Procedurevergadering : Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

5 september 2019
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • J. Middendorp (VVD)
 • A. van den Bosch (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • K. Regterschot (VVD)
 • T. van Gent (VVD)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • H. van der Molen (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • J.C. Sneller (D66)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Herzien overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 5 september 2019

 3. 3

  Actuele stand van zaken acties en maatregelen ter versterking integriteit lokaal bestuur en aanpak bestuurlijke problemen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Andere toelatingssystematiek inlogmiddelen voor burgers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Reactie op de gewijzigde motie Jasper van Dijk c.s. over seksuele gerichtheid in de Awgb (Kamerstuk 34650-11)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsdoorlichting BIT 2017-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op onderzoeksrapport zuivere bestuursgeschillen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken van enkele toezeggingen op het terrein van het antidiscriminatiebeleid en gelijke behandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Informatievoorziening Europese richtlijn INSPIRE

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Regie op persoonlijke gegevens bij de overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Derde monitoringscyclus Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  35047 Tweede nota van Wijziging inzake Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Voortgang grensoverschrijdende samenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Bestuurlijke reactie op het Bureau ICT-toetsing (BIT) advies programma machtigen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie over het vervolgonderzoek evaluatie Kaderwet zbo's 2012-2016 (Kamerstuk 33147-7)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Informatieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur betreffende de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapport ‘Maatregelen om de democratie te versterken, Focusgroepen met burgers.’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Kabinetsreactie op de jaarverslagen 2017 en 2018 van de Nationale ombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitstel toezending van de kabinetsreactie op het Rob-advies 'Jong geleerd, oud gedaan'

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitvoering van de motie van het lid Van den Bosch c.s. over verkenning van een grenscorrectie voor Spaarndam (Kamerstuk 34827-6)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beantwoording van vragen, gesteld tijdens het algemeen overleg eID en Paspoorten van 21 februari 2019, over het initiatiefvoorstel in de Amsterdamse gemeenteraad met als titel “Het recht op de stad: stadsrechten en een stadspas voor alle Amsterdammers (ongeacht papieren)”

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang renovatieproces Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Mensen met een middeninkomen op de woningmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Afschrift brief Bewonerscommissie Ravenhorst, Vrijhoef en De Schouw inzake zorgwoningen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Onderzoek breedplaatvloeren

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Rapport bestuurlijk regisseur volkshuisvestelijke opgave Vestiagemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Beantwoording vragen commissie over de Staat van de Volkshuisvesting (Kamerstuk 32847-520)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Antwoorden op vragen commissie over renovatie Binnenhof (Kamerstuk 34293-76)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitvoering motie van het lid Smeulders c.s. over het indicatieve buisleidingentracé Laarbeek-Echt-Susteren uit de Structuurvisie Buisleidingen schrappen (Kamerstuk 34682-10)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Nader antwoord op vragen commissie over de ontwikkelingen ter verbetering van het borgstelsel voor woningcorporaties (Kamerstuk 29453-489)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Rapport toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek commissie over huisvestingsproblematiek Rijnstraat 8

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Warners van Otterloo Sandberg Advocaten over Middenhuur

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Woondeal Metropoolregio Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek commissie over de brief van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de policy brief 'Nu de koers is bepaald. Ex ante evaluatie ontwerp-Nationale Omgevingsvisie'

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Antwoorden op vragen commissie over het verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw (Kamerstuk 30196-670)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Studentenhuisvesting: piekbelasting bij aanvang collegejaar en maatregelen voor de toekomst

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Onderzoek naar de werking van de Ladder voor duurzame verstedelijking

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Veilige Werkwijze chroom-6 houdende verven en coatings

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Behandeling van de ontwerpbegrotingen 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 47. 47

  Literatuurstudie (Rapport) Sociale huurmarkt internationaal vergeleken, te betrekken bij de procedurevergadering BiZa van 5 september 2019

 48. 48

  Beleidsreactie CTIVD rapport nr. 63 over de toepassing van filters bij OOG-interceptie door de AIVD en de MIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verzamelbrief brand- en constructieve veiligheid van gebouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving i.v.m. het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid in bouwwerken (Kamerstuk 32757-153)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Stand van zaken en maatregelen versterking Bureau ICT-toetsing

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Voortgang Renovatie Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Rapportages van twee onderzoeken die recent zijn verricht over de Basisregistratie Personen (BRP)

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Reactie op verzoek commissie over verlening van toestemming voor (besloten) technische briefing over de Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Kamerstuk 35242)

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet tot aanpassing van de regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de vertegenwoordigende organen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief in verband met de nieuwste verordening betreffende het Europees burgerinitiatief

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verzoek van de leden Koerhuis (VVD) en Beckerman (SP) om een rondetafelgesprek te organiseren eind oktober over de veiligheid van stadions. Eind september komt er een eindrapport van Royal Haskoning DHV uit. Zie bijlage voor nadere informatie.

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Verzoek van het lid Özütok (GroenLinks) om een uitgebreide kabinetsreactie te vragen op het artikel 'Ministerie vindt toezichthouder ICT te kritisch'.

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Verzoek van het lid Nijboer (PvdA) om een reactie te ontvangen, ruim voor dinsdag 10 september om 12 uur, van de minister BZK op de berichtgeving in de Volkrant over "schaarste woningmarkt: kabinet trekt miljarden uit om ‘wooncrisis’ te beteugelen"

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Kennisagenda commissie BiZa/ voortgangsrapportage en inventarisatie van eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze van de commissies