Debat geweest
17 juni 2020 | 10:15 - 11:45
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoconferentie)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoconferentie) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda Procedurevergadering IenW (via videoconferentie) d.d. 17 juni
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 17 juni

Deelnemers


Agendapunten

2
Uitnodiging Evofenedex voor werkbezoek over spoorgoederenvervoer d.d. 25 september 2020
39
Kennisagenda 2020

Details

- Anticiperend handhaven Schiphol (advies opgeleverd, technische briefing uitgesteld i.v.m. coronavirus)
- Medische keuringen CBR (eerste bijeenkomst voorbereidingsgroep ingepland op 3 juni 2020)
- Grootstedelijke mobiliteit (eerste bijeenkomst voorbereidingsgroep uitgesteld i.v.m. coronavirus)
- Mobiliteitskeuzes (voorstel in voorbereiding)
- Hernieuwbare brandstoffen en energiedragers en biobrandstoffen (voorstel in procedure)
- Opkomende stoffen, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en chemische stoffen (staf gestart met literatuurstudie afdekking kennisbehoefte door bestaand onderzoek)
- Begrotingen en jaarverslagen (28 mei inbreng vragen verantwoordingsstukken, 2 juni inbreng vragen suppletoire begrotingen en 3 juni inbreng schriftelijk overleg jaarverslagen; stafnotities voor 2 en 3 juni zijn verspreid)
- Grote projecten: European Rail Traffic Management System; Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; Hoogwaterbeschermingsprogramma 2; Hogesnelheidslijn-Zuid (grootprojecstatus in afronding); Project Mainport Rotterdam (grootprojecstatus in afronding)
- Europese prioriteiten: Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (niet-wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); FuelEU Maritime: Groene Europese Maritieme Ruimte (wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); Nieuw Actieplan Circulaire Economie (niet-wetgevend, is 10 maart 2020 verschenen); Strategie voor duurzame chemische stoffen (niet-wetgevend, verschijnt derde kwartaal 2020)
40
Stand van zaken van aanhangige wetsvoorstellen (niet zijnde begrotingswetten)

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Op 30-05-2013 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een nader wetsverslag verzonden, op 19-10-2015 hebben de Staten van Aruba inbreng verzonden ten behoeve van een wetsverslag.
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Op 17-01-2018 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een wetsverslag verzonden.
3. Wijziging van de Wegenverkeerswet en Wet rijonderricht motorrijtuigen i.v.m. niet meer opleggen alcoholslotprogramma, ingediend op 27-09-2019, 35293
Op 12-11-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden.
4. Verzamelwet IenW 2019, ingediend op 25-10-2019, 35319
Op 03-12-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden.
5. Goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen, ingediend op 08-02-2020, 35391-(R2144)
Op 17-03-2020 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden.
6. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
7. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2019, 35396
Op 25-06-2020 vindt een besloten technische briefing door de Raad van State plaats per videoconferentie. Voor het nog te voeren rondetafelgesprek in de reguliere vorm zal een datum worden vastgesteld door de commissie. Zodra dat is gedaan zullen position papers worden opgevraagd bij de genodigden.
8.
Wet Mobiliteitsfonds, ingediend op 31-03-2020, 35426
Op 14-05-2020 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden.
9. Uitvoeringswet Europese verordening 2018/858 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden, ingediend op 01-04-2020, 35427
Op 26-05-2020 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden.
10. Wetsvoorstel betreffende vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van chauffeurs, ingediend op 15-05-2020, 35461
Inbrengtermijn voor het wetsverslag is vastgesteld op 01-07-2020.
11. Uitvoering EU-Verordening tot vaststelling kader voor het verrichten van havendiensten, ingediend op 19-05-2020, 35463
Inbrengtermijn voor het wetsverslag is vastgesteld op 29-06-2020.
12. Wetsvoorstel inzake bestuurlijke boete slotmisbruik op luchthavens, ingediend op 26-05-2020, 35469
Inbrengtermijn voor het wetsverslag is vastgesteld op 02-09-2020.
41
Ongeplande plenaire activiteiten op IenW-terrein

Details

Debatten
11. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
58. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
122. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020
129. Debat over een onderhandelaarsakkoord over de Noordzee (minister I&W en LNV)
Aangevraagd door het lid De Groot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020

Dertigledendebatten
8. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
12. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
19. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister I&W, minister EZK)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019
22. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (Krol/Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
48. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (minister I&W, minister LNV)
Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 25 juni 2019
62. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
66. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
67. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019
77. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
79. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020
83. Dertigledendebat over het bericht dat reizigers in het openbaar vervoer te veel betalen door verschillen in tariefsystemen (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 13 februari 2020

VAO's/VSO's
VSO Verzekeringen taxichauffeurs, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
VAO Spoor, spoorveiligheid en ERTMS, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
VSO Binnenvaart en maritiem, aangevraagd door het Van der Graaf (CU)
VSO Circulaire economie, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
VAO Externe veiligheid, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
VSO Duurzaam vervoer, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
VSO Transportraad d.d. 4 juni, aangevraagd door het lid Postma (CDA)
VSO CBR, aangevraagd door het lid Postma (CDA)
42
Geplande commissieactiviteiten tot aan het zomerreces

Details

Fysieke activiteiten:
18-06-2020 09.30 - 16.15 Notaoverleg Luchtvaart en corona
22-06-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Water*
25-06-2020 10.00 - 11.00 Technische briefing Raad van State inzake omvorming ProRail tot een zbo
25-06-2020 11.30 - 16.30 Algemeen overleg MIRT
29-06-2020 13.30 - 18.30 Algemeen overleg Spoorordening NB: uitgesteld tot kort na het zomerreces

Activiteiten per videoconferentie:
17-06-2020 10.15 - 11.45 Procedurevergadering
24-06-2020 14.00 - 15.30 Gesprek met Eurocommissaris Valean (Transport)
01-07-2020 10.15 - 11.45 Procedurevergadering

Schriftelijke activiteiten:
17-06-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Nucleaire veiligheid
18-06-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Spoorveiligheid/ERTMS*
22-06-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen (begrotingswet) Incidentele suppletoire begrotingen beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven
25-06-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad 13 - 14 juli 202*
29-06-2020 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Uitvoering EU-Verordening tot vaststelling kader voor het verrichten van havendiensten
29-06-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Spoorordening
01-07-2020 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wetsvoorstel betreffende vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van chauffeurs

*Ten behoeve van deze activiteit is/zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties
43
Voorstel van de leden Van der Graaf (CU), Schonis (D66) en Gijs van Dijk (PvdA) om het rondetafelgesprek Omvorming ProRail tot zbo te voeren op woensdag 1 juli 2020 van 14.30 tot 17.45 uur
45
Voorstel van het lid Van Aalst (PVV) voor het plannen van een technische briefing door de heer Wallage over het Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee voor het zomerreces

Te behandelen:

47
Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) om de minister een rappel te sturen op de commissiebrief van 13 mei jl. waarin de minister verzocht is te reageren op de gevolgen van de coronacrisis voor de bruine vloot

Te behandelen:

48
Voorstel van het lid Lacin (SP) ten aanzien van de spreektijd tijdens het notaoverleg Luchtvaart en corona op 18 juni 9.30-16.15 uur (is vijf minuten in eerste termijn)

Te behandelen: