Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

19 februari 2020
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • R.M. Leijten (SP)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 5 februari 2020 wordt vastgesteld,.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 17 en 18 februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Openbaar gemaakte adviezen NLFI over de verkoop van aandelen van de Saudi British Bank (SABB)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Taakverdeling staatssecretarissen van Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over toezichthouderregeling DNB in verband met de introductie van een minimumvloer voor risicogewichten van hypotheekleningen in Nederland. (Kamerstuk 32545-110)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Kapitaaluitkering de Volksbank

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op een brief van een burger inzake tegenstrijdigheid in wetgeving Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) en huwelijkse voorwaarden i.v.m. fiscaal partnerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitstel toezending reactie over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie over 'Naar internationale afspraken om een minimumniveau van winstbelasting te waarborgen'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen commissie over hoofdlijnen van de eerste pijler van een nieuw internationaal stelsel voor belastingheffing in een digitaliserende economie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoorden op vragen commissie over fiscale stimulering van elektrische auto's

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitstel toezending van het rapport van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitbreiding opdracht Adviescommissie uitvoering toeslagen en datum publicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wetenschappelijke papers over de staatsbalans en voorstel inzake openbare toelichting door auteurs

  De commissie besloot op 6 november jl. tot het houden van een technische briefing over de staatsbalans en het opvragen van twee wetenschappelijke papers over dit onderwerp. De technische briefing heeft plaatsgevonden op 13 februari jl. en de papers zijn voorafgaand aan deze briefing verspreid onder de deelnemende leden. De rapporteurs Verslaggevingsstelsel, de leden Sneller (D66) en Snels (GroenLinks), stellen voor de auteurs uit te nodigen voor een (openbaar) toelichtend gesprek op hun papers op woendag 8 april 2020 van 14.30 uur tot 15.30 uur.

  Besluit: de commissie stemt in met het voorstel van de rapporteurs.
   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer

  Besluit: het periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer wordt ingepland op woensdag 15 april 2020 van 17.00 - 18.30 uur. Locatie: Tweede Kamer.

  Noot: De commissie Financiën voert uit hoofde van haar verantwoordelijkheid voor de rijksuitgaven periodiek - doorgaans twee keer per jaar - overleg met het College van de Algemene Rekenkamer. De staf inventariseert mogelijke agendapunten onder de deelnemende leden, waarna in overleg met de Algemene Rekenkamer de agenda wordt vastgesteld. Het vorige overleg heeft plaatsgevonden op 19 november 2019 bij de Algemene Rekenkamer.
 17. 17

  Focusonderwerp voor de verantwoording over het jaar 2020

  Besluit: de commissie verzoekt de werkgroep begroten en verantwoorden een voorstel m.b.t. focusonderwerpen voor de verantwoording over 2020 voor te bereiden voor de volgende procedurevergadering.

  Noot:
  • De Kamer kiest jaarlijks één of meer focusonderwerpen voor de verantwoording. Dit is sinds het begrotingsjaar 2009 een instrument van de Kamer om de verantwoording meer te richten op haar eigen behoeften. Het kabinet en de Algemene Rekenkamer wordt gevraagd in de verantwoordingsstukken extra aandacht te besteden aan deze onderwerpen. De Kamer kiest het focusonderwerp naar aanleiding van een voorstel van de commissie Financiën.
  • Het focusonderwerp voor de verantwoording over 2019 is 'de onderbouwing van de ramingen van inkomsten en uitgaven en onderschrijdingen ten opzichte van het geraamde uitgavenkader'. De onderbouwing van ramingen van inkomsten en uitgaven was ook het focusonderwerp voor 2018. Eerder zijn 'Toetsbare beleidsplannen' en 'Verplichtingen: pijler van het budgetrecht' (2017) en 'Focus op beleidstoetsing' (2016) aangewezen als focusonderwerp.
  • U wordt gevraagd suggesties aan te dragen voor het focusonderwerp/de focusonderwerpen voor het begrotingsjaar 2020. U kunt desgewenst ideeën ontlenen aan het geactualiseerde werkprogramma rijksuitgaven 2018-2021 (Kamerstuk 31597, nr. 17).
 18. 18

  Toelichting prudentiële behandeling van staatsobligaties en veilige activa (safe assets)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het consultatiedocument ‘Draft Guidelines on loan origination and monitoring’ van de Europese Bankenautoriteit (EBA)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Kabinetsappreciatie van de mededeling van de Europese Commissie inzake de evaluatie van de “six-pack” en “two-pack” wetgeving van het Stabiliteits- en Groeipact

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Lijst nieuwe EU-voorstellen 2020, week 5-7 (FIN) 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voorstel van het lid Aukje de Vries (VVD) voor het houden van een algemeen overleg over de evaluatie door de ECB van de monetaire beleidsstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Fiche: Mededeling European Green Deal Investment Plan

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het Rapport van de Algemene Rekenkamer "Autobelastingen als beleidsinstrument"

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Lessen uit 15 jaar onderzoek naar toeslagen door de Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Overzicht van geplande en nog te plannen commissieactiviteiten

  Besluit: van het overzicht is kennisgenomen

  Reeds geplande algemeen overleggen (AO's)
  do 20-02-2020 14.00 - 16.00   AO Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot Wob-besluiten (Voortzetting AO 11/02 jl.)
  wo 04-03-2020 10.00 - 14.00   AO Belastingdienst
  do 05-03-2020 13.00 - 14.30   AO Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders
  do 12-03-2020 14.00 - 17.00   AO Eurogroep/Ecofinraad
  wo 25-03-2020 13.00 - 17.00   AO Stopzetten kinderopvangtoeslag
  di 14-04-2020 16.30 - 18.30   AO IMF
  do 16-04-2020 13.00 - 16.00   AO Accountancy
  wo 22-04-2020 10.15 - 13.15   AO Eurogroep/Ecofinraad
  do 14-05-2020 14.00 - 17.00   AO Eurogroep/Ecofinraad
  wo 10-06-2020 15.15 - 18.15   AO Eurogroep/Ecofinraad
  do 25-06-2020 15.00 - 17.00   AO Begroten en verantwoorden
  di 30-06-2020 16.30 - 19.30   AO Eurogroep/Ecofinraad
  wo 09-09-2020 10.15 - 13.15   AO Eurogroep/Ecofinraad
  do 01-10-2020 10.15 - 13.15   AO Eurogroep/Ecofinraad
  do 29-10-2020 10.15 - 13.15   AO Eurogroep/Ecofinraad
  do 26-11-2020 10.15 - 13.15   AO Eurogroep/Ecofinraad

  Nog niet geplande AO's waartoe de commissie heeft besloten
  AO Autobelastingen
  AO Belastingen
  AO Belastingontwijking
  AO Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  AO Europese btw
  AO ICT Belastingdienst/Douane
  AO Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane
  AO Revolverende fondsen
  AO Staatsdeelnemingen (te houden in het voorjaar)
  AO Jaarverslag Staatsdeelnemingen (te houden in het najaar)

  Overige, reeds geplande commissieactiviteiten
  di/wo 18/19-02-2020 Werkbezoek - Artikel 13-conferentie
  do 12-03-2020 11.00 - 12.30 Openbaar gesprek met Eurocommissaris Economie, de heer Paolo Gentiloni
  ma 30-03-2020 12.00 - 15.00 Besloten werkbezoek Raad van Bestuur NS (Utrecht)
  ma 20-04-2020 10.00 - 13.00 Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  ma 20-04-2020 13.30 - 17.00 Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)
  wo 22-04-2020 16.45 - 18.15 Besloten toelichting Raad van State op de voorjaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht (bij RvS)
  ma 25-05-2020 09.00 - 19.00 V-100
  wo 10-06-2020 13.00 - 15.00 Openbaar gesprek met DNB en CPB over macro-economische risico's voor het financiële stelsel
  do 25-06-2020 13.00 - 15.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019 Financiën en Nationale Schuld

  Nog te plannen overige commissieactiviteiten
  Werkbezoek aan Belastingdienst (inclusief Toeslagen)
  Seminar Markt en moraal: hoe richten we de markten van morgen in? (onder voorbehoud van nadere besluitvorming door de commissie)
 27. 27

  Overzicht van plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 14 februari 2020)

  Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen.

  Lange termijnagenda:

  a) Wetgeving

  week 11 (10, 11 en 12 maart)
  35 205 - Wet vliegbelasting

  week 12 (17, 18 en 19 maart)
  35 216 - Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

  Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
  34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)

  b) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:
  10. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
  19. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën)
  24. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
  40. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister Financiën, minister SZW)
  59. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister, staatssecretaris Financiën)
  65 Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
  77. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister Financiën)
  80. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  86. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
  90. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (minister Financiën)
  98. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (minister, staatssecretaris Financiën)
  107. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  115. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
  116. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)

  c) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties
  35. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister M&W)
  40. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
  73. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (minister Financiën)
  80. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (staatssecretaris Financiën)

  d) Tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):
  18 februari:
  - VAO Eurogroep/Ecofinraad (AO d.d. 12/02)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Commissiebrieven waar nog geen reactie op is gekomen (vanaf 1 juli 2019)

  Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen. Naar aanleiding daarvan wordt verzocht om conform het eerdere verzoek de ADR-rapporten die in de eerste helft van 2019 zijn uitgebracht te voorzien van een korte samenvatting, die wordt opgenomen in een online raadpleegbaar overzicht.
  • 21-11-2019 - Verzoek commissie Financiën inzake onderzoek toekomst Volksbank in relatie tot artikel 3.1 CW 2016 (2019Z22978)
  • 05-12-2019 - Verzoek inzake concept-rapport onderzoek naar de Douane (2019Z24395) [rappel gestuurd op 07-02-2020; 2020Z02299]
  • 06-12-2019 - Vragen m.b.t. ramingen erf- en schenkbelasting (2019Z24461)
  • 12-12-2019 - Vragen over onjuiste informatieverstrekking door de Belastingdienst aan de Nationale ombudsman (2019Z24976) [uitstelbericht ontvangen op 06-02-2020; 31066-598]
  • 19-12-2019 - Verzoek inzake bestedingsplannen bij casuïstiek onderzoek rapporteurs Inzicht in Kwaliteit naar toepassing artikel 3.1 CW 2016 (2019Z26088)
  • 20-12-2019 - AFM-Verkenning ‘In Balans 2019 - Verkenning waardecreatie en follow-up Besluit niet-financiële informatie’ (2019Z26132)
  • 30-12-2019 - Consultatie inzake "Alignment EU rules on capital requirements to internationale standards (prudential requirements and market discipline)" (2019Z26225)
  • 23-01-2020 - Verzoek inzake beveiliging gegevensuitwisseling belastingdiensten in de EU (2020Z01113)
  • 24-01-2020 - Verzoek om reactie op EU-voorstel COM (2019) 629 (2020Z01146)
  • 24-01-2020 - Verzoek inzake brief met plannen voor staatsdeelnemingen voor het komende jaar (2020Z01145)
  • 24-01-2020 - Raadplegingsprocedures van de Europese Commissie op het gebied van financiële diensten (2020Z01147)
  • 24-01-2020 - Verzoek om een kabinetsreactie op het COELO-rapport 'Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2020' (2020Z01183)
  • 24-01-2020 - Herhaald verzoek met betrekking tot ADR-rapporten uit de eerste helft van 2019 (2020Z01134)
  • 30-01-2020 - Verzoek stand van zaken rond private equity en reactie op artikel 'Niet alles wat private equity aanraakt verandert in goud' (2020Z01636)
  • 06-02-2020 - Verzoek over toezeggingen inzake kinderopvangtoeslag (2020Z02417)
  • 06-02-2020 - Verzoeken inzake behandeling Belastingplan 2021 (2020Z02359)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Nacalculatie Europese afdrachten 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Werving van een nieuw collegelid voor de Algemene Rekenkamer

  Besluit: De commissie stemt in met het op korte termijn voeren van een gesprek met de Algemene Rekenkamer. Via een inventarisatie per e-mail worden de leden in de gelegenheid gesteld hun belangstelling voor deelname aan dat gesprek kenbaar te maken.

  Noot:
  • Mevrouw Francine Giskes heeft bekendgemaakt op 15 oktober 2020 haar werkzaamheden als lid van het college van de Algemene Rekenkamer te beëindigen.
  • In het kader van de werving van een nieuw collegelid gaat de Algemene Rekenkamer graag op korte termijn met de commissie Financiën in gesprek over de bij de werving te hanteren profielschets.
 31. 31

  Voorstel van de leden Sneller (D66) en Snels (GroenLinks) tot het houden van een bijzondere procedure (gesprek met professor Liebman)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Informatievoorziening Kamer door ministerie van financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Informatievoorziening aan commissieleden en hun medewerkers

  Besluit: Vastgesteld wordt dat de informatieproducten van de staf adequaat in de behoefte van de leden voorzien en dat op dit moment geen aanvullende wensen dienaangaande bestaan. Van het aanbod van de staf om daarover nader in gesprek te gaan wordt door de leden thans geen gebruik gemaakt. De staf is in overweging gegeven een informele bijeenkomst met fractiemedewerkers te organiseren.