Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoconferentie)

De vergadering is geweest

17 juni 2020
10:15 - 11:45 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • W.L. Postma (CDA)
 • R.A.J. Schonis (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • C. Stoffer (SGP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Uitnodiging Evofenedex voor werkbezoek over spoorgoederenvervoer d.d. 25 september 2020

 3. 3

  Incidentele suppletoire begroting inzake extra maatregelen Caribisch Nederland i.v.m. COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Lijsten van vragen en antwoorden over de verantwoordingsstukken

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Adviezen over openbaar vervoer en mobiliteit van de Denktank coronacrisis en het Samenwerkingsverband van de Planbureaus

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van een schriftelijk overleg over duurzaam vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Openheid over kosten en risico's verbreding A27 Amelisweerd

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Vervanging Van Brienenoordbrug

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer onder concessie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Hoofdlijnen integrale besluit marktordening op het spoor na 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Midterm reviews van de concessies van NS en ProRail en de internationale benchmark NS en ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang verbinding Randstad-Heerlen-Aken

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Extra ambitie Deltaprogramma Zoetwater

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapport Adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Nationale analyse waterkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording vragen Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Vooruitblik op de jaarwisseling

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitvoering motie Schonis over het WHO-rapport en huidige wet- en regelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op brief van Stichting Houtrookvrij en aanbieding van het rapport ‘Houtrook uit particuliere kachels'

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitstel beantwoording vragen over het besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  EU-ministersverklaring ontwikkeling van internationaal personenvervoer per spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van een schriftelijk overleg Transportraad d.d. 4 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 1ste kwartaal 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  EU-voorstellen week 22-23

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag van een schriftelijk overleg Binnenvaart en Maritiem

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag van een schriftelijk overleg Circulaire economie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Van Otterloo en Van Raan over het belasten van vliegtuigbrandstof (Kamerstuk 29232-36)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Handhavingsrapportages Lelystad Airport, Rotterdam The Hague Airport en Maastricht Aachen Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verlengingsbesluit interim-voorzitter ORS

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Handhaving verordening (EG) nr. 261/2004 in relatie tot vouchers in de luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Antwoorden op vragen commissie over diverse luchtvaartonderwerpen (Kamerstuk 29665-385)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Beantwoording vragen commissie over o.a. besluitvorming over Lelystad Airport (Kamerstuk 31936-732)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Twaalfde voortgangsrapportage ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voortgang uitvoeringsagenda VTH, actieplan milieucriminaliteit en uitvoering van moties en toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Zeer zorgwekkende stoffen in afvalstromen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Omgevingsveiligheid en milieurisico's

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Geannoteerde agenda informele videoconferentie EU-milieuministers van 23 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verschillende onderwerpen op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Kennisagenda 2020

  - Anticiperend handhaven Schiphol (advies opgeleverd, technische briefing uitgesteld i.v.m. coronavirus)
  - Medische keuringen CBR (eerste bijeenkomst voorbereidingsgroep ingepland op 3 juni 2020)
  - Grootstedelijke mobiliteit (eerste bijeenkomst voorbereidingsgroep uitgesteld i.v.m. coronavirus)
  - Mobiliteitskeuzes (voorstel in voorbereiding)
  - Hernieuwbare brandstoffen en energiedragers en biobrandstoffen (voorstel in procedure)
  - Opkomende stoffen, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en chemische stoffen (staf gestart met literatuurstudie afdekking kennisbehoefte door bestaand onderzoek)
  - Begrotingen en jaarverslagen (28 mei inbreng vragen verantwoordingsstukken, 2 juni inbreng vragen suppletoire begrotingen en 3 juni inbreng schriftelijk overleg jaarverslagen; stafnotities voor 2 en 3 juni zijn verspreid)
  - Grote projecten: European Rail Traffic Management System; Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; Hoogwaterbeschermingsprogramma 2; Hogesnelheidslijn-Zuid (grootprojecstatus in afronding); Project Mainport Rotterdam (grootprojecstatus in afronding)
  - Europese prioriteiten: Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (niet-wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); FuelEU Maritime: Groene Europese Maritieme Ruimte (wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); Nieuw Actieplan Circulaire Economie (niet-wetgevend, is 10 maart 2020 verschenen); Strategie voor duurzame chemische stoffen (niet-wetgevend, verschijnt derde kwartaal 2020)
 40. 40

  Stand van zaken van aanhangige wetsvoorstellen (niet zijnde begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Op 30-05-2013 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een nader wetsverslag verzonden, op 19-10-2015 hebben de Staten van Aruba inbreng verzonden ten behoeve van een wetsverslag.
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Op 17-01-2018 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een wetsverslag verzonden.
  3. Wijziging van de Wegenverkeerswet en Wet rijonderricht motorrijtuigen i.v.m. niet meer opleggen alcoholslotprogramma, ingediend op 27-09-2019, 35293
  Op 12-11-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden.
  4. Verzamelwet IenW 2019, ingediend op 25-10-2019, 35319
  Op 03-12-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden.
  5. Goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen, ingediend op 08-02-2020, 35391-(R2144)
  Op 17-03-2020 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden.
  6. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
  7. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2019, 35396
  Op 25-06-2020 vindt een besloten technische briefing door de Raad van State plaats per videoconferentie. Voor het nog te voeren rondetafelgesprek in de reguliere vorm zal een datum worden vastgesteld door de commissie. Zodra dat is gedaan zullen position papers worden opgevraagd bij de genodigden.
  8.
  Wet Mobiliteitsfonds, ingediend op 31-03-2020, 35426
  Op 14-05-2020 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden.
  9. Uitvoeringswet Europese verordening 2018/858 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden, ingediend op 01-04-2020, 35427
  Op 26-05-2020 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden.
  10. Wetsvoorstel betreffende vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van chauffeurs, ingediend op 15-05-2020, 35461
  Inbrengtermijn voor het wetsverslag is vastgesteld op 01-07-2020.
  11. Uitvoering EU-Verordening tot vaststelling kader voor het verrichten van havendiensten, ingediend op 19-05-2020, 35463
  Inbrengtermijn voor het wetsverslag is vastgesteld op 29-06-2020.
  12. Wetsvoorstel inzake bestuurlijke boete slotmisbruik op luchthavens, ingediend op 26-05-2020, 35469
  Inbrengtermijn voor het wetsverslag is vastgesteld op 02-09-2020.
 41. 41

  Ongeplande plenaire activiteiten op IenW-terrein

  Debatten
  11. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
  58. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
  122. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020
  129. Debat over een onderhandelaarsakkoord over de Noordzee (minister I&W en LNV)
  Aangevraagd door het lid De Groot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020

  Dertigledendebatten
  8. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
  12. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
  19. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister I&W, minister EZK)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019
  22. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
  Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (Krol/Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
  48. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (minister I&W, minister LNV)
  Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 25 juni 2019
  62. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
  66. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
  67. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019
  77. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
  79. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020
  83. Dertigledendebat over het bericht dat reizigers in het openbaar vervoer te veel betalen door verschillen in tariefsystemen (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 13 februari 2020

  VAO's/VSO's
  VSO Verzekeringen taxichauffeurs, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
  VAO Spoor, spoorveiligheid en ERTMS, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
  VSO Binnenvaart en maritiem, aangevraagd door het Van der Graaf (CU)
  VSO Circulaire economie, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
  VAO Externe veiligheid, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
  VSO Duurzaam vervoer, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
  VSO Transportraad d.d. 4 juni, aangevraagd door het lid Postma (CDA)
  VSO CBR, aangevraagd door het lid Postma (CDA)
 42. 42

  Geplande commissieactiviteiten tot aan het zomerreces

  Fysieke activiteiten:
  18-06-2020 09.30 - 16.15 Notaoverleg Luchtvaart en corona
  22-06-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Water*
  25-06-2020 10.00 - 11.00 Technische briefing Raad van State inzake omvorming ProRail tot een zbo
  25-06-2020 11.30 - 16.30 Algemeen overleg MIRT
  29-06-2020 13.30 - 18.30 Algemeen overleg Spoorordening NB: uitgesteld tot kort na het zomerreces

  Activiteiten per videoconferentie:
  17-06-2020 10.15 - 11.45 Procedurevergadering
  24-06-2020 14.00 - 15.30 Gesprek met Eurocommissaris Valean (Transport)
  01-07-2020 10.15 - 11.45 Procedurevergadering

  Schriftelijke activiteiten:
  17-06-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Nucleaire veiligheid
  18-06-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Spoorveiligheid/ERTMS*
  22-06-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen (begrotingswet) Incidentele suppletoire begrotingen beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven
  25-06-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad 13 - 14 juli 202*
  29-06-2020 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Uitvoering EU-Verordening tot vaststelling kader voor het verrichten van havendiensten
  29-06-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Spoorordening
  01-07-2020 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wetsvoorstel betreffende vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van chauffeurs

  *Ten behoeve van deze activiteit is/zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties
 43. 43

  Voorstel van het lid Van der Graaf (CU) om een inbrengdatum vast te stellen voor het wetsvoorstel Omvorming ProRail, bijvoorbeeld op 8 juli 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voorstel van het lid Van Aalst (PVV) voor het plannen van een technische briefing door de heer Wallage over het Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee voor het zomerreces

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Voorstel van het lid Postma (CDA) om op korte termijn inbreng te leveren over de incidentele suppletoire begrotingen inzake de beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven en om de staatssecretaris inzake toepassing van lid 2 van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016 nadere vragen te stellen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) om de minister een rappel te sturen op de commissiebrief van 13 mei jl. waarin de minister verzocht is te reageren op de gevolgen van de coronacrisis voor de bruine vloot

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Voorstel van het lid Lacin (SP) ten aanzien van de spreektijd tijdens het notaoverleg Luchtvaart en corona op 18 juni 9.30-16.15 uur (is vijf minuten in eerste termijn)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Voorstel van het lid Kröger (GL) om de minister een reactie te vragen op de verkeersaspecten van de commissie Hordijk

  Te behandelen:

  Loading data