Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoconferentie)

De vergadering is geweest

1 juli 2020
10:15 - 11:45 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • W.L. Postma (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wet Mobiliteitsfonds

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wegenverkeerswet in verband met de goedkeuring van en het marktoezicht op motorvoertuigen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Voorhang ontwerpbesluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag van een schriftelijk overleg over het besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Ontwerp Wijziging van het Besluit energie vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Instelling Bestuurlijke Commissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag van een schriftelijk overleg over de jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Publicaties ILT van oktober 2019 tot en met mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van een schriftelijk overleg over het CBR en medische keuringen rijgeschiktheid

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Keuze traject voor pilot maximumsnelheden op matrixborden

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Evaluatie Project Mainportontwikkeling Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang overkoepelend werkplan ter voorkoming van incidenten met fosfidetabletten in de binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapport Onderzoeksraad voor veiligheid naar aanleiding van ongeval MSC ZOE

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verlenging vliegverboden BES-eilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken nachtvluchten

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Opzet beleidsdoorlichting Integraal waterbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Akkoord voor de Noordzee

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Internetconsultatie Nationaal Milieubeleidskader

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Vrijstellingen desinfectiemiddelen gedurende uitbraak COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beleidsreactie Europese fact-finding mission biociden

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 23 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Inbreng van het kabinet in een online consultatie van de Europese Commissie inzake de aankomende Europese strategie over chemicaliën

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag informele high-level videoconferentie met EU-transportministers d.d. 4 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Wijzigingen van de IenW-begrotingsstaten samenhangend met de Voorjaarsnota

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Gevolgen coronacrisis voor de bruine vloot

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  ILT-rapport Monitoring uitvoering aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van twee ernstige spoorincidenten

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Covid-19 en luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Beantwoording feitelijke vragen over de concept-Luchtvaartnota (Kamerstuk 31936-741)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van staken uitvoering motie van de leden Sneller en Stoffer over een Europese inzet voor vergroening van de luchtvaartsector

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Ontwikkelingen spoorveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Invulling van een aantal moties en toezeggingen met betrekking tot het Algemeen Overleg Water van 22 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Beleidsuitwerking rivierbed Maasvallei en VKA Thorn-Wessem

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Strategie "Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten"

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Aanpak instandhouding Rijksinfrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Eerste Rapportage Rijkswegennet van 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voortgang Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Bestuursovereenkomst Verruiming sluiscomplex Kornwerderzand

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Toelichting beschikbaarheidsvergoeding OV en comptabiliteitswet Art. 2.27

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Incidentele suppletoire begroting inzake de beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Kennisagenda 2020

  - Anticiperend handhaven Schiphol (advies opgeleverd, technische briefing uitgesteld i.v.m. coronavirus)
  - Medische keuringen CBR (voorstel in voorbereiding)
  - Grootstedelijke mobiliteit (eerste bijeenkomst voorbereidingsgroep uitgesteld i.v.m. coronavirus)
  - Mobiliteitskeuzes (voorstel in voorbereiding)
  - Hernieuwbare brandstoffen en energiedragers en biobrandstoffen (voorbereidingsgroep in afwachting van SER-advies inzake duurzaamheidskader)
  - Opkomende stoffen, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en chemische stoffen (staf gestart met literatuurstudie afdekking kennisbehoefte door bestaand onderzoek)
  - Begrotingen en jaarverslagen (28 mei inbreng vragen verantwoordingsstukken, 2 juni inbreng vragen suppletoire begrotingen en 3 juni inbreng schriftelijk overleg jaarverslagen; stafnotities voor 2 en 3 juni zijn verspreid)
  - Grote projecten: European Rail Traffic Management System; Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; Hoogwaterbeschermingsprogramma 2; Hogesnelheidslijn-Zuid (grootprojecstatus in afronding); Project Mainport Rotterdam (grootprojecstatus in afronding)
  - Europese prioriteiten: Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (niet-wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); FuelEU Maritime: Groene Europese Maritieme Ruimte (wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); Nieuw Actieplan Circulaire Economie (niet-wetgevend, is 10 maart 2020 verschenen); Strategie voor duurzame chemische stoffen (niet-wetgevend, verschijnt derde kwartaal 2020)
 42. 42

  Stand van zaken van aanhangige wetsvoorstellen (niet zijnde begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Op 30-05-2013 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een nader wetsverslag verzonden, op 19-10-2015 hebben de Staten van Aruba inbreng verzonden ten behoeve van een wetsverslag.
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Op 17-01-2018 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een wetsverslag verzonden.
  3. Wijziging van de Wegenverkeerswet en Wet rijonderricht motorrijtuigen i.v.m. niet meer opleggen alcoholslotprogramma, ingediend op 27-09-2019, 35293
  Op 12-11-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden.
  4. Verzamelwet IenW 2019, ingediend op 25-10-2019, 35319
  Op 03-12-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden.
  5. Goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen, ingediend op 08-02-2020, 35391-(R2144)
  Op 17-03-2020 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden.
  6. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
  7. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2019, 35396
  Op 10-09-2020 zal een rondetafelgesprek in fysieke zin plaatsvinden en op 14-09-2020 wordt inbreng geleverd ten behoeve van het wetsverslag.
  8.
  Wet Mobiliteitsfonds, ingediend op 31-03-2020, 35426
  Aangemeld voor plenaire behandeling in de vorm van een wetgevingsoverleg na het zomerreces.
  9. Uitvoeringswet Europese verordening 2018/858 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden, ingediend op 01-04-2020, 35427
  Op 01-07-2020 als hamerstuk aangemeld.
  10. Wetsvoorstel betreffende vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van chauffeurs, ingediend op 15-05-2020, 35461
  Op 01-07-2020 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden.
  11. Uitvoering EU-Verordening tot vaststelling kader voor het verrichten van havendiensten, ingediend op 19-05-2020, 35463
  Op 29-06-2020 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden.
  12. Wetsvoorstel inzake bestuurlijke boete slotmisbruik op luchthavens, ingediend op 26-05-2020, 35469
  Inbrengtermijn voor het wetsverslag is vastgesteld op 02-09-2020.
 43. 43

  Ongeplande plenaire activiteiten op IenW-terrein

  Debatten
  11. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
  57. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
  118. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020
  125. Debat over een onderhandelaarsakkoord over de Noordzee (minister I&W en LNV)
  Aangevraagd door het lid De Groot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020

  Dertigledendebatten
  8. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
  12. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
  19. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister I&W, minister EZK)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019
  22. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
  Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (Krol/Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
  48. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (minister I&W, minister LNV)
  Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 25 juni 2019
  62. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
  66. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
  67. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019
  76. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
  78. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020
  82. Dertigledendebat over het bericht dat reizigers in het openbaar vervoer te veel betalen door verschillen in tariefsystemen (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 13 februari 2020

  VAO's/VSO's
  VSO Verzekeringen taxichauffeurs, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
  VAO Spoor, spoorveiligheid en ERTMS, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
  VSO Duurzaam vervoer, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
  VSO CBR en medische keuringen rijgeschiktheid, aangevraagd door het lid Postma (CDA)
  VAO Water, aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS)
  VAO MIRT, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
 44. 44

  Inventarisatie belangstelling voor gesprek met EU-commissaris Sinkevicius (Milieu en Oceanen) in de eerste helft van september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Voorstel van het lid Schonis (D66), mede namens de leden Ziengs (VVD), Gijs van Dijk (PvdA), Van der Graaf (CU), Van Brenk (50Plus), Van Esch (PvdD), Stoffer (SGP) en Öztürk (Denk) om de inbrengdatum voor het verslag van de Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail vast te stellen op 15 juli 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Voorstel van het lid Schonis (D66), mede namens de leden Remco Dijkstra (VVD) en Laçin (SP), om voor 1 september 2020 een kabinetsreactie te vragen op het op 17 juni gepresenteerde plan Samen Sterk voor de rijschoolbranche

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Voorstel van het lid Lacin (SP) om de staatssecretaris te verzoeken de resultaten van het onderzoek naar de Lelylijn zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Voorstel van het lid Kröger om een feitelijke vragenronde te voeren over het rapport ‘Kansrijk Mobiliteitsbeleid’ van het CPB en het PBL zodat dit na de zomer besproken kan worden

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks) om, mede namens het lid Bruins (ChristenUnie), een technische briefing te laten verzorgen door de commissie Hordijk, met name toegespitst op wegen

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Voorstel van het lid Postma (CDA) om de minister te verzoeken het rapport over de CBR-problematiek (van de heer Eringa) dat voor de zomer gereed zou zijn, binnen vier weken aan de Kamer te doen toekomen

  Te behandelen:

  Loading data