Procedurevergadering : Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

16 januari 2020
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • K. Regterschot (VVD)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • A. van den Bosch (VVD)
 • J. Middendorp (VVD)
 • T. van Gent (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Uitstelbericht over de rapportages beleidsdoorlichting van artikel 6.5 (Reisdocumenten en Basisregistratie Personen)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Hoofdlijnen Jaarplan AIVD 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beleidsdoorlichting (voorheen artikel 3 Wonen & Rijksdienst, nu artikel 7 BZK) Kwaliteit Rijksdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Renovatie Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg Paspoorten en eID/ BRP op 7 november 2019 over de wijze waarop invulling wordt gegeven op de verstrekking van gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Afschrift brief Nationale ombudsman aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie m.b.t. telefonische toegankelijkheid van de overheid

 8. 8

  WOB-verzoeken Bureau ICT-toetsing (BIT)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoek "Toezicht op gebruik van algoritmen door de overheid"

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsreactie onderzoeken IV-governance Rijk en besluit toekomst BIT

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van de consultatie over het advies van regeringscommissaris prof. mr. M. Scheltema over integrale geschilbeslechting in het sociaal domein en reactie op het advies en de uitkomsten van de consultatie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Splitsing van de gemeente Haaren

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  ProDemos – eerste stappen naar integraal verbeterplan

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken m.b.t. rechtspositie politieke ambtsdragers (Dijkstalwetgeving)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over het artikel in de NRC van de Nationale ombudsman over de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Antwoorden op nadere vragen commissie over wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen (Kamerstuk 32757-157)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitvoering van de motie van het lid Beckerman over overleg met de NAM over het aanvullen van financiën voor de versterking van scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitvoering van de motie van het lid Beckerman c.s. over een toereikende verhuiskostenvergoeding

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Invoeringsdatum BENG-eisen/ NTA 8800 / vernieuwing energielabel naar 1 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over een planningsoverzicht voor het jaar 2020 m.b.t. tot wetsvoorstellen, brieven, rapportages en dergelijk

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Debatten en dertigledendebatten op BiZa terrein

  14, 15 en 16 januari (week 3)
  - VAO Woningcorporaties/Evaluatie van de woningwet en het huurakkoord (AO d.d. 12/12)
  -  35 284 (Wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken teneinde die beperkingen beter kenbaar te maken)

  21, 22 en 23 januari (week 4)
  - VAO Energiebesparing/energieprestatie gebouwen (AO d.d. 12/12)
  - 35 047-(R2018) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische indentificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregiser reisdocumenten)
  - 34972 (Wet digitale overheid)

  28, 29 en 30 januari (week 5)
  - VAO Bouwopgave (AO d.d. 11/12)

  Te agenderen debatten
  2. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (24 mei 2018)
  4. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (3 juli 2018)
  16. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (28 november 2018)
  30. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (5 februari 2019)
  31. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (14 februari 2019)
  36. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (14 maart 2019)
  39. Debat over uitspraken van de president van de Nederlandsche Bank over het tekort aan woningen (Ronnes) (2 april 2019)
  56. Debat over het tekort aan betaalbare middenhuur- en koopwoningen (Van Eijs) (28 november 2019)
  67. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (22 mei 2019)
  85. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (minister BZK, staatssecretaris VWS) (3 september 2019)
  91. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (5 september 2019)

  Dertigledendebatten
  7. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (11 oktober 2018)
  12. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (22 november 2018)
  36. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (12 maart 2019)
  48. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (16 april 2019)
 24. 24

  Overzicht geplande BiZa-activiteiten (ter informatie)

  wo 15-01-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Omgevingswet
  do 16-01-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
  do 16-01-2020 14.00 - 14.00Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (twintigste tranche) (TK 32127-236)
  do 16-01-2020 14.00 - 14.00Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte (Wet toeristische verhuur van woonruimte) (TK 35353)
  do 16-01-2020 16.00 - 16.00 Inbreng schriftelijk overleg Overzicht afspraken in relatie tot Artikel 2 Financiële verhoudingswet
  do 16-01-2020 16.00 - 17.00 Technische briefing Technische briefing door ambtenaren van het ministerie BZK over bouwlocatie Valkenburg (Zuid-Holland)
  do 23-01-2020 14.00 - 14.00Inbreng schriftelijk overleg Initiatiefnota van het lid Sneller over het recht van burgeramendement (TK 35340)
  do 23-01-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) van 26 juni 2019 (TK 35300-VII-94)
  do 23-01-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
  do 23-01-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Voorhang van het besluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (TK 32757-158)
  wo 29-01-2020 10.00 - 12.45 Hoorzitting / rondetafelgesprek (On)betaalbaar wonen voor middeninkomens
  wo 29-01-2020 13.00 - 14.00 Technische briefing Technische briefing door Tilburg University over een institutioneel-vergelijkende studie* van bindend-correctieve referendumdesigns in het buitenland, en hoe deze relevant zijn voor de discussie over het bindend-correctief referendum in Nederland
  wo 29-01-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Woondeals
  do 30-01-2020 09.30 - 10.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (Gewijzigd tijdstip i.v.m. ambassadeursconferentie)BiZaGepland
  do 30-01-2020 13.30 - 15.30 Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders
  do 30-01-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)
  do 30-01-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Afwijzing van het recht op huurtoeslag
  wo 05-02-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt
  wo 05-02-2020 14.00 - 14.45 Technische briefing Technische briefing over de derde voortgangsrapportage inzake werking van de WIV 2017 door de CTIVD
  wo 05-02-2020 14.45 - 15.30 Technische briefing Technische briefing over het CTIVD-rapport Cornelius Haga Lyceum door de CTIVD
 25. 25

  Voortzetting Overzicht geplande BiZa-activiteiten (ter informatie)

  do 06-02-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie
  do 06-02-2020 14.00 - 16.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Gesprek met een delegatie van het 'Moscow Project' over buitenlandse beïnvloeding van verkiezingen en de bestendigheid van de democratie
  wo 12-02-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  do 13-02-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
  do 13-02-2020 13.00 - 15.00 Algemeen overleg Discriminatie
  vr 14-02-2020 10.00 - 19.00 Werkbezoek Werkbezoek inzake Grensoverschrijdende samenwerking Vlaanderen-Zeeland en Baarle Hertog/Nassau
  wo 19-02-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Novi
  wo 19-02-2020 13.00 - 15.30 Algemeen overleg Functioneren rijksdienst
  do 05-03-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
  do 05-03-2020 13.00 - 15.30 Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie, democratie en gemeenschappelijke regelingen
  ma 09-03-2020 13.30 - 16.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (35232)
  wo 11-03-2020 13.00 - 15.00 Algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking
  ma 16-03-2020 13.30 - 16.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Smeulders (GroenLinks) over Marktwerking uit de huursector (35178)
  do 19-03-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
  zo 22-03 t/m ma 23-03 Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  wo 25-03-2020 10.30 - 12.30 Algemeen overleg Kiesrecht
  do 26-03-2020 13.30 - 15.30 Algemeen overleg Desinformatie en digitale inmenging
  do 02-04-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
  do 16-04-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
  do 14-05-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
  do 28-05-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
  do 11-06-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
  do 25-06-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
  do 02-07-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

  Besluit: het algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking zal niet worden gecombineerd met het AO Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders van de commissie Financien. Het AO Grensoverschrijdende samenwerking blijft staan op 11 maart 2020 van 13.00-15.00 uur
  Besluit: het lid Den Boer (D66) meldt zich af voor het werkbezoek aan Europese instellingen op 22 en 23 maart 2020. De commissie EU zal ook inventariseren binnen hun eigen commissie.
   
 26. 26

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
  Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp
  Algemeen overleg Bouwopgave
  Algemeen overleg Bouwregelgeving
  Algemeen overleg Financiële verhoudingen (voorjaar 2020)
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Algemeen overleg IVD
  Algemeen overleg Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland
  Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
  Algemeen overleg Renovatie Binnenhof
  Algemeen overleg Rijkvastgoed
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek met diverse (grens) regio's (in te plannen in het voorjaar van 2020 en voor het nog te plannen AO Grensoverschrijdende samenwerking)
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied' (de commissie heeft besloten om dit rtg pas in te plannen na ontvangst van de aangekondigde brief van de minister)
  Inbreng schriftelijk overleg Stand van zaken Friese taalbeleid (BFTK) (in te plannen na ommekomst van de brief over het Friese taal beleid)
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)
  Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod
  Algemeen overleg Wet normering topinkomens
  Technische briefing Circulair Bouwen

  Besluit: de commissie besluit om het rondetafelgesprek positie en (democatische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland in te plannen. De volgende pv zal er een voorstel worden ingediend.
  Besluit: er zal navraag worden gedaan bij het ministerie BZK naar de stand van zaken t.a.v. de adviescommissie Politieke ambtsdragers die minister voornemens was in het leven te roepen.
  Besluit: de commissie besluit om het rondetafelgesprek met diverse (grens) regio's in te plannen vóór het AO Grensoverschrijdende samenwerking op 11 maart 2020.
  Besluit: de commissie besluit om te zijner tijd een algemeen overleg BRP in te plannen.

   
 27. 27

  Verzoek van het lid Van der Molen om een gesprek in te plannen met de bewindspersonen BiZa over commissie gerelateerde onderwerpen (waaronder de behandeling en uitvoering van moties)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzoek van het lid Den Boer (D66) om het volledige onderzoeksrapport te ontvangen over de gevallen wethouders en een reactie te vragen aan de minister BZK op het onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Overzicht geplande BiZa-activiteiten (ter informatie)