Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

18 juni 2020
16:00 - 17:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • R.M. Leijten (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 3 juni 2020 wordt vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Geannoteerde agenda van de Ecofinraad op dinsdag 9 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Geannoteerde agenda Eurogroep 11 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kabinetsreactie op de landspecifieke aanbevelingen voor 2020-2021 in het kader van het Europees Semester

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wet hardheidsaanpassing Awir (35468)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Fiscale verzamelwet 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE (35466)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Vierde incidentele suppletoire begroting (inzake steunmaatregelen voor gemeenten)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Vijfde incidentele suppletoire begroting (inzake COVID-19 crisismaatregelen ophoging IMF-middelen PRGT en EIB– pan-Europees garantiefonds, bijstelling IMF-middelen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Reactie verzoek inzake uitgebrachte ADR-rapporten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Jaarrapportage 2019 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) en de Eindrapportage van de MOB Taskforce Herziening standpunt contant geld

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de heer J.O. over ‘Suggesties voor aanpak van woekerpolissen’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag Financieel Stabiliteitscomité mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Hypotheekschuldmonitor en update aanpak aflossingsvrije hypotheken

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Redenen voor het vervroegd toesturen van de Voorjaarsnota

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over het bericht in het Financieel Dagblad ‘Algemene Rekenkamer pleit voor striktere accountantscontrole in zorg en onderwijs’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief over giftenaftrek vrijwilligersvergoeding bij ANBI

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie over inkomensongelijkheid door Belastingstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Fiscale moties en toezeggingen 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Antwoorden op vragen commissie over fiscale maatregelen coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Technische briefing over risicomodellen en selectieregels bij de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken Douane

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Onderzoek naar corruptie bij Douane

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Instellingsbesluiten commissies toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op het verzoek om interne notities en toezegging tijdens het debat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag van 27 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Onderzoek signalen kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

 30. 30

  Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Aanbod besloten digitale technische briefing Algemene Rekenkamer over onderzoek effecten van prikkels in autobelastingen

  Besluit: De commissie aanvaardt het aanbod van de Algemene Rekenkamer voor een technische briefing over het te ontvangen rapport en nodigt de commissie I&W uit als volgcommissie. Deelname wordt per e-mail geïnventariseerd.

  Noot: In navolging op een eerste feitelijke rapportage in juni 2019 (Kamerstuk 32800, nr. 60) en een tweede rapportage ‘Autobelastingen als beleidsinstrument' in november 2019 (Kamerstuk 32800, nr. 63) publiceert de Algemene Rekenkamer op 24 juni a.s. haar onderzoek naar de effecten van fiscale prikkels in autobelastingen. Zij biedt de Kamer een besloten digitale technische briefing aan over dit onderzoek op woensdag 24 juni 2020 van 12.30 uur tot 13.30 uur.
 32. 32

  Ontwikkeltraject artikel 3.1 CW i.s.m. VSNU

 33. 33

  Analyse vermelding artikel 3.1 CW in begrotingsstukken

 34. 34

  Verantwoording bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2019 (IX)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Financieel jaarverslag van het Rijk 2019, Staat van de Rijksverantwoording 2019 en Nationale Verklaring 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Focusonderwerp Financieel Jaarverslag Rijk 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voorjaarsnota 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Draaiboek werkgroep voorbereiding ontwerpvoordracht lid college van de Algemene Rekenkamer

 39. 39

  Lijst nieuwe EU-voorstellen commissie Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op verzoek commissie over het Verslag van de Europese Commissie over de voortgang bij de ontwikkeling van elektronische systemen van het douanewetboek van de Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Inhoud en appreciatie van het voorstel van de Europese Commissie met betrekking tot aanpassingen van de CRR

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Aanwijzing van en mandaatverlening aan rapporteurs voor het Actieplan van de Europese Commissie tegen witwassen en terrorismefinanciering

 43. 43

  Fiche: Mededeling Commissie over actieplan beleid ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Aanbieding vooruitblik op de controle 'EU-beleid inzake witwasbestrijding in de banksector' van ERK

 45. 45

  Vijfde en zesde aanvullende EU-begroting 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Procedurele aspecten parlementaire ondervraging

 47. 47

  Verzoek TAPP Coalitie tot aanbieding petitie 'Eerlijke vleesprijs'

 48. 48

  Verzoek ESB tot aanbieding ESB-dossier: 'Accountants doorgelicht'

 49. 49

  Geplande commissieactiviteiten tot aan het zomerreces

  Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen. Daarbij heeft de commissie het volgende besloten:

  1)  Het voor een algemeen overleg van de commissie gereserveerde tijdsblok op donderdag 25 juni 2020 wordt aangewend voor het houden van een wetgevingsoverleg over de derde en de vijfde incidentele suppletoire begrotingen (zie agendapunten 8 en 10).
  2) Voorzitter en griffier bezien de mogelijkheden om voor het zomerreces nog één procedurevergadering te houden (waarbij de wens van de commissie om die vergadering niet per videoverbinding, maar in het Kamergebouw te houden voorop staat).
  3) Bij het notaoverleg Toekomst van het geldstelsel op 24 juni 2020 krijgt het lid Alkaya, indiener van een initiatiefnota de gelegenheid als eerste te spreken in de eerste termijn. De commissie stemt ermee in bij dat notaoverleg uit te gaan van spreektijden (in eerste termijn) van 5 minuten per fractie.

  Geplande commissieactiviteiten:
  - di 23-06-2020 16.30-19.30 Algemeen Overleg Belastingdienst
  - wo 24-06-2020, 14.00-18.00 Notaoverleg Toekomst van het geldstelsel
  - do 25-06-2020 17.00-20.00 Algemeen Overleg over nader te bepalen onderwerpen (met de minister en/of de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst)
  - ma 29-06-2020 17.00-21.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag Financiën incl. thema Begroten en verantwoorden
  - di 30-06-2020 16.30-19.30 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
 50. 50

  Nog niet (opnieuw) geplande activiteiten waartoe al is besloten

  Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen. Daarbij heeft de commissie het volgende besloten:

  1) Het algemeen overleg Douane (inclusief Brexit) dient in de eerste, tweede of vierde week van september te worden gehouden.
  2) Het Rondetafelgesprek Aanpak Belastingontwijking (naar aanleiding van de adviezen van de Commissie-Ter Haar) wordt overeenkomstig de opzet die daarvoor is voorgesteld, zo spoedig mogelijk na het zomerreces gehouden, waarbij rekening wordt gehouden met het dan geldende regime voor de organisatie van commissieactiviteiten in het Kamergebouw.
  3) Vooruitlopend op de aankondiging van de minister van Financiën in zijn brief van 17 juni (toezending verslag Ecofinraad en Eurogroep 9 en 11 juni 2020) dat de kamer in juli de kabinetsreactie op de initiatiefnota Snels c.s. “Van oliedom naar gezond verstand: verduurzaming van de financiële sector” (Kamerstukdossier 35446) zal ontvangen, besluit de commissie thans tot het zo spoedig mogelijk in september houden van een notaoverleg.

  Algemeen overleggen:
  AO Accountancy  - tot nader order uitgesteld
  AO Autobelastingen
  AO Belastingen
  AO Belastingontwijking
  AO Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  AO Douane (inclusief Brexit)
  AO Europese btw
  AO Exportkredietverzekeringen (na het zomerreces te houden)
  AO Financiële dienstverlening en consumentenbelangen
  AO Financiële markten
  AO Revolverende fondsen
  AO Staatsdeelnemingen - tot nader order uitgesteld
  AO Jaarverslag Staatsdeelnemingen (te houden in het najaar)

  Gesprekken en andere activiteiten:
  Openbaar gesprek met Eurocommissaris Economie, de heer Paolo Gentiloni;
  Openbaar gesprek met de president van de ECB, mevrouw Christine Lagarde;
  Openbaar gesprek met de Monitoring Commissie Accountancy en de Commissie toekomst accountancysector;
  Gesprek met auteurs van twee wetenschappelijke papers over de staatsbalans;
  Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer;
  Technische briefing door het CPB over het rapport Kansrijk Belastingbeleid.
  Technische briefing door CPB over vervolgpublicatie Zorgkeuzes in Kaart (zie volgende agendapunt)
  Rondetafelgesprek Commissie Ter Haar (in afwachting van een voorstel van de voorbereidingsgroep)

  Werkbezoeken:
  Werkbezoek Raad van Bestuur NS (Utrecht)
  Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)
  Werkbezoek aan Belastingdienst/Toeslagen
 51. 51

  Planning besloten (digitale) technische briefing door CPB over vervolg publicatie Zorgkeuzes in Kaart

 52. 52

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: ter informatie.
  • 21-11-2019 - Verzoek inzake onderzoek toekomst Volksbank in relatie tot artikel 3.1 CW 2016 (2019Z22978)
  • 24-01-2020 - Verzoek inzake brief met plannen voor staatsdeelnemingen voor het komende jaar (2020Z01145) [beantwoord op 16 juni 2020; zie agendapunt 56]
  • 30-01-2020 - Verzoek stand van zaken rond private equity en reactie op artikel 'Niet alles wat private equity aanraakt verandert in goud' (2020Z01636)
  • 30-04-2020 - Verzoek om uitvoering toezegging over de ministeriële commissie Aanpak Fraude (2020Z07760)
  • 07-05-2020 - Verzoek inzake stand van zaken box 3 (2020Z08124)
  • 07-05-2020 - Verzoek om een kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Snels, Sneller, Bruins en Slootweg over verduurzaming van de financiële sector (2020Z08143)
  • 22-05-2020 - Verzoek inzake stand van zaken exportkredietverzekeringen (2020Z09236)
  • 03-06-2020 - Verzoek om een kabinetsreactie op berichtgeving over beveiliging op Schiphol (2020Z10052)
  • 03-06-2020 - Verzoek om toezending van de conceptreactie op het actieplan tegen witwassen en terrorismefinanciering (2020Z10239)
  • 05-06-2020 - Verzoek om een voortgangsbrief inzake Duitse oorlogsgerelateerde uitkeringen (2020Z10232)
 53. 53

  Overzicht van plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 12 juni 2020)

  Besluit: ter informatie.

  a) Wetgeving

  30 juni, 1 en 2 juli (week 27)
  - 35 450 - Debat over de voorjaarsnota 2020
  1, 2 en 3 september (week 36)
  - 35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)
  10, 11 en 12 november (week 46)
  -Belastingplan 2021

  Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
  - 34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)

  b) tweeminutendebatten:

  23, 24 en 25 juni (week 26)
  VAO Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen (AO d.d. 05/02)
  VAO Eurogroep/Ecofinraad (AO d.d. 08/06)

  c) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:

  9. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
  17. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën)
  22. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
  38. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister Financiën, minister SZW)
  57. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister, staatssecretaris Financiën)
  63. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
  74. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister Financiën)
  77. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  83. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
  87. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (minister Financiën)
  95. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (minister, staatssecretaris Financiën)
  102. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  109. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
  110. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)
  134. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
  141. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (minister Financiën)
  142. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen Financien)

  d) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties

  32. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister M&W)
  37. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
  70. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (minister Financiën)
  75. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (staatssecretaris Financiën)
  89. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (minister Financiën)
 54. 54

  Verkenning differentiatie overdrachtsbelasting starters en beleggers

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Eerste termijn behandeling Wet hardheidsregeling Awir (Kamerstuk 35 468)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Beheer Staatsdeelnemingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 57. 57

  Reactie op toezeggingen, gedaan tijdens AO Begroten en Verantwoorden van 12 december 2019, over brede welvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Verslag van de Ecofinraad en Eurogroep van 9 en 11 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap (Kamerstuk 35496)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 60. 60

  Beantwoording schriftelijk overleg opties invulling kapitaalbehoefte TenneT

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Verzoek van het lid Lodders over het agenderen van een brief over eHerkenning voor het algemeen overleg Belastingdienst van 23 juni

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Verzoek van het lid Omtzigt over het schriftelijk overleg inzake FSV

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Voorstel van het lid Van Dijck (PVV) om de minister van Financiën te verzoeken een technische briefing te doen verzorgen over de aandelenstructuur van Air France KLM.

  Besluit: de commissie stemt in met het voorstel; de griffier wordt verzocht om de mogelijkheid van een nog voor het reces te houden technische briefing te onderzoeken.
Naar boven