Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

17 december 2019
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.R.J. Rog (CDA)
 • C.N.A. Nijkerken-de Haan (VVD)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • H.M. Palland (CDA)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PbEU 2018, L 173) (Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 35350-XV)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Administratieve vereisten WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Invoering uniforme wachttijd in Regeling onwerkbaar weer

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verlenging taakopdracht commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie op de inbreng van VNG en Divosa inzake positie middeninkomens

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Pilot generieke werkgeversvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. geannoteerde agenda voor de Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken van 10 december 2019 (Kamerstuk 21501-31-543)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 12 december 2019)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35 049)

  Plenaire debatten:
  1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
  2. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
  3. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
  4. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
  5. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
  6. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
  7. Debat over de hardnekkige werkloosheid onder statushouders (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 10 september 2019)
  8. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
  9. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
  10. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
  11. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 november 2019)
  12. Debat over het bericht dat het aantal huishoudens met een laag inkomen de laatste drie jaar gelijk is gebleven (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 december 2019) 

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober 2018)
  2. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
  3. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
  4. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
  5. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
  6. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
  7. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
  8. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
  9. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 17 oktober 2019)

  VAO's/VSO's
  1. VAO Armoede-en schuldenbeleid (AO d.d. 14/11).
 12. 12

  Geplande algemeen overleggen

  Besluit: Ter informatie.
  • AO Arbeidsmarktbeleid - 15 januari 2020, 13.00-17.00 uur
  • AO Inburgering en integratie - 5 februari 2020, 13.00-17.00 uur
  • AO ZZP - 12 februari 2020, 14.00-17.00 uur
  • AO Pensioenonderwerpen - 19 februari 2020, 13.00-17.00 uur
  • AO Sociale Staat van Nederland 2019 - 4 maart 2020, 14.00-17.00 uur
  • AO Formele Raad WSB van 19 maart 2020 - 11 maart 2020, 15.00-17.00 uur
  • AO Uitvoering sociale zekerheid - 12 maart 2020, 10.00-13.00 uur
  • AO Voorbereiding op inburgering (in concept) - 15 april 2020, 14.00-17.00 uur
  • AO Informele Raad WSB van 27-28 april 2020 - 22 april 2020, 15.00-17.00 uur
  • AO Formele Raad WSB van 11 juni 2020 - 3 juni 2020, 15.00-17.00 uur
 13. 13

  Uitkomst email-inventarisatie - Deelname technische briefing Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) op 12 februari 2020 van 10:00-11:30 uur

  Besluit: Technische briefing doorgang laten vinden.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Becker (VVD), Smals (VVD), Palland (CDA) en Jasper van Dijk (SP).
 14. 14

  Uitkomst email-inventarisatie - Deelname voorbereidingsgroep rondetafelgesprek Initiatiefnota "In Nederland beslis je over je eigen leven"

  Besluit: De voorbereidingsgroep zal een voorstel uitwerken voor een nadere invulling van het programma en dit vervolgens ter besluitvorming aan de commissie voorleggen.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Becker (VVD), Paternotte (D66) en Gijs van Dijk (PvdA).
 15. 15

  Verzoek voor petitieaanbieding "Aandacht voor armoede in Nederland" op 18 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data