Procedurevergadering : Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

3 oktober 2019
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • T. van Gent (VVD)
 • K. Regterschot (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • J. Middendorp (VVD)
 • A. van den Bosch (VVD)
 • H. van der Molen (CDA)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 3 oktober 2019

 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapport van de evaluatie van het Convenant Samenwerking Waddeneilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Proces rond beoordeling decentralisatie uitkeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Afschrift brief aan gemeente Utrecht over rechtspositie raadsleden

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Planning Wet op de lijkbezorging

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Werkprogramma en tussenrapportage van de Raad voor het Openbaar Bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Onderzoeksopzet beleidsdoorlichting artikel 5 Ministerie van BZK

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Septembercirculaires 2019 gemeentefonds en provinciefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afschrift reactie op brief van de Borstkankervereniging Nederland over problemen bij aanvraag identiteitsbewijs door chemotherapie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toelichting besluitvorming toekomst BIT

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Advies van het Adviescollege Toetsing Regeldruk

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rapportage Toezichtsraad BIT eerste halfjaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Planning van nog te ontvangen stukken Wet BRP

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgangsrapportage Digitale toegang

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken Friese taalbeleid (BFTK)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Gegevensuitwisseling en privacy meervoudige problematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda-maatregelen) (Kamerstuk 35234)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken teneinde die beperkingen beter kenbaar te maken

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Rapport bestuurlijk regisseur volkshuisvestelijke opgave Vestiagemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) op doorrekening OKA van PBL

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie over berichtgeving in de Volkskrant over de woonplannen van het kabinet

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Onderzoek Nibud naar kloof tussen huur en koop

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek commissie om nadere onderbouwing over de verhouding tussen harde plancapaciteit en toename woningbehoefte met betrekking tot Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet (Kamerstuk 33118-118)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Maatregelen woningmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Advies Integrale Adviescommisie Omgevingswet over het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Beantwoording vragen commissie over de monitor invoering Omgevingswet (Kamerstuk 33118-119)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 inzake de vereenvoudiging van de markttoets en bepaling van het erfpachtvoordeel

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek overzicht gevaarlijke dakconstructies

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Vernieuwde opzet m.b.t. het rondetafelgesprek over veiligheid van stadions en andere publieke gebouwen.

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Notitie van het Centraal Planbureau (CPB) ‘Ex-post effecten woningmarktmaatregelen’

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2020 van het Ministerie van BZK, hoofdstukken Binnenlandse Zaken, gemeentefonds en provinciefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Aanbeveling van de ESRB met betrekking tot de Nederlandse huizenmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Rapport Diversiteit in vaste adviescolleges van de regering

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Brief van de leden Kuiken en Dik-Faber inzake overname en mede verdediging van het initiatiefwetsvoorstel van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal (34562)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  Verzoek om een Jordaanse ambtelijke delegatie te ontvangen op dinsdag 15 oktober 2019 om te spreken over de thema's bestuurlijke vernieuwing en partijfinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verzoek van het lid Den Boer (D66) om aan de Minister BZK een schriftelijke reactie te vragen op de berichtgeving ten aanzien van de financiering van politieke partijen voorafgaand aan de parlementaire behandeling van de begroting BZK

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verzoek van het lid Smeulders (GL) om een brief te vragen aan het kabinet over het feit dat 200 corporaties bij de belastingdienst bezwaar aantekenen tegen de hen opgelegde verhuurderheffing. Het verzoek is om specifiek in te gaan op de verhouding tussen de bepalingen uit de Woningwet en de wettelijke grondslag voor de verhuurderheffing. Graag vóór het AO Evaluatie Woningwet op 15 oktober a.s.

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verzoek van dhr Middendorp (VVD) en mevr den Boer (D66)om een Rondetafelgesprek te organiseren over het zogenaamd “digitaal nalatenschap”, voorafgaand aan het algemeen overleg over de Wet op de Lijkbezorging op 26 november a.s.

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verzoek van het lid Van der Molen (CDA) om de minister BZK een reactie te vragen over de verkiezingssoftware die niet gereed zal zijn voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021, vóór einde maandag 7 oktober 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verzoek van het lid Van Eijs (D66) om na ommekomst van de nota naar aanleiding van het verslag het wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet aan te melden voor plenaire behandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verzoek van het lid Koerhuis (VVD) om de minister BZK een rappel te sturen over de uitvoering van motie 35022 (Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Stafnotitie - Bespreekpunten bij de voortgangsrapportage en inventarisatie van eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze van de commissies

 57. 57

  Voorstel van de Benoemingscommissie inzake de werving van een lid van de Afdeling Klachtbehandeling van de CTIVD

  Besluit: De commissie stemt in met de voorstellen van de Benoemingscommissie.