van bedrijfs- en organisatiemiddelen en bijbehorende diensten (Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo) (TK 34972-48)
do 09-07-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgang voorbereiding Wet op de politieke partijen (TK 35300-VII-123)
di 14-07-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Kieswet in verband met de aanpassing van de procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet, de Waterschapswet, de Mediawet 2008 en de Mediawet BES (Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen) (TK 35489)
44
Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
Algemeen overleg AO over o.a. gezichtsbedekkende kleding
Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)
Algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
Algemeen overleg Bouwen
Algemeen overleg Bouwregelgeving
Algemeen overleg BRPBiZa
Algemeen overleg Desinformatie en digitale inmenging
Algemeen overleg Discriminatie (tot nader order uitgesteld)
Algemeen overleg E-id
Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Sneller over het recht van burgeramendement
Algemeen overleg IVD
Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving
Algemeen overleg Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
Algemeen overleg Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)
Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
Hoorzitting / rondetafelgesprek Positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland
Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg , desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
Algemeen overleg Renovatie Binnenhof
Algemeen overleg Rijkvastgoed
Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied' (de commissie heeft besloten om dit rtg pas in te plannen na ontvangst van de aangekondigde brief van de minister)
Algemeen overleg Ruimtelijke ordening (Novi en Omgevingswet gecombineerd)
Algemeen overleg Sociaal Domein
45
Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)
Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod
Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
Algemeen overleg Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Algemeen overleg Wet normering topinkomens
Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
Algemeen overleg Woningcorporaties
46
Voorstel van de leden Özütok (GL) en Paternotte (D66) om een rondetafelgesprek te houden voor het debat over institutioneel racisme op 2 juli 2020

Te behandelen:

48
Brief van de Nationale ombudsman

Details

Besluit: In de eerste pv na het zomerreces zal de brief van de Nationale ombudsman aan de Vz-TK worden geagendeerd.