Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Financiën - 11 september 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 11 september 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 4 juli 2019 wordt vastgesteld
2
Brievenlijst
39
Reactie op verzoek commissie om een afschrift van het antwoord op de brief van 'SBF moet eerlijk' met betrekking tot toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen

Te behandelen:

46
Rapportage toepassing artikel 3.1 CW 2016 door rapporteurs Inzicht in Kwaliteit
47
Aanbod Algemene Rekenkamer inzake besloten technische briefing na publicatie onderzoek 'Inzicht in publiek geld (deel 2)' over de systematiek van ‘Verantwoord begroten’

Details

Besluit: de commissie besluit in te gaan op het aanbod van de Algemene Rekenkamer om een besloten technische briefing te verzorgen over de publicatie 'Inzicht in publiek geld (deel 2)' op dinsdag 1 oktober 2019 van 13.00 uur tot 14.00 uur. De staf zal per mail deelname inventariseren. Deze briefing zal doorgang vinden wanneer zich ten minste vijf leden hiervoor aanmelden.

Noot: de Algemene Rekenkamer heeft op donderdag 12 september het onderzoek 'Inzicht in publiek geld (deel 2)' over de systematiek van ‘Verantwoord begroten’ gepubliceerd. In vervolg op de publicatie 'Inzicht in publiek geld' uit juli 2016 gaan zij daarbij onder meer in op vraagpunten over democratische controle en verantwoording, ontwikkeling in de informatievoorziening en inzicht in de resultaten met publiek geld. De Rekenkamer biedt voor deze gelegenheid aan een technische briefing te verzorgen na publicatie van het rapport, om de leden de gelegenheid te geven het eerst te bestuderen.
54
Verzoek NVVTK om gesprek met vaste commissie voor Financiën over poortwachtersfunctie van trustkantoren, bankrekeningen en UBO-register
55
Uitnodiging commissie ECON van Europees Parlement voor parlementaire bijeenkomst over landenspecifieke aanbevelingen d.d. 24 september 2019
56
Aanbod presentatie jaarverslag 2018 Europese Rekenkamer

Details

Besluit: De commissie accepteert het aanbod tot het houden van een presentatie over het jaarverslag 2018 van de Europese Rekenkamer op woensdag 9 oktober, 14.00 tot 15.00 uur; belangstelling voor deelname wordt geïnventariseerd; het gesprek zal doorgang vinden indien ten minste vijf leden van de commissie daarbij aanwezig zullen zijn.

Noot: De heer Brenninkmeijer heeft langs ambtelijke weg aangekondigd in zijn presentatie te kunnen ingaan op het foutenpercentage in het Meerjarig Financieel Kader (MFK) van 2,6% en de betekenis daarvan voor het financieel beheer. Ook kan hij ingaan op de vraag naar nog niet bestede MFK-middelen en op de beoordeling door de ERK van de voorstellen voor het MFK 2021-2027. Voorts kunnen ontwikkelingen rondom de "audit gap" van de ERK bij de ECB, de EIB en het ESM worden besproken. Tot slot kan vooruit worden gekeken naar enkele aankomende rapporten van de ERK over bijv. de Europese Agentschappen en de discretie van de Europese Commissie in het Europees Semester. 
 
57
Kennismakingsgesprek met de Tijdelijke Commissie Integriteit Belastingdienst

Details

Besluit: De commissie accepteert het aanbod van de Tijdelijke Commissie Integriteit Belastingdienst tot het voeren van een kennismakingsgesprek op donderdag 31 oktober 2019, van 13.00 tot 14.00 uur; belangstelling voor deelname daaraan wordt geïnventariseerd; het gesprek zal doorgang vinden indien ten minste vijf leden van de commissie daarbij aanwezig zullen zijn.

Noot: genoemde commissie heeft langs ambtelijke weg het aanbod gedaan tot het voeren van een gesprek met de commissie Financiën, waarin zij haar taken en haar werkwijze zal toelichten.
 
58
Voorbereiding activiteiten in het kader van de Kennisagenda 2019 van de commissie (belastingontwijking en verduurzaming financiële sector)

Details

Besluit: 1) De leden Slootweg, Snels en Leijten hebben zich bereid verklaard om de voorbereiding ter hand nemen van de uitvraag van factsheets over het kennisthema Belastingontwijking.
2) De leden Slootweg, Sneller en Snels hebben zich bereid verklaard om de voorbereiding ter hand te nemen van de uitvraag van factsheets over het kennisthema Verduurzaming financiële sector, alsmede om een voorstel op te stellen voor de organisatie van een rondetafelgesprek over dat thema.

Noot: Op 4 juli jl. heeft de commissie bij de bespreking van de actualisatie van de Kennisagenda 2019 besloten tot het toevoegen van bovengenoemde thema's en de bijbehorende activiteiten aan de Kennisagenda. Voor deze activiteiten is tijdige voorbereiding gewenst, met name in de vorm van het formuleren van onderzoeksvragen, het selecteren van de wetenschappers aan wie wordt verzocht over die vragen een factsheet op te stellen; wat het te houden rondetafelgesprek betreft gaat het daarnaast om het doen van een voorstel voor uit te nodigen deskundigen en voor een aan te houden blokindeling.
60
Overzicht van plenaire activiteiten

Details

Besluit: ter informatie 

a) Wetgeving
(week 40 - 2 en 3 oktober) - Algemene Financiële Beschouwingen
(week 46 - 12, 13 en 14 november) - Belastingplan 2020

Aangemeld voor plenaire behandeling:
34 661 Wet centraal aandeelhoudersregister (behandeling voorzien in week 39 - 24, 25 of 26 september)

b) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten
18. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op  wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
22. Debat over fraude met de dividendbelasting (Van Weyenberg) (minister en staatssecretaris Financiën)
32. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën
38. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
46. Debat over de stijging van de energienota (Snels) (minister Financien, minister EZK, minister SZW)
64. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister Financiën, minister SZW)
94. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister Financiën, staatssecretaris Financiën)
102. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
121. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister van Financiën)
126. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)

c) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties
50. Dertigledendebat over de prijsstijgingen en de hoge consumentenprijsindex (Alkaya) (minister Financiën)
68. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, staatssecretaris I&W)
76. Dertigledendebat over een stiekeme verhoging van de feitelijke belastingtarieven (Leijten) (minister Financiën)
77. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)

d) Nog niet geagendeerde tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):
-geen
 
61
Commissieactiviteiten

Details

Besluit: ter informatie.

Wetgevings-/Notaoverleggen
ma 28 oktober 2019, 11.00-19.00 - Pakket Belastingplan 2020
ma 04 november 2019, 11.00-23.00 - Pakket Belastingplan 2020

Reeds geplande algemeen overleggen (AO's)
di 24 september 2019, 16.30 - 19.30 - AO Effecten van het ECB-beleid
wo 25 september 2019 14.00 - 18.00 - AO Belastingdienst
di 01 oktober 2019 16.30 - 19.30 - AO Eurogroep/Ecofinraad
wo 16 oktober 2019 10.30 - 12.30 - AO IMF
wo 06 november 2019 10.15 - 13.15 - AO Eurogroep/Ecofinraad
do 14 november 2019 10.15 - 12.15 - AO Toekomst van de Volksbank
do 21 november 2019 10.15 - 13.15 - AO Staatsdeelnemingen
wo 27 november 2019 13.30 - 16.30 - AO Eurogroep/Ecofinraad

Nog niet geplande AO's waartoe de commissie heeft besloten
AO Accountancy
AO Autobelastingen
AO Begroten en verantwoorden
AO Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders
AO Europese btw
AO Financiële markten
AO ICT Belastingdienst/Douane
AO Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane
AO Revolverende fondsen

Overige commissieactiviteiten
ma 23 september 2019 14.00 - 16.00  - Openbaar gesprek met de president van De Nederlandsche Bank over het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank
wo 25 september 2019 11.30 - 13.00 - Technische briefing Belastingplan 2020
ma 30-09 t/m di 01-10 - Artikel 13-conferentie, Europees Semester
vr 04 oktober 2019 - Accountability Hack 2019
do 31 oktober 2019 13.00 - 14.00 - Gesprek met de Tijdelijke Commissie Integriteit Belastingdienst

Voorgenomen activiteiten
Gesprek met Eurocommissaris Moscovici (economische en financiële zaken, belastingen en douane)
Rondetafelgesprek Oorzaken en gevolgen van de lage rentestand
Rondetafelgesprek langetermijnwaardecreatie
Rondetafelgesprek ATAD2
Wetgevingsoverleg inzake witwassen en terrorismefinanciering
Technische briefing inzake Nike
Periodiek overleg met het college van de Algemene Rekenkamer
Werkbezoek Parijs (tezamen met de commissie Europese Zaken)
 
68
Publicaties Algemene Rekenkamer: voortgangsmeter aanbevelingen en begrotingsbrief Financiën en Nationale Schuld

Details

Besluit: de commissie besluit in te gaan op het voorstel om geen aparte technische briefings over deze publicaties te organiseren, maar eventuele vragen hierover te stellen tijdens de technische briefing over de publicatie 'Inzicht in publiek geld (deel 2)' op dinsdag 1 oktober 2019 van 13.00 uur tot 14.00 uur (zie agendapunt 47).

Noot: De Algemene Rekenkamer is voornemens om op dinsdag 24 september a.s. de voortgangsmeter aanbevelingen te publiceren. De Rekenkamer bericht vaker over de opvolging van aanbevelingen, maar doet dat nu in een meer overzichtelijke vorm, zodat direct inzicht ontstaat in wat het kabinet doet met aanbevelingen na Rekenkameronderzoeken. Ook kunnen vergelijkingen tussen ministeries worden gemaakt. Op 24 september wordt ook de begrotingsbrief Financiën en Nationale Schuld gepubliceerd.
69
Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer

Details

Besluit: het periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer zal worden ingepland op dinsdag 19 november 2019 van 17.30-19.00 uur en zal plaatsvinden bij de Algemene Rekenkamer. Deelname zal per e-mail worden geïnventariseerd.

Noot: De commissie Financiën voert uit hoofde van haar verantwoordelijkheid voor de rijksuitgaven periodiek - doorgaans twee keer per jaar - overleg met het College van de Algemene Rekenkamer. De staf inventariseert mogelijke agendapunten onder de deelnemende leden, waarna in overleg met de Algemene Rekenkamer de agenda wordt vastgesteld. Het vorige overleg heeft plaatsgevonden op 10 april 2019.
72
Voorstel van het lid Sneller (D66) voor een rondetafelgesprek Oorzaken en gevolgen van de lage rentestand
73
Voorstel van de leden Alkaya (SP) en Van der Linde (VVD) voor een rondetafelgesprek langetermijnwaardecreatie
74
Technische briefing/hoorzitting over de doorrekeningen van de subsidie op elektrische auto's