Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

16 oktober 2019
15:30 - 16:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijsten van de procedurevergaderingen van 25 september 2019 en 3 oktober 2019worden vastgesteld..

 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Miljoenennota 2020 c.a. en begroting Financiën/Nationale Schuld (IX)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoering van de motie van het lid Nijboer over inzichtelijk maken wat incidentele en structurele componenten van de diverse mee- en tegenvallers zijn

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Onderzoek marginale druk

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nederlandse Ontwerpbegrotingsplan 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 9 en 10 oktober 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nederlandse inzet ten aanzien van de taxonomie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanvullende reactie op de motie van de leden Leijten en Lodders over letselschadevergoedingen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding jaarverslag 2018 van ERK

 12. 12

  Geannoteerde agenda over de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de IMF Jaarvergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) op 18 en 19 oktober

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Behandeling pakket Belastingplan 2020

  Besluit: Bij het wetgevingsoverleg en de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2020 wordt voor de volgorde van de sprekers de begrotingsvolgorde gehanteerd.
  Besluit: Bij het wetgevingsoverleg van maandag 28 oktober 2019 over het pakket Belastingplan 2020 worden indicatieve spreektijden van 25 minuten per fractie gehanteerd.
  Noot: De Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking en de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies worden gezamenlijk in een apart blok aan het eind van de wetgevingsoverleggen over het pakket Belastingplan 2020 behandeld.
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie over de nieuwe strategische samenwerking Air France- KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanbeveling van de ESRB met betrekking tot de Nederlandse huizenmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Linde (VVD) over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op voorstellen van het lid Van der Linde (VVD) ter verbetering van bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Tijdspad toezeggingen negatieve rente

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toezending toelichtende nota's bij belastingverdragen ter vertrouwelijke kennisgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Rapportage van fiscale knelpunten van grensarbeiders 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verzoeken rondom CAF 11

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Naar een nieuw internationaal stelsel voor belastingheffing in een digitaliserende economie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Deelname NFIA in het tax committee van het AmCham

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Behandeling Begroting Financiën IX A en B 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Rapport: Inzicht in publiek geld (deel 2); Naar een toekomstbestendige beleidsbegroting

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Operatie Inzicht in Kwaliteit/Artikel 3.1 CW

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Negatieve rentevergoedingen over onderpand

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Aanbevelingslijst van vier personen voor een collegelid in buitengewone dienst van de Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Focusonderwerpen Verantwoording 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Brieven Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van BuHa-OS, EZK, Defensie, I&W, LNV, BZK, SZW, OCW, VWS en J&V

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Plaatsing van deposito's in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Fiche: Governanceraamwerk begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen (BICC)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op het consultatiedocument ‘Draft Guidelines on loan origination and monitoring’ van de Europese Bankenautoriteit (EBA)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Eindrapport werkgroep kapitaalmarktunie

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 39 (FIN) 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voorstel van het lid Leijten (SP) voor een gesprek met de voorzitter van de begeleidingscommissie van het onderzoek naar ondermijning en corruptie in de haven van Rotterdam

  Besluit: het voorstel is, bij afwezigheid van mevrouw Leijten, aangehouden.
 39. 39

  Voorstel van het lid Lodders (VVD) voor een werkbezoek aan de Belastingdienst

  Besluit: De commissie stemt in met het voorstel van mevrouw Lodders om een werkbezoek te brengen aan de Belastingdienst en verzoekt de commissiestaf een voorstel daarvoor uit te werken.
 40. 40

  Uitkomst belangstellingsinventarisatie werkbezoek aan Parijs (8 t/m 10 januari 2020)

  Besluit: De leden De Vries (VVD) en Snels (GL) zullen de aan hun fracties toekomende plaatsen in de delegatie voor het werkbezoek aan Parijs innemen. De fractie van D66 laat nog weten of, en zo ja door wie, haar plaats in de delegatie wordt ingenomen. De fracties van PvdA en PVV zien af van deelname.

  Noot: Op 4 juli 2019 heeft de commissie Financiën ingestemd met het voorstel om met de commissie Europese Zaken (EUZA) een gezamenlijk werkbezoek aan Parijs te brengen.
  Uit de inventarisatie onder de leden van de beide commissies is gebleken dat voldoende belangstelling bestaat om het werkbezoek doorgang te laten vinden. De staven van de commissies zullen een nader programma voor het werkbezoek uitwerken en ter instemming aan de commissies voorleggen.
 41. 41

  Overzicht van plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 11 oktober)

  Besluit: ter informatie.

  a) Wetgeving
  week 45 (5, 6 en 7 november)
  35 238 - Wet verwijzingsportaal bankgegevens 
  35 245 - Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

  week 46 (12, 13 en 14 november) 
  35 302 e.a. - Pakket Belastingplan 2020 (wetgevingsoverleggen op 28 oktober en 4 november)
  34 789 - Wet uitvoering verordening financiële benchmarks 

  week 47 (19, 20 en 21 november)
  35 205 - Wet vliegbelasting
  35 216 - Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

  Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
  34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)

  b) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten
  14. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op  wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
  24. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën
  29. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
  48. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister Financiën, minister SZW)
  71. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister Financiën, staatssecretaris Financiën)
  78. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
  92. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister van Financiën)
  95. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  102. Debat over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  103. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
  109. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (minister Financiën)

  c) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties
  44. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, staatssecretaris I&W)
  49. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)

  d) Tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):
  week 45 (5, 6 en 7 november)
  - VAO Effecten van het ECB-beleid (AO gehouden op 24/09)

  week 46 (12, 13 en 14 november)
  - VAO Belastingdienst (AO gehouden op 25/09)
 42. 42

  Commissieactiviteiten

  Besluit: ter informatie.

  Wetgevingsoverleggen
  ma 28 oktober 2019, 11.00-19.00 en ma 04 november 2019, 11.00-23.00
  - Pakket Belastingplan 2020
  - 35241 Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking
  - 35255 Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige constructies

  Reeds geplande algemeen overleggen (AO's)
  wo 06 november 2019 10.15 - 13.15 - AO Eurogroep/Ecofinraad
  wo 06 november 2019 13.30 - 14.30 - AO Kabinetsappreciatie van de Voorlichting Raad van State en Communicatie Europese Commissie inzake de verdieping van de EMU
  do 14 november 2019 10.15 - 12.15 - AO Toekomst van de Volksbank
  do 21 november 2019 10.15 - 13.15 - AO Staatsdeelnemingen
  wo 27 november 2019 13.30 - 16.30 - AO Eurogroep/Ecofinraad
  do 12 december 2019 17.00 - 18.30 - AO Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen
  wo 18 december 2019 10.00 - 13.00 - AO Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders
  wo 15 januari 2020 10.15 - 13.15 - AO Financiële markten

  Nog niet geplande AO's waartoe de commissie heeft besloten
  AO Accountancy
  AO Autobelastingen
  AO Begroten en verantwoorden
  AO Belastingontwijking
  AO Europese btw
  AO ICT Belastingdienst/Douane
  AO Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane
  AO Stopzetten kinderopvangtoeslag
  AO Revolverende fondsen

  Overige commissieactiviteiten
  do 17 oktober 10.15 - 11.00 - Besloten toelichting Algemene Rekenkamer op aanbevelingslijst vacature buitengewoon collegelid
  di 29 oktober 2019 16.30 - 18.00 - Besloten technische briefing Rulings met Nike
  wo 30 oktober 2019 13.30 - 15.30 - Rondetafelgesprek langetermijnwaardecreatie
  do 31 oktober 2019 13.00 - 14.00 - Besloten gesprek met de Tijdelijke Commissie Integriteit Belastingdienst
  di 19 november 2019 17.30 - 19.00 - Periodiek overleg met het college van de Algemene Rekenkamer (bij de Rekenkamer)
 43. 43

  Procedurevergaderingen van de commissie Financiën in 2020

  Besluit: ter informatie.

  De procedurevergaderingen van de commissie Financiën in de periode na het kerstreces tot aan het zomerreces 2020 worden gehouden op de volgende dagen:

  wo 22-01-2020 - 15.30 tot 16.30 uur
  wo 05-02-2020 - 15.30 tot 16.30 uur
  wo 19-02-2020 - 15.30 tot 16.30 uur
  wo 11-03-2020 - 15.30 tot 16.30 uur
  wo 25-03-2020 - 10.00 tot 11.00 uur
  wo 08-04-2020 - 15.30 tot 16.30 uur
  wo 22-04-2020 - 15.30 tot 16.30 uur
  wo 20-05-2020 - 15.30 tot 16.30 uur
  wo 03-06-2020 - 15.30 tot 16.30 uur
  wo 17-06-2020 - 15.30 tot 16.30 uur
  wo 01-07-2020 - 15.30 tot 16.30 uur
 44. 44

  Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 9 en 10 oktober 2019 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Toezichthouderregeling DNB in verband met de introductie van een minimumvloer voor risicogewichten van hypotheekleningen in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Voorhangprocedure tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 met betrekking tot renseigneringsbepalingen

  Te behandelen:

  Loading data