Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 18 juni 2020
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 18 juni 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 3 juni 2020 wordt vastgesteld.
12
Jaarrapportage 2019 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) en de Eindrapportage van de MOB Taskforce Herziening standpunt contant geld

Te behandelen:

17
Reactie op verzoek commissie over het bericht in het Financieel Dagblad ‘Algemene Rekenkamer pleit voor striktere accountantscontrole in zorg en onderwijs’

Te behandelen:

29
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
30
Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

31
Aanbod besloten digitale technische briefing Algemene Rekenkamer over onderzoek effecten van prikkels in autobelastingen

Details

Besluit: De commissie aanvaardt het aanbod van de Algemene Rekenkamer voor een technische briefing over het te ontvangen rapport en nodigt de commissie I&W uit als volgcommissie. Deelname wordt per e-mail geïnventariseerd.

Noot: In navolging op een eerste feitelijke rapportage in juni 2019 (Kamerstuk 32800, nr. 60) en een tweede rapportage ‘Autobelastingen als beleidsinstrument' in november 2019 (Kamerstuk 32800, nr. 63) publiceert de Algemene Rekenkamer op 24 juni a.s. haar onderzoek naar de effecten van fiscale prikkels in autobelastingen. Zij biedt de Kamer een besloten digitale technische briefing aan over dit onderzoek op woensdag 24 juni 2020 van 12.30 uur tot 13.30 uur.
32
Ontwikkeltraject artikel 3.1 CW i.s.m. VSNU
33
Analyse vermelding artikel 3.1 CW in begrotingsstukken
38
Draaiboek werkgroep voorbereiding ontwerpvoordracht lid college van de Algemene Rekenkamer
42
Aanwijzing van en mandaatverlening aan rapporteurs voor het Actieplan van de Europese Commissie tegen witwassen en terrorismefinanciering
44
Aanbieding vooruitblik op de controle 'EU-beleid inzake witwasbestrijding in de banksector' van ERK
46
Procedurele aspecten parlementaire ondervraging
47
Verzoek TAPP Coalitie tot aanbieding petitie 'Eerlijke vleesprijs'
48
Verzoek ESB tot aanbieding ESB-dossier: 'Accountants doorgelicht'
49
Geplande commissieactiviteiten tot aan het zomerreces

Details

Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen. Daarbij heeft de commissie het volgende besloten:

1)  Het voor een algemeen overleg van de commissie gereserveerde tijdsblok op donderdag 25 juni 2020 wordt aangewend voor het houden van een wetgevingsoverleg over de derde en de vijfde incidentele suppletoire begrotingen (zie agendapunten 8 en 10).
2) Voorzitter en griffier bezien de mogelijkheden om voor het zomerreces nog één procedurevergadering te houden (waarbij de wens van de commissie om die vergadering niet per videoverbinding, maar in het Kamergebouw te houden voorop staat).
3) Bij het notaoverleg Toekomst van het geldstelsel op 24 juni 2020 krijgt het lid Alkaya, indiener van een initiatiefnota de gelegenheid als eerste te spreken in de eerste termijn. De commissie stemt ermee in bij dat notaoverleg uit te gaan van spreektijden (in eerste termijn) van 5 minuten per fractie.

Geplande commissieactiviteiten:
- di 23-06-2020 16.30-19.30 Algemeen Overleg Belastingdienst
- wo 24-06-2020, 14.00-18.00 Notaoverleg Toekomst van het geldstelsel
- do 25-06-2020 17.00-20.00 Algemeen Overleg over nader te bepalen onderwerpen (met de minister en/of de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst)
- ma 29-06-2020 17.00-21.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag Financiën incl. thema Begroten en verantwoorden
- di 30-06-2020 16.30-19.30 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
50
Nog niet (opnieuw) geplande activiteiten waartoe al is besloten

Details

Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen. Daarbij heeft de commissie het volgende besloten:

1) Het algemeen overleg Douane (inclusief Brexit) dient in de eerste, tweede of vierde week van september te worden gehouden.
2) Het Rondetafelgesprek Aanpak Belastingontwijking (naar aanleiding van de adviezen van de Commissie-Ter Haar) wordt overeenkomstig de opzet die daarvoor is voorgesteld, zo spoedig mogelijk na het zomerreces gehouden, waarbij rekening wordt gehouden met het dan geldende regime voor de organisatie van commissieactiviteiten in het Kamergebouw.
3) Vooruitlopend op de aankondiging van de minister van Financiën in zijn brief van 17 juni (toezending verslag Ecofinraad en Eurogroep 9 en 11 juni 2020) dat de kamer in juli de kabinetsreactie op de initiatiefnota Snels c.s. “Van oliedom naar gezond verstand: verduurzaming van de financiële sector” (Kamerstukdossier 35446) zal ontvangen, besluit de commissie thans tot het zo spoedig mogelijk in september houden van een notaoverleg.

Algemeen overleggen:
AO Accountancy  - tot nader order uitgesteld
AO Autobelastingen
AO Belastingen
AO Belastingontwijking
AO Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
AO Douane (inclusief Brexit)
AO Europese btw
AO Exportkredietverzekeringen (na het zomerreces te houden)
AO Financiële dienstverlening en consumentenbelangen
AO Financiële markten
AO Revolverende fondsen
AO Staatsdeelnemingen - tot nader order uitgesteld
AO Jaarverslag Staatsdeelnemingen (te houden in het najaar)

Gesprekken en andere activiteiten:
Openbaar gesprek met Eurocommissaris Economie, de heer Paolo Gentiloni;
Openbaar gesprek met de president van de ECB, mevrouw Christine Lagarde;
Openbaar gesprek met de Monitoring Commissie Accountancy en de Commissie toekomst accountancysector;
Gesprek met auteurs van twee wetenschappelijke papers over de staatsbalans;
Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer;
Technische briefing door het CPB over het rapport Kansrijk Belastingbeleid.
Technische briefing door CPB over vervolgpublicatie Zorgkeuzes in Kaart (zie volgende agendapunt)
Rondetafelgesprek Commissie Ter Haar (in afwachting van een voorstel van de voorbereidingsgroep)

Werkbezoeken:
Werkbezoek Raad van Bestuur NS (Utrecht)
Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)
Werkbezoek aan Belastingdienst/Toeslagen
51
Planning besloten (digitale) technische briefing door CPB over vervolg publicatie Zorgkeuzes in Kaart
52
Nog niet beantwoorde commissiebrieven

Details

Besluit: ter informatie.
  • 21-11-2019 - Verzoek inzake onderzoek toekomst Volksbank in relatie tot artikel 3.1 CW 2016 (2019Z22978)
  • 24-01-2020 - Verzoek inzake brief met plannen voor staatsdeelnemingen voor het komende jaar (2020Z01145) [beantwoord op 16 juni 2020; zie agendapunt 56]
  • 30-01-2020 - Verzoek stand van zaken rond private equity en reactie op artikel 'Niet alles wat private equity aanraakt verandert in goud' (2020Z01636)
  • 30-04-2020 - Verzoek om uitvoering toezegging over de ministeriële commissie Aanpak Fraude (2020Z07760)
  • 07-05-2020 - Verzoek inzake stand van zaken box 3 (2020Z08124)
  • 07-05-2020 - Verzoek om een kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Snels, Sneller, Bruins en Slootweg over verduurzaming van de financiële sector (2020Z08143)
  • 22-05-2020 - Verzoek inzake stand van zaken exportkredietverzekeringen (2020Z09236)
  • 03-06-2020 - Verzoek om een kabinetsreactie op berichtgeving over beveiliging op Schiphol (2020Z10052)
  • 03-06-2020 - Verzoek om toezending van de conceptreactie op het actieplan tegen witwassen en terrorismefinanciering (2020Z10239)
  • 05-06-2020 - Verzoek om een voortgangsbrief inzake Duitse oorlogsgerelateerde uitkeringen (2020Z10232)
53
Overzicht van plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 12 juni 2020)

Details

Besluit: ter informatie.

a) Wetgeving

30 juni, 1 en 2 juli (week 27)
- 35 450 - Debat over de voorjaarsnota 2020
1, 2 en 3 september (week 36)
- 35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)
10, 11 en 12 november (week 46)
-Belastingplan 2021

Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
- 34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)

b) tweeminutendebatten:

23, 24 en 25 juni (week 26)
VAO Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen (AO d.d. 05/02)
VAO Eurogroep/Ecofinraad (AO d.d. 08/06)

c) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:

9. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
17. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën)
22. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
38. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister Financiën, minister SZW)
57. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister, staatssecretaris Financiën)
63. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
74. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister Financiën)
77. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
83. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
87. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (minister Financiën)
95. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (minister, staatssecretaris Financiën)
102. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
109. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
110. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)
134. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
141. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (minister Financiën)
142. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen Financien)

d) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties

32. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister M&W)
37. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
70. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (minister Financiën)
75. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (staatssecretaris Financiën)
89. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (minister Financiën)
60
63
Voorstel van het lid Van Dijck (PVV) om de minister van Financiën te verzoeken een technische briefing te doen verzorgen over de aandelenstructuur van Air France KLM.

Details

Besluit: de commissie stemt in met het voorstel; de griffier wordt verzocht om de mogelijkheid van een nog voor het reces te houden technische briefing te onderzoeken.