Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 16 oktober 2019
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 16 oktober 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijsten van de procedurevergaderingen van 25 september 2019 en 3 oktober 2019worden vastgesteld..
11
Aanbieding jaarverslag 2018 van ERK
12
Geannoteerde agenda over de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de IMF Jaarvergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) op 18 en 19 oktober

Te behandelen:

14
Behandeling pakket Belastingplan 2020

Details

Besluit: Bij het wetgevingsoverleg en de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2020 wordt voor de volgorde van de sprekers de begrotingsvolgorde gehanteerd.
Besluit: Bij het wetgevingsoverleg van maandag 28 oktober 2019 over het pakket Belastingplan 2020 worden indicatieve spreektijden van 25 minuten per fractie gehanteerd.
Noot: De Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking en de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies worden gezamenlijk in een apart blok aan het eind van de wetgevingsoverleggen over het pakket Belastingplan 2020 behandeld.
25
Concept Jaarrapportage begrotingscyclus 2018
29
Toelichting op rapport 'Onderbouwing van beleid' in overige vaste en algemene Kamercommissies
30
Behandelschema Najaarsnota 2019 en suppletoire begrotingen
34
Uitkomst en vervolg Accountability Hack 2019
36
Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Details

Brieven Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van BuHa-OS, EZK, Defensie, I&W, LNV, BZK, SZW, OCW, VWS en J&V

Te behandelen:

42
Voorstel van het lid Leijten (SP) voor een gesprek met de voorzitter van de begeleidingscommissie van het onderzoek naar ondermijning en corruptie in de haven van Rotterdam

Details

Besluit: het voorstel is, bij afwezigheid van mevrouw Leijten, aangehouden.
43
Voorstel van het lid Lodders (VVD) voor een werkbezoek aan de Belastingdienst

Details

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel van mevrouw Lodders om een werkbezoek te brengen aan de Belastingdienst en verzoekt de commissiestaf een voorstel daarvoor uit te werken.
44
Uitkomst belangstellingsinventarisatie werkbezoek aan Parijs (8 t/m 10 januari 2020)

Details

Besluit: De leden De Vries (VVD) en Snels (GL) zullen de aan hun fracties toekomende plaatsen in de delegatie voor het werkbezoek aan Parijs innemen. De fractie van D66 laat nog weten of, en zo ja door wie, haar plaats in de delegatie wordt ingenomen. De fracties van PvdA en PVV zien af van deelname.

Noot: Op 4 juli 2019 heeft de commissie Financiën ingestemd met het voorstel om met de commissie Europese Zaken (EUZA) een gezamenlijk werkbezoek aan Parijs te brengen.
Uit de inventarisatie onder de leden van de beide commissies is gebleken dat voldoende belangstelling bestaat om het werkbezoek doorgang te laten vinden. De staven van de commissies zullen een nader programma voor het werkbezoek uitwerken en ter instemming aan de commissies voorleggen.
45
Aangepast voorstel van de leden Slootweg (CDA), Snels (GL) en Bruins (CU) voor een seminar Markt en moraal: hoe richten we de markten van morgen in?
46
Overzicht van plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 11 oktober)

Details

Besluit: ter informatie.

a) Wetgeving
week 45 (5, 6 en 7 november)
35 238 - Wet verwijzingsportaal bankgegevens 
35 245 - Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

week 46 (12, 13 en 14 november) 
35 302 e.a. - Pakket Belastingplan 2020 (wetgevingsoverleggen op 28 oktober en 4 november)
34 789 - Wet uitvoering verordening financiële benchmarks 

week 47 (19, 20 en 21 november)
35 205 - Wet vliegbelasting
35 216 - Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)

b) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten
14. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op  wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
24. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën
29. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
48. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister Financiën, minister SZW)
71. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister Financiën, staatssecretaris Financiën)
78. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
92. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister van Financiën)
95. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
102. Debat over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
103. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
109. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (minister Financiën)

c) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties
44. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, staatssecretaris I&W)
49. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)

d) Tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):
week 45 (5, 6 en 7 november)
- VAO Effecten van het ECB-beleid (AO gehouden op 24/09)

week 46 (12, 13 en 14 november)
- VAO Belastingdienst (AO gehouden op 25/09)
47
Commissieactiviteiten

Details

Besluit: ter informatie.

Wetgevingsoverleggen
ma 28 oktober 2019, 11.00-19.00 en ma 04 november 2019, 11.00-23.00
- Pakket Belastingplan 2020
- 35241 Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking
- 35255 Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige constructies

Reeds geplande algemeen overleggen (AO's)
wo 06 november 2019 10.15 - 13.15 - AO Eurogroep/Ecofinraad
wo 06 november 2019 13.30 - 14.30 - AO Kabinetsappreciatie van de Voorlichting Raad van State en Communicatie Europese Commissie inzake de verdieping van de EMU
do 14 november 2019 10.15 - 12.15 - AO Toekomst van de Volksbank
do 21 november 2019 10.15 - 13.15 - AO Staatsdeelnemingen
wo 27 november 2019 13.30 - 16.30 - AO Eurogroep/Ecofinraad
do 12 december 2019 17.00 - 18.30 - AO Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen
wo 18 december 2019 10.00 - 13.00 - AO Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders
wo 15 januari 2020 10.15 - 13.15 - AO Financiële markten

Nog niet geplande AO's waartoe de commissie heeft besloten
AO Accountancy
AO Autobelastingen
AO Begroten en verantwoorden
AO Belastingontwijking
AO Europese btw
AO ICT Belastingdienst/Douane
AO Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane
AO Stopzetten kinderopvangtoeslag
AO Revolverende fondsen

Overige commissieactiviteiten
do 17 oktober 10.15 - 11.00 - Besloten toelichting Algemene Rekenkamer op aanbevelingslijst vacature buitengewoon collegelid
di 29 oktober 2019 16.30 - 18.00 - Besloten technische briefing Rulings met Nike
wo 30 oktober 2019 13.30 - 15.30 - Rondetafelgesprek langetermijnwaardecreatie
do 31 oktober 2019 13.00 - 14.00 - Besloten gesprek met de Tijdelijke Commissie Integriteit Belastingdienst
di 19 november 2019 17.30 - 19.00 - Periodiek overleg met het college van de Algemene Rekenkamer (bij de Rekenkamer)
48
Procedurevergaderingen van de commissie Financiën in 2020

Details

Besluit: ter informatie.

De procedurevergaderingen van de commissie Financiën in de periode na het kerstreces tot aan het zomerreces 2020 worden gehouden op de volgende dagen:

wo 22-01-2020 - 15.30 tot 16.30 uur
wo 05-02-2020 - 15.30 tot 16.30 uur
wo 19-02-2020 - 15.30 tot 16.30 uur
wo 11-03-2020 - 15.30 tot 16.30 uur
wo 25-03-2020 - 10.00 tot 11.00 uur
wo 08-04-2020 - 15.30 tot 16.30 uur
wo 22-04-2020 - 15.30 tot 16.30 uur
wo 20-05-2020 - 15.30 tot 16.30 uur
wo 03-06-2020 - 15.30 tot 16.30 uur
wo 17-06-2020 - 15.30 tot 16.30 uur
wo 01-07-2020 - 15.30 tot 16.30 uur
52
Advies parlementair advocaat over vermogensrendementsheffing box 3