Debat geweest
3 juli 2019 | 13:00 - 14:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download HERZIENE agenda procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 3 juli 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 3 juli 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Aanbieding publicatie 'Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd' van PBL
4
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

Te behandelen:

18
Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 januari 2019, over het bericht dat er miljoenen varkens meer gefokt worden dan officieel bekend is en dat er een gat zit tussen de Duitse en Nederlandse cijfers van de import en export van varkens

Te behandelen:

19
27
Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

Details

 Debatten
 • Debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd door het lid De Groot op 2 oktober 2018) (minister LNV)
 • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
 • Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019) (minister LNV en staatssecretaris van IenW)  
 • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV) 
 • Debat over ICT-problemen bij de NVWA (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
 • Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
 • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS) 
 • Debat over de mishandeling van een NVWA keuringsarts bij een slachthuis in Drachten (aangevraagd door het lid Graus op 14 mei 2019) (minister LNV en minister JenV) 
 • Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (aangevraagd door het lid Laan-Geselschap op 14 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
 • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV) 
 • Debat over producten die onterecht als biologisch worden verkocht (aangevraagd door het lid Geurts op 14 mei 2019) (minister LNV) 
 • Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet op 20 juni 2019) (minister LNV, minister MZ)
   
Dertigledendebatten
 • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018) (minister LNV en minister BZK)
 • Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018) (minister LNV en minister SZW)
 • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
 • Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 februari 2019) (minister LNV) 
 • Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
 • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV) 
 • Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2019) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (aangevraagd door het lid Ouwehand op 16 mei 2019) (minister JenV en minister LNV)
 • Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 22 mei 2019) (minister LNV en minister JenV) 
 • Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (aangevraagd door het lid Ouwehand op 25 juni 2019) (minister IenW en minister LNV)
 • Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 25 juni 2019) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over het bericht dat de EU en de Mercosur tot het grootste vrijhandelsakkoord ooit zijn gekomen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)

Te behandelen:

28
Brief voorzitter vaste commissie voor EU-zaken ‘Kennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten in de tweede helft van 2019'

Te behandelen:

30
Stafnotitie - Voorstel van de voorbereidingsgroep voor een technische briefing over het IPBES-rapport over de afname van biodiversiteit
31
Stafnotitie - Sturingsmogelijkheden duurzame en gezonde voedselkeuze in supermarkten
32
Stafnotitie - Onderzoeksvoorstel alternatieve gewasbescherming
33
Stafnotitie - Relevante Europese processen voor de herbezinning van het mestbeleid
34
Stafnotitie - Voorstel voorbereidingsgroep voor een werkbezoek innovatieve ontwikkelingen op het gebied van mest
36
Resultaat e-mailinventarisatie: technische briefing door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur op 26 september 2019 om 10.00 uur over het briefadvies 'Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw'

Details

Besluit: De technische briefing vindt geen doorgang, vanwege onvoldoende aanmeldingen.
 
37
Reactie op toezegging gedaan tijdens het AO Biotechnologie en Kwekersrecht van 25 april 2019

Details

Het betreft de beantwoording door de minister van Infrastructuur en Waterstaat van de vragen uit het algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht van 25 april jl.

Te behandelen:

39
Stafnotitie - Uitspraak Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof t.b.v. het plenair debat op 20 juni 2019
43
Verzoek van het lid Lodders (VVD) om een reactie te vragen aan de minister van LNV over het bericht inzake grootschalige fraude met onder meer biologisch eten

Te behandelen:

44
Stafnotitie - Bespreekpunten bij de voortgangsrapportage en inventarisatie van eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze van de commissies