Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

11 september 2019
10:30 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • R.M. Leijten (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)
 • F. Azarkan (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 4 juli 2019 wordt vastgesteld

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over brieven van gedupeerde ouder(s) kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 juli 2019 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Besluit van de Europese Commissie op 3 juli 2019 om voor Italië geen buitensporigtekortprocedure te openen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Samenstelling en tussenrapport werkgroep kapitaalmarktunie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en informele Ecofinraad van 13 en 14 september 2019 te Helsinki

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toevoeging geannoteerde agenda Eurogroep 13 september te Helsinki

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wet uitvoering verordening financiële benchmarks

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Muntwet 2002 in verband met de aanbesteding van het produceren van munten en het afschaffen van beleggingsmunten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies en Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over een belastingverdrag met Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Embargoregeling ten aanzien van het Belastingplan

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidsdoorlichting artikel 12 schatkistbankieren en betalingsverkeer Rijk

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Vijfde voortgangsrapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Nadere beloningsmaatregelen financiële sector en besluitvorming claw back vaste beloning bankbestuurders bij staatssteun

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) jaarrapportage 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Brede maatschappelijke heroverwegingen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Asscher en Nijboer over het Eerlijk delen pakket

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Visie “Toezicht op afstand; de relatie tussen de minister van Financiën en de zelfstandige bestuursorganen DNB en de AFM

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over uitspraak rechtbank over ACM-boete voor NS

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Antwoorden op vragen commissie over uitvoering toezeggingen en motie trustsector

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verkenning markt voor groene financiering

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over deelnemingen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Resultaten steekproef op niet handmatig beoordeelde aangiften Vpb 2016 en de resultaten van de behandeling van aangiften Vpb 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Instellen commissie belastingheffing van multinationals

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Toezegging onderzoek toepassing culturele btw-vrijstelling voor denksporten

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Monitor exportkredietverzekeringen 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Notitie van het Centraal Planbureau (CPB) ‘Ex-post effecten woningmarktmaatregelen’

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op de motie van de leden Kröger en Snels over een vliegbelasting gebaseerd op CO2-uitstoot per kilometer

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op de motie van het lid Van der Lee c.s. over voorkomen van dubbele energiebelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Maatregelen op het gebied van autobelastingen (“Autobrief”)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Reactie op de motie van de leden Leijten en Lodders over letselschadevergoedingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Stukken over stopzetten kinderopvangtoeslag (CAF-11)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Rapportage ADR onderbouwing 1e voortgangsrapportage Jaarplan 2019 Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Publicatie openingsbesluit Nike

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Versterken screening douane

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie om een afschrift van het antwoord op de brief van 'SBF moet eerlijk' met betrekking tot toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Beantwoording vragen commissie over ambtshalve toekenning van kindgebonden budget (Kamerstuk 35010-18)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Antwoorden op vragen commissie over het beleid van het kabinet ten aanzien van het aanbieden van stukken aan de Kamer die als gevolg van een Wob-besluit openbaar zijn gemaakt

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Deelname NFIA in het tax committee van het AmCham

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Financieel Jaarverslag Rijk focusonderwerp 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Behandeling van de Miljoenennota 2020 c.a. en de begroting van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Aanbod Algemene Rekenkamer inzake besloten technische briefing na publicatie onderzoek 'Inzicht in publiek geld (deel 2)' over de systematiek van ‘Verantwoord begroten’

  Besluit: de commissie besluit in te gaan op het aanbod van de Algemene Rekenkamer om een besloten technische briefing te verzorgen over de publicatie 'Inzicht in publiek geld (deel 2)' op dinsdag 1 oktober 2019 van 13.00 uur tot 14.00 uur. De staf zal per mail deelname inventariseren. Deze briefing zal doorgang vinden wanneer zich ten minste vijf leden hiervoor aanmelden.

  Noot: de Algemene Rekenkamer heeft op donderdag 12 september het onderzoek 'Inzicht in publiek geld (deel 2)' over de systematiek van ‘Verantwoord begroten’ gepubliceerd. In vervolg op de publicatie 'Inzicht in publiek geld' uit juli 2016 gaan zij daarbij onder meer in op vraagpunten over democratische controle en verantwoording, ontwikkeling in de informatievoorziening en inzicht in de resultaten met publiek geld. De Rekenkamer biedt voor deze gelegenheid aan een technische briefing te verzorgen na publicatie van het rapport, om de leden de gelegenheid te geven het eerst te bestuderen.
 47. 47

  Kabinetsappreciatie van de Voorlichting Raad van State en Communicatie Europese Commissie inzake de verdieping van de EMU

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 27-31 (FIN) 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Raadspositie Europese begroting 2020 en vierde aanvullende EU-begroting 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Kader Europese grensoverschrijdende banken

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Update risicoreductie Europese banken

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verslag jaarvergadering Europese Investeringsbank en klimaatactiviteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verzoek NVVTK om gesprek met vaste commissie voor Financiën over poortwachtersfunctie van trustkantoren, bankrekeningen en UBO-register

 54. 54

  Uitnodiging commissie ECON van Europees Parlement voor parlementaire bijeenkomst over landenspecifieke aanbevelingen d.d. 24 september 2019

 55. 55

  Aanbod presentatie jaarverslag 2018 Europese Rekenkamer

  Besluit: De commissie accepteert het aanbod tot het houden van een presentatie over het jaarverslag 2018 van de Europese Rekenkamer op woensdag 9 oktober, 14.00 tot 15.00 uur; belangstelling voor deelname wordt geïnventariseerd; het gesprek zal doorgang vinden indien ten minste vijf leden van de commissie daarbij aanwezig zullen zijn.

  Noot: De heer Brenninkmeijer heeft langs ambtelijke weg aangekondigd in zijn presentatie te kunnen ingaan op het foutenpercentage in het Meerjarig Financieel Kader (MFK) van 2,6% en de betekenis daarvan voor het financieel beheer. Ook kan hij ingaan op de vraag naar nog niet bestede MFK-middelen en op de beoordeling door de ERK van de voorstellen voor het MFK 2021-2027. Voorts kunnen ontwikkelingen rondom de "audit gap" van de ERK bij de ECB, de EIB en het ESM worden besproken. Tot slot kan vooruit worden gekeken naar enkele aankomende rapporten van de ERK over bijv. de Europese Agentschappen en de discretie van de Europese Commissie in het Europees Semester. 
   
 56. 56

  Kennismakingsgesprek met de Tijdelijke Commissie Integriteit Belastingdienst

  Besluit: De commissie accepteert het aanbod van de Tijdelijke Commissie Integriteit Belastingdienst tot het voeren van een kennismakingsgesprek op donderdag 31 oktober 2019, van 13.00 tot 14.00 uur; belangstelling voor deelname daaraan wordt geïnventariseerd; het gesprek zal doorgang vinden indien ten minste vijf leden van de commissie daarbij aanwezig zullen zijn.

  Noot: genoemde commissie heeft langs ambtelijke weg het aanbod gedaan tot het voeren van een gesprek met de commissie Financiën, waarin zij haar taken en haar werkwijze zal toelichten.
   
 57. 57

  Voorbereiding activiteiten in het kader van de Kennisagenda 2019 van de commissie (belastingontwijking en verduurzaming financiële sector)

  Besluit: 1) De leden Slootweg, Snels en Leijten hebben zich bereid verklaard om de voorbereiding ter hand nemen van de uitvraag van factsheets over het kennisthema Belastingontwijking.
  2) De leden Slootweg, Sneller en Snels hebben zich bereid verklaard om de voorbereiding ter hand te nemen van de uitvraag van factsheets over het kennisthema Verduurzaming financiële sector, alsmede om een voorstel op te stellen voor de organisatie van een rondetafelgesprek over dat thema.

  Noot: Op 4 juli jl. heeft de commissie bij de bespreking van de actualisatie van de Kennisagenda 2019 besloten tot het toevoegen van bovengenoemde thema's en de bijbehorende activiteiten aan de Kennisagenda. Voor deze activiteiten is tijdige voorbereiding gewenst, met name in de vorm van het formuleren van onderzoeksvragen, het selecteren van de wetenschappers aan wie wordt verzocht over die vragen een factsheet op te stellen; wat het te houden rondetafelgesprek betreft gaat het daarnaast om het doen van een voorstel voor uit te nodigen deskundigen en voor een aan te houden blokindeling.
 58. 58

  Voorstel van het lid Leijten (SP) om de nieuwe president van de Europese Centrale Bank uit te nodigen voor een gesprek

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Overzicht van plenaire activiteiten

  Besluit: ter informatie 

  a) Wetgeving
  (week 40 - 2 en 3 oktober) - Algemene Financiële Beschouwingen
  (week 46 - 12, 13 en 14 november) - Belastingplan 2020

  Aangemeld voor plenaire behandeling:
  34 661 Wet centraal aandeelhoudersregister (behandeling voorzien in week 39 - 24, 25 of 26 september)

  b) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten
  18. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op  wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
  22. Debat over fraude met de dividendbelasting (Van Weyenberg) (minister en staatssecretaris Financiën)
  32. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën
  38. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
  46. Debat over de stijging van de energienota (Snels) (minister Financien, minister EZK, minister SZW)
  64. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister Financiën, minister SZW)
  94. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister Financiën, staatssecretaris Financiën)
  102. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
  121. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister van Financiën)
  126. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)

  c) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties
  50. Dertigledendebat over de prijsstijgingen en de hoge consumentenprijsindex (Alkaya) (minister Financiën)
  68. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, staatssecretaris I&W)
  76. Dertigledendebat over een stiekeme verhoging van de feitelijke belastingtarieven (Leijten) (minister Financiën)
  77. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)

  d) Nog niet geagendeerde tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):
  -geen
   
 60. 60

  Commissieactiviteiten

  Besluit: ter informatie.

  Wetgevings-/Notaoverleggen
  ma 28 oktober 2019, 11.00-19.00 - Pakket Belastingplan 2020
  ma 04 november 2019, 11.00-23.00 - Pakket Belastingplan 2020

  Reeds geplande algemeen overleggen (AO's)
  di 24 september 2019, 16.30 - 19.30 - AO Effecten van het ECB-beleid
  wo 25 september 2019 14.00 - 18.00 - AO Belastingdienst
  di 01 oktober 2019 16.30 - 19.30 - AO Eurogroep/Ecofinraad
  wo 16 oktober 2019 10.30 - 12.30 - AO IMF
  wo 06 november 2019 10.15 - 13.15 - AO Eurogroep/Ecofinraad
  do 14 november 2019 10.15 - 12.15 - AO Toekomst van de Volksbank
  do 21 november 2019 10.15 - 13.15 - AO Staatsdeelnemingen
  wo 27 november 2019 13.30 - 16.30 - AO Eurogroep/Ecofinraad

  Nog niet geplande AO's waartoe de commissie heeft besloten
  AO Accountancy
  AO Autobelastingen
  AO Begroten en verantwoorden
  AO Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders
  AO Europese btw
  AO Financiële markten
  AO ICT Belastingdienst/Douane
  AO Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane
  AO Revolverende fondsen

  Overige commissieactiviteiten
  ma 23 september 2019 14.00 - 16.00  - Openbaar gesprek met de president van De Nederlandsche Bank over het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank
  wo 25 september 2019 11.30 - 13.00 - Technische briefing Belastingplan 2020
  ma 30-09 t/m di 01-10 - Artikel 13-conferentie, Europees Semester
  vr 04 oktober 2019 - Accountability Hack 2019
  do 31 oktober 2019 13.00 - 14.00 - Gesprek met de Tijdelijke Commissie Integriteit Belastingdienst

  Voorgenomen activiteiten
  Gesprek met Eurocommissaris Moscovici (economische en financiële zaken, belastingen en douane)
  Rondetafelgesprek Oorzaken en gevolgen van de lage rentestand
  Rondetafelgesprek langetermijnwaardecreatie
  Rondetafelgesprek ATAD2
  Wetgevingsoverleg inzake witwassen en terrorismefinanciering
  Technische briefing inzake Nike
  Periodiek overleg met het college van de Algemene Rekenkamer
  Werkbezoek Parijs (tezamen met de commissie Europese Zaken)
   
 61. 61

  Wet verwijzingsportaal bankgegevens

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 62. 62

  Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 63. 63

  Wijziging van het belastingverdrag met Zwitserland

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Aanpassing box 3

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Beleidsdoorlichting Douane en beleidsdoorlichting Dienstverlening Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 66. 66

  Voorstel van het lid Snels (GroenLinks) om het CBS te vragen onderzoek te doen naar de belastingafdracht van (grote) bedrijven.

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Publicaties Algemene Rekenkamer: voortgangsmeter aanbevelingen en begrotingsbrief Financiën en Nationale Schuld

  Besluit: de commissie besluit in te gaan op het voorstel om geen aparte technische briefings over deze publicaties te organiseren, maar eventuele vragen hierover te stellen tijdens de technische briefing over de publicatie 'Inzicht in publiek geld (deel 2)' op dinsdag 1 oktober 2019 van 13.00 uur tot 14.00 uur (zie agendapunt 47).

  Noot: De Algemene Rekenkamer is voornemens om op dinsdag 24 september a.s. de voortgangsmeter aanbevelingen te publiceren. De Rekenkamer bericht vaker over de opvolging van aanbevelingen, maar doet dat nu in een meer overzichtelijke vorm, zodat direct inzicht ontstaat in wat het kabinet doet met aanbevelingen na Rekenkameronderzoeken. Ook kunnen vergelijkingen tussen ministeries worden gemaakt. Op 24 september wordt ook de begrotingsbrief Financiën en Nationale Schuld gepubliceerd.
 68. 68

  Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer

  Besluit: het periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer zal worden ingepland op dinsdag 19 november 2019 van 17.30-19.00 uur en zal plaatsvinden bij de Algemene Rekenkamer. Deelname zal per e-mail worden geïnventariseerd.

  Noot: De commissie Financiën voert uit hoofde van haar verantwoordelijkheid voor de rijksuitgaven periodiek - doorgaans twee keer per jaar - overleg met het College van de Algemene Rekenkamer. De staf inventariseert mogelijke agendapunten onder de deelnemende leden, waarna in overleg met de Algemene Rekenkamer de agenda wordt vastgesteld. Het vorige overleg heeft plaatsgevonden op 10 april 2019.
 69. 69

  Verzoek van het lid Leijten (SP) voor een bijzondere procedure inzake de verdeling van armoede en rijkdom, belastingontwijking en de rol van de politiek

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Voorstel van het lid Omtzigt (CDA) om een reactie te vragen op het artikel "The rise of phantom investments"

  Te behandelen:

  Loading data