Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

16 januari 2020
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • S. Belhaj (D66)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • H. van der Molen (CDA)
 • A. Kuik (CDA)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Gisteren ontving de Kamer een afschrift briefadvies van de SER aan minister OCW m.b.t. Strategische Agenda Hoger onderwijs. De commissie stemt in met het verzoek van de SER om een technische briefing te houden.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Co- en zelfregulering in de mediasector

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijzing van de Mediawet 2008 in verband met de implementatie van Richtlijn inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in het licht van een veranderende marktsituatie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stimuleringsmaatregel Nederlands cultureel audiovisueel aanbod

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Limburg in verband met toetreding gemeente Heerlen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beleidsreactie op het rapport van de Adviescommissie Bescherming Cultuurgoederen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de motie van het lid Beckerman c.s. over een brede evaluatie van de Erfgoedwet met de sector en betrokkenen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Afschrift brief aan de Raad voor Cultuur met het verzoek om een commissie ter evaluatie van het restitutiebeleid roofkunst Tweede Wereldoorlog in te stellen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Subsidieregeling tienjarige ondersteuning iconische rijksmonumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voornemen om wetsvoorstel tot wijziging van onder meer de Mediawet 2008 definitief niet in te dienen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  NRC artikel van 16 januari 2020 'Mediatoezichthouder in de fout met aanbestedingen'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidsreactie op het Rathenau Instituut rapport 'Kennis in het vizier'

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Arbeidsmarkt voor leraren 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Intensivering aanpak tekorten in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op de motie van de leden Van den Hul, Westerveld, Kuik en toezeggingen over de voortgang passend onderwijs en studeren met een ondersteuningsbehoefte in het middelbaar onderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op amendementen Wetsvoorstel taal en toegankelijkheid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op de rapporten ‘De Financiële Staat van het Onderwijs 2018’ en ‘Het verhaal achter de financiële cijfers. Wijze van begroten en aanhouden van reserves in het onderwijs’

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag schriftelijk overleg inzake opzet onderzoek toereikendheid macrobudget in het licht van de veronderstelde kwaliteit, doelmatigheid besteding en kosten(-toerekening)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Sociale veiligheid en ombudsfunctie in de wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  35320 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de verschillende wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20..)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over de uitkomst van het gesprek met de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) over de compensatieregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Het belang van investeren in wetenschapscommunicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag van een schriftelijk overleg over drie brieven over de voortgang van het onderwijs in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Voortgang uitwerking vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Veranderaanpak keuzedelen in het mbo en stand van zaken rekenen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Beleidsreactie eerste deel monitor Toelatingsrecht en numerus fixus in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Mbo-studenten in economisch-administratieve opleidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Het Nederlandse mbo: een ontwikkelperspectief

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken rekenen in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Goedkeuring meeste plannen Sterk Techniekonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag van een schriftelijk over samen naar een sterk technisch vmbo in het voortgezet speciaal onderwijs (Kamerstuk 30079-104)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Verslag van een schriftelijk overleg over reactie op verzoek commissie op een brief van het Kenniscentrum voor makkelijk lerenden over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar rondom de ondersteuning van zeer makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs (Kamerstuk 31497-332)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Verslag van een schriftelijk overleg over groepsgrootte en de leerling-leraarratio in het primair onderwijs in 2018 (Kamerstuk 31293-470)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek commissie over de Voortgang onderwijs-zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verslag van een schriftelijk overleg over uitvoering moties in relatie tot experimenten (Kamerstuk 31293/31289-487)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) over de inzetbaarheid BBL studenten binnen de voorschoolse educatie

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Moties en toezeggingen op het gebied van primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Overzicht deugdelijkheidseisen ten behoeve van plenaire behandeling wetsvoorstel actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) van 8 en 21november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein (+ VAO's)

  11. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  17. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
  28. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)
  29. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
  37. Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
  44. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
  46. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
  58. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
  62. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  63. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
  70. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (minister VWS, minister BVO en Media)
  77. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
  80. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW)
  88. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (minister VWS, minister BZK, minister OCW)
  93. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  101. Debat over het rapport van de commissie Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (minister OCW)
  112. Debat over het bericht dat zestien basisscholen in Amsterdam een week dicht gaan vanwege het lerarentekort (Kwint) (minister BVO en Media)
  115. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (minister BVO en Media)
  123. Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum (Bergkamp) (minister OCW)

  Dertigledendebatten
  10. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
  24. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
  56. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
  62. Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media)
  76. Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt (Van den Berge) (minister OCW)
  80. Dertigledendebat over het bericht dat op de Universiteit Twente vanaf 1 januari 2020 alleen nog Engels wordt gesproken (Van der Molen) (minister OCW)
 44. 44

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  • di 14-01-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Financiering aan ambtsopleidingen; studiebekostiging en vraagfinanciering; pilot voor flexstuderen
  • wo 15-01-2020 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs
  • wo 15-01-2020 13.30 - 14.00 Technische briefing Onderwijsraadadvies Curriculumherziening
  • wo 15-01-2020 14.00 - 15.00 Technische briefing Curriculum.nu
  • wo 15-01-2020 15.00 - 16.30 Rondetafelgesprek Rondetafel-'debat' Curriculum.nu
  • do 16-01-2020 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek ‘Houdbaar voor de toekomst’ en de beleidsdoorlichting van artikel 6 (hbo) en artikel 7 (wo)
  • do 16-01-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • vr 17-01-2020 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport Hilversum in beeld; Doelmatigheid bij de publieke omroep (aan: de Regering)
  • vr 17-01-2020 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport Hilversum in beeld; Doelmatigheid bij de publieke omroep (aan: de Algemene Rekenkamer)
  • ma 20-01-2020 10.00 - 17.00 Hoorzitting Curriculum.nu
  • wo 22-01-2020 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Sociale Veiligheid in het onderwijs
  • do 23-01-2020 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo)
  • do 23-01-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • ma 27-01-2020 10.00 - 17.00 Hoorzitting Curriculum.nu
  • wo 29-01-2020 13.30 - 14.30 Technische briefing Ambtelijke technische briefing Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor voortgezet onderwijs (vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen)
  • di 04-02-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor voortgezet onderwijs (vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen)
  • wo 05-02-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Onderwijs en Zorg
  • ma 10-02-2020 11.00 - 17.00 Notaoverleg Strategische agenda
  • wo 12-02-2020 10.15 - 12.15 Algemeen overleg OJCS-raad van 12 februari 2020 (Onderwijs)
  • do 13-02-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 20-02-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Studievoorschotvouchers en toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg, gehouden op 16 oktober 2019, over DUO
  • di 03-03-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Themarapportage Fries in het primair en voortgezet onderwijs
  • do 05-03-2020 10.15 - 16.15 Algemeen overleg Curriculum.nu
  • do 12-03-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • wo 18-03-2020 10.15 - 12.45 Algemeen overleg Evaluatie Erfgoed
  • do 26-03-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 09-04-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • di 21-04-2020 16.30 - 21.00 Algemeen overleg Wetenschapsbeleid
 45. 45

  Rondetafelgesprek Evaluatie Passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek om thema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verzoek commissiebrief Cyberveiligheid instellingen, mede nav nieuwe informatie Universiteit Maastricht

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verzoek om afschrift reactie minister OCW op brief van BVMBO 'verzoek uitstel invoering kwalificatiedossiers Verzorgende IG en Mbo-verpleegkundige'

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verzoekadvies van Kamer aan Onderwijsraad (motie Rog en Van Meenen onderwijstijd formulering advies morgen in OCW-p.v. bij rondvraag

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Rapport the next school 'Uitkomsten onderzoek nieuwe bekostiging VO'

  Te behandelen:

  Loading data