Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

10 september 2019
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.R.J. Rog (CDA)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • H.M. Palland (CDA)
 • R. Raemakers (D66)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Implementatie van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152) en van Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (EFT) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 (PbEU 2016, L 25)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Nog te ontvangen nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel tot wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren (35269)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over de brief van FNV Havens inzake het AOW-Pensioendossier

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Halfjaarlijkse rapportage Wet werk en zekerheid (Wwz)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Opzet beleidsdoorlichting artikel 11 begroting SZW en evaluatie Wet SUWI

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van de 108e Internationale Arbeidsconferentie (IAC) van 10 t/m 21 juni 2019 in Genève

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Arbeidsmarktbeleid in crisistijd

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Evaluatie actieplan 'Perspectief voor vijftigplussers': monitorrapportage 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Opzet beleidsdoorlichting artikel 1 arbeidsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Versterking gemeentelijke aanpak werkende armen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Regionale initiatieven leven lang ontwikkelen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op de motie van de leden Wiersma en Bruins over beleid gericht op arbeidsproductiviteit (Kamerstuk 35000-XV-41)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het verzoek van het lid Stoffer, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 april 2019, over het bericht "AIVD: zorgen over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen"

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beantwoording vragen gesteld in de eerste termijn van het plenair debat over de behandeling van het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitstel reactie op verzoek commissie inzake kabinetsreactie op de Initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meerzeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie (Kamerstuk 35240-2)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Uitstel beleidsdoorlichting artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Resultaten banenafspraak 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Resultaten onderzoeken banenafspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Aanpak herstelactie kindgebonden budget

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 22 mei 2019, over het bericht ‘Gemeenten trekken stekker uit sociale werkvoorziening Soweco’

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Commissie “Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten”

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Maatregelen individuele studietoeslag in de Participatiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over behandeling wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Gemeentenieuws van SZW 2019-5

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Cijfers en initiatieven Samenwerking GGZ-Werk & Inkomen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) betreffende het bijstandsbudget van ’s-Hertogenbosch over 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verslag van een werkbezoek aan Saba en Sint Eustatius dat met name in het teken stond van de onderwerpen ijkpunt sociaal minimum, kinderopvang en tewerkstellingsvergunningen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Gemeentenieuws van SZW 2019-6

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Toezicht op het vaste gezichtencriterium en de drie-uursregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Uitwerking van het amendement van het lid Bruins over geld voor campagne over veilig en gezond werken (Kamerstuk 35000-XV-31)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Besluitvorming herziening boetebesluiten uitspraak Centrale Raad van Beroep (CRvB)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Naleving kernverplichtingen arbeidsgerelateerde zorg Inspectie SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Onterechte uitkeringen aan gedetineerden

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) van 8 juli 2019 (Kamerstuk 21501-31-533)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 8 juli 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Onderzoek naar opgekochte vorderingen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 5 september 2019)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
        -

  Plenaire debatten
  1. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 6 maart 2018)
  2. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
  3. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
  4. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
  5. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
  6. Debat over schijnzelfstandigen (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 15 januari 2019)
  7. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
  8. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
  9. Debat over het effect van het namen en shamen van bedrijven die de arbeidsregels overtreden (aangevraagd door het Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 23 april 2019)
  10. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
  11. Debat over zzp’ers die de dupe zijn van flexbemiddelaars (aangevraagd door het lid Tielen (VVD), bij de RvW van 3 september 2019)

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
  1. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 19 april 2018)
  2. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober 2018)
  3. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
  4. Dertigledendebat over misstanden in de distributiecentra van online supermarkt Picnic (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 18 december 2018)
  5. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
  6. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
  7. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
  8. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
  9. Dertigledendebat over het bericht breed moratorium schulden dode letter (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
  10. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
  11. Dertigledendebat over de inkomensongelijkheid naar migratie-achtergrond (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 12 juni 2019)
  12. Dertigledendebat over vaderschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 18 juni 2019)

  VAO's/VSO's
  1. VAO Arbeidsomstandigheden/ Handhaving (AO d.d. 5 september 2019, aangevraagd door het lid Renkema (GroenLinks))
 43. 43

  Geplande algemeen overleggen

  Besluit: Ter informatie.
  • AO Participatiewet/Breed offensief - 12 september 2019, 14.00-17.00 uur
  • AO Uitvoering sociale zekerheid - 26 september 2019, 10.00-13.00 uur
  • AO Armoede- en schuldenbeleid - 10 oktober 2019, 14.00-17.00 uur
  • AO Raad WSB van 24 oktober 2019 - 16 oktober 2019, 10.30-12.30 uur
  • AO Pensioenonderwerpen - 16 oktober 2019, 13.00-17.00 uur
  • AO Kinderbijslag en kindgebonden budget - 31 oktober 2019, 10.00-14.00 uur
  • AO Arbeidsongeschiktheid - 7 november 2019, 10.00-13.00 uur
  • AO Raad WSB van 10 december 2019 - 4 december 2019, 13.00-15.00 uur
 44. 44

  Ongeplande algemeen overleggen

 45. 45

  Uitkomst email-inventarisatie: Deelname gesprek SCP over publieksmagazine Denkend aan Nederland op 3 oktober 2019,10.30-11.30 uur

  Besluit: Wegens onvoldoende aanmeldingen vindt het gesprek met het SCP over publieksmagazine "Denkend aan Nederland" op 3 oktober 2019 om 10.30-11.30 uur geen doorgang.
 46. 46

  Uitkomst email-inventarisatie - Deelname gesprek SER Jongeren-rapport Ontplooiingskansen Jongeren op 10 september 2019, 17.30-18.30 uur

  Besluit: Er zijn voldoende leden om het gesprek met de SER te laten plaatsvinden.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), Van Weyenberg (D66), Westerveld (GroenLinks), Gijs van Dijk (PvdA) en Bruins (ChristenUnie).
 47. 47

  Uitkomst email-inventarisatie - Deelname vertrouwelijke briefing inzake fraudefenomenen door UWV op 12 september 2019, 10.00-11.00 uur

  Besluit: De vertrouwelijk briefing kan, wegens plenaire overlap, geen doorgang vinden op 12 september 2019. Via een emailinventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor de nieuwe datum op 25 september 2019.
 48. 48

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2020 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Aanbod SER voor toelichting op advies 'Diversiteit in de top'

 50. 50

  Voorstel AFM voor technische briefing over pensioenonderwerpen

 51. 51

  Verzoek om rondetafelgesprek over het SER-rapport ‘Hoge verwachtingen: Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019’

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verzoek om kabinetsreactie op het onderzoek van UvA en UU over arbeidsmarktdiscriminatie.

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verzoek om kabinetsreactie op het bericht ‘De economie floreert, maar het aantal daklozen was nog nooit zo hoog in Nederland’

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verzoek om te rappelleren ten aanzien van de toezegging over "brandende huizen" naar aanleiding van toezegging minister

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  BESLOTEN GEDEELTE VAN DE VERGADERING